За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ДО

г-н(г-жа)........................................................

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

                                                                                                 

 

 

На основание чл.27 ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.29 ал.2 изр.1 от  Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, свиквам извънредно заседание на Общинския съвет – Несебър на 18.07.2017 г. /вторник/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

 

                                                                                         ДНЕВЕН РЕД:

 

 

 

 

  1. Докладна записка вх.№ 399/17.07.2017 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно осигуряване на средства за деца, настанени в Детски лагер „Чавдар“ – гр. Обзор
  2. Докладна записка вх.№ 400/17.07.2017 г. от Иван Гургов – зам.  кмет на община Несебър, относно определяне на представител на община Несебър в Общо събрание на „Бургасинвест“ ООД – гр. Бургас.

 

 

 

     Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.

                                                       

                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР:  Р.КУЛЕВ