За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ДО

г-н(г-жа)........................................................

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

 

КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ

НАМЕСТНИЦИ

 

 

На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 27.06.2019 г. /четвъртък/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка вх.№ 341/07.06.2019 г. от Виктор Борисов - за кмет „Правно обслужване и общинска собственост“ при Община Несебър, относно сключване на договор между община Несебър и ОД на МВР - Бургас за създаване на ЗВЕНО „ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ“.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 378/20.06.2019 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно удължаване срока за подаване на документи за участие в процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Несебър с мандат 2020-2023 г., открита с решение № 1041/16.05.2019 г.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 337/05.06.2019 г. Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно окончателен годишен план на бюджет 2018 г. и отчет на бюджета за 2018 г. на община Несебър.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 377/20.06.2019 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно предложение за финансово подпомагане на фехтовален клуб „Несебър“.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 379/20.06.2019 г. Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно отпускане на средства за Църковно настоятелство при храм „Св. Атанасий Велики“ – гр. Свети Влас.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 375/20.06.2019 г. Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно актуализацията на бюджета на община Несебър за 2019 г.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 351/14.06.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на самостоятелно обособен обект „Кафе“, находящо се в сграда „Автогара“ с идентификатор 53045.501.492.1 по КК на гр. Обзор.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 358/14.06.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот на ЮРНЦОП „Спортен клуб по водни спортове – Месембрия“.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 352/14.06.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на кабинет № 7 – рехабилитационен, находящ се в общинска сграда „Градска поликлиника“ – гр. Обзор с идентификатор № 53045.502.331.1 по КК на гр. Обзор.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 353/14.06.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение – за предоставяне на услуги в обществен интерес, находящо се в административна сграда на кметство – гл. Обзор с идентификатор № 53045.502.226.1 по КК на гр. Обзор.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 354/14.06.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот на ЮЛНЦОП сдружение „Спортен клуб Бушидо“.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 355/14.06.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот на ЮЛНЦОП сдружение „Съюз на инвалидите в България“.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 356/14.06.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет, находящ се в административна сграда „Здравна служба“ с идентификатор № 53822.502.75.3 по КК на с. Оризаре.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 357/14.06.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване на общински имоти – сграден фонд – „Поликлиника – Слънчев бряг“, парно към поликлиниката и гаражни клетки.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 364/17.06.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване на право на строеж за пристрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.73.3, изградена върху ЗП 3 и ЗП 4 в УПИ І-общ., кв.4 по плана ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 365/17.06.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване на право на строеж за пристрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 11538.501.328.1, изградена в УПИ І-234-общ., кв.24 по плана на гр. Свети Влас.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 366/17.06.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.502.882 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ ХLІV-общ., кв.55 по плана на гр. Несебър.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 331/03.06.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно вземане на решение за одобряване ПУП-План схеми за изграждане на линеен обект „КСН ТП Юрта 9 – ТП Детска градина, подобект: Кабели 20 кV, землище гр. Свети Влас, м-т „Юрта“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 332/03.06.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно вземане на решение за одобряване ПУП-парцеларен план за изграждане на линеен обект „КСН ТП НОВ ДП – ТП Юрта 7, подобект Кабели 20 кV, землище гр. Свети Влас, м-т „Юрта“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 333/03.06.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно вземане на решение за одобряване ПУП-план-схеми за изграждане на линеен обект „КСН ТП НОВ ДП – ТП Юрта 7, подобект Кабели 20 кV, землище гр. Свети Влас, м-т „Юрта“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 334/03.06.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно вземане на решение за одобряване ПУП-парцеларен план схеми за изграждане на линеен обект „КСН ТП Юрта 9 – ТП Детска градина, подобект: Кабели 20 кV, землище гр. Свети Влас, м-т „Юрта“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 348/13.06.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.77.108, м. „Чатал тепе“, землище с. Равда.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 349/13.06.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.77.107, м. „Чатал тепе“, землище с. Равда.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 350/13.06.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно решение за изработване изменение на ПУП-ПР за УПИ ХІІ-360 в кв.42 по плана на с. Оризаре по имотни граници на ПИ 53822.502.80 по КК на с. Оризаре.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 359/14.06.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ ІІ-381, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.95 в кв.3804 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 360/14.06.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ І-588, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.561 и УПИ ІХ-588, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.309 по КК на гр. Несебър в кв.1202 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 361/14.06.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ VІІІ-293, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.540 и УПИ ІХ-293, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.541 по КК на гр. Несебър в кв.4402 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 367/18.06.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно даване на съгласие за допускане, изработване и изменение на ПУП-план схеми за обект на техническата инфраструктура „Уличен водопровод и водоснабдяване“ на поземлен имот с идентификатор № 39164.15.141 по КК на с. Кошарица, местност „Сулуджана“, по реда на чл.134 ал.2 т.6 и т.8 и във връзка с чл.108 ал.2 от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 368/18.06.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ ІV-475, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.283 и УПИ V-465, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.282 по КК на гр. Несебър в кв.3303 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 369/18.06.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване и процедиране на проект за ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Осигуряване на транспортно обслужване“ за поземлени имоти с идентификатори № № 51500.43.13 и 51500.43.14 по КК на гр. Несебър, местност „Инджекьойско блато“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 370/18.06.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР на к.к. „Слънчев бряг-изток“, в частта му по отношение на УПИ ІV, с идентификатор № 51500.505.128, УПИ V с идентификатор № 51500.505.1001 и УПИ VІ, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.505.1002, както и част от поземлен имот с идентификатор № 51500.505.329 по КК на гр. Несебър в кв.23 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 371/18.06.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР на к.к. „Слънчев бряг-изток“, в частта му по отношение на УПИ І, с идентификатор № 51500.505.271 и УПИ ІІ, поземлен имот с идентификатор № 51500.505.269 по КК на гр. Несебър в кв.73 по плана на к.к. „Слънчев бряг-изток“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 372/18.06.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди по отношение на поземлен имот с идентификатор № 11538.15.187 по КК на гр. Свети Влас, местност „Ага чешме“, по реда на ЗОЗЗ и на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 380/20.06.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг-изток“, в частта му по отношение на УПИ І, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.505.184 и части от поземлени имоти с идентификатори №№ 51500.505.339 51500.505.340 и 51500.505.343 по кадастралната карта на гр. Несебър, кв.42 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет - Несебър и са на Ваше разположение от 21.06.2019 г.

 

 

Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: .....................

/Р. КУЛЕВ/

 

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия