За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ДО

г-н(г-жа)........................................................

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

КОПИЕ:   КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

                           

На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 23.12.2016 г. /петък/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

               

1.Докладна записка вх.№ 716/08.12.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на програма за опазване на околната среда на община Несебър 2015-2020 г.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

 2.Докладна запискавх.№ 753/14.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на     децата и учениците в община Несебър.

       Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

3.Докладна записка вх.№ 701/01.12.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно издаване на Запис на заповед от община Несебър в полза на Агенция за социално подпомагане чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“, Управляващ орган на „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“ по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се деца – 2014-2020 г., обезпечаващ авансово плащане по договор № BG 05FMОР001-3.002-0168-С01 за проект „Осигуряване на топъл обяд в община Несебър“.

Докл: Върбан Кръстев

 Председател на комисия

4.Докладна запискавх.№ 746/14.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно актуализация на капиталовата програма на община Несебър за 2016 г. и разрешение за разпореждане с активи.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

5.Докладна записка вх.№ 742/13.12.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно утвърждаване на план-сметките към такса„Битови отпадъци“ в община Несебър за 2017 г.

 

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

6.Докладна записка вх.№ 726/09.12.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти, попадащи в масиви за ползване, съгласно сключените споразумения между собствениците и/или ползватели за стопанската 2016/2017 година.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

7.Докладна записка вх.№ 725/09.12.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за отглеждане на животни на земеделски имот, представляващ поземлени имот с кадастрален идентификатор 39164.17.266 по кадастралната карта на с. Кошарица.

Докл: Пейко Янков

    Председател на комисия

8.Докладна записка вх.№ 730/09.12.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от общински имот с кадастрален идентификатор 51500.501.295.1 по кадастралната карта на гр. Несебър.

Докл: Пейко Янков

                                                                                    Председател на комисия

9.Докладна записка вх.№ 723/09.12.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за отглеждане на животни на земеделски имот, представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.15.40 по кадастралната карта на с. Емона.

                                                           Докл: Пейко Янков

                                                  Председател на комисия

10.Докладна записка вх.№ 724/09.12.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на гр. Несебър, община Несебър.

                                                                            Докл: Пейко Янков

                                                                                                                                                                Председател на комисия

11.Докладна записка вх.№ 722/09.12.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на с. Кошарица, община Несебър.

                                                                            Докл: Пейко Янков

                                                                                                                                                                Председател на комисия

12.Докладна записка вх.№ 759/16.12.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на пазарни цени за сключване на договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІ и УПИ ХХХІІІ в кв.55 по плана на гр. Несебър-нова част.

                                                                            Докл: Пейко Янков

                                                                                                                                                                Председател на комисия

13.Докладна записка вх.№ 731/09.12.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски и стоматологични кабинети в гр. Несебър, с. Равда, с. Тънково и с. Кошарица.

                                                                            Докл: Пейко Янков

                                                                                                                                                                Председател на комисия

14.Докладна записка вх.№ 740/12.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот за предоставяне на пощенски услуги в с. Равда.

                                                                            Докл: Пейко Янков

                                                                                                                                                                Председател на комисия

15.Докладна записка вх.№ 727/09.12.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор № 51500.503.87 по КК на гр. Несебър, представляващУПИ ХV-общ., кв.4 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.

                                                                            Докл: Пейко Янков

                                                                                                                                                                Председател на комисия

16.Докладна записка вх.№ 728/09.12.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за пристрояване на съществуваща сграда с кадастрален идентификатор № 51500.503.145.1 в УПИ VІІІ-общ., кв.14 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.

                                                                            Докл: Пейко Янков

                                                                            Председател на комисия

17.Докладна записка вх.№ 729/09.12.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ ХХІ в кв.4 по плана на с. Тънково, имот с идентификатор по кадастралната карта № 73571.501.72 по плана на с. Тънково, чрез изкупуване на идеалната част, собственост на община Несебър.

                                                                            Докл: Пейко Янков

                                                                                                                                                                Председател на комисия

18.Докладна записка вх.№ 733/09.12.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общински собственост на обект с кадастрален идентификатор № 51500.502.382.4.2 по кадастралната карта на гр. Несебър.

                                                                        Докл: Пейко Янков

                                                                                                                                                            Председател на комисия

19.Докладна запискавх.№ 710/07.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор № 61056.25.22,м. „Блато“, землището на с. Равда.

                                                                    Докл: Костадин Нищелков

                                                                Председател на комисия

20.Докладна записка вх.№ 720/08.12.2016 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно даване съгласие за допускане изменение на ПУП-ПЗ в УПИ І, ПИ с идентификатор 51500.503.73 в кв.4 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.

                                                                                                                                                        Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                                                                        Председател на комисия

21.Докладна записка вх.№ 721/08.12.2016 г. от арх. Николай Орешков –архитект на община Несебър, относно даване съгласие за допускане изменение на ПУП-ПЗ в обхват УПИ ІІІ, ПИ с идентификатор 51500.503.306, по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.

                                                                          Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                                                                              Председател на комисия

22.Докладна запискавх.№ 749/14.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, съгласно чл.110, ал.5 от ЗУТ-обект: „Уличен водопровод“ за ПИ 51500.69.16 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато“.

                                                                 Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                                                                     Председател на комисия

23.Докладна запискавх.№ 748/14.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване съгласие за допускане изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ­І -общ., УПИ ІІ-общ. и УПИ ХV-общ., кв.23 по плана на с. Баня и части от ПИ № 02703.501.378,ПИ 02703.501.413 и ПИ 02703.501.574, всички в собственост на община Несебър, по кадастралната карта на с. Баня.

                                                              Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                                                                             Председател на комисия

24.Докладна запискавх.№ 718/08.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване ПУП-парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда за сезонно ползване“ в поземлени имот № 39164.21.188, м. „Мишкефа, землището на с. Кошарица, преминаващи през поземлен имот № 39164.21.8., поземлен имот № 39164.21.11 и поземлен имот № 39164.21.232 по кадастралната карта на м. „Мишкефа“, землището на с. Кошарица.

                                                             Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                                                                           Председател на комисия

25.Докладна запискавх.№ 719/08.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване ПУП-парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване на вилна сграда за сезонно ползване в ПИ № 39164.13.341, м. „Кору дере“, землище с. Кошарица, преминаващи през ПИ № 39164.12.49, ПИ № 39164.12.29,ПИ № 39164.12.30, ПИ № 39164.13.127, ПИ № 39164.13.128 и ПИ № 39164.13.10 по КК на м. „Кору дере“, землище с. Кошарица.

                                                                      Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                                                                          Председател на комисия

26.Докладна записка вх.№ 735/09.12.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване на ПУП-ПП за обект „Външно ел. захранване на апартаментен хотел“ в УПИ ХІХ-3215/ ПИ 51500.32.24/ в кв.21 по плана зона „Инцараки“, местност „Юрта Балкана“, землище гр. Несебър.

                                                                      Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                                                                           Председател на комисия

27.Докладна запискавх.№ 706/05.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР на к.к. „Слънчев бряг-изток“, в частта му по отношение на УПИ І с идентификатор № 51500.505.136, както и части от поземлени имоти с идентификатори № 51500.505.322, 51500.505.325, 51500.505.326 и 51500.505.329 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.25 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“.

                                                             Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                                                                 Председател на комисия

28.Докладна запискавх.№ 752/14.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии-обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор № 51500.84.27 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу“.

                                                                     Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                                                                          Председател на комисия

29.Докладна запискавх.№ 755/16.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 51500.84.55 по КК на гр. Несебър, находящ се в м. „Кокалу“, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а, ал.1 ожт ЗУТ.

                                                                    Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                                                                        Председател на комисия

30.Докладна запискавх.№ 756/16.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Трасе на Кабели 20 кV от нови ЖР стълбове в ПИ 27454.23.86 до нов БКТП в ПИ 27454.23.19, м. „Кладери“, землище с. Емона, по реда на чл.124а от ЗУТ.

                                                                    Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                                                                        Председател на комисия

31.Докладна запискавх.№ 757/16.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния уестройствен план-план за рагулация на к.к. „Сл. Бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ VІІ-177, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.352, УПИ ХІІІ-177 с идентификатор № 51500.506.348 по КК на гр. Несебър, в кв.6001 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

                                                                   Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                                                                       Председател на комисия

32.Докладна запискавх.№ 758/16.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изграждане на укрепително съоръжение в поземлен имот с идентификатор № 11538.502.314-общинска собственост, пред УПИ ІІ с идентификатор № 11538.502.153, по КК на гр. Свети Влас кв.22 по плана на гр. Свети Влас-юг

                                                                  Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                                                                      Председател на комисия.

33.Докладна запискавх.№ 760/16.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг-изток“ в частта му по отношение на УПИ І, с идентификатор № 51500.505.78 и УПИ ІІ, с идентификатор № 51500.505.79 по КК на гр. Несебър, в кв.12 по ПУП на к.к.. „Слънчев бряг-изток“.

                                                          Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                                                              Председател на комисия

34.Докладна запискавх.№ 761/16.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за ПУП-ПРЗ за спортно-рекреационен парк в обхват: поземлени имоти с идентификатори № 11538.5.27, 11538.5.43, 11538.5.46, 11538.5.49, 11538.5.51 и 11538.5.72 по КК на гр. Свети Влас, в м. „Юрта“, № 11538.501.504, УПИ V, идентичен с поземлени имоти с идентификатори № 11538.501.191, № 11538.501.192, 11538.501.193 и 11538.501.194 в кв.7 по плана на гр. Свети Влас и част от поземлен имот с идентификатор № 11538.501.11 по КК на гр. Свети Влас.

                                                                  Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                                                                      Председател на комисия

35.Докладна запискавх.№ 751/14.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на база на БКС-Несебър в поземлен имот с идентификатор 51500.73.31 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Несебърска мера“.

                                                                   Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                                                                       Председател на комисия

36.Докладна запискавх.№ 764/16.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация на к.к. „Слънчев бряг-изток“, в частта му по отношение на УПИ V с идентификатор № 51500.505.1001 и част от поземлен имот с идентификатор № 51500.505.330 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.23 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“

                                                                   Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                                                                       Председател на комисия

 

 

 

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет - Несебър и са на Ваше разположение от 20.12.2016 г.

 

     Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.

                                                         

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: /Р.  КУЛЕВ/                                                                                                                                                                                           

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Сряда 14:00 - 16:00

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

За Туризма от А до Я 16-17.04.2019 - Сл. бряг, х-л Котва
19-20.04.2019 - Бургас, Експо център Флора
22-23.04.2019 - Созопол, Конгресен център ВМК