За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ДО

г-н(г-жа)........................................................

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ

НАМЕСТНИЦИ

 

 

 

 

На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 27.07.2016 г. /сряда/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

               

 

1. Докладна записка вх.№ 479/13.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на община Несебър за 2015-2020 година.

Докл: Петър Хрусафов
Председател на комисия

2. Докладна записка вх.№ 426/04.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно упълномощаване кмета на община Несебър да представлява община Несебър в Асоциацията по ВиК – Бургас.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

3. Докладна записка вх.№ 451/12.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно създаване на Общинско предприятие „Спортни имоти“.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

4. Докладна записка вх.№ 452/12.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно увеличаване числеността на персонала в дейност „Здравеопазване“.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

 5. Докладна записка вх.№ 453/12.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промени в структурата на общинската администрация.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

6. Докладна записка вх.№ 450/12.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

7. Докладна записка вх.№ 449/11.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно осигуряване на собствен финансов ресурс по проект BG05M90P001-2.002-0097-С001 „Подкрепа за независим живот на хората в неравностойно положение в община Несебър, чрез предоставяне на подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги от звено за услуги в домашна среда“.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

8. Докладна записка вх.№ 466/12.07.2016 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно искане от спортен клуб по водни спортове „Месембрия“ за отпускане на бюджетни средства от общински бюджетен фонд.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

9. Докладна записка вх.№ 467/12.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община – Несебър, относно актуализация на капиталовата програма на община Несебър.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

10. Докладна записка вх.№ 464/12.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община – Несебър, относно одобрено проектно предложение на „Местна инициативна група Несебър“.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

11. Докладна записка вх.№ 463/12.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община – Несебър, относно решение на Общински съвет – Несебър за кандидатстване по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ и осигуряване на средства за покриване на първоначалните допустими разходи, преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 16М10Р002-2.001 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

12. Докладна записка с вх. № 480/13.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно преобразуване на общинско обслужващо звено в общински център за подкрепа за личностно развитие.

Докл: Атанас Терзиев

Председател на комисия

13. Докладна записка вх.№ 481/13.07.2016 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно доклади за осъществените читалищни дейности и отчети на изразходваните средства през 2015 г. на Читалищата на територията на Община Несебър.

Докл: Атанас Терзиев

Председател на комисия

14. Докладна записка вх.№ 477/13.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на жилищна сграда ЗП № 3 с кадастрален идентификатор 51500.503.373.2 по КК на гр. Несебър, изградена в УПИ ХІІ в кв.28 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

15. Докладна записка вх.№ 478/13.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно искане за безвъзмездно право на строеж върху недвижими имоти – държавна собственост, по реда на чл.58 ал.4 от Закона за държавната собственост.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

16. Докладна записка вх.№ 460/12.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на „Кафе“, находящо се в гр. Несебър – стара част.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

17. Докладна записка вх.№ 458/12.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет, находящ се в с. Тънково.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

18. Докладна записка вх.№ 459/12.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на Офис, находящ се в гр. Несебър, ул. „Хан Крум“ № 24.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

19. Докладна записка вх.№ 455/12.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на търговски обект „Базар 2004“, находящ се в гр. Несебър-стара част.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

20. Докладна записка вх.№ 456/12.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет – „За съдова хирургия“, находящ се в „Здравна къща“ – гр. Несебър.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

21. Докладна записка вх.№ 457/12.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот на ЮЛНЦОП „Сдружение „Съюз на инвалидите в България“.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

22. Докладна записка вх.№ 485/13.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на прокарване за изграждане на обект: „Тръбна кабелна мрежа на „Вижън 2008“ ЕООД за пренос на данни на територията на гр. Обзор.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

23. Доклад вх.№ 486/13.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на окончателен ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външна връзка на водопровод за к.к. „Обзор-Север“ в землището на гр. Обзор, община Несебър, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

24. Доклад вх.№ 483/13.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ 53045.521.851 по КК на гр. Обзор, община Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

25. Докладна записка вх.№ 469/12.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“ в частта му по отношение на УПИ ­І, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.505.221 и част от поземлен имот с идентификатор 51500.505.351  по КК на гр. Несебър, кв.47 по ПУП на к.к. „ Слънчев бряг-изток“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

26. Докладна записка вх.№ 471/12.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“ в частта му по отношение на УПИ ІІ­І, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.505.162 и част от поземлен имот с идентификатор 51500.505.339  по КК на гр. Несебър, кв.38 по ПУП на к.к. „ Слънчев бряг-изток“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

27. Докладна записка вх.№ 472/12.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение  на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ Х-320, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.507.11 по КК на гр. Несебър, кв.4001 по ПУП на к.к. „ Слънчев бряг-запад“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

28. Докладна записка вх.№ 430/06.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“ в частта му по отношение на УПИ ­ІV, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.505.128 и част от поземлен имот с идентификатор 51500.505.329  по КК на гр. Несебър, кв.23 по ПУП на к.к. „ Слънчев бряг-изток“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

29. Докладна записка вх.№ 431/06.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“ в частта му по отношение на УПИ ­ІV, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.505.409, УПИ V, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.505.53, УПИ ІХ, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.505.1056, УПИ Х, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.505.408, и поземлен имот с идентификатор 51500.505.306  по КК на гр. Несебър, кв.10 по ПУП на к.к. „ Слънчев бряг-изток“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

30. Докладна записка вх.№ 432/06.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ VІІ-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.507.189 по КК на гр. Несебър, кв.3403 по ПУП на к.к. „ Слънчев бряг-запад“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

31. Докладна записка вх.№ 433/06.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ ІІ-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.507.449 по КК на гр. Несебър, кв.1602 по ПУП на к.к. „ Слънчев бряг-запад“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

32. Докладна записка вх.№ 434/06.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ І-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.507.521 по КК на гр. Несебър, кв.1403 по ПУП на к.к. „ Слънчев бряг-запад“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

33. Докладна записка вх.№ 435/06.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ ІІІ-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.507.381 по КК на гр. Несебър, кв.2201 по ПУП на к.к. „ Слънчев бряг-запад“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

34. Докладна записка вх.№ 436/06.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ V-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.507.356 по КК на гр. Несебър, кв.1901 по ПУП на к.к. „ Слънчев бряг-запад“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

35. Докладна записка вх.№ 437/06.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ ІІІ-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.507.256 по КК на гр. Несебър, кв.3301 по ПУП на к.к. „ Слънчев бряг-запад“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

36. Докладна записка вх.№ 250/14.04.2016 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно допускане, изработване и изменение на ПУП-План схеми за обект на техническата инфраструктура  „Кабели НН“ за външно ел. захранване на еднофамилна жилищна сграда в УПИ VІ-63, кв.10 по плана на С.О. „Инцараки“, землището на гр. Свети Влас, с идентификатор по КК 11538.504.54, преминаващи през имот ПИ 11538.504.585 по КК на С.О. „Инцараки“, по реда на чл.134 ал.1 т.2 във връзка с чл.108 ал.3 от ЗУТ..

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

37. Докладна записка вх.№ 251/14.04.2016 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно допускане, изработване и изменение на ПУП-План схеми за обект на техническата инфраструктура  „Кабели НН“ за външно ел. захранване на еднофамилна жилищна сграда в УПИ ІV-717, кв.13 по плана на С.О. „Инцараки“, землището на гр. Свети Влас, с идентификатор по КК 11538.504.73, преминаващи през имот ПИ 11538.504.585 по КК на С.О. „Инцараки“, по реда на чл.134 ал.1 т.2 във връзка с чл.108 ал.3 от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

38. Докладна записка вх.№ 252/14.04.2016 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно допускане, изработване и изменение на ПУП-План схеми за обект на техническата инфраструктура  „Кабели НН“ за външно ел. захранване на еднофамилна жилищна сграда в УПИ V-122, кв.43 по плана на С.О. „Инцараки“, землището на гр. Свети Влас, с идентификатор по КК 11538.504.129, преминаващи през имот ПИ 11538.504.746 по КК на С.О. „Инцараки“, по реда на чл.134 ал.1 т.2 във връзка с чл.108 ал. от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

39. Докладна записка вх.№ 440/11.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ел. захранване на жилищен комплекс“ в имот с идентификатор 39164.15.98 по кадастралната карта на с. Кошарица, м. „Солуджана“, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

40. Предложение вх.№ 442/11.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 73571.28.1, м. „Бабини драки“, землището на с. Тънково.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

41. Предложение вх.№ 443/11.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имоти с идентификатори 73571.39.49, 73571.39.50, 73571.39.51 и 73571.39.52, м. „Кайряка“, землището на с. Тънково.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

42.  Предложение вх.№ 444/11.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 73571.36.149, м. „Над селото“, землището на с. Тънково.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

43. Предложение вх.№ 445/11.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.65.17 м. „Чатал тепе““, землището на с. Равда.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

44. Докладна записка вх.№ 446/11.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване съгласие за допускане изменение на ПУП-ПР, касаещо промяна на регулационните граници на УПИ VІ-общ. в кв.6 по плана на с. Кошарица.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

45. Докладна записка вх.№ 447/11.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-473 /61056.502.473/, кв.49В по плана на с. Равда.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

46. Докладна записка вх.№ 465/12.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“ в частта му по отношение на УПИ ІV, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.505.164 и част от поземлен имот с идентификатор  51500.505.340 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.36 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

47. Докладна записка вх.№ 487/12.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на проект за ПУП-ПЗ за поземлени имоти с идентификатори 11538.1.60, 11538.1.61, 11538.1.62, промяна предназначението на 11538.1.27 по кадастралната карта на гр. Св. Влас, м. „Юрта“ и обединяването им в нов поземлен имот.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

48. Докладна записка вх.№ 484/13.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване схема за преместваем обект по реда на чл.56 от ЗУТ – търговски обекти в гр. Обзор, община Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

49. Докладна записка вх.№ 488/15.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване съгласие за разполагане на преместваеми обекти в УПИ ІХ-276-общ. в кв.5002 по планана к.к. „Слънчев бряг-запад“.

 

 

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет - Несебър и са на Ваше разположение от 20.07.2016 г.

 

Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.

                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: Р.  КУЛЕВ

 

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия