За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ДО

 г-н(г-жа)........................................................

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

 

 КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

 КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ

 НАМЕСТНИЦИ

 

 

На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 28.04.2016 г. /четвъртък/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка вх.№ 274/18.04.2016 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно завишаване общия брой на таксиметровите автомобили, извършващи дейност по таксиметров превоз на пътници на територията на община Несебър за календарната 2016 година.
  Докл: Петър Хрусафов
  Председател на комисия

 2. Докладна записка вх.№ 243/13.04.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно увеличаване числеността на персонала в кметство Обзор, дейност – „БКС“..
  Докл: Петър Хрусафов
  Председател на комисия

 3. Докладна записка вх.№ 244/13.04.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно структурни промени в общинска администрация – Несебър.
  Докл: Петър Хрусафов
  Председател на комисия

 4. Докладна записка вх.№ 246/13.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движението на територията на община Несебър.
  Докл: Петър Хрусафов
  Председател на комисия

 5. Докладна записка вх.№ 230/11.04.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне за временно и безвъзмездно ползване на ОДМВР – Бургас, за нуждите на РУ – Несебър, на лек автомобил, собственост на община Несебър.
  Докл: Петър Хрусафов
  Председател на комисия

 6. Докладна записка вх.№ 254/14.04.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Несебър, приети през второто шестмесечие на 2015 г.
  Докл: Петър Хрусафов
  Председател на комисия

 7. Докладна записка вх.№ 282/19.04.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване на общинско еднолично дружество с ограничена отговорност с предмет на дейност: Управление и експлоатация на плажове на територията на община Несебър, предоставени под наем или на концесия от държавата.
  Докл: Петър Хрусафов
  Председател на комисия

 8. Докладна записка вх.№ 284/19.04.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект на правилник за изменение и допълнение правилника за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете.
  Докл: Петър Хрусафов
  Председател на комисия

 9. Докладна записка вх.№ 285/19.04.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект на правилник за изменение и допълнение правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ
  Докл: Петър Хрусафов
  Председател на комисия

 10. Докладна записка вх.№ 286/19.04.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община   Несебър,  относно проект на Наредба № 16 за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби от община Несебър.
  Докл: Петър Хрусафов
  Председател на комисия

 11. Докладна записка вх.№ 253/14.04.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разглеждане и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2016 г.
  Докл: Атанас Терзиев
  Председател на комисия

 12. Докладна записка вх.№ 275/18.04.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предложения за награждаване на учители, деятели на културата и ученици от община Несебър във връзка с честването на 24 май – Ден на българската просвета и на славянската писменост и култура.
  Докл: Атанас Терзиев
  Председател на комисия

 13. Докладна записка вх.№ 229/07.04.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на бюджетна прогноза за местни дейности на община Несебър за периода 2016 – 2018 г..
  Докл: Върбан Кръстев
  Председател на комисия

 14. Докладна записка вх.№ 261/1.04.2016 г от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър и председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника на Общинския съвет – Несебър за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, относно молби на граждани за отпускане на финансова помощ за ин витро процедура.
  Докл: Върбан Кръстев
  Председател на комисия

 15. Докладна записка вх.№ 283/19.04.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна на решение № 108 от протокол № 4/29.01.2016 г
  Докл: Върбан Кръстев
  Председател на комисия

 16. Докладна записка вх.№ 294/21.04.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на капиталовата програма на Кметство Обзор.
  Докл: Върбан Кръстев
  Председател на комисия

 17. Докладна записка вх.№ 292/21.04.2016 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно отпускане на бюджетна субсидия от фонд за новорегистрирани СНЦ за 2016 г. на Сдружение „Общинска организация движение русофили-Несебър“.
  Докл: Върбан Кръстев
  Председател на комисия

 18. Докладна записка вх.№ 269/15.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ във  връзка с проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ІV-6031 в кв.11 по плана на гр. Свети Влас-юг с идентификатор п КК 11538.502.79.
  Докл: Пейко Янков
  Председател на комисия

   
 19. Докладна записка вх.№ 266/15.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ПРЗ на гр. Свети Влас за УПИ І-503 /11538.503.186 и УПИ ІІ-502 /11538.503.185/ в кв.35 по плана на гр. Свети Влас.
  Докл: Пейко Янков
  Председател на комисия

 20. Докладна записка вх.№ 270/15.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 2 кв.м. от общински имот с идентификатор 51500.502.417 по КК на гр. Несебър за поставяне на стълб за инсталиране и експлоатация на телекомуникационни съоръжения.
  Докл: Пейко Янков
  Председател на комисия

 21. Докладна записка вх.№ 268/15.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ І-544 в кв.62 по плана на с. Равда и ПИ 61056.501.545, ПИ 61056.501.546 по кадастралната карта на с. Равда, чрез изкупуване на идеалната част, собственост на община Несебър.
  Докл: Пейко Янков
  Председател на комисия

 22. Докладна записка вх.№ 267/15.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ ХІХ-330 в кв.33 по плана на с. Равда и ПИ 61056.501.545 по КК на с. Равда, чрез изкупуване на идеалната част, собственост на община Несебър.
  Докл: Пейко Янков
  Председател на комисия

 23. Докладна записка вх.№ 265/15.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ V в кв.28 по плана на с. Тънково, имот с идентификатор по кадастралната карта 73571.501.530 по плана на с. Тънково, чрез изкупуване на идеалната част, собственост на община Несебър.
  Докл: Пейко Янков
  Председател на комисия

 24. Докладна записка вх.№ 264/15.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване на безвъзмездно право на управление върху недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се на партерен етаж от сграда с идентификатор 51500.502.382.4 по КК на гр. Несебър.
  Докл: Пейко Янков
  Председател на комисия

 25. Докладна записка вх.№ 241/13.04.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно искане за безвъзмездно предоставяне на съсобственост върху недвижими имоти – държавна собственост на Министерството на отбраната, по реда на чл.54 от Закона да държавната собственост и чл.319 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  Докл: Пейко Янков
  Председател на комисия

 26. Докладна записка вх.№ 240/13.04.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект, находящ се в „Градска поликлиника“ – гр. Обзор.
  Докл: Пейко Янков
  Председател на комисия

 27. Докладна записка вх.№ 256/14.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение, находящо с в бивш Търговски център „Сочи“ – гр. Несебър – стара част.
  Докл: Пейко Янков
  Председател на комисия

 28. Докладна записка вх.№ 257/14.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – общинска собственост за атракционни дейности в гр. Несебър и в гр. Обзор.
  Докл: Пейко Янков
  Председател на комисия

 29. Докладна записка вх.№ 242/13.04.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост на УПИ ІХ в кв.5201 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“, поради отпаднало предназначение.
  Докл: Пейко Янков
  Председател на комисия

 30. Докладна записка вх.№ 151/26.02.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху общински имот с кадастрален идентификатор 11538.501.526 по КК на гр. Свети Влас, представляващ УПИ ІІ-135 в кв.63 по плана на гр. Св. Влас.
  Докл: Пейко Янков
  Председател на комисия

 31. Докладна записка вх.№ 258/14.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно продажба на право на строеж за изграждане на трафопостове върху общински имоти в к.к. „Слънчев бряг-запад“.
  Докл: Пейко Янков
  Председател на комисия

 32. Докладна записка вх.№ 263/15.04.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на прокарване за изграждане на обект „Оптично кабелно захранване на „Титания 27“.
  Докл: Пейко Янков
  Председател на комисия

 33. Докладна записка вх.№ 259/14.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопостове върху общински имоти в гр. Свети Влас.
  Докл: Пейко Янков
  Председател на комисия

 34. Докладна записка вх.№ 172/02.03.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване на безвъзмездно право на плзване върху общински имоти на Народно читалище „Яна Лъскова-19054 – гр. Несебър.
  Докл: Пейко Янков
  Председател на комисия

 35. Докладна записка вх.№ 260/14.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване и пристрояване на жилищна сграда ЗП № 1 с кадастрален идентификатор 51500.503.13.2 по КК на гр. Несебър, изградена в УПИ  в кв.5 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър“.
  Докл: Пейко Янков
  Председател на комисия

 36. Докладна записка вх.№ 249/14.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-план-схеми за изграждане на линеен обект „Кабели ниско напрежение за външно ел. захранване на жилищна сграда“ в ПИ ХХVІІ-553, кв.41 с идентификатор по КК 11538.504.240 по плана на С.О. „Инцараки“, землище гр. Свети Влас.
  Докл: Костадин Нищелков
  Председател на комисия

 37. Докладна записка вх.№ 248/14.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-план-схеми за изграждане на линеен обект „Кабели ниско напрежение за външно ел. захранване на жилищна сграда“ в ПИ Х-235, кв.41 с идентификатор по КК 11538.504.262 по плана на С.О. „Инцараки“, землище гр. Свети Влас.
  Докл: Костадин Нищелков
  Председател на комисия

 38. Докладна записка вх.№ 271/18.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ел. захранване на база на БКС – гр. Несебър в поземлен имот с идентификатор 51500.73.31 по КК на гр. Несебър, м. „Несебърска мера“.
  Докл: Костадин Нищелков
  Председател на комисия

 39. Докладна записка вх.№ 272/18.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 51500.83.48 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу“, община Несебър, за неземеделски нужди, по реда на 124а ал.1 от ЗУТ.
  Докл: Костадин Нищелков
  Председател на комисия

 40. Докладна записка вх.№ 273/18.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за обект „Уличен водопровод“ за поземлен имот с идентификатор 51500.69.16 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато“.
  Докл: Костадин Нищелков
  Председател на комисия

 41. Докладна записка вх.№ 277/18.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“ за УПИ І,кв.23 идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.505.127 по кадастралната карта на гр. Несебър.
  Докл: Костадин Нищелков
  Председател на комисия

 42. Докладна записка вх.№ 278/18.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване и процедиране на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура  извън границите на урбанизираните територии за определяне на трасе за уличен водопровод и улична битова канализация за поземлен имот с идентификатор 51500.84.40 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу“.
  Докл: Костадин Нищелков
  Председател на комисия

 43. Докладна записка вх.№ 279/18.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-177 и УПИ ХІІІ-177 в кв.6001 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“.
  Докл: Костадин Нищелков
  Председател на комисия

 44. Докладна записка вх.№ 280/19.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на проект за ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 51500.510.62, 51500.510.137 и 51500.510.149 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Акротирия“.
  Докл: Костадин Нищелков
  Председател на комисия

 45. Докладна записка вх.№ 276/18.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ ІV-674, УПИ ІХ-674 и УПИ Х-674 в кв.7001.
  Докл: Костадин Нищелков
  Председател на комисия

 46. Докладна записка вх.№ 293/21.04.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ – търговски обекти и слънцезащитни конструкции, схеми за търговия на открито и маси към ЗОХ, по реда на Наредба № 2 на Общинския съвет, на територията на гр. Несебър и к.к. „Слънчев бряг-запад“.
  Докл: Костадин Нищелков
  Председател на комисия

                                 

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет - Несебър и са на Ваше разположение от 25.04.2016 г.

Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР:    Р.  КУЛЕВ                                                                                                            

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия