За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ДО

г-н(г-жа)........................................................

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ

НАМЕСТНИЦИ

На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 15.01.2020 г. /сряда/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладна записка вх. № 004/03.01.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно определяне на общински съветници за членове на комисията по чл. 4 от Правилника за реда и начина за определяне на еднократна финансова помощ.

Докл.: Николай Киров

Зам. председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 005/03.01.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно даване на съгласие председателя на Общинския съвет да членува в НАПОС – РБ /Национална асоциация на председателите на общински съвети на Република България/.

Докл.: Николай Киров

Зам. председател на комисията

 1. Докладна записка вх. 006/03.01.2020  г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно определяне на представители в комисията по чл.15 ал.1 от Наредба № 20 за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Несебър.

Докл.: Николай Киров

Зам. председател на комисията

 1. Докладна записка вх.№ 007/03.01.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно избор на трима общински съветници за включване в състав на Комисията за картотекиране на нуждаещи се граждани от община Несебър.

Докл.: Николай Киров

Зам. председател на комисията

 1. Докладна записка вх.№ 008/03.01.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.

Докл.: Николай Киров

Зам. председател на комисията

 1. Докладна записка вх.№ 009/03.01.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно определяне представител на Общински съвет - Несебър в Областния съвет за развитие.

Докл.: Николай Киров

Зам. председател на комисията

 1. Докладна записка вх.№ 010/03.01.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно определяне на общинските съветници в комисията по чл.64, ал.3 от Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на общината.

Докл.: Николай Киров

Зам. председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 011/03.01.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър,  относно определяне на представители на общинския съвет за членове на  комисията по чл.8 от Наредба № 2 за реда и условията за извършване на търговска дейност на открито на територията на Община Несебър.

Докл.: Николай Киров

Зам. председател на комисията

 1. Докладна записка вх.№ 021/07.01.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно избор на представители за участие в четвъртото Общо събрание на Асоциация Общински гори.

Докл.: Николай Киров

Зам. председател на комисията

 1. Докладна записка вх.№ 025/08.01.2020 г. от Виктор Борисов . за кмет на община Несебър, относно промяна в структурата на общинската администрация – Несебър, касаеща с. Баня, община Несебър.

Докл.: Николай Киров

Зам. председател на комисията

 1. Докладна записка вх.№ 027/08.01.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно избор на комисия по чл.8 ал.1 от Наредба № 16 за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби от община Несебър.

Докл.: Николай Киров

Зам. председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 548/25.11.2019 г.. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно определяне броя на групите и броя на учениците в тях в общински образователни институции, които не прилагат системата на делигираните бюджети и утвърждаване на паралелки под норматива за минимален брой ученици в училищата в община Несебър за учебната 2019 / 2020 г.

Докл.: Георги Манолов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 617/19.12.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне безвъзмездно право на ползване на общински помещения за пенсионерските клубове в гр. Несебър, с. Равда , гр. Св. Влас, с. Раковсково, с. Оризаре,  к.к. Слънчев бряг и с. Приселци.

Докл.: Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 615/18.12.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно продажба на общински имот – земеделска земя на основание чл.24 д , ал.1 от ЗСПЗЗ

Докл.: Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 616/19.12.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 2 кв.м от имот публична – общинска собственост –кметство с.Тънково с идентификатор 73571.501.176.1 по КК на с.Тънково – за банкомат

Докл.: Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 607/13.12.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет „ПО и ОС“ на община Несебър, относно обявяване на частна общинска собственост поради отпаднало предназначение на част от улично пространство, включена в площта  на новообразуван УПИ XVIII – 178 в кв. 24 по плана на гр.Св. Влас

Докл.: Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 606/13.12.2019 г. от Виктор Борисов – зам.кмет на община Несебър, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на „Български Червен Кръст“ – София, Общинска организация на БЧК – Несебър върху общински имот идентификатор 51500.502.134.3 по кк на гр.Несебър.

Докл.: Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 605/13.12.2019 г . от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър относно, отдаване под наем на общински имот, находящ се на втория етаж от сграда с кадастрален идентификатор 51500.501.408.1 по КК на гр. Несебър на СНЦОП „клуб по спортни танци - Несебър“.

Докл.: Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 600/11.12.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на земеделски имот 73571.49.21 по кадастралната карта на с.Тънково за създаване и отглеждане на овощни насаждения.

Докл.: Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 599/11.12.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.13.173 по кадастралната карта на с. Кошарица.

Докл.: Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 598/11.12.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти, попадащи в масиви за ползване съгласно включените споразумения между собствениците и / или ползвателите за стопанската 2019 - 2020 г.

Докл.: Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 597/11.12.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на имотите – полски пътища, попадащи в масиви за ползване съгласно сключените споразумения между собствениците и / или ползвателите за стопанската 2019 - 2020 г.

Докл.: Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 591/09.12.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинети, находящи се в Общинска сграда „Градска поликлиника“ – гр. Обзор с идентификатор 53045.502.331.1 по КК на гр. Обзор.

Докл.: Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 590/09.12.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на Кабинет №19 за ушно – носно – гърлени болести и манипулационна към него, находящи се на първи надземен етаж от Общинска сграда за здравни дейности „Здравна къща“ в гр. Несебър.

Докл.: Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 589/09.12.2019 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на самостоятелно обособен обект с идентификатор 51500.501.39.1.4 по КК на гр. Несебър.

Докл.: Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 018/07.01.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично опровестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет № 3 /кота 7.20/, находящ се в Общинска сграда за здравни дейности „Здравна къща“ в гр. Несебър.

Докл.: Славчо Станелов

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх.№ 609/16.12.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП – Парцеларен план за линеен обект: „Външно ел.захранване на павилиони за търговия на автомобилни гуми в поземлен имот с идентификатор 51500.56.55 по кадастралната карта на гр.Несебър, м. Инджекьойско блато“ по ДП 4328554/2018 г. ; Подобект: кабели 0,4 kW“

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 499/30.09.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, на основание Заповед за заместване № 1861-16.11.2015 г., относно даване съгласие за допускане изменение на ПУП – ПЗ за УПИ II – общ., ПИ с идентификатор 51500.503.14 в кв.5 по плана на ж.к.“Черно море“, гр. Несебър.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 537/19.11.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване на ПУП – Парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване на жилищни сгради № 1, № 2, № 3, подобект: Кабели 0.4 kW“ за поземлен имот с идентификатор 51500.29.8 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Юрта – Балкана“.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 528/15.11.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване на ПУП – Парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване на магазин за платове“ в ПИ 61056.51.108, м.“Чатал Тепе“ , землище на с.Равда. община Несебър

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Предложение  вх. № 535/19.11.2019 г . от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.78.5, м. “Чатал Тепе“, землище на с.Равда

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 536/19.11.2019 г . от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно поправка на фактическа грешка в решение № 1153 от Протокол № 40/05.09.2019 г. на Общински съвет -  Несебър.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 562/29.11.2019 г . от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване ПУП – Парцеларен план за обект : „Външно ел.захранване на жилищна сграда за сезонно ползване с басейн, подобект : Кабели 20 KW  за ПИ 61056.79.7 , м. „Чатал Тепе“ , землище с. Равда, община Несебър

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 578/02.12.2019 г . от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване ПУП – Парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда на подобект“ кабели 0,4 KW за ПИ 61056.78.16 , м. „Чатал Тепе“ , землище с.Равда, община Несебър

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 582/04.12.2019 г . от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване ПУП – Парцеларен план за обект : „Кабел 0,4 KW за  „Външно ел. захранване на пансион“ в ПИ 61056.77.24 , м. „Чатал Тепе“ , землище с. Равда, община Несебър

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Предложение вх. № 595/11.12.2019 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП – Парцеларен план за линеен обект: „ Уличен водопровод от съществуващ водопровод ПЕВП Ф 160 по ул. „Несебър“ за ПИ 61056.56.49, м. „Хендек Тарла“ землище на с. Равда, община Несебър.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх. № 013/06.01.2020 г . от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХХ-общ. в кв.5 по плана на гр. Несебър, с идентификатор 51500.502.459 по КК на гр. Несебър.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх.№ 020/07.01.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно ползването на дървесина от общински гори за 2020 г.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 1. Докладна записка вх.№ 022/07.01.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно допусната техническа грешка в землището на горски заслон.

Докл.: Костадин Нищелков

Председател на комисията

 

  Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет - Несебър и са на Ваше разположение от 10.01.2020 г.

     Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.

                                                         

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: Р.  КУЛЕВ

 

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: +359 893 01 33 33

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия