За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ДО

г-н(г-жа)........................................................

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

 

КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ

НАМЕСТНИЦИ

 

 

 

На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 16.05.2019 г. /четвъртък/ от 13.30 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка вх.№ 284/30.04.2019 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно увеличаване числеността на персонала в дейност „Други дейности по икономиката“.

Докл: Петър Хрусафов
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 279/30.04.2019 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, изпълняващ функциите на кмет, съгласно Заповед № 1861/16.11.2015 г., относно определяне представител на община Несебър в общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас”АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията.

Докл: Петър Хрусафов
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 287/02.05.2019 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно доклади за осъществените читалищни дейности и отчети на изразходваните средства за 2018 г. на Читалищата на територията на община Несебър.

Докл: Петър Хрусафов
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 298/08.05.2019 г. от Николай Димитров - кмет на Община Несебър, относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

Докл: Петър Хрусафов
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 299/08.05.2019 г. от Николай Димитров - кмет на Община Несебър, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на община Несебър.

Докл: Петър Хрусафов
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 300/08.05.2019 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели, утвърждаване на правилата за нейното провеждане и избор на временна комисия, която да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели и изготви доклад.

Докл: Петър Хрусафов
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 230/12.04.2019 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет - Несебър, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

Докл: Върбан Кръстев
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 288/02.05.2019 г. от Георги Манолов – общински съветник в Общински съвет - Несебър, относно предложение за финансово подпомагане на Хандбален клуб „Петър Бабев“ – Несебър.

Докл: Върбан Кръстев
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 248/23.04.2019 г. Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно промяна на решение № 985 от 18.02.2019 г. на Общински съвет – Несебър за финансово подпомагане на спортните клубове в община Несебър за 2019 г.

Докл: Върбан Кръстев
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 301/08.05.2019 г. от Виктор Борисов - за кмет на Община Несебър, относно предоставяне за временно и безвъзмездно ползване на ОДМВР-Бургас, за нуждите на РУ-Несебър 1 бр. моторно превозно средство , собственост на Община Несебър.

Докл: Върбан Кръстев
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 270/25.04.2019 г. от Виктор Борисов - за кмет на Община Несебър, относно разглеждане и приемане на Общинска програма за закрила на детето 2019 г.

Докл: Атанас Терзиев
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 271/25.04.2019 г. от Николай Кирилов Димитров - кмет на Община Несебър, относно предложение за награждаване на учители, деятели на културата и ученици.

Докл: Атанас Терзиев
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 266/25.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот-частна общинска собственост, представляващ: Аптека, находяща се в Общинска сграда за здравни дейности с идентификатор № 11538.501.468.1 по КК на гр. Свети Влас.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 267/25.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинети, находящи се в Общинска сграда „Градска поликлиника“ – гр. Обзор с идентификатор № 53045.502.331.1 по КК на гр. Обзор.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 262/24.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – общинска собственост за атракционни дейности в гр. Несебър.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 278/30.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински имот на Народно читалище „Месемврия – 2015“ – гр. Несебър.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 268/25.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-52 в квартал 5 по плана на гр. Свети Влас, с идентификатор по к.к. № 11538.501.140.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 269/25.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ в кв.55А по регулационния план на гр. Свети Влас, с идентификатор 11538.503.106 по КК на гр.Свети Влас, чрез изкупуване на идеалната част собственост на Община Несебър.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 261/24.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински помещения, находящи се в сграда „Многофункционална обществена сграда – Културен център“ с идентификатор № 51500.502.149.11 по КК на гр. Несебър.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 263/24.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на кабинет № 11, находящ се в Общинска сграда „Здравна къща“ – гр. Несебър с идентификатор № 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 258/24.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на земеделски имоти по кадастралната карта на с. Козница, за създаване и отглеждане на етеричномаслени култури.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 259/24.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор № 39164.13.214 по кадастралната карта на с. Кошарица.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 260/24.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване безвъзмездно право на ползване за разполагане на постоянен пчелин върху общински имот в землището на гр. Свети Влас, община Несебър.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 275/30.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на електрическа подстанция 110/20 кV в ПИ 53045.531.943 по кадастралната карта на гр. Обзор, община Несебър.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 276/30.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за учредяване право на строеж върху общински имот с кадастрален идентификатор № 53045.502.28 по КК на гр. Обзор, представляващ УПИ ІІ в кв.5 по плана на гр. Обзор, община Несебър.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 277/30.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване на безвъзмездно право на строеж върху общински имот с идентификатор 53045.502.326 по КК, на гр. Обзор на СНЦ „Дамски клуб Монро“.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 285/30.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно договор за наем с „А1 България“ ЕАД, гр. София, ЕИК 131468980.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 302/08.05.2019 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предприемане на действия по закупуване на ПИ № 51500.506.493 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ ІІ в кв.4801 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“, собственост на „Слънчев бряг“ АД.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия.

 1. Докладна записка вх.№ 232/15.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ел. захранване на ваканционно селище, подобект: Кабели 0,4 кV“ за поземлен имот с идентификатор № 51500.21.7 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Бостанлъка“.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Доклад вх.№ 236/18.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно прилагане разпоредбите на чл.129 ал.1 от ЗУТ за одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, съгласно чл.110 ал.5 от ЗУТ – обект: ПУП-ПП за „разширение за велоалея на път с. Кошарица – к.к. „Слънчев бряг, землища с. Кошарица, община Несебър.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 238/18.04.2019 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване на ПУП-ПП за обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда, подобект „Кабели 0,4 кV“ за поземлен имот № 61056.68.121, м. „Хендек тарла“, землище с. Равда, община Несебър.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 239/18.04.2019 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване на ПУП-ПП за обект: „Кабели средно напрежение за захранване на ТП „Равда“ в поземлен имот № 61056.78.8 от ТП „Поща“ в поземлен имот № 61056.501.76“, м. „Чатал тепе“, землище с. Равда, община Несебър.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 246/23.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване съгласие за допускане изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІІ-общ., поземлен имот с идентификатор № 51500.503.223 в кв.22 по плана на ж.к. „Черно море“, гр. Несебър.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 254/24.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на схеми за поставяне на РИЕ на терени общинска собственост на територията на гр. Несебър, гр. Обзор, гр. Свети Влас, к.к. „Слънчев бряг-запад“, пътя между к.к. „Слънчев бряг“ и гр. Свети Влас и с. Равда.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 280/30.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „Външно ел. захранване на жилищна сграда с апартаменти за сезонно ползване, подобект: Кабели 0,4 кV“ в УПИ І-3107 /ПИ 51500.31.7/ в кв.11 по плана на зона „Инцараки“, землище гр. Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 281/30.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „Външно ел. захранване на жилищни сгради за сезонно ползване А и Б с магазини-преработка по време на строителството, първи етап – жилищна сграда за сезонно ползване Б с магазини и втори етап – жилищна сграда за сезонно ползване А с магазини“ в поземлен имот с идентификатор № 11538.13.50 по КК на гр. Свети Влас, местност „Козлука“, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 282/30.04.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изразяване на съгласие за проектиране на ПУП-ПРЗ в обхват УПИ ІІІ-170 с идентификатор по к.к. № 11538.503.170 и УПИ ІV с идентификатор № 11538.503.171 в кв.34 по плана на гр. Свети Влас.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 283/30.04.2019 г. от Клара Каравасилева – д-р дирекция „Устройство на територията, инвеститорски контрол и контрол върху строителството“, относно даване на съгласие за процедиране на ПУП-ПРЗ за УПИ LХ-419 в кв.213 по плана на гр. Обзор, община Несебър /ПИ с идентификатор 53045.502.310 по КК на гр. Обзор, община Несебър/.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 198/20.03.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изразяване на принципно съгласие за изработване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ II-361, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.107, УПИ V-370, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.104, УПИ VI-370, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.105 и УПИ VII-370, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.106 и част от улица, представляваща поземлен имот с идентификатор №51500.507.109 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 3802 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 291/07.05.2019 г. от арх. Валентин Димов – гл.архитект на община Несебър, относно даване съгласие за допускане, изработване на ПУП на част от урбанизирана територия по реда на чл.129а, ал.2 за обект на техническата инфраструктура „Външно електрозахранване - сграда 1-етап“ по плана на местност „Сулуджана“, землище на с. Кошарица, с идентификатор по КК № 39164.15.141, по реда на чл.134 ал.1 т.2 във връзка с чл.108 ал.3 от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 227/10.04.2019 г. от Атанас Терзиев .- общински съветник, относно отреждане, проектиране и строителство на Начално училище в ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 293/07.05.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разширение изработване на ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на селскостопанска сграда в имот с идентификатор 51500.75.2 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу“, подобект „Кабел 0,4 кV“, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 294/07.05.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване на съгласие за допускане, изработване изменение на ПУП-план схема за обект на техническата инфраструктура: „Външно ел. захранване на селскостопанска сграда в имот с идентификатор № 51500.75.2 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу“, подобект „Кабел 0,4 кV“, по реда на чл.134, ал.2 т.6 и т.8, във връзка с чл.108 ал.2 от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 295/07.05.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване на съгласие за процедиране на ПУП-ПР за УПИ ХІ в кв.4 по плана на гр. Обзор, община Несебър.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 296/07.05.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване и процедиране на проект за ПУП-ПРЗ за обект „ПУП-ПРЗ за ПИ 53045.224.528 по кадастралната карта на местност „Чеир Баши“, землище на гр. Обзор, с цел промяна предназначението на „земеделска земя“ в „урбанизирана“.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 289/07.05.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на скици с позиции за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ – търговски обекти и слънцезащитни конструкции, схеми за търговия на открито и маси към ЗБО, по реда на Наредба № 2 на ОС, на територията на гр. Несебър,к.к. „Слънчев бряг-запад“ гр. Свети Влас, гр. Обзор, с. Равда, с. Тънково и с. Кошарица.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 297/07.05.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предложение за ситуиране на локално платно в поземлен имот с идентификатор № 11538.502.258, благоустройство и паркоустройство в УПИ І-общ. в поземлен имот с идентификатор № 11538.501.469 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, кв.24а по плана на гр. Свети Влас и пешеходен подход в УПИ І-общ. поземлен имот с идентификатор № 11538.502.141 по кадастралната карта на гр. Свети Влас в кв.15 по плана гр. Свети Влас-юг.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Молба вх.№ 290/07.05.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно оттегляне на решение № 856 от протокол № 30/12.09.2018 г.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 

 

 

 

 

 

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет - Несебър и са на Ваше разположение от 10.05.2019 г.

 

 

Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: .....................

/Р. КУЛЕВ/

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия