За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ДО

г-н(г-жа)........................................................

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ

НАМЕСТНИЦИ

 

 

На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 31.05.2018 г. /четвъртък/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

                   1.Докладна записка вх.№ 275/11.05.2018 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно доклади за осъществeните читалищни дейности и отчети на изразходваните средства през 2017 г. на Читалищата на територията на община Несебър.

Докл: Петър Тодоров

                                                                                                                                             Председател на комисия

                     2.Докладна записка вх.№ 274/11.05.2018 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно отчет за дейността на Общински съвет – Несебър и постоянните комисии към него за периода от м.юни 2017 г. до м. април 2018 г.

Докл: Петър Тодоров

Председател на комисия

                3. Докладна записка вх.№ 303/16.05.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно допълнително споразумение към Партньорско споразумение от 11.04.2018 г. във връзка с подадено проектно предложение по Процедура BG 16M1OP002-2.004: „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“, Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“.

Докл: Петър Тодоров

                                                                                                                     Председател на комисия

4. Докладна записка вх.№ 304/16.05.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър с проект по „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

Докл: Петър Тодоров

Председател на комисия

5. Докладна записка вх.№ 315/21.05.2018 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно отмяна на Наредба № 8 за предоставяне на концесии.

Докл: Петър Тодоров

Председател на комисия

6. Докладна записка вх. № 280/15.05.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно окончателен годишен план на бюджет 2017 г. и отчет на бюджета за 2017 г. на община Несебър.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

7. Докладна записка вх. № 294/16.05.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на капиталовата програма на община Несебър за 2018 г.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

8. Заявление вх.№ 268/11.05.2018 г. от Миглена Стоянова Гитова - гр. Несебър, ул. „Хан Крум“ № 11, относно отпускане на финансова помощ за лечение но съпруга и Тодор Иванов Гитов.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

              9. Докладна записка вх.№ 279/15.05.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разглеждане и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 г.

Докл: Атанас Терзиев

Председател на комисия

10. Докладна записка вх.№ 263/08.05.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предложения за награждаване на учители и ученици.

Докл: Атанас Терзиев

Председател на комисия

 

11. Докладна записка вх. № 290/16.05.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ І-62 в кв.7501 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“ и ПИ 51500.506.96 по КК на гр. Несебър.

Докл: Пейко Янков

                                                                                                                         Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 284/15.05.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение на част от улично пространство, включена в площта на новообразуван УПИ ІІІ-153 в кв.15 по плана на гр. Обзор..

Докл: Пейко Янков

                                                                                                                                             Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх. № 269/11.05.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от земеделски имот, представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.200.680 по кадастралната карта на гр. Обзор.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 270/11.05.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на гр. Свети Влас, община Несебър.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 293/16.05.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне        на безвъзмездно право на управление върху имот общинска собственост, представляващ: 9 кв.м. от имот с идентификатор 51500.501.9 по КК на гр. Несебър, за разполагане на валежомерен пост.

Докл: Пейко Янков

             `                                                                                                             Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 292/05.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на безмъзмездно право на управление върху имот публична общинска собственост, представляващ общинско помещение № 5, находящо се на партерния етаж от сграда „Здравна къща“, с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 291/16.05.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на офис № 10, находящ се на партерния етаж на сграда с идентификатор 51500.502.380.1 по КК на гр. Несебър в ЖСК „Изгрев“ – 1, на ЮЛНЦОП Сдружение „Македонско културно-просветно и благотворително братство“ „Тодор Александров“ – гр. Несебър“.

Докл: Пейко Янков

             `                                                                                                        Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 283/15.05.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за учредяване право на строеж върху общински имот с кадастрален идентификатор № 51500.503.162 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ І в кв.16 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.

Докл: Пейко Янков

            `                                                                                               Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 289/15.05.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху общински имот с кадастрален идентификатор 51500.508.160 по КК на гр. Несебър.

Докл: Пейко Янков

        `                                                                                                                  Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 203/22.03.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор № 51500.507.54 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ ІІ-общ., в кв.4103 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“ – гр. Несебър.

Докл: Пейко Янков

             `                                                                                                             Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 305/16.05.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на безвъзмездно право на собственост на имоти-държавна собственост в кв.54 по плана на гр. Несебър.

Докл: Пейко Янков

             `                                                                                                             Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 300/16.05.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно придобиване право на собственост чрез закупуване на 236 кв.м. от ПИ 51500.48.13 по КК на гр. Несебър, които се засягат от обект „Реконструкция на път от ОПС – Тънково-1 /връзка с плочогредов мост на р. „Хаджийска“/ до път ІІІ-9061 /Оризаре-Слънчев бряг/ - преработка на пътно кръстовище с път ІІІ-9061“.

Докл: Пейко Янков

          `                                                                                                 Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 301/16.05.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разделяне на земеделски имот, представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.28.211 по КК и КР на с. Тънково.

Докл: Пейко Янков

           `                                                                                                                Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 287/16.05.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на допълнителна схема № 44 за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ за гр. Обзор, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

             `                                                                                                              Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 297/16.05.2018 г . от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-парцеларен план за линеен обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда“, подобект: „Кабели 0,4 кV за ПИ 61056.78.16, м. „Чатал тепе“, землището на с. Равда, община Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 281/15.05.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на допълнителни схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ за гр. Несебър-стар и гр. Свети Влас, м. „Юрта под пътя“, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 286/16.05.2018 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно даване съгласие за допускане, изработване и изменение на ПУП-План схеми за обект на техническата инфраструктура „Кабели НН за външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ VІ-662, кв.58 по плана на С.О. „Инцараки“, землището на гр. Свети Влас, с идентификатор по КК 11538.504.373, преминаващи през имот ПИ 11538.504.590 по КК на С.О. „Инцараки“, землището на гр. Свети Влас, по реда на чл.134 ал.1 т.2 във връзка с чл.108 ал.3 от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

           `                                                                                                Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 296/16.05.2018 г . от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-парцеларен план за линеен обект: „Външно ел. захранване на пансион, подобект:/ „Кабели 0,4 кV за ПИ 61056.77.24, м. „Чатал тепе“, землището на с. Равда, община Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

           `                                                                                                Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 295/16.05.2018 г . от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-парцеларен план за линеен обект: „Външно ел. захранване на магазин за платове“ в ПИ 61056.51.108, м. „Чатал тепе“, землището на с. Равда, община Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

           `                                                                                                       Председател на комисия

 

   30.Докладна записка вх.№ 299/16.05.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за изработване на ПУП-ПРЗ и РУП /част от КПИИ по чл.150 от ЗУТ/ за имоти с идентификатори 51500.501.4, 51500.501.6,  51500.501.7 и 51500.501.79 по КК на гр. Несебър и УПИ І-общ. в кв.18 „А“, по плана на гр. Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

           `                                                                                                       Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 285/16.05.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на изменение на ПУП-ПР за УПИ ІІ с идентификатор по кадастрална карта 51500.503.409 в кв.10А по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър и ПР за ПИ 51500.503.454, м. „Кокалу“, гр. Несебър, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за изменение на ПУП-ПР за УПИ ІІ с идентификатор по кадастралната карта 51500.503.409 в кв.10А по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър и ПР за ПИ 51500.503.454, м. „Кокалу“ – гр. Несебър и технически проект „Кръгово кръстовище на ул. „Първа“ – ж.к. „Черно море“ и общински път „Равда-Несебър“ при о.т. 118 гр. Несебър, които граничат с поземлени имоти с идентификатори 51500.503.331 и 51500.510.70, отредени за второстепенни улици по кадасталната карта на гр. Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 282/15.05.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на схема за поставяне на РИЕ на терен общинска собственост, на територията на гр. Обзор.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 306/16.05.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за изработване изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІХ-общ. в кв.55 по плана на гр. Несебър с идентификатор 51500.502.537, УПИ ХL-общ. в кв.55 по плана на гр. Несебър, с идентификатор 51500.502.560, УПИ ХLІІІ-общ.в кв.55 по плана на гр. Несебър с идентификатор 51500.502.806 и имот с идентификатор 51500.502.536 – улица.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 309/21.05.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ VІ-257 с идентификатор № 51500.506.518 в кв.5401, УПИ І с идентификатор № 51500.506.690 и УПИ VІІІ с идентификатор № 51500.506.687 по КК на гр. Несебър в кв.4501 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 308/21.05.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ V-509, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.646 по КК на гр. Несебър в кв.2302 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 

36. Докладна записка вх.№ 318/21.05.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ І-97, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.184, УПИ VІІІ-97, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.181, УПИ ІХ-97, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.182 и УПИ Х-97, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.183 по КК на гр. Несебър в кв.6905 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 

 

                    Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет - Несебър и са на Ваше разположение от 25.05.2018 г.

                         Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: Р.  КУЛЕВ