За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ДО
г-н(г-жа)........................................................
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ
НАМЕСТНИЦИ

 

 

На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 26.10.2017 г. /четвъртък/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 

 1. Докладна записка вх.№ 538/17.10.2017 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно приемане на Регионална програма за управление на отпадъците – регион шестмесечие на 2017 г.

Докл: Петър Хрусафов
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 526/13.10.2017 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно увеличаване числеността на персонала в дейност „Други дейности по икономиката“.

Докл: Петър Хрусафов
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 524/13.10.2017 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно увеличаване числеността на персонала в Общински детски комплекс – Несебър.                        

Докл: Петър Хрусафов
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 525/13.10.2017 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно промени в структурата на общинската администрация.

Докл: Петър Хрусафов
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 544/19.10.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне за временно и безвъзмездно ползване за нуждите на РУ –   Несебър, на лек автомобил, собственост на община Несебър

Докл: Петър Хрусафов
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 521/13.10.2017 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно актуализация на бюджета на община Несебър за 2017 г.

Докл: Върбан Кръстев
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 534/16.10.2017 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно даване на съгласие за гласуване изменението на годишния членски внос в сдружение „Асоциация Бургаски залив“ в размер на 20 000 лв. за следващите три години /2018 г., 2019 г. и 2020 г./.

Докл: Върбан Кръстев
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 523/13.10.2017 г. от Дочка Маринова – секретар на община Несебър, относно приемане на решение за изплащане на допълнително възнаграждение за изминалото деветмесечие на 2017 г. на кмета на общината и на кметовете на населени места.

Докл: Върбан Кръстев
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 513/10.10.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне броя на групите и броя на учениците в тях в общински образователни институции, които не прилагат системата на делегираните бюджети и утвърждаване на паралелки под норматива за минимален брой ученици в училищата в община Несебър за учебната 2017/2018 година.

Докл: Атанас Терзиев
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 504/09.10.2017 г. от Иван Гургов - зам. кмет „Бюджет и финанси“ на община Несебър, изпълняващ функциите на кмет на община Несебър, съгласно заповед № 1861/16.11.2015 г. и заявление с вх.№ 495/02.10.2017 г. по вх. Регистър на Общински съвет .- Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор № 51500.503.419 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ ХV-общ., в кв.22 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 505/09.10.2017 г. от Иван Гургов - зам. кмет „Бюджет и финанси“ на община Несебър, изпълняващ функциите на кмет на община Несебър, съгласно заповед № 1861/16.11.2015 г. и заявление с вх.№ 495/02.10.2017 г. по вх. Регистър на Общински съвет .- Несебър, относно учредяване на право на строеж за надстрояване на съществуваща сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.72.1, изградена на груб строеж в УПИ VІІ-общ. в кв.8 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 506/09.10.2017 г. от Иван Гургов - зам. кмет „Бюджет и финанси“ на община Несебър, изпълняващ функциите на кмет на община Несебър, съгласно заповед № 1861/16.11.2015 г. и заявление с вх.№ 495/02.10.2017 г. по вх. Регистър на Общински съвет .- Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор № 51500.506.297 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ ХІ-общ. в кв.6103 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“ – гр. Несебър.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 507/09.10.2017 г. от Иван Гургов - зам. кмет „Бюджет и финанси“ на община Несебър, изпълняващ функциите на кмет на община Несебър, съгласно заповед № 1861/16.11.2015 г. и заявление с вх.№ 495/02.10.2017 г. по вх. Регистър на Общински съвет .- Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за учредяване право на строеж върху общински имот с кадастрален идентификатор № 51500.503.400 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ Х в кв.12 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 509/10.10.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на кабинет № 1 за индивидуална практика за първична извънболнична помощ и манипулационна към него, няходящ се в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП“ – гр. Несебър – нова част.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 510/10.10.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ: „Обществена тоалетна“, находяща се в сграда с идентификатор 53045.501.310.1 по КК на гр. Обзор.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 536/16.10.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна срока на договорите за наем на търговски обекти, разположени в имот с идентификатор № 51500.501.451 по КК на гр. Несебър.

Докл:Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 500/06.10.2017 г. от Иван Гургов - зам. кмет „Бюджет и финанси“ на община Несебър, изпълняващ функциите на кмет на община Несебър, съгласно заповед № 1861/16.11.2015 г. и заявление с вх.№ 495/02.10.2017 г. по вх. Регистър на Общински съвет .- Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение на общински имоти, включени в площта на новообразуваните УПИ-І-общ. и УПИ ХV-общ. в кв.23 по ПУП-ПРЗ на с. Баня.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 537/16.10.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в поземлени имоти с идентификатори 53045.136.18; 53045.136.17; 53045.124.10 и 53045.200.118 по КК на гр. Обзор, чрез замяна.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 522/13.10.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти, попадащи в масиви за ползване съгласно сключените споразумения между собствениците и/или ползвателите за стопанската 2017/2018 година.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 548/20.10.2017 г. от Благой Филипов – общински съветник, относно закупуване на ПИ 11538.5.72 по КК на гр. Свети Влас във връзка с влязъл в сила ПУП-ПРЗ, предвиждащ изграждане на обект от първостепенно значение Спортно-рекреационен парк – гр. Свети Влас.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 531/16.10.2017 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно даване съгласие за допускане изменение на ПУП-ПРЗ в обхват УПИ ІІ, ПИ с идентификатор 51500.503.393 в кв.3 по плана на ж.к. „Черно море“, гр. Несебър.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 520/13.10.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за обект: „Пътна връзка към градински център Козарови“ за ПИ 61056.30.47, м. „Чешме тарла“, землището на с. Равда, на път І-9 „Варна-Бургас“, км 207+400, дясно.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 497/04.10.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на допълнителна схема за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ за павилиони за търговия – 5 броя под № 1от схемата и павилиони за бързо обслужване – 2 броя под № 2 от схемата в УПИ І-общ. кв.67, по реда на Наредба № 2 на Общинския съвет, на територията на гр. Несебър.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 527/16.10.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на допълнителни схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ и на Наредба № 10 на Общинския съвет, на територията на гр. Несебър и на с. Кошарица, община Несебър.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 503/09.10.2017 г. от инж. Клара Каравасилева – директор на дирекция „Устройство на територията, инвестиционна политика и контрол върху строителството“ при община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Улична канализация“ за поземлен имот с идентификатор № 51500.76.35 по КК на гр. Несебър, местност „Кокалу“.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 502/09.10.2017 г. от инж. Клара Каравасилева – директор на дирекция „Устройство на територията, инвестиционна политика и контрол върху строителството“ при община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда „Алфа“ в поземлен имот с идентификатор № 51500.85.3 по КК на гр. Несебър, местност „Кокалу“.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 512/11.10.2017 г. от инж. Клара Каравасилева – директор на дирекция „Устройство на територията, инвестиционна политика и контрол върху строителството“ при община Несебър, относно решение за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ І-общ. и УПИ Х-общ. в кв.54 по плана на гр. Несебър, с идентификатори 51500.502.314 и 51500.502.479 по КК на гр. Несебър.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 528/16.10.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на жилищен комплекс „Посейдон“ – жилищни сгради за сезонно ползване с обслужващи помещения на партера и басейни“, подобект: „Кабели 20 кV“ за поземлен имот с идентификатор 51500.82.56 по КК на гр. Несебър, местност „Кокалу“.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 515/12.10.2017 г. от Божидар Димов – ВрИД кмет на кметство Обзор, съгласно заповед № 148/06.10.2017 г., относно даване съгласие за монтиране на „Паметна плоча на загиналите в Първата световна война“ върху бетонен фундамент в имот публична общинска собственост с отреждане за Обществен селищен парк с идентификатор № 53045.502.266 по КК на гр.Обзор, община Несебър.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 540/17.10.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изразяване на съгласие за изработване и процедиране на ПУП-ПР за имоти в землището на с. Тънково и предварително съгласие за промяна предназначението на частите от общински имоти, с НТП – пасища, които се засягат от проекта.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 541/18.10.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изразяване на съгласие за изработване на проект за ПУП-план за регулация и за изменение на подробния устройствен план-план за застрояване в частта му по отношение на поземлени имоти с идентификатори 61056.54.4, 61056.54.5, 61056.54.15, 61056.54.17 и 61056.56.20 по кадастралната карта на с. Равда, местност „Хендек тарла“.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 542/18.10.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изразяване на съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-план за регулация на  к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ І-62, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.506.112 и част от поземлен имот с идентификатор 51500.506.96 по Кк на гр. Несебър, кв.7501 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 549/20.10.2017 г. от Благой Филипов – общински съветник, относно изразяване на предварително съгласие за допускане на ПУП-ПР за южно локално платно на път – гр. Свети Влас – в.с. „Елените.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет - Несебър и са на Ваше разположение от 23.10.2017 г.

Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР:   Р.  КУЛЕВ