За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ДО

г-н(г-жа)........................................................

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

                                                                                       

          

На основание чл.27 ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.29 ал.2 изр.1 от  Правилника за организацията и дейността на Общинскии съвет-Несебър, свиквам извънредно заседание на Общинския съвет на 25.04.2019 г. /четвъртък/ от 13.30 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

 

                                                      ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Докладна записка вх. № 247/23.04.2019 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на бюджета на община Несебър, за 2019 г.

 

     Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.

                                                      

                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: Р.  КУЛЕВ