За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ДО

г-н(г-жа)........................................................

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

КОПИЕ:

КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ

НАМЕСТНИЦИ

 

 

На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 18.02.2019 г. /понеделник/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Докладна записка вх.№ 110/08.02.2019 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно утвърждаване на културни календари на читалищата в община Несебър за 2019 г.

Докл: Атанас Терзиев   

Председател на комисия

  1. Предложение вх.№ 115/11.02.2019 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно отпускане на бюджетни средства за нуждите на сдружения с нестопанска цел, развиващи дейност на територията на община Несебър.

Докл: Върбан Кръстев  

Председател на комисия

  1. Докладна записка вх.№ 099/05.02.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно кандидатстване за безвъзмездно финансиране пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/.

Докл: Върбан Кръстев  

Председател на комисия

4. Докладна записка вх.№ 105/08.02.2019 г. от Дочка Петрова Маринова – секретар на община Несебър, относно вземане на решение за изплащане на допълнително     възнаграждение за второ шестмесечие на 2018 г. на кмета на общината и на кметовете на населени места.

Докл: Върбан Кръстев  

Председател на комисия

        5. Докладна записка вх.№ 113/11.02.2019 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно утвърждаване на списък с размера на субсидии, които община Несебър предоставя на спортните клубове.

Докл: Върбан Кръстев  

Председател на комисия

      6. Докладна записка вх.№ 116/11.02.2019 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно допълнително възнаграждение на служители за работата им по проект "Обществена трапезария".

Докл: Върбан Кръстев  

Председател на комисия

  1. Докладна записка вх. № 104/07.02.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за общо и за индивидуално ползване за стопанската 2019/2020 г. и утвърждаване на правила за ползване.

Докл: Славчо Станелов

Зам. председател на комисия

8. Докладна записка вх. № 106/08.02.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот, находящ се на първи етаж в сграда бивш Търговски център „Сочи“, с идентификатор 51500.501.408.1 по КК на гр. Несебър, на ЮЛНЦОП Сдружение „Дружество на несебърските художници.

Докл: Славчо Станелов

Зам. председател на комисия

9. Докладна записка вх. № 107/08.02.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно сключване на спогодба за разваляне на договор за отстъпено право на пристрояване.

Докл: Славчо Станелов

Зам. председател на комисия

10. Докладна записка вх. № 108/08.02.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предложение по чл.33 от Закона за собствеността за закупуване на 352/500 кв.м. ид.ч. от УПИ ІХ в кв.5002 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“, ПИ с кадастрален идентификатор 51500.506.657 по КК на гр. Несебър.

Докл: Славчо Станелов

Зам. председател на комисия

11. Докладна записка вх. № 111/11.02.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно промяна в статута на общински имоти, поради отпаднало предназначение, в кв.55 по плана на гр. Несебър.

 Докл: Славчо Станелов

 Зам. председател на комисия

12. Докладна записка вх.№ 063/22.01.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 51500.204.231 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу“, община Несебър, по реда на Закона за горите, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

 Зам. председател на комисия

13. Докладна записка вх.№ 070/24.01.2019 г. от Николай Кирилов Димитров-кмет на Община Несебър, относно възстановяване на горски заслон.

Докл: Костадин Нищелков

 Зам. председател на комисия

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР : Р. КУЛЕВ

 

                                                                                                                    

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: +359 893 01 33 33

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия