За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ДО

г-н(г-жа)........................................................

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

 

КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ

НАМЕСТНИЦИ

 

 

 

На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 30.06.2017 г. /петък/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 

 1. Докладна записка вх.№ 346/14.06.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на СНЦ „Местна инициативна група Несебър“ по ПРСР 2014-2020 г. за финансиране на Стратегия за водено от общностите местно развитие.

Докл: Петър Хрусафов
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 336/13.06.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

Докл: Петър Хрусафов
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 331/13.06.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение на Административен договор № BG 16M1OP002-5.002-0003-C01/31.05.2017 г. за реализацията на проект ИСУН № № BG 16M1OP002-5.002-0003 „Актуализация на Програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в община Несебър“, одобрен за финансиране по процедура BG 16M1OP002-5.002 „Разработване/актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“

Докл: Петър Хрусафов
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 354/16.06.2017 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно отчет за дейността на Общински съвет – Несебър и постоянните комисии към него, за периода – 01.2016 г. – 05.2017 г.

Докл: Петър Хрусафов
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 359/20.06.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър с проект пред ПУДООС, МОСВ.

Докл: Петър Хрусафов
Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 352/13.06.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение на т.5.4 и т.5.7 от Решение № 451 от Протокол №14/26.01.2017 г., на Общински съвет – Несебър.

Докл: Върбан Кръстев
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 316/09.06.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на капиталовата програма на община Несебър за 2017 г.

Докл: Върбан Кръстев
Председател на комисия

 1. Заявление за подпомагане вх.№ 754/15.12.2016 г. от Бинка Монева – председател на Регионална съюзна организация на слепите – гр. Бургас към Съюза на слепите в България.

Докл: Върбан Кръстев
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 339/13.06.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предложение от „Асансьорни сервизи – София“ АД по чл.66 във връзка с чл.33 от Закона за собствеността за закупуване на обект с кадастрален идентификатор 51500.506.297.1 по КК на гр. Несебър.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 344/13.06.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна начина на трайно ползване на земеделски имот – общинска собственост в землището на с. Тънково.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 337/13.06.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинети в с. Равда и с. Гюльовца.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 338/13.06.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с ьявно наддаване за отдаване под наем на 2 кв.м. от самостоятелен обект с идентификатор 51500.501.318.7 по КК на гр. Несебър-стара част, за банкомат.,

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 343/13.06.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет № 3, находящ се в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП“ – гр. Несебър-нова част.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 345/13.06.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение, находящо се в сграда с идентификатор 51500.502.429.6 по КК на гр. Несебър-нова част.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 341/13.06.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на безвъзмездно право на управление върху част от имот с идентификатор 51500.502.15.2 по КК на гр. Несебър-нова част.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 355/19.06.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване на постоянен пчелин върху общински имот в землището на с. Тънково, община Несебър.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 361/21.06.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализиране на програма за управление и разпореждане на имоти-общинска собственост на община Несебър за 2017 г.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 362/21.06.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж в ПИ 58431.61.3, ПИ 58431.63.21 и ПИ 58431.120.1 по КК и КР на с. Приселци и ПИ 53045.531.29, ПИ 53045.560.15 и ПИ 53045.560.17 по КК и КР на гр. Обзор, за изграждане на електрически стълбове и сервитут във връзка с изпълнение на обект: „ВЛ 110, кV за присъединяване на п/ст „Обзор“ към ЕЕС.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 325/13.06.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „ Външно ел. захранване на жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор № 51500.86.8 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу“, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 326/13.06.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за изработване изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІХ-общ. в кв.55 по плана на гр. Несебър, с идентификатор 51500.502.537, УПИ ХLІІІ-общ. в кв.55 по плана на гр. Несебър,с идентификатор 51500.502.806 и имот с идентификатор 51500.502.536 – улица.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 323/13.06.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „външно ел захранване на апартаментен хотел, сграда „Б“ в ПИ с идентификатор 51500.84.40 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу“ по реда на чл.124а от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 322/13.06.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „външно ел захранване на апартаментен хотел, сграда „А“ в ПИ с идентификатор 51500.84.40 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу“ по реда на чл.124а от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 350/15.06.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване схема за поставяне на козирка над входа за прием на пациенти и навес за линейки, за нуждите на филиал на ЦСМП, находящ се в Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ, с филиал на ЦСМП, в УПИ ХХХI в кв.55 по плана на гр. Несебър, с идентификатор 51500.502.454 по КК на гр. Несебър, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър, във връзка с чл.56 от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 310/06.06.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно вземане на решение за одобряване на ПУП-ПП за изграждане на линеен обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ 11538.504.301, подобект: „Кабелна линия 20 кV за захранване на нов БКТП 20/0,4 кV, 2х630 кVА в ПИ 11538.1.184 по КК на гр. Свети Влас, м. „Юрта“, община Несебър и подобект: „ШКД-6, табло мерене и кабели НН“ за УПИ ХХХІV-273 в кв.40 по плана на С.О. „Инцараки“, представляващ ПИ 11538.504.301 по КК на гр. Свети Влас, преминаващи през имот ПИ 11538.1.96 и ПИ“ 11538.1.98 по КК на С.О. „Инцараки“, землището на гр. Свети Влас.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 317/09.06.2017 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно даване на съгласие за допускане изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІХ, ПИ с идентификатор 51500.503.192 в кв.17 по плана на ж.к. „Черно море“, гр. Несебър.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 311/06.06.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно вземане на решение за одобряване на ПУП-план схеми за изграждане на линеен обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ 11538.504.301, подобект: „Кабелна линия 20 кV за захранване на нов БКТП 20/0,4 кV, 2х630 кVА в ПИ 11538.1.184 по КК на гр. Свети Влас, м. „Юрта“, община Несебър и подобект: „ШКД-6, табло мерене и кабели НН“ за УПИ ХХХІV-273 в кв.40 по плана на С.О. „Инцараки“, представляващ ПИ 11538.504.301 по КК на гр. Свети Влас, преминаващи през имот ПИ 11538.504.589 и ПИ 11538.504.590 по КК на С.О. „Инцараки“, землището на гр. Свети Влас.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 308/06.06.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 11538.1.46, м. „Юрта“, землище гр. Свети Влас.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 347/14.06.2017 г. от арх. Николай Орешков – архитект на община Несебър, относно даване съгласие за допускане изменение на ПУП-ПЗ в обхват УПИ Х, ПИ с идентификатор 51500.503.82 в кв.4 по плана на ж.к. „Черно море“, гр. Несебър.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 324/12.06.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на допълнителна схема за преместваем обект по реда на чл.56 от ЗУТ –„паметник на Васил Левски“, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър, на територията на с. Тънково.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 330/13.06.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно вземане на решение за одобряване на ПУП-ПП за изграждане на линеен обект „Трасе на Кабели 20 кV“ от нови ЖР стълбове в ПИ 27454.23.86 до нов БКТП в ПИ 27454.23.19, м. „Кладери“, землище на с. Емона.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 327/13.06.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на допълнителна схема за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ за 5 броя модулни павилиона за пакетирани хранителни стоки в кв.33 по плана на с. Равда , ПИ 61056.501.494, по реда на Наредба № 2 на Общински съвет – Несебър, на територията на с. Равда.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 329/13.06.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно вземане на решение за одобряване на ПУП-ПП за изграждане на линеен обект“Кабели НН от нов БКТП в ПИ 27454.23.19 до съществуващо ГРТ в ПИ 27454.23.85“,м. „Кладери“, землище на с. Емона.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 351/15.06.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на допълнителна схема за преместваем обект по реда на чл.56 от ЗУТ за: Заведение за бързо обслужване в ПИ 51500.506.422-улично пространство между кв.5001 и кв.4902, по реда на Наредба № 2 на Общински съвет – Несебър, на територията на к.к. „Слънчев бряг-запад“, община Несебър.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 328/13.06.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на допълнителна схема за преместваем обект по реда на чл.56 от ЗУТ – за елемент на градското обзавеждане на „Светофарна уредба на кръстовище – ул. „Несебър“ – пешеходно пресичане в кв. „Аурелия“, попадащ в ПИ 51500.510.70 с отреждане за второстепенна улица, общинска собственост и в ПИ 61056.501.501-общински път, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър, на територията на гр. Несебър и с. Равда.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 321/12.06.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно вземане на решение за одобряване ПУП-ПП за обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда – блок „В“, подобект „Кабели 0,4 кV“ в поземлен имот с идентификатор 61056.56.49, м. „Хендек тарла“, землище с. Равда, община Несебър.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 320/12.06.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.65.13, м. „Чатал тепе“, землището на с. Равда.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 303/30.05.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Външен питеен водопровод“ за ПИ 73571.27.149, м. „Боруна“, землището на с. Тънково, община Несебър.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 302/30.05.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.56.26, м. „Хендек тарла“, землището на с. Равда.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 348/15.06.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване съгласие за изработване и процедиране изменение на ПУП-ПР на ПУП за спортно - рекреационен парк в УПИ I в кв.65 по плана на гр. Свети Влас.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 334/13.06.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване на съгласие за процедиране на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-102 в кв.15 по плана на гр. Обзор, община Несебър.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 332/13.06.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПЗ на к.к. Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ VI-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.508.89 по КК на гр. Несебър, кв.403 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - запад“.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 356/20.06.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ за промяна трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди за ПИ с идентификатор № 61056.50.11 по КК на с. Равда, м. „Чатал тепе“, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 357/20.06.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ І с идентификатор № 51500.506.226 и УПИ ІІ-204, идентичен с ПИ с идентификатор № 51500.506.227 по КК на гр. Несебър, кв.6702, по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 365/22.06.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на Лесосечен фонд за 2018 г. предсрочно.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 366/22.06.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно решение за изработване на ПУП-ПРЗ за част от имот с идентификатор 51500.501.4 по КК на гр. Несебър.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 368/22.06.2017 г. от инж. Клара Каравасилева – директор на дирекция „Устройство на територията, инвестиционна политика и контрол върху строителството“ при община Несебър, относно разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по ч150 от ЗУТ за УПИ ІV/53822.501.331/, в кв.31 по плана на с. Оризаре.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 

 

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет - Несебър и са на Ваше разположение от 26.06.2017 г.

Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: ..................... /Р. КУЛЕВ/

 

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Сряда 14:00 - 16:00

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

За Туризма от А до Я 16-17.04.2019 - Сл. бряг, х-л Котва
19-20.04.2019 - Бургас, Експо център Флора
22-23.04.2019 - Созопол, Конгресен център ВМК