За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ДО

г-н(г-жа)........................................................

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

 

КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ

НАМЕСТНИЦИ

 

 

 

На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 07.02.2020 г. /петък/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Докладна записка вх.№ 073/22.01.2020 г. от Виктор Борисов - зам кмет на Община Несебър, изпълняващ функциите на кмет, съгласно заповед № 1919/11.11.2019 г., относно определяне на представител на община Несебър в Общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията.

Докл.: Кирил Киров
Член на комисия

 

2.Докладна записка вх.№ 077/22.01.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър и председател на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Несебър, относно приемане отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Несебър за 2019 г.

Докл.: Кирил Киров
Член на комисия

 

3.Докладна записка вх.№ 090/24.01.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно организация и безопасност на движение на територията на община Несебър - летен сезон 2020 г.

Докл.: Кирил Киров
Член на комисия

 

4.Докладна записка вх.№ 093/24.01.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно приемане структура на общинска администрация – Несебър.

Докл.: Кирил Киров
Член на комисия

 

5.Докладна записка вх.№ 112/28.01.2020 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местни данъци на територията на община Несебър.

Докл.: Кирил Киров
Член на комисия

 

6.Докладна записка вх.№ 085/23.01.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно утвърждаване на културни календари на читалищата в община Несебър за 2020 г.

Докл.: Георги Манолов
Председател на на комисия

 

7.Докладна записка вх. № 079/23.01.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно приемане на стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019-2023 г.

Докл.: Славчо Станелов
Председател на комисията

 

8.Докладна записка вх. № 080/23.01.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти собственост на община Несебър за 2020 г.

Докл.: Славчо Станелов
Председател на комисията

 

9.Докладна записка вх. № 014/06.01.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за земеделски нужди на земеделски имот, представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор № 51500.22.97 по КК на гр. Несебър.

Докл.: Славчо Станелов
Председател на комисията

 

10.Докладна записка вх.№ 078/22.01.2020 г. от Виктор Борисов – за кмет на община Несебър, относно проект за бюджет на община Несебър за 2020 г.

Докл.: Върбан Кръстев
Председател на комисията

11.Докладна записка вх.№ 070/21.01.2020 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно допълнително възнаграждение на служители за работата им по проекти „“Обществена трапезария“ и механизъм лична помощ.

Докл.: Върбан Кръстев
Председател на комисията

 

12.Докладна записка вх.№ 111/28.01.2020 г. от Николай Димитров - кмет на Община Несебър, относно сключване на договор за БФП по проект „Черноморски археологичен, исторически и културен портал“ /ARHICUP/, финансиран по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“.

Докл.: Върбан Кръстев
Председател на комисията

 

13.Докладна записка вх. № 015/06.01.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ ІІІ-184, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.293 в кв.6103 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Докл.: Костадин Нищелков
Председател на комисията

 

14.Докладна записка вх. № 016/06.01.2020 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ Х-11,12, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.683 и УПИ ХІІ-331, идентичен с идентификатор № 51500.507.13 по КК на гр. Несебър в кв.4001 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Докл.: Костадин Нищелков
Председател на комисията

 

15.Предложение вх.№ 087/23.01.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване и процедиране на проект за ПУП-план за застрояване за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Изграждане на нова водна камера на напорен водоем с обем V=4 500 м3 в ПИ 53045.521.3 по КК на гр. Обзор, община Несебър“.

Докл.: Костадин Нищелков
Председател на комисията

 

16.Докладна записка вх.№ 086/23.01.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване на съгласие за процедиране на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ І-общ. от кв.24 по регулационния план на гр. Обзор, с идентификатор 53045.502.294 по КК на гр. Обзор, община Несебър.

Докл.: Костадин Нищелков
Председател на комисията

 

17.Предложение вх.№ 095/24.01.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план-план за застрояване, по отношение на поземлен имот с идентификатор № 51500.43.32 и проект за подробен устройствен план - план за застрояване за промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди в частта му по отношение на поземлен имот с идентификатор № 51500.43.6 по кадастралната карта на гр. Несебър, съответно в местността „Инджекьойско блато“ и в местността „Чаирите“, по реда на ЗОЗЗ и на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ и обединяването им в нов поземлен имот.

Докл.: Костадин Нищелков
Председател на комисията

 

18.Докладна записка вх.№ 096/24.01.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, в частта му по отношение на УПИ І-12, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.30 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв.7902 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-Запад“.

Докл.: Костадин Нищелков
Председател на комисията

 

19.Докладна записка вх.№ 097/24.01.2020 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на скици с позиции за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ – търговски обекти и слънцезащитни конструкции, схеми за търговия на открито и маси към ЗБО, по реда на Наредба № 2 на Общински съвет – Несебър, на територията на гр. Несебър-нова част, гр. Несебър- стар град, гр. Несебър – ж.к. „Черно море“, к.к. „Слънчев бряг-запад“, гр. Свети Влас, гр. Обзор, с.Равда, с. Тънково и с. Кошарица.

Докл.: Костадин Нищелков
Председател на комисията

 

20.Докладна записка вх.№ 094/24.01.2020 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на схеми за поставяне на РИЕ на терени общинска собственост на територията на гр. Несебър, гр. Обзор, гр. Свети Влас, к.к. „Слънчев бряг-запад“, пътя между к.к. „Слънчев бряг“ и гр. Свети Влас и с. Равда.

Докл.: Костадин Нищелков
Председател на комисията

 

 

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет - Несебър и са на Ваше разположение от 03.02.2020 г.

 

Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: .....................

/Р. КУЛЕВ/

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: +359 893 01 33 33

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия