За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ДО

г-н(г-жа)........................................................

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

 

КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ

НАМЕСТНИЦИ

 

 

На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 05.09.2019 г. /четвъртък/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка вх.№ 440/19.08.2019 г. Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно отпускане на допълнителни средства за Детско-юношеска школа към ОФК „Несебър“ за 2019 г.

Докл: Върбан Кръстев
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 438/16.08.2019 г. от Иван Гургов – зам. кмет „Бюджет и финанси“ на община Несебър, относно допълнение на решение № 962/31.01.2019 г. на Общински съвет – Несебър.

Докл: Върбан Кръстев
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 415/31.07.2019 г. от Виктор Борисов - за кмет на Община Несебър, съгласно заповед № 1861/16.11.2015 г., относно кандидатстване на община Несебър с проектно предложение за „Реконструкция, модернизация и изграждане на ново енергийно-ефективно улично осветление в с. Равда, община Несебър по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност.

Докл: Върбан Кръстев
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 418/31.07.2019 г. от Виктор Борисов - за кмет на Община Несебър, съгласно заповед № 1861/16.11.2015 г., относно заемообразно финансиране на проект „Паметници в природата: творческо съжителство“, акроним „МоNa“, финансиран по програма „Балкани – Средиземно море 2014-2020“.

Докл: Върбан Кръстев
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 443/20.08.2019 г. Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно актуализация на бюджета на община Несебър за 2019 г.

Докл: Върбан Кръстев
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 416/31.07.2019 г. от Виктор Борисов – за кмет на Община Несебър, съгласно заповед № 1861/16.11.2015 г., относно изпълнение на Административен договор № МДР-ИП-01-38/ 09.04.2019 г. за реализацията на проект ИСУН № BG14MFOP001-1.009-0002 „Рехабилитация/реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Северна буна – Несебър“, финансиран от Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

Докл: Върбан Кръстев
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 456/22.08.2019 г. Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно кандидатстване на Община Несебър по Приоритетна ос 6 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за комбинирана подкрепа с финансови инструменти и безвъзмездна финансова помощ за проект „Световна недвижима културна ценност – Старинен град Несебър“.

Докл: Върбан Кръстев
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 457/23.08.2019 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно финансово подпомагане на регионална организация на слепите към съюза на слепите в България.

Докл: Върбан Кръстев
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 439/19.08.2019 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно избиране на лица за временно изпълняващи длъжностите кмет на община Несебър и кметове на кметства в населените места на община Несебър.

Докл: Петър Тодороов
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 417/31.07.2019 г. от Виктор Борисов - за кмет на Община Несебър, съгласно заповед № 1861/16.11.2015 г., относно приемане на Програма за енергийна ефективност на община Несебър, за периода 2019 – 2024 г.

Докл: Петър Тодоров
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 446/20.08.2019 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно определяне броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на община Несебър за 2020 г. и условията и реда за разпределянето им между превозвачите.

Докл: Петър Тодоров
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 452/21.08.2019 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно изпълнение на решенията на Общински съвет – Несебър, приети през първото шестмесечие на 2019 г.

Докл: Петър Тодоров
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 463/27.08.2019 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

Докл: Петър Тодоров
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 464/27.08.2019 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местни данъци на територията на община Несебър.

Докл: Петър Тодоров
Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 465/27.08.2019 г. от Румен Кулев – председател на общински съвет - Несебър, относно отчет за дейността на Общински съвет – Несебър и постоянните комисии към него за периода от м. януари 2019 до м. август 2019 г. включително.

Докл: Петър Тодоров
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 466/27.08.2019 г. от Петър Тодоров – общински съветник и председател на временната комисия, определена с решение № 888 от протокол № 32/19.11.2018 г. на Общински съвет – Несебър.

Докл: Петър Тодоров
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 419/31.07.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет „ПО и ОС“ на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на с. Кошарица, община Несебър.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 428/09.08.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно промяна в статута на общински имот, поради отпаднало предназначение, по плана на гр. Обзор.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 429/09.08.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет „ПО и ОС“ на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение на 104 кв.м. с проектен идентификатор № 51500.506.719, включени в площта на новообразуван УПИ І-557 в кв.4301 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 430/09.08.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ І-225 в кв.17 по регулационния план на СО „Чолакова чешма“ с идентификатор № 39164.502.674 по КККР на с. Кошарица, чрез изкупуване идеалната част собственост на община Несебър.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 431/09.08.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отгдаване под наем на Кабинет за индивидуална практика за първична извън болнична помощ № 1 и манипулационна към него, находящ се в Административна сграда за комплексно и здравно обслужване на населението в с. Гюльовца.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 432/09.08.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне безвъзмездно право на управление върху имоти частна – общинска собственост, находящи се в сграда с идентификатор № 51500.502.70.1 по КК на гр. Несебър-нова част.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 444/20.08.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване върху общински имоти, находящи се в гр. Несебър, м. „Инджейско блато/блато/“.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 453/21.08.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор № 53045.502.28.12, изградена върху ЗП 8 в УПИ ІІ-общ., кв.5 по плана на гр. Обзор.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 467/27.08.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор № 51500.503.374.2 , изградена върху ЗП 2 в УПИ ХІІІ-общ., кв.28 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 451/21.08.2019 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на „ПУП-план за регулация за кадастрални райони 51500.77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,86 м.„Кокалу“, землище гр.Несебър, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 449/21.08.2019 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник - кмет на Община Несебър, относно даване съгласие за допускане, изработване и изменение на ПУП – План схеми за обект на техническата инфраструктура „Външно ел. захранване на обект: „Етапно изпълнение до кота +5.85м на сграда с ваканционни апартаменти“, подобект: Кабелна мрежа 0.4 кV в ПИ с идентификатор по одобрена КК 11538.2.123, землище гр. Свети Влас, м-т „Юрта“, по реда на чл.134, ал.2, т.6 и т.8, във вр. с чл.108, ал.2 от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 450/21.08.2019 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник - кмет на Община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „Външно ел. захранване на обект: „Етапно изпълнение до кота +5.85 м на сграда с ваканционни апартаменти“, подобект: Кабелна мрежа 0.4кV в ПИ с идентификатор по одобрена КК 11538.2.123, землище гр. Свети Влас, м-т „Юрта“, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна вх.№ 445/20.08.2019 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на Община Несебър, относно съгласуване на допълнителна схема № 2/2019 г. за поставяне на монументално-декоративен елемент, по реда на чл.57 от ЗУТ в УПИ І-общ. в кв.57 по плана на гр. Несебър, /ПИ 51500.502.429/, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 454/22.08.2019 г. от инж. Клара Каравасилева– директор на дирекция „Устройство на територията, инвестиционна политика и контрол върху строителството“ при община Несебър, относно решение за изработване изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V в кв.22 /61056.502.497/ по плана на с. Равда и изменение на ПУП-ПУР между о.т.230 и о.т.2303.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 455/22.08.2019 г. от инж.Клара Каравасилева– директор на дирекция „Устройство на територията, инвестиционна политика и контрол върху строителството“ при община Несебър, относно решение за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ в кв.23 по плана на с. Тънково по имотни граници на ПИ 73571.501.313 по плана на с. Тънково.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна вх.№ 459/26.08.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на Община Несебър, относно съгласуване на допълнителна скица с позиции за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ за: модулен обект за обслужваща дейност – пчеларство в ПИ 51500.200.24 – дял І-ви, съгласно скица проект за реално ползване на ПИ 51500.200.24 по КККР на гр. Несебър, м. „Баира“, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 460/26.08.2019 г. от инж. Клара Каравасилева– директор на дирекция „Устройство на територията, инвестиционна политика и контрол върху строителството“ при община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация на к.к. „Слънчев бряг-изток“, в частта му по отношение на УПИ І, поземлен имот с идентификатор № 51500.505.278 и УПИ VІ, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.505.280 и част от поземлен имот с идентификатор № 51500.505.281 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв.60 по плана на к.к.- „Слънчев бряг-изток“.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 461/26.08.2019 г. от инж. Клара Каравасилева– директор на дирекция „Устройство на територията, инвестиционна политика и контрол върху строителството“ при община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ V, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.329 в кв.5702 на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет - Несебър и са на Ваше разположение от 30.08.2019 г.

Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: .....................

/Р. КУЛЕВ/

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия