За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ДО

г-н(г-жа)........................................................

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

 

КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ

НАМЕСТНИЦИ

 

 

 

На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 25.08.2017 г. /петък/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 

1. Докладна записка вх.№ 439/11.08.2017 г. от Николай Димитров –кмет на община Несебър, относно изпълнение решенията на Общински съвет – Несебър, приети през първото шестмесечие на 2017 г.

Докл: Петър Хрусафов

                                                                          Председател на комисия

 2. Докладна записка вх.№ 453/16.08.2017 г. от Николай Димитров –кмет на община Несебър, относно упълномощаване кмета на община Несебър да представлява община Несебър в Асоциацията по ВиК – Бургас.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

3. Докладна записка вх.№ 458/18.08.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне срока на валидност на разрешението, издавано на превозвача на база списък към удостоверението за регистрация за календарната 2018 година за таксиметров превоз на пътници на територията на община Несебър за 2018 г.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

4.Докладна записка вх.№ 431/09.08.2017 г. от Николай Димитров –кмет на община Несебър, относно предоставяне на дърва за огрев на служителите от районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението „ – гр. Несебър.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

5. Докладна записка вх.№ 450/16.08.2017 г. от Николай Димитров –кмет на община Несебър, относно кандидатстване на СНЦ „Местна инициативна група Несебър“ по ПРСР 2014-2020 г. за финансиране на Стратегия за водено от общностите местно развитие.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

6. Докладна записка вх.№ 449/16.08.2017 г. от Николай Димитров –кмет на община Несебър, относно заемообразно финансиране изпълнението на проект по Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ по Програма за Морско дело и рибарство 2014-2020..

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

7. Докладна записка вх.№ 445/14.08.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно актуализиране на програмата за управление и разпореждане на имоти – общинска собственост на община Несебър за 2017 г.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

8. Докладна записка вх.№ 437/11.08.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на съществуваща сграда с кадастрален идентификатор № 51500.503.95.5, изградена на груб строеж върху ЗП 3 в УПИ І-общ., кв9, по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

9. Докладна записка вх.№ 438/11.08.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ V-237, кв.10, по плана на гр. Несебър с кадастрален идентификатор 51500.501.101 по КК на гр. Несебър, чрез изкупуване на идеалната част, собственост на община Несебър.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

10. Докладна записка вх.№ 446/14.08.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на имот – общинска собственост, представляващ УПИ VІІІ-342, кв.57 по плана на гр. Несебър.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

11. Докладна записка вх.№ 447/14.08.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ ІV-общ.-391, 618 в кв.5001 по плана на к.к. „Слънчев бряг“ с кадастрален идентификатор 51500.506.705 по КК на гр. Несебър, чрез изкупуване на идеалната част, собственост на община Несебър.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

12. Предложение вх.№ 436/11.08.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Захранващ водопровод за питейно-битови нужди“ за поземлен имот с идентификатор 51500.66.16 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато“,по реда на чл.124а от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

13. Предложение вх.№ 432/09.08.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „Външно ел. захранване –кабели 0,4 кV на навеси за търговска дейност“ за ПИ 11538.14.2 по КК на гр. Свети Влас, м. „Козлука“, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

14. Докладна записка вх.№ 386/10.07.2017 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно даване съгласие за допускане, изработване и изменение на ПУП-план схеми за обект на техническата инфраструктура „Кабели НН за външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ V-560, кв.38 по плана на с.о. „Инцараки“, землище на гр. Свети Влас , с идентификатор по КК 11538.504.877, преминаващи през имот ПИ 11538.504.591 по КК на с.о. „Инцараки“, землището на гр. Свети Влас, по реда на чл.134 ал.1 т.2 във връзка с чл.108, ал.3 от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 

15. Докладна записка вх.№ 385/10.07.2017 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно даване съгласие за допускане, изработване и изменение на ПУП-план схеми за обект на техническата инфраструктура „Кабели НН за външно ел. захранване на съществуваща вилна сграда в УПИ VІІ-105, кв.16 по плана на с.о. „Инцараки“, землище на гр. Свети Влас , с идентификатор по КК 11538.504.108, преминаващи през имот ПИ 11538.504.585 по КК на с.о. „Инцараки“, землището на гр. Свети Влас, по реда на чл.134 ал.1 т.2 във връзка с чл.108, ал.3 от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

16. Предложение вх.№ 416/25.07.2017 г. от инж. Клара Каравасилева – директор на дирекция „Устройство на територията, инвестиционна политика и контрол върху строителството“ при община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.77.15, м. „Чатал тепе“, землището на с. Равда.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

17. Предложение вх.№ 417/26.07.2017 г. от инж. Клара Каравасилева – директор на дирекция „Устройство на територията, инвестиционна политика и контрол върху строителството“ при община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „КПС с тласкател към РШ 67 от селищната канализационна мрежа на с. Тънково за жилищни комплекси „Съни дей 5“, „Съни дей 6“ и Съни бийч вилиджи спа“, находящи се в землището на с. Тънково, община Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

18. Предложение вх.№ 410/25.07.2017 г. от инж. Клара Каравасилева – директор на дирекция „Устройство на територията, инвестиционна политика и контрол върху строителството“ при община Несебър, относно съгласуване на допълнителна схема за преместваем обект по реда на чл.56 от ЗУТ – павилион за обменно бюро в ПИ 11538.501.497 по КК на гр. Свети Влас.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

19. Докладна записка вх.№430/07.08.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на схема за поставяне на РИЕ на терен общинска собственост на територията на гр. Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

20. Докладна записка вх.№ 451/16.08.2017 г. от Николай Димитров –кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж в ПИ 58431.61.3, ПИ58431.63.21 и ПИ 58431.120.1 по КК и КР на с. Приселци и ПИ 53045.531.29, ПИ 53045.560.15 и ПИ 53045.560.17 по КК и КР на гр. Обзор, за изграждане на електрически стълбове и сервитут във връзка с изпълнение на обект: ВЛ 110 кV за присъединяване на п/ст „Обзор“ към ЕЕС.

                                                                                                                               Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

21. Докладна записка вх.№ 424/01.08.2017 г. от Клара Каравасилева – за кмет на община Несебър, относно даване на съгласие за процедиране на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-общ. в кв.5 по плана на гр. Обзор, община Несебър /ПИ с идентификатор 53045.502.23 по КК на гр. Обзор, община Несебър/.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

22. Докладна записка вх.№ 441/14.08.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за промяна трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди за поземлен имот с идентификатор № 11538.13.174 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност „Козлука“, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

23. Докладна записка вх.№ 442/14.08.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за промяна трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди за поземлен имот с идентификатор 51500.76.31 по КК на гр. Несебър, местност „Кокалу“, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

24. Докладна записка вх.№ 443/14.08.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ Х-11, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.11 и УПИ ХІ-321, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.12 по КК на гр. Несебър, кв.4001 по ПУП к.к. „Слънчев бряг-запад“

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

25. Докладна записка вх.№ 444/14.08.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за промяна трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди за поземлен имот с идентификатор 61056.78.7 по кадастралната карта на с. Равда, местност „Чатал тепе“, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

26. Докладна записка вх.№ 455/17.08.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 442 по т.40 от дневния ред от протокол № 12/23.12.2016 г. на Общински съвет – Несебър

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 

 

 

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет - Несебър и са на Ваше разположение от 21.08.2017 г.

     Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.

                                                       

                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: Р.  КУЛЕВ