За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ДО

г-н(г-жа)........................................................

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

 

КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ

НАМЕСТНИЦИ

 

 

На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 15.03.2017 г. /сряда/ от 14.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка вх.№ 165/07.03.2017 г от Румен Кулев – Председател на общински съвет, относно изменение правилника за организация и дейността на Общински съвет Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат – 2015 – 2019г.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

 

2. Докладна записка вх.№ 089/02.02.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Музей „Старинен Несебър“.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

 

3. Докладна записка вх.№ 096/09.02.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно приемане отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни община Несебър за 2016г.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

 

4. Докладна записка вх.№ 103/14.02.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно поправка на очевидна фактическа грешка в изписване на поредната номерация на членовете в Наредба за организация и управление на гробищните паркове и погребално – обредната дейност на територията на община Несебър, приета с решение № 134 от протокол № 5 от 16.03.2016г. на Общински съвет Несебър.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

 

5. Докладна записка вх.№ 104/14.02.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно упълномощаване на Кмета на общината да представлява община Несебър в Асоциацията по ВиК – Бургас.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

 

6. Докладна записка вх.№ 138/01.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно създаване на Общинско предприятие „Пристанищна инфраструктура“ гр. Несебър.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

 

7. Докладна записка вх.№ 139/01.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промени в структурата на общ. администрация и звена към община Несебър и промяна в Приложение № 1 от Правилника за организацията и дейността на ОП „БКСО“ гр. Несебър.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

 

8. Докладна записка вх.№ 141/01.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнението на общинска програма за опазване на околната среда.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

 

9. Докладна записка вх.№ 148/01.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно Изпълнение на решенията на Общински съвет – гр.Несебър, приети през второто шестмесечие на 2016г.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

 

10. Докладна записка вх.№ 088/02.02.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно преобразуване на Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий” – град Обзор в обединено училище по чл. 38, ал. 1, т. 4 от ЗПУО .

Докл: Атанас Терзиев

Председател на комисия

 

11. Докладна записка вх.№ 136/01.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на общинска програма на мерките за закрила на деца с изявлени дарби от община Несебър през 2017г.

Докл: Атанас Терзиев

Председател на комисия

 

12. Докладна записка вх.№ 144/01.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в община Несебър за 2018г.

Докл: Атанас Терзиев

Председател на комисия

 

13. Докладна записка вх.№ 125/27.02.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на наредба за създаване и водене на Регистър на общинските детски градини за подкрепа за личностното развитие на територията на община Несебър

Докл: Атанас Терзиев

Председател на комисия

 

14. Докладна записка вх.№ 119/22.02.2017 г. от Дочка Маринова – Секретар на общината и Председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника на Общински съвет,за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, относно молби на граждани за отпускане на финансова помощ.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

 

15. Докладна записка вх.№ 140/01.03.2017 г. от Дочка Петрова Маринова – Секретар на община Несебър, относно вземане на решение за изплащане на допълнително възнаграждение за 2016г. на Кмета на общината и кметовете на населени места.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

 

16. Докладна записка вх.№ 143/01.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна на размера на трудовото възнаграждение на Кмета на кметство Баня.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

 

17. Предложение с вх.№ 149/01.03.2017 от Румен Кулев – Председател на общински съвет, относно отпускане на бюджетни средства за нуждите на Сдружения с нестопанска цел, развиващи дейност на територията на община Несебър.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

 

18. Докладна записка с вх.№ 167/07.03.2017 от Румен Кулев – Председател на общински съвет, относно утвърждаване на списък с размера на субсидиите, които община Несебър предоставя на спортните клубове.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

 

19. Докладна записка с вх.№ 163/02.03.2017 от Сотир Янков Наумов – Управител на „ОБЩИНСКИ ПЛАЖОВЕ НЕСЕБЪР“ ЕООД – гр.Несебър относно одобряване на годишен финансов отчет за дейността на „ОБЩИНСКИ ПЛАЖОВЕ НЕСЕБЪР“ ЕООД за 2016г.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

 

20. Докладна записка вх.№ 114/20.02.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на с.Кошарица, община Несебър.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 

21. Докладна записка вх.№ 115/20.02.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна на начина на трайно ползване на земеделски имоти – общинска собственост в землището на с.Равда.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 

22. Докладна записка вх.№ 121/22.02.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.502.47 по КК на гр.Обзор, представляващ УПИ VIII – общ. в кв.7 по плана на гр.Обзор.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 

23. Докладна записка вх.№ 128/27.02.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост поради отпаднало предназначение на част от улично пространство, включена в площите на новообразувани УПИ VII – 177 и УПИ XIII – 177 в кв.6001 по плана на к.к. (Слънчев бряг – запад)

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 

24. Докладна записка вх.№ 150/02.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване на право на строеж за надстрояване на жилищна сграда ЗП№1 с кадастрален идентификатор 51500.503.162.1 по КК на гр.Несебър, изградена в УПИ I в кв.16 по плана ж.к.“Черно море“, гр.Несебър

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 

25. Докладна записка вх.№ 151/02.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно Искане за безвъзмездно предоставяне на собственост върху недвижими имоти – държавна собственост на Министерство на отбраната по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост и чл.319 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 

26. Докладна записка вх.№ 152/02.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на земеделски имоти по кадастралната карта на с.Паницово за създаване и отглеждане на етеричномаслени култури

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 

27. Докладна записка вх.№ 153/02.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на гр.Несебър, община Несебър

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 

28. Докладна записка вх.№ 154/02.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно Определяне на пасища от Общинския поземлен фонд за общо и за индивидуално ползване и утвърждаване на правила за ползване

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 

29. Докладна записка вх.№ 155/02.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно Отдаване под наем на лекарски кабинет, находящ се в гр.Несебър - стара част, ул.“Тервел“ №5

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 

30. Докладна записка вх.№ 156/02.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски и стоматологични кабинети в „Здравна къща“ - гр.Несебър

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 

31. Докладна записка вх.№ 158/02.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно Отдаване под наем на общински имот на ЮЛНЦОП Сдружение „Вардарско слънце“

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 

32. Докладна записка вх.№ 159/02.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на Магазини, находящи се в бивш Търговски център „Сочи“ в гр.Несебър – стара част.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 

33. Докладна записка вх.№ 160/02.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински имот на Народно читалище „Яна Лъскова – 1905“ гр. Несебър

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 

34. Докладна записка вх.№ 161/02.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – общинска собственост за атракционни дейности в гр.Несебър и в гр.Обзор

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 

35. Докладна записка вх.№ 097/09.02.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за обект: “ Кабел 20 kV“ от ПИ 11538.11.4 до ПИ 11538.11.5, от ПИ 11538.11.5 до ПИ 11538.13.11 и от ПИ 11538.13.11 до ПИ 11538.13.15 в местността „Ага чешме“ и местност „Варницата“ в землище гр. Св.Влас, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 

36. Предложение вх.№ 118/22.02.2017 г. от инж. Клара Каравасилева – Директор на Дирекция „УТ, ИП, ИКС“, относно разрешение за изготвяне на ПУП – Парцеларен план за линеен обект „Кабели средно напрежение за захранване на ТП “Равда“ ПИ 61056.78.8 от ТП “Поща“ в ПИ 61056.501.76 по К.К. на с.Равда, община Несебър

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 

37. Докладна записка вх.№ 093/08.02.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване ПУП – Парцеларен план за обект: „Кабелно захранване на вилно селище от еднофамилни жилищни сгради и басейн – първи етап“, находящ се в имот с идентификатор по кадастралната карта 39164.26.159, м.“Сокбунар“, землище с.Кошарица“, преминаващо през ПИ 39164.26.16. и ПИ 39164.26.22 по кадастралната карта на м.“Сокбунар“, землище с.Кошарица“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 

38. Предложение вх.№ 094/08.02.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на ПУП – ПП за обект на техническата инфраструктура „Второ захранване с електроенергия на ТП „Сулуджана 4“в ПИ с идентификатор 39164.15.27 от ТП „Сулуджана 8“ в ПИ с идентификатор 39164.15.144, м.“Сулуджана“, Землище с.Кошарица“, преминаващо през ПИ 39164.15.6, ПИ 39164.15.28, ПИ 39164.15.34 и ПИ 39164.15.479 по кадастралната карта на м. „Сулуджана“, землище с.Кошарица по реда на чл.124а от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 

39. Докладна записка вх.№ 123/23.02.2017 г. от инж. Клара Каравасилева – Директор на Дирекция „УТ, ИП, ИКС“, относно изразяване на съгласие за изработване на проект за ПУП –ПРЗ в частта му по отношение на поземлени имоти с идентификатори № 51500.505.288 и № 51500.502.309 по кадастралната карта на гр.Несебър, кв.78 В по плана на гр.Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 

40. Докладна записка вх.№ 146/01.03.2017 г. от инж. Клара Каравасилева – Директор на Дирекция „УТ, ИП, ИКС“, относно Одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ III-165, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.361 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 6001 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Запад”.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 

41. Докладна записка вх.№ 147/01.03.2017 г. от инж. Клара Каравасилева – Директор на Дирекция „УТ, ИП, ИКС“, относно Одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ VI-324, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.41 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 4101 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Запад”.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 

42. Докладна записка вх.№ 170/07.03.2017 г. от инж. Клара Каравасилева – Директор на Дирекция „УТ, ИП, ИКС“, относно изразяване на съгласие за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за промяна на улична регулация на гр.Св.Влас – Юг, ул.“Юг“ от о.т. 74 до о.т. 75 и технически инвестиционен проект за изграждане на пътно платно, тротоари и прилежащи паркинги на обслужващата ул.“Юг“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 

43. Докладна записка вх.№ 168/07.03.2017 г. от инж. Клара Каравасилева – Директор на Дирекция „УТ, ИП, ИКС“, относно съгласуване на схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ – търговски обекти и слънцезащитни конструкции, схеми за търговия на открито и маси към ЗОХ по реда на Наредба № 2 на ОС на територията на гр.Обзор, с.Равда и с.Тънково

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 

44. Докладна записка вх.№ 169/07.03.2017 г. от инж. Клара Каравасилева – Директор на Дирекция „УТ, ИП, ИКС“, относно съгласуване на схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ – търговски обекти и слънцезащитни конструкции, схеми за търговия на открито и маси към ЗОХ по реда на Наредба № 2 на ОС на територията на гр.Несебър, к.к.“Слънчев бряг – Запад“ и ж.к. „Черно море“

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 

45. Докладна записка вх.№ 171/08.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно

Допълнително ползване на опожарена иглолистна дървесина за 2017г.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 

46. Докладна записка вх.№ 172/08.03.2017 г. от инж. Клара Каравасилева – Директор на Дирекция „УТ, ИП, ИКС“, относно съгласуване на схеми за поставяне на РИЕ на терени общинска собственост на територията на гр.Несебър, гр.Обзор, гр.Св.Влас, к.к.“Слънчев бряг – Запад“, пътя между к.к.“Слънчев бряг“ и гр.Св.Влас и с.Равда.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 

 

 

 

 

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет - Несебър и са на Ваше разположение от 10.03.2017 г.

Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: ..................... /Р. КУЛЕВ/