За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ДО

г-н(г-жа)........................................................

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

 

КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ

НАМЕСТНИЦИ

 

 

На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 19.11.2018 г. /понеделник/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладна записка вх.№ 529/22.10.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение на решенията на общински съвет-гр.Несебър приети през първото шестмесечие на 2018г.

Докл: Петър Тодоров
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 531/22.10.2018 г. от Румен Кулев – председател на общински съвет - Несебър, относно приемане на вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в общински съвет – Несебър.

Докл: Петър Тодоров
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 530/22.10.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

Докл: Петър Тодоров
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 534/29.10.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на „Актуализация на програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в община Несебър“ за периода 2018-2022 г.

Докл: Петър Тодоров
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 552/06.11.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно увеличаване числеността на персонала в кметство Обзор.

Докл: Петър Тодоров
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 489/02.10.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно дружество с общинско участие „ Професионален футболен клуб - Несебър“ АД с ЕИК със седалище и адрес на управление - гр. Нсеебър, ул. „Еделвайс“ № 10.

Докл: Петър Тодоров

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 487/01.10.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно ползването на дървесина от общински гори за 2019 г.

Докл: Върбан Кръстев
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 538/30.10.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно поемане на дългосрочен дълг с кредитор Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ за финансиране на проект „Реконструкция, модернизация и изграждане на ново улично осветление в с. Равда“

Докл: Върбан Кръстев
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 539/30.10.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна решение № 700 от протокол № 24/01.02.2018 г.

Докл: Върбан Кръстев
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 544/31.10.2018 г. от Румен Кулев – председател на общински съвет - Несебър, относно награден фонд „Спортист на годината“.

Докл: Върбан Кръстев
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 553/06.11.2018 г. от Румен Кулев – председател на общински съвет - Несебър, относно предложение за допълнителна субсидия на «Стрелкови клуб Несебър» и «Тенис Академия Несебър».

Докл: Върбан Кръстев
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 558/08.11.2018 г.. от Демир Петров – общински съветник в Общински съвет – Несебър, относно отпускане на финансови средства за подпомагане на Николина Добрева от с. Гюльовца, община Несебър.

Докл: Върбан Кръстев
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 488/01.10.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне броя на групите и броя на учениците в тях в общински образователни институции, които не прилагат системата на делегираните бюджети и утвърждаване на паралелки под норматива за минимален брой ученици в училищата в община Несебър за учебната 2018/2019 г.

Докл: Атанас Терзиев
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 499/11.10.2018 г. от Лазар Япаджиев –зам. кмет „Търговия и Туризъм“ на община Несебър, относно съгласие за функциониране и сертифициране на общински туристически информационни центрове.

Докл. Атанас Терзиев
Зам. Председател на комисис

 1. Докладна записка вх.№ 506/16.10.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно придобиване чрез закупуване правото на собственост на поземлен имот с кадастрален № 39164.22.7 по КК на с. Кошарица, община Несебър, м. ”До село”, целият на площ 4 151 кв.м.

Докл.Славчо Станелов
Зам. Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 507/16.10.2018 г. от Виктор Борисов – зам.кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор №51500.506.291 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ І-общ., кв.6103 по плана на к.к. «Слънчев бряг-запад», гр. Несебър.

Докл.Славчо Станелов
Зам. Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 508/16.10.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на с. Гюльовца, община Несебър.

Докл.Славчо Станелов
Зам. Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 509/16.10.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти, попадащи в масиви за ползване съгласно сключените споразумения между собствениците и/или ползвателите за стопанската 2018/2019 година.

Докл.Славчо Станелов
Зам. Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 512/16.10.2018 г. от Виктор Борисов – зам.кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет в Общинска сграда „Здравна къща“ – гр. Несебър с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.

Докл.Славчо Станелов
Зам. Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 513/16.10.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот офис № 9, находящ се на партерен етаж от сграда с кадастрален идентификатор 51500.502.380.1 по КК на гр. Несебър на ЮЛНЦОП „Тракийско дружество Несебър”.

Докл.Славчо Станелов
Зам. Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 515/17.10.2018 г. от Виктор Борисов – зам.кмет на община Несебър, относно приемане на дарение на част от недвижим имот с идентификатор № 02703.501.313 по кадастралната карта на с. Баня, Община Несебър.

Докл.Славчо Станелов
Зам. Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 516/17.10.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предложение по чл.33 от Закона за собствеността за закупуване на 785/893 кв.м. идеални части от ПИ с кадастрален идентификатор 51500.512.105, ведно със сграда с кадастрален идентификатор 51500.512.105.1 по КККР на гр. Несебър.

Докл.Славчо Станелов
Зам. Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 525/22.10.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ XVIII-178 в квартал 24 по плана на гр. Свети Влас с идентификатор по КК 11538.501.293.

Докл.Славчо Станелов
Зам. Председател на комисия

 1. . Докладна записка вх.№ 526/22.10.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ I-284 в кв. 4301 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“ /ПИ 51500.506.557/ и УПИ II-общ. кв. 4301 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“ /ПИ 51500.506.552/.

Докл.Славчо Станелов
Зам. Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 527/22.10.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VІІ в кв.4501 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“ /ПИ 51500.506.689/ и УПИ ІІ-общ. в кв.4501 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“ /ПИ 51500.506.520/.

Докл. Славчо Станелов
Зам. председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 555/06.11.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общински собственост, поради отпаднало предназначение на части от ПИ 51500.506.96 по КК на гр. Несебър, представляващи улично пространство.

Докл. Славчо Станелов
Зам. председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 503/15.10.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 18469.12.44, м.“Кокарджа“, землище с. Гюльовца.

Докл. Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 505/16.10.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-Парцеларен план за определяне на трасе на главен водопровод от напорен резервоар „Стролата“ до включване в съществуващи водопроводи за к.к.“Слънчев бряг“ и гр. Несебър.

Докл. Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 520/18.10.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласие за процедиране на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ Х–72, кв.5 по плана на с. Баня с идентификатор ПИ 02703.501.313 по кадастралната карта на с. Баня, община Несебър.

Докл. Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна вх.№ 521/22.10.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на схема №10 за поставяне на РИЕ в УПИ I – общ.кв.67 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.149 по КК на гр.Несебър.

Докл. Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 545/02.11.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ ХV-583, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.546 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.1304 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Докл. Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 546/02.11.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ ХХ-583, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.598 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.1304 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

 

Докл. Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 547/05.11.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда за“сезонно ползване с басейн, подобект: кабели 20 кV“ за ПИ 61056.79.7, м. „Чатал тепе“, землището на с. Равда, община Несебър.

Докл. Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 548/05.11.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 877 от протокол № 30/12.09.2018 г. на Общински съвет Несебър.

Докл. Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 560/09.11.2018 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – председател на Общински съвет – Несебър, относно постъпила жалба от „М-ГРУП“ ООД, с ЕИК 123641144 и със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 105, ет.5, офис 3, с управител Тихомир Монев Колев, чрез пълномощника си адвокат Татяна Атанасова – БАК, против Решение № 629 по т.24 от протокол № 20/25.08.2017 г. на Общински съвет – Несебър.

Докл. Костадин Нищелков
Председател на комисия

 

 

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет - Несебър и са на Ваше разположение от 14.11.2018 г.

Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общински съвет – Несебър

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: Р. КУЛЕВ