За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ДО

г-н(г-жа)........................................................

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

КОПИЕ:   КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ

НАМЕСТНИЦИ

 

 

На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 24.11.2016 г. /'четвъртък/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

               

 

 

 1. Докладна записка вх.№ 618/28.10.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Наредба № 16 за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби от община Несебър, на второ четене.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 649/02.11.2016 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно избор на общински съветници в Общинския съвет за намаляване  риска от аварии.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 613/27.10.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промени в структурата на общинската администрация и дейности.

                                            Докл: Петър Хрусафов

                                                Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 668/10.11.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Несебър за през първото шестмесечие на 2016 година.

                                                  Докл: Петър Хрусафов

                                                                                                                  Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 669/10.11.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Управление на общински гори, селско и горско стопанство – гр. Несебър.

               Докл: Петър Хрусафов

                                                                                                                   Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 612/27.10.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно създаване на Общинско предприятие „Благоустрояване, комунално стопанство и озеленяване“ – гр. Несебър.

Докл: Петър Хрусафов

                                                                                              Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 606/25.10.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализиране състава на Комисията по стипендиите.

                                                   Докл: Петър Хрусафов

                                                                                                     Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 611/27.10.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване с проектно предложение по процедура чрез подбор на проекти ВG 05М9ОР001-2.005 „Активно включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

Докл: Петър Хрусафов

                                                                                              Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 647/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно избиране на нов член в съставО641а на местната комисия по чл.8 ал.2 от ЗУПГМЖСВ при община Несебър.

Докл: Петър Хрусафов

                                                                                                     Председател на комисия

 1. Докладна записка с вх. № 573/03.10.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно даване съгласие за участие на община Несебър в Учредителен Комитет /УК/, за създаване на Организация за управление на туристически район /ОУТР/ на територията на Бургаски черноморски туристически район /БЧТР/, последният определен със съгласно заповед на Министерството на туризма № Т-РД-14-63 /15.05.2015 г./, обн. В ДВ бр.56/24.07.2015 г., допълнена със заповед № Т-РД-14-159/26.10.2015 г., обн. В ДВ бр.94/14.12.2015 г.

Докл: Атанас Терзиев

                                                                                                                            Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 641/01.11.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, чрез Виктор Борисов, относно приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа на личностно развитие – Общински детски комплекс – Несебър.

Докл: Атанас Терзиев

                                                                                                      Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 617/28.10.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект на Наредба за прием на деца в общинските детски градини на територията на община Несебър, на първо четене.

Докл: Атанас Терзиев

                                                                                                      Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 607/26.10.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно ползването на дървесина от общински гори за 2017 г.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 652/08.09.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно пренасочване на средства, отпуснати на РУ – Несебър.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 538/08.09.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно осигуряване на средства за закупуване на техническо средство  „DRAGER DRUG TEST 5000“ за нуждите на РУ на МВР – гр. Несебър.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 650/02.11.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на бюджета на община Несебър за 2016 г.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 679/10.11.2016 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно отпускане на бюджетна субсидия за ФК „ЧЕРНОМОРСКИ СПОРТИСТ“ – гр. Обзор и СК „КИОКУШИНКАЙКАН“ – гр. Несебър.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 686/16.11.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отпускане на субсидия на ОФК „Несебър“ – гр. Несебър.

Докл: Върбан Кръстев

                                                                                                      Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 653/03.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху общински имот с кадастрален идентификатор 51500.506.692 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ ІХ, кв.5201 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“, гр. Несебър.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 655/03.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за пристрояване на самостоятелен обект с кадастрален идентификатор 51500.506.667.4.10 по КК на гр. Несебър, в жилищна сграда, изградена в УПИ І в кв.6401 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“, гр. Несебър.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 654/03.11.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно продажба на право на строеж за изграждане на трафопост върху общински имот с кадастрален идентификатор 51500.506.37 по кадастралната карта на гр. Несебър, представляващ УПИ ІV-общ. в кв.7903 по плана к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 640/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в ПИ с кадастрален идентификатор 11538.13.178 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, чрез изкупуване на идеалната част, собственост на община Несебър.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 645/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект – фитнес зала, находяща се в сграда с идентификатор 51500.502.429.7 по КК на гр. Несебър.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 644/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на магазин, находящ се в гр. Несебър-стара част, ул. „Тервел“ № 7.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 643/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект, находящ се в сграда с идентификатор 51500.501.319.1 по КК на гр. Несебър-стара част.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 642/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне безвъзмездно право на ползване на общински помещения за пенсионерски клубове в с. Равда и гр. Св. Влас.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 605/24.10.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот, находящ се в С.О. „Чолакова чешма“, с. Кошарица.

 

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 619/28.10.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение на части от улично пространство, които са включени в площта на новообразуван УПИ І-186 в кв.35 по ЗРП на гр. Свети Влас.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 610/26.10.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост поради отпаднало предназначение на част от улица, включена в площта на УПИ ІІІ-общ. в кв.34 с кадастрален идентификатор 11538.503.170 по КК и КР на гр. Свети Влас.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 666/09.11.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване на право на строеж за пристрояване на съществуваща сграда с кадастрален идентификатор № 51500.503.15.1 в УПИ V–общ, кв.5 по плана на ж.к. „Черно море“, гр. Несебър.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 674/10.11.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на имотите-полски пътища на територията на община Несебър, попадащи в масиви за ползване, съгласно сключените споразумения между собствениците и/или ползвателите за стопанската 2016/2017 година.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 675/10.11.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VІІ-177 и УПИ ХІІІ-177 в кв.6001 на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 680/11.11.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на безвъзмездно право на управление на Министерството на здравеопазването на общински имот.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 676/10.11.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общински поземлен фонд, съгласно чл.45ж ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27 ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 623/01.11.2016 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно допускане, изработване и изменение на ПУП-план схеми за обект на техническата инфраструктура „Кабели НН“ за външно ел. Захранване на жилищна сграда в УПИ V-122, кв.43 по плана на С.О. „Инцараки“, землището на гр. Свети Влас, с идентификатор по КК № 11538.504.129, преминаващи през ПИ 11538.504.746 по КК на С.О.  „Инцараки“, землището на гр. Свети Влас, по реда на чл.134, ал.1 т.2  във връзка с чл.108, ал.3 от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 622/01.11.2016 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно допускане, изработване и изменение на ПУП-план схеми за обект на техническата инфраструктура „Кабели НН“ за външно ел. захранване на еднофамилна жилищна сграда в УПИ ІV-717, кв.13 по плана С.О. „Инцараки“, землище гр. Свети Влас с идентификатор по КК 11538.504.73, преминаващи през ПИ 11538.504.585 по КК на С.О. „Инцараки“, землище гр. Свети Влас, по реда на чл.134, ал.1 т.2  във връзка с чл.108, ал.3 от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка  вх.№ 624/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване ПУП-план-схеми за изграждане на линеен обект „Кабели 0,4 кV за външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ VІІІ-161, кв.49 по плана на С.О. „Инцараки“, землище гр. Свети Влас, с идентификатор по КК ПИ 11538.504.178, преминаващи през имоти 11538.504.585 и 11538.504.726 по КК на С.О. „Инцараки“, землище гр. Свети Влас.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка  вх.№ 625/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-план схеми за изграждане на линеен обект: „външно ел. захранване на две жилищни сгради, басейн и ограда в ПИ 11538.15.214 по КК на м. „Юрта“, землище гр. Св. Влас, подобект „кабели 20 кV от съществуващ ЖР стълб в УПИ І-474 /ПИ 11538.504.447/ в кв.32 до БКТП в УПИ ХІ /ПИ 11538.504.125/ в кв.17 по плана на С.О. „Инцараки“, преминаващи през имоти ПИ 11538.504.593 и ПИ 11538.504.611 по КК на С.О. „Инцараки“, землище гр. Свети Влас.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка  вх.№ 626/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване ПУП-план-схеми за изграждане на линеен обект „Кабели 0,4 кV за външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ VІІ-587, кв.53 по плана на С.О. „Инцараки, землище гр. Свети Влас, ПИ с идентификатор по КК 11538.504.335, преминаващи през имот ПИ 11538.504.590 по КК на С.О. „Инцараки, землище гр. Свети Влас.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка  вх.№ 627/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване ПУП-план-схеми за изграждане на линеен обект „Кабели 0,4 кV за външно ел. захранване на вилна сграда в УПИ ХІІ-7, кв.1 по плана на С.О. „Инцараки, землище гр. Свети Влас, ПИ с идентификатор по КК 11538.504.997, преминаващи през имот ПИ 11538.504.585 по КК на С.О. „Инцараки“, землище гр. Свети Влас.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка  вх.№ 628/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване ПУП-план-схеми за изграждане на линеен обект „Кабели 20 кV за външно ел. захранване на вилна сграда в УПИ ХІІ-7, кв.1 по плана на С.О. „Инцараки, землище гр. Свети Влас, с идентификатор по КК ПИ 11538.504.997, преминаващи през имот 11538.504.585 по КК С.О. „Инцараки, землище гр. Свети Влас.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка  вх.№ 629/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване ПУП-план-схеми за изграждане на линеен обект „Кабели 0,4 кV за външно ел. захранване на сграда за курортни нужди в ПИ 11538.2.144 по КК на местност „Юрта“, землище гр. Свети Влас, преминаващи през имоти 11538.504.599, 11538.504.611 и 11538.504.800 по КК на С.О. „Инцараки, землище гр. Свети Влас.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка  вх.№ 630/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване ПУП-ПП за обект „Кабели 0,4 кV за външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ ХХVІІ-628, кв.55 по плана на С.О. „Инцараки, землище гр. Свети Влас с идентификатор по КК ПИ 11538.504.839, преминаващи през имот 11538.1.98 по КК на местност „Юрта“, землище гр. Свети Влас.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 656/04.11.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за обект: „Кабели 20 кV за захранване на БКТП – нов в ПИ 73571.49.212“ , местност „Камарата“, землище с. Тънково, община Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 665/09.11.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за обект: „Улични водопровод и канализация“ за ПИ № 61056.55.42, м. „Хендек тарла“, землище – с. Равда, община Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка  вх.№ 648/02.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП на КК на Слънчев бряг-изток, в частта му по отношение на УПИ ІV, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.505.128 и част от поземлен имот с идентификатор № 51500.505.329 по кадастралната карта на гр. Несебър, кв.23 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка  вх.№ 646/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП на к.к.  „Слънчев бряг-изток“, в частта му по отношение на УПИ І, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.505.221 и част от поземлен имот с идентификатор № 51500.505.351 по кадастралната карта на гр. Несебър, кв.47 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 662/07.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ V-501, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.379 и УПИ VІ-501, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.380 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.2201 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 660/07.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“ в частта му по отношение на УПИ І, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.505.48 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.10 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 663/07.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“ в частта му по отношение на УПИ ІІІ, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.505.162 и част от поземлен имот с идентификатор № 51500.505.339 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.38 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 670/10.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“ в частта му по отношение на УПИ ІV, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.505.409, УПИ V, идентичен с идентификатор № 51500.505.53, УПИ ІХ, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.505.1056, УПИ Х, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.505.408 и поземлен имот с идентификатор № 51500.505.306 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.10 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 671/10.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изграждане на достъпна среда за трудно подвижни хора в УПИ І в кв.85 по плана на гр. Несебър, посредством ситуиране на съответното съоръжение извън границите на урегулирания поземлен имот, върху част от имот-публична общинска собственост.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 677/10.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ ІІІ-127, идентичен с поземлени имот с идентификатор № 51500.506.236 и УПИ ІХ-138, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.506.573 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.6601 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 672/10.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация на к.к. „Слънчев бряг-изток“, в частта му по отношение на УПИ ІІ, представляващ част от поземлен имот с идентификатор № 51500.505.373 и УПИ ІV, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.505.269 и част от поземлен имот с идентификатор № 51500.505.374 по кадастралната карта на гр. Несебър, кв.73 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 673/10.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация на к.к. „Слънчев бряг-изток“, в частта му по отношение на УПИ ІІІ, с идентификатор № 51500.505.233 и част от поземлен имот с идентификатор № 51500.505.356 по кадастралната карта на гр. Несебър, кв.49 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка  вх.№ 632/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПР за кадастрални райони 51500.77, 51500.78, 51500.79, 51500.80, 51500.81, 51500.82, 51500.83, 51500.84, 51500.85 и 51500.86 по КК на гр. Несебър, местност „Кокалу“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка  вх.№ 636/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на транспортно-комуникационна схема „пътна връзка с път І-9, участък „Варна-Бургас“ при километър 202+640, дясно за складова база, за хранителни стоки, в поземлен имот с идентификатор 51500.66.10 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Инджекьойско блато“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка  вх.№ 633/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда“ в ПИ 51500.17.26 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Бостанлъка“, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка  вх.№ 634/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на ваканционно селище“ в ПИ 51500.21.7. по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Бостанлъка“, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.

                                                                                           Докл: Костадин Нищелков

                                                                                           Председател на комисия

 1. Докладна записка  вх.№ 637/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Външно ел.захранване на жилищна сграда № 1“ в ПИ 51500.17.32 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Бостанлъка“, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка  вх.№ 638/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Ел. захранване на проектно БКТП 1х800кVА в ПИ 51500.83.33 от съществуващ кабел 20 кV по път ПИ 51500.83.51 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу“, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка  вх.№ 639/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ВиК захранване“ за поземлен имот си идентификатор 51500.83.33 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу“, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 548/12.09.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ел. захранване на жилищен комплекс „Посейдон“ – жилищни сгради за сезонно ползване с обслужващи помещения на партер и басейни, подобект: „Кабели 20 кV“ за имот с идентификатор  51500.82.56 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу“, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка  вх.№ 599/21.10.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване съгласие за разполагане на преместваем обект в ПИ 61056.502.547 /улица/ по КК на с. Равда, кв.22Б.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Доклад вх.№ 600/21.10.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, съгласно чл.110, ал.5 от ЗУТ – обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда“ за ПИ 39164.12.603 по КК на с. Кошарица, местност „Липака“.

 

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка  вх.№ 603/24.10.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Кабели 20 кV до нов БКТП за захранване на пречиствателна станция за отпадни води „външно ел. захранване на жилищен комплекс“ в имот с идентификатор 51500.48.15 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Инджекьойско блато“, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 604/24.10.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Улична канализация“ за имот с идентификатор 51500.76.35 по КК на  гр. Несебър, местност „Кокалу“, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 678/10.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Кабели НН“ от нов БКТП в ПИ 27454.23.19 до съществуващо ГРТ в ПИ 27454.23.85 в местност „Кладери“, землището на с. Емона, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка  вх.№ 657/04.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-общ., с идентификатор 11538.503.26 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, в кв.41 по плана на гр. Свети Влас.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка  вх.№ 635/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно вземане решение за ПУП-ПП за обект: „Транспортно-комуникационно решение за достъп до ПИ 51500.201.13“, в местността „Юрта-Балкана“ през ПИ 51500.203.27 /новообразуван от ПИ 51500.203.1/ в местността „ Чаирите-Янкови къшли“ по кадастралната карта на гр. Несебър, община Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комиси

 

 

 

 

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет - Несебър и са на Ваше разположение от 18.11.2016 г.

 

     Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.

                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР:  Р.  КУЛЕВ

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия