За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


 ДО

 г-н(г-жа)........................................................

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

 

 КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

 КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ

 НАМЕСТНИЦИ

 

 

 

 

На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 15.06.2016 г. /сряда/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 

 

 1. Докладна записка вх.№ 368/31.05.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно издаване на запис на заповед от община Несебър в полза на Министерството на енергетиката, в качеството му на Програмен оператор на Програма ВG 04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ за обезпечаване на второ авансово плащане за финансиране на проект „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност за 7 обекта на територията на община Несебър по Програма ВG 04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“.

                                                                                                             Докл: Петър Хрусафов

                                                                                                             Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 347/26.05.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър с проект пред „Национален доверителен Еко Фонд“.

                                          Докл: Петър Хрусафов

                              Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 355/27.05.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета – 2015-2020 г.

                                          Докл: Петър Хрусафов

                              Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 327/13.05.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на окончателен годишен план на Бюджета за 2015 г. и отчет за изпълнение на Бюджета на община Несебър за 2015 г.

          Докл: Върбан Кръстев

                                                                                              Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 341/25.05.2016 г. д-р Петко Илиев – управител на МЦ „Д-р Димитър Пеев“ ЕООД – Несебър, относно приемане на годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.

                     Докл: Върбан Кръстев

   Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 351/27.05.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отпускане на допълнителни финансови средства на РУ на МВР – гр. Несебър за осигуряване на командировани полицейски служители.

                                                                                                Докл: Върбан Кръстев

     Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 361/31.05.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на капиталовата програма на община Несебър за 2016 г.

         Докл: Върбан Кръстев

                                                                                             Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 381/31.05.2016 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от община Несебър.

             Докл: Върбан Кръстев

             Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 371/31.05.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение на част от улично пространство, включена в площта на новообразуван УПИ VІІ-225 в кв.5601 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

       Докл: Пейко Янков

  Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 370/31.05.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост на сграда с идентификатор 51500.502.429.7 по КККР на гр. Несебър, находяща се в УПИ І-общ. в кв.57 по плана на гр. Несебър, поради отпаднало предназначение.

       Докл: Пейко Янков

  Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 369/31.05.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение на части от улични пространства, които са включени в площта на новообразуван УПИ І-575,576,584 в кв.53 по ЗРП на гр. Свети Влас.

        Докл: Пейко Янков

   Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 339/25.05.2016 г. д-р Петко Илиев – управител на МЦ „Д-р Димитър Пеев“ ЕООД – Несебър, относно отдаване под наем на помещения в Медицинския център.

        Докл: Пейко Янков

  Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 350/26.05.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на земеделски имот с кадастрален идентификатор 53045.191.6 по кадастралната карта на гр. Обзор.

       Докл: Пейко Янков

  Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 367/31.05.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за отглеждане на съществуващи овощни насаждения на земеделски имоти по кадастралната карта на с. Приселци.

       Докл: Пейко Янков

  Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 366/26.05.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на земеделски имоти по кадастралната карта на с. Приселци за създаване на овощни насаждения.

        Докл: Пейко Янков

  Председател на комисия

 1. Докладна записка с вх. № 383/02.06.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно искане от „С.В.П.“ ЕООД с ЕИК 175023971 със седалище и адрес на управление – гр. Несебър, ул. „Хан Крум“ № 2А, представлявано от Ваня Димитрова Стоянова в качеството и на управител.

         Докл: Пейко Янков

   Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 391/07.06.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на изградените обекти в рамките на проект „Събиране, пречистван4е и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър- Слънчев бряг – Равда4, собственост на община несебър, финансиран от ОП „Околна среда“ 2007-2013 г. на В и К ЕАД – Бургас, за стопанисване, поддържане и експлоатация.

                 Докл: Пейко Янков

                 Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 357/30.05.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ 61056.55.42, м. „Хендек тарла“, землището на с. Равда, община Несебър.

                          Докл: Костадин Нищелков

   Председател на комисия

 1.  Докладна записка вх.№ 360/30.05.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните теритоии – обект „Уличен водопровод“ за ПИ 51500.56.29 по кадастралната карта  на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато“, община Несебър.

         Докл: Костадин Нищелков

  Председател на комисия

 1. Предложение с вх.№ 372/31.05.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване изменение на ПУП-ПЗ за УПИ І-общ.  в кв.67 по плана на гр. Несебър с идентификатор 51500.502.149 по кадастралната карта на гр. Несебър.

                     Докл: Костадин Нищелков

  Председател на комисия

 1. Предложение с вх.№ 373/31.05.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно допускане и процедиране на ПУП-ПР за УПИ Х---402 в кв.77 по плана на гр. Несебър, с идентификатор 51500.502.36 и част от имот с идентификатор 51500.502.44.

   Докл: Костадин Нищелков

        Председател на комисия

 1. Докладна записка с вх.№ 374/31.05.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на шоу рум с помещения за сглобяване на елементи“ в поземлен имот с идентификатор № 51500.56.29 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато“, община Несебър.

         Докл: Костадин Нищелков

  Председател на комисия

 1. Докладна записка с вх.№ 375/31.05.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Уличен канал“ за поземлени имоти с идентификатори 51500.85.7 и 51500.85.9 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу“, община Несебър..

     Докл: Костадин Нищелков

           Председател на комисия

 1. Предложение с вх.№ 376/31.05.2016 г.  от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор № 11538.503.26 по кадастралната карта на гр. Св. Влас, кв.41.

          Докл: Костадин Нищелков

   Председател на комисия

 1. Докладна записка с вх.№ 377/31.05.2016 г.  от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад в частта му по отношение на УПИ ІІ-580, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.507.492 и УПИ  ІІІ-580, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.507.493 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.1405 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

  Докл: Костадин Нищелков

       Председател на комисия

 1. Предложение с вх.№ 378/31.05.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и за определяне на трасе за уличен водопровод и улична канализация за поземлен имот с идентификатор № 61056.55.42 по кадастралната карта на с. Равда, м. „Хендек тарла“.

   Докл: Костадин Нищелков

         Председател на комисия

 1. Докладна записка с вх.№ 365/31.05.2016 г.  от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за изграждане на линеен обект „Външно ел. захранване на Ваканционно селище за имот с идентификатор 39164.15.61“ в землището на с. Кошарица, м. „Йовче дере“.

 Докл: Костадин Нищелков

       Председател на комисия

 

 1.   Докладна записка с вх.№ 380/31.05.2016 г.  от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно допълнение за съгласуване на схеми за поставяне на РИЕ на терени общинска собственост на територията на к.к. „Слънчев бряг- запад“ и гр. Свети Влас.

 Докл: Костадин Нищелков

       Председател на комисия

 1. Докладна записка с вх.№ 364/31.05.2016 г.  от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ – търговски обекти: „Открит бар и барбекю към ресторант „Бъчвата“ в УПИ ІІ-общ. в кв.4103 по плана на к.к. Слънчев бряг“, по реда на Наредба № 2 на Общински съвет – Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

      Председател на комисия

 1. Докладна записка с вх.№ 363/31.05.2016 г.  от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на схема за преместваем обект по реда на чл.56 от ЗУТ – търговски обекти в с. Тънково, община Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

    Председател на комисия

 1. Докладна записка с вх.№ 362/31.05.2016 г.  от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на схема за преместваем обект по реда на чл.56 от ЗУТ – търговски обекти и слънцезащитни конструкции, схеми за търговия на открито и маси към ЗОХ по реда на Наредба № 2 на Общински съвет – Несебър, на територията на гр. Свети Влас.

      Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка с вх.№ 356/30.05.2016 г.  от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуван на схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ – търговски обекти, по реда на Наредба № 10 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на Общински съвет – Несебър, във връзка с чл.56 от ЗУТ, на територията на ж.к. „Черно море“- гр. Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

      Председател на комисия

 1. Подписка с вх.№ 330/17.05.2016 г. от Ловно-рибарско сдружение „Балкан 2012“ – гр. Несебър, относно отнети ловни площи.

Докл: Костадин Нищелков

      Председател на комисия

 1. Предложение с вх.№ 388/03.06.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изпълнение на контролни точки и наблюдателни станции за следене на деформации на пристанищните и брегозащитни съоръжения на територията на гр. Несебър.

  Докл: Костадин Нищелков

        Председател на комисия

 1. Докладна записка с вх.№ 387/03.06.2016 г.  от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за спортно-рекреационен парк в обхват – поземлени имоти с идентификатори 11538.5.27, 11538.5.43, 11538.5.46, 11538.5.49, 11538.5.51, 11538.5.27 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, м. „Юрта“, № 11538.501.504, УПИ V, идентичен с поземлени имоти с идентификатори 11538.501.191, 11538.501.192, 11538.501.193 и 11538.501.194 в кв.7 по плана на гр. Св. Влас и част от поземлен имотс идентификатор 11538.501.11 по кадастралната карта на гр. Свети Влас.

 Докл: Костадин Нищелков

       Председател на комисия

 

 

     Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет - Несебър и са на Ваше разположение от 08.0.06.2016 г.

 

     Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.

                                                         

                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: Р.  КУЛЕВ

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                          

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия