За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ДО

г-н(г-жа)........................................................

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ

НАМЕСТНИЦИ

 

 

На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 31.01.2019 г. /четвъртък/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка вх.№ 026/15.01.2019 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно организация и безопасност на движение на територията на община Несебър.

Докл: Петър Тодоров
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 029/15.01.2019 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно определяне на представители на Общинския съвет за членове на комисията по чл.8 от наредба № 2 за реда и условията за извършване на търговска дейност на открито на територията на община Несебър.

Докл. Петър Тодоров
Зам. Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 030/15.01.2019 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно определяне на представители на Общинския съвет за членове на експертния съвет по реклама

Докл: Петър Тодоров
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 044/17.01.2019 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно отчет за дейността на Общински съвет – Несебър и постоянните комисии към него за периода – м. май - м. декември 2018 г. включително.

Докл: Петър Тодоров
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 060/21.01.2019 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местни данъци на територията на община Несебър.

Докл: Петър Тодоров
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 068/24.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне за временно и безвзмездно ползване на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – гр. Несебър на 1 брой лек автомобил, собственост на община Несебър.

Докл: Петър Тодоров
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 069/24.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне за временно и безвъзмездно ползване на ОДМВР-Бургас, за нуждите на РУ – гр. Несебър на 7 броя леки автомобили, собственост на община Несебър.

Докл: Петър Тодоров
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 038/16.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър и председател на МКБППМН, относно приемане отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Несебър за 2018 г.

Докл: Атанас Терзиев
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 058/21.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти собственост на община Несебър за 2019 г.

Докл. Славчо Станелов
Зам. Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 599/06.12.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общински поземлен фонд, съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИДСЗСПЗЗ.

Докл.Славчо Станелов
Зам. Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 600/06.12.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общински поземлен фонд, съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИДСЗСПЗЗ.

Докл.Славчо Станелов
Зам. Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 379/20.07.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общински поземлен фонд, съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИДСЗСПЗЗ.

Докл.Славчо Станелов
Зам. Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 041/16.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общински поземлен фонд, съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИДСЗСПЗЗ.

Докл.Славчо Станелов
Зам. Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 061/22.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общински поземлен фонд, съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИДСЗСПЗЗ.

Докл.Славчо Станелов
Зам. Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 062/22.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общински поземлен фонд, съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИДСЗСПЗЗ.

Докл.Славчо Станелов
Зам. Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 039/16.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне за безвъзмездно управление на помещение № 16, находящо се в едноетажна сграда „Лъки“ с идентификатор 51500.502.393.1 по КК на гр. Несебър.

Докл.Славчо Станелов
Зам. Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 040/16.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински помещения, находящи се в сграда „Многофункционална обществена сграда – Културен център“ с идентификатор 51500.502.149.11 по КК на гр. Несебър.

Докл. Славчо Станелов
Зам. Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 035/16.01.2019 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект за бюджет на община Несебър за 2019 г.

Докл: Върбан Кръстев
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 031/15.01.2019 г. от Дочка Маринова – секретар на община Несебър, относно вземане на решение за корекция на работните заплати на кмета на общината и кметовете на населени места.

Докл: Върбан Кръстев
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 016/10.01.2019 г. от Ева Альошева Брезалиева, относно финансово стимулиране за участие в международно състезание по художествена гимнастика в Москва.

Докл: Върбан Кръстев
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 043/17.01.2019 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно даване на съгласие за издаване на запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция за обезпечение, гарантиращо 110% от размера на авансово плащане по проект процедура BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г, за което е подписан Административен договор № МДР-ИП-01-79/16.07.2018 г. и Споразумение за управление на стратегия за ВОМР № МДР-ИП-01-80/16.07.2018 г.

Докл. Върбан Кръстев
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 066/23.01.2019 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидастване за безвъзмездно финансиране пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/.

Докл. Върбан Кръстев
Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 012/09.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 51500.27.31, м. „Юрта-Балкана“, землището на гр. Несебър.

Докл. Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 013/09.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изразяване на съгласие за проектиране на ПУП-ПРЗ в обхват УПИ ІІІ с идентификатор 11538.501.140 в кв.5 по плана на гр. Свети Влас.

Докл. Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 034/15.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за изработване изменение на ПУП-ПР за УПИ ХІ-79 в кв.5 по имотни граници на имот с идентификатор 73571.501.85 по КК на с. Тънково.

Докл. Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 037/16.01.2019 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване сервитут за изграждане на обект „Тръбна канална мрежа на „Вижън 2008“ ЕООД за пренос на данни на територията на к.к. „Слънчев бряг“

Докл. Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 045/18.01.2019 г. от арх. Николай Орешков – архитект на община Несебър, относно даване на съгласие за допускане изменение на ПУП-ПЗ в обхват УПИ ХІІ, ПИ с идентификатор 51500.503.251 в кв.22 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.

Докл. Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 047/18.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за разширение на гробищен парк на гр. Несебър, за поземлени имоти с идентификатори 61056.37.1, 61056.37.2., 61056.37.3, м. „Хендек тарла“, землище с. Равда.

Докл. Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 048/18.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг-изток“, в частта му по отношение на УПИ І, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.505.184 и части от поземлени имоти с идентификатори №№ 51500.505.339 51500.505.340 и 51500.505.343 по кадастралната карта на гр. Несебър, кв.42 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“.

Докл. Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 049/21.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ ІІ-общ, идентичен с поземлени имот с идентификатор № 51500.506.520, УПИ VІІ, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.689 и част от поземлен имот с идентификатор № 51500.506.528 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.4501 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Докл. Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 050/21.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ ІІІ-294, идентичен с поземлени имот с идентификатор № 51500.506.551, в кв.4301 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Докл. Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 052/21.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изразяване на принципно съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ VІІІ-186, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.349 в кв.6001, УПИ ІІ-188, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.340 в кв.5801 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“, както и изменение на ПУП-ПР на част от улица о.т.579 – о.т. 581, представляваща поземлен имот с идентификатор № 51500.506.348 по КК на гр. Несебър.

Докл. Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 056/21.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг-изток“, в частта му по отношение на УПИ ІІІ с идентификатор № 51500.505.120 и поземлен имот с идентификатор 51500.505.999 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.21 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“.

Докл. Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 057/21.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Ново улично осветление между гр. Свети Влас и в.с. „Елените“ в поземлен имот с идентификатор № 11538.13.155 по КК на гр. Свети Влас, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.

Докл. Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 059/21.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Ново улично осветление между гр. Свети Влас и в.с. „Елените““ в поземлени имоти с идентификатори №№ 11538.8.253, 11538.9.154, 11538.13.155 и 11538.15.153 по КК на гр. Свети Влас, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.

Докл. Костадин Нищелков
Председател на комисия

 

 

 

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет - Несебър и са на Ваше разположение от 25.01.2019 г.

 

Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общински съвет – Несебър

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: Р. КУЛЕВ

 

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия