За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ДО

г-н(г-жа)........................................................

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

КОПИЕ:

КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ

НАМЕСТНИЦИ

 

 

На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 27.03.2019 г. /сряда/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка вх.№ 150/11.03.2019 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно упълномощаване кмета на общината да представлява община Несебър в Асоциацията по ВиК-Бургас.

     Докл: Петър Тодоров

    Председател на комисия

             2.Докладна записка вх.№ 171/13.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне за временно и безвъзмездно ползване на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – гр. Несебър, на пожарен автомобил „Мерцедес-унимог“ U20, рег. № А 0595 КС, собственост на община Несебър.

           Докл: Петър Тодоров

 Председател на комисия

           3.Докладна записка вх.№ 172/13.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне за временно и безвъзмездно ползване на Център за спешна медицинска помощ – Бургас на специализиран автомобил – линейка „Фолксваген транспортер“ 2,5 ТДИ, 4х4, собственост на община Несебър.

    Докл: Петър Тодоров

    Председател на комисия

             4. Докладна записка вх.№ 174/14.03.2019 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно увеличаване числеността на персонала в кметство гр. Свети Влас.

     Докл: Петър Тодоров

     Председател на комисия

           5. Докладна записка вх.№ 175/14.03.2019 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно изменение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Управление на отпадъците – Несебър“.

Докл: Петър Тодоров

Председател на комисия

            6. Докладна записка вх.№ 173/13.03.2019 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Несебър, приети през второто шестмесечие на 2018 г.

Докл: Петър Тодоров

Председател на комисия

7. Докладна записка вх.№ 195/19.03.2019 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет - Несебър, относно приемане на нова Наредба за общинските пътища /№ 15/.

Докл: Петър Тодоров

 Председател на комисия

8. Докладна записка вх.№ 194/19.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър. относно приемане на Наредба реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информационни елементи и монументално-декоративни елементи на територията на община Несебър.

Докл: Петър Тодоров

 Председател на комисия

9. Докладна записка вх.№ 197/20.03.2019 г. от Дочка Маринова – секретар на общината и председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника на Общинския съвет, за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ.

Докл: Върбан Кръсткев

Председател на комисия

10. Докладна записка вх.№ 154/12.03.2019 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно отпускане на финансова помощ на Евтелпа Теоклиева Стойчева за преиздаване на „Златна книга на Несебър“ на английски език.

Докл: Върбан Кръсткев

Председател на комисия

11. Докладна записка вх.№ 155/12.03.2019 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно одобряване на бюджетната прогноза за местни дейности на община Несебър, за периода 2019 – 2022 г.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

12. Докладна записка вх.№ 162/13.03.2019 г. от Николай Киров – общински съветник в Общински свет – Несебър, относно избор на Управител на Медицински център „Д-р Димитър Пеев“ ЕООД.

Докл: Атанас Терзиев

Председател на комисия

              13. Докладна записка вх.№ 137/05.03.2019 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в община Несебър за 2020 г.

Докл: Атанас Терзиев

Председател на комисия

           14. Докладна записка вх. № 159/13.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор № 51500.506.593. по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ ХVІІ-общ. кв. 5801 по плана КК „Слънчев бряг-запад“, гр. Несебър.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

          15. Докладна записка вх. № 157/12.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор № 51500.503.192 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ ІХ-общ. кв. 17 по плана на ж.к. „Черно море“, гр. Несебър.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 156/12.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имот от общински поземлен фонд, съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с §27 ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

  Докл: Пейко Янков

  Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 166/13.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предложение по чл.33 от Закона за собствеността за закупуване на 151,50/303о кв.м. ид.ч. от ПИ с ид. № 11538.503.155 по КК на гр. Свети Влас, УПИ ІV в кв.42 по плана на гр. Свети Влас.

  Докл: Пейко Янков

   Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 167/13.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ-162 в кв. 10 по регулационния план на с. Оризаре, с идентификатор № 53822.501.156 по КК на с. Оризаре, чрез закупуване идеалната част собственост на община Несебър.

  Докл: Пейко Янков

   Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 168/13.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот, находящ се в местността „Бостанлъка“, гр. Несебър.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 1.  Докладна записка вх. № 169/13.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ „Кафене“, с идентификатор № 51500.502.879.1 по КК на гр. Несебър.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 170/13.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно сключване на писмен договор по чл.30 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура за изграждане на електронно съобщителни съоръжения и свързаната с тях инфраструктура в гр. Несебър.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 196/19.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот публична общинска собственост, находящ се в Многофункционална сграда - кметство Кошарица, с идентификатор № 39164.501.590.3 по КК на с. Кошарица.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 193/18.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ ІХ в кв.5002 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“, ПИ с идентификатор № 51500.506.657 по КККР на гр. Несебър, чрез закупуване идеалната част собственост на община Несебър.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 138/05.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изразяване  на съгласие за проектиране  на ПУП-ПРЗ в обхват УПИ с идентификатор по к.к. № 11538.503.150 и УПИ VІ с идентификатор № 11538.503.151 в кв.56А по плана на гр. Свети Влас.

                                                                                         Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 134/27.02.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласие за процедиране на изменение на ПУП-ПР за нов УПИ ХV, кв.4 по плана на с. Баня, с идентификатор ПИ 02703.501.555 по кадастралната карта на с. Баня и част от ПИ 02703.501.399 – съществуваща улица общинска собственост.

Докл: Костадин Нищелков

 Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 176/14.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване съгласие за допускане изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІІІ, ПИ с идентификатор 51500.503.270 в кв.24 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 177/14.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване съгласие за допускане изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІІІ, ПИ с идентификатор 51500.503.198 в кв.18 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 181/15.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване и процедиране на проект за ПУП-ПЗ за обект „ПУП-План за застрояване за ПИ 53045.234.565 и ПИ 53045. 177.22 по КК на местност „Балабана“, землище на гр. Обзор с цел промяна предназначението на „земеделска земя“ в „нарушена“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 182/15.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване и процедиране на проект за ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Укрепване на свлачище в ПИ 53045.140.1, ПИ 53045.140.544, 53045.521.517 и 53045.531.507 по КК на гр. Обзор, община Несебър. 

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 148/11.03.2019 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение на общинска програма за опазване на околната среда.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 187/18.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура  извън границите на урбанизираните територии – обект: „Подземни проводи . електропровод СН 20 кV, водопровод Ф110РЕ100 РN10 и напорна БФК, м. „Акротирия“ – гр. Несебър, ЕКАТТЕ 51500 община Несебър“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 188/18.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване и процедиране на проект за ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Оптичен кабел на Теленор България ЕАД“, в землището на с. Равда.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 189/18.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ Х-11, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.11 и УПИ ХІ-321, идентичен с поземлен имот № 51500.507.12 по КК на гр. Несебър, кв.4001 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 191/18.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ І -284, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.557 и УПИ ІІ-общ, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.552 по КК на гр. Несебър, кв. 4301 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 192/18.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на двуетажна жилищна сграда и заведение за бързо хранене, подобект „Кабел 0,4 кV за поземлен имот с идентификатор 51500.83.33 по КК на гр. Несебър, м. „Какалу“, по реда на чл.124а от ЗУТ.

                                                                                                Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 312/21.05.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изразяване на принципно съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ І-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор  № 51500.508.112 по КК на гр. Несебър в кв.601 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг“ – запад“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 

 

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет - Несебър и са на Ваше разположение от 21.03.2019 г.

    Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общински съвет – Несебър             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР : Р. КУЛЕВ

                                                                                                                     

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: +359 893 01 33 33

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия