За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ДО

г-н(г-жа)........................................................

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

 

 

На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 20.09.2016 г. /вторник/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

               

 

     1.Докладна записка вх.№ 544/09.09.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно допълнение на Приложение № 1 към чл.24 на Наредба № 5 на Общински съвет – Несебър за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

                                                                                                 Докл: Петър Хрусафов

                                                                                                 Председател на комисия

    2. Докладна записка вх.№ 522/30.08.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за опазване на околната среда на територията на община Несебър.

                     Докл: Петър Хрусафов

                       Председател на комисия

    3.Докладна записка вх.№ 542/09.09.2016 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър с проекти по „Програмата за развитието на селските райони 2014-2020 г.“

                     Докл: Петър Хрусафов

                         Председател на комисия

    4.Докладна записка вх.№ 533/08.09.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно подаване на проектно предложение по процедура „Осигуряване на топъл обяд  2016“ ВG 05FМОР001-3.002 по оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане..

                    Докл: Върбан Кръстев

                       Председател на комисия

   5.Докладна записка вх.№ 555/13.09.2016 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно отпускане на средства на Спортен клуб „Бушидо“ – гр. Несебър.

                 Докл: Върбан Кръстев

                    Председател на комисия

   6.Докладна записка вх.№ 531/08.09.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци, приета с решение № 109 от Протокол № 5/27.02.2008 г. на Общински съвет – Несебър.

             Докл: Върбан Кръстев

                 Председател на комисия

   7.Докладна записка вх.№ 554/13.09.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект за допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци, приета с решение № 109 от Протокол № 5/27.02.2008 г. на Общински съвет – Несебър.

                                                                                                                                    Докл: Върбан Кръстев

                                                                                                                                    Председател на комисия

    8.Докладна записка вх.№ 537/08.09.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на бюджет 2016 на кметство Обзор.

        Докл: Върбан Кръстев

           Председател на комисия

    9.Докладна записка с вх. № 540/08.09.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне броя на групите и броя на учениците в тях в общински образователни институции, които не прилагат системата на делегираните бюджети и утвърждаване на паралелки под норматива за минимален брой ученици в училищата в община Несебър за учебната 2016/2017 година.

     Докл: Атанас Терзиев

         Председател на комисия

    10.Докладна записка с вх. № 539/08.09.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна в Общински детски комплекс – гр. Несебър, предвид новия Закон за предучилщното и училищното образование.

     Докл: Атанас Терзиев

       Председател на комисия

    11.Докладна записка вх.№ 543/09.09.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот на ЮЛНЦОП „Сдружение „Спортен клуб Бушидо“.

                                                                                                                               Докл: Пейко Янков

                                                                                                                               Председател на комисия

     12.Докладна записка вх.№ 545/09.09.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост поради отпаднало предназначение на новообразуван УПИ ­­IX-общ. в кв.5201 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

 Докл: Пейко Янков

           Председател на комисия

     13.Докладна записка вх.№ 536/08.09.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост поради отпаднало предназначение на част от улично пространство, включена в площта на новообразуван УПИ VI-6031 в кв.11 по плана на гр. Свети Влас-юг.

 Докл: Пейко Янков

          Председател на комисия

    14.Докладна записка вх.№ 534/08.09.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на изградени ВиК инфраструктурни обекти на ВиК ЕАД – Бургас за стопанисване, поддържане и експлоатация.

 Докл: Пейко Янков

          Председател на комисия

   15.Доклад вх.№ 546/12.09.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии обект:„Външни водопровод и канализация“ за поземлен имот с идентификатор 51500.84.54 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу“.

         Докл: Костадин Нищелков

     Председател на комисия

  16.Докладна записка  вх.№ 528/01.09.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-общ. и УПИ Х-общ. в кв.54 по плана на гр. Несебър с идентификатори 51500.502.314 и 51500.502.479 по КК на гр. Несебър.

           Докл: Костадин Нищелков

        Председател на комисия

   17.Докладна записка  вх.№ 527/31.08.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“ в частта му по отношение на УПИ ІІ, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.505.206 по кадастралната карта на гр. Несебър, кв.45 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“.

Докл: Пейко Янков

        Председател на комисия

     18.Докладна записка  вх.№ 526/31.08.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 306 от протокол № 9/27.07.2016 г. на Общински съвет – Несебър.

          Докл: Костадин Нищелков

       Председател на комисия

     19.Докладна записка  вх.№ 547/12.09.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 245 от протокол № 8/15.06.2016 г. на Общински съвет – Несебър.

        Докл: Костадин Нищелков

     Председател на комисия

     20.Предложение вх.№ 552/12.09.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VІІ-177, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.506.352 и УПИ ХІІІ-177, идентичен с имот 51500.506.351 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.6001 по плана на к.к. „Слънчев бряг.запад“.

  Докл: Костадин Нищелков

  Председател на комисия

     21.Предложение вх.№ 553/12.09.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на проект за ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 51500.510.62, 51500.510.137 и  51500.510.149 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Акротирия“.

  Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 

 

     Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет - Несебър и са на Ваше разположение от 15.09.2016 г.

 

     Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.

                                                         

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР:   Р.  КУЛЕВ                                                                                                                                                                                    

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия