За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ДО

г-н(г-жа)........................................................

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ

НАМЕСТНИЦ

 

 

На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 26.01.2017 г. /четвъртък/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка вх.№ 028//13.01.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно поправка на явна фактическа грешка в решение № 126 т.2 от протокол № 5/16.03.2016 г. на Общински съвет – Несебър.

                                                                                                                                      Докл: Петър Хрусафов

                                                                                                                                      Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 039/16.01.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно извършване на таксиметров превоз на пътниците през 2017 г. на територията на община Несебър.

.                                                                                                                                              Докл: Петър Хрусафов

                                                           Председател на комисия

 1.  Докладна записка вх.№ 040/16.01.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно организация и безопасност на движението на територията на община Несебър за сезон 2017 г.

                                                                        Докл: Петър Хрусафов

                                                            Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 035/13.01.2017 г. от Румен Кулев – председател на Общински съет – Несебър, относно създаване на Наблюдателна комисия към Общински съвет – Несебър по реда на чл.170- ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража /ЗИНЗС/.

                                                                        Докл: Петър Хрусафов

                                                                                                                                    Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 016/10.01.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект за бюджет на община Несебър за 2017 г.

                                   Докл: Върбан Кръстев

                                         Председател на комисия

    6.Докладна записка вх.№ 014/10.01.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно плащане на част от административни /режийни/ разходи за     приготвяне на храна и закупуване на кофички за еднократна употреба, по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Несебър“ по „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020, договор № BG05FMOP001-3.002-0168-С01 със собствени средства на община Несебър.

                                                    Докл: Върбан Кръстев

                                   Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 732/09.12.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху общински имот на СНЦ “Клуб по спортни танци – Несебър“ – гр. Несебър.

                                               Докл: Пейко Янков

                                          Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 027/12.01.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти собственост на община Несебър за 2017 г.

                                          Докл: Пейко Янков

                                                                                                                                  Председател на комисия

 1. Докладна записка  вх.№ 734/09.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор № 11538.13.33, м. „Козлука“, землището на гр. Свети Влас.

                                                Докл: Костадин Нищелков

                                                Председател на комисия

 1. Докладна записка  вх.№ 019/10.01.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изразяване на съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І, с идентификатор № 11538.501.328 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, в кв.24 по ПУП на гр. Свети Влас.

                                  Докл: Костадин Нищелков

                                  Председател на комисия

 1. Докладна записка  вх.№ 031/13.01.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Велоалея, южно от третокласен път ІІІ-9061 /К.К. „Слънчев бряг-с. Тънково/, землище Несебър, община Несебър в ПИ 51500.64.34, ПИ 52500.65.21 и частично в ПИ 51500.57.52, ПИ 51500.64.35, ПИ 51500.64.36, ПИ 51500.65.221 ПИ 51500.65.23 и ПИ 51500.69.47“.

                                     Докл: Костадин Нищелков

                                            Председател на комисия

 1. Докладна записка  вх.№ 032/13.01.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии съгласно чл.110, ал.5 от ЗУТ – обект: ПУП-ПП за „Разширение на път - с. Кошарица-КК „Слънчев бряг“, землища  Кошарица и гр. Несебър, община Несебър.

                                                                                                                     Докл: Костадин Нищелков

                                 Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 043/19.01.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно даване съгласие за процедиране на ПУП-ПРЗ-ПРЗ за УПИ І и УПИ V в кв.1 и пешеходна алея от о.т.47 – о.т.51 по плана на к.к. „Обзоп-север“, землището на гр. Обзор, община Несебър.

                                                                                                                                             Докл: Костадин Нищелков

                                 Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 044/19.01.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Външно ел. захранване на склад за строителни материали и офиси“ в поземлен имот с идентификатор № 51500.73.11. по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу“.

                                      Докл: Костадин Нищелков

                               Председател на комисия

 

 

     Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет - Несебър и са на Ваше разположение от 23.01.2017 г.

     Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.

                                                       

                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: Р.  КУЛЕВ