За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ДО

г-н(г-жа)........................................................

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ

НАМЕСТНИЦИ

На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 18.12.2018 г. /вторник/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Докладна записка вх.№ 622/11.12.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно Наредба за приемане на нова Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър

Докл: Петър Тодоров

                                                                                                                      Председател на комисия

2. Докладна записка вх.№ 582/04.12.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализиране състава на Обществен съвет за съдействие и упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалното подпомагане в община Несебър.

Докл. Атанас Терзиев

                                                                                                          Зам. Председател на комисия

 

       3. Докладна записка вх.№ 589/05.12.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно утвърждаване на план-сметките към такса „Битови отпадъци“ в Община Несебър за 2019 г.

Докл: Върбан Кръстев

                                                                                                                     Председател на комисия

       4.Докладна записка вх.№ 587/04.12.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър с проект: „Изграждането на физкултурен салон в с. Оризаре- УПИ ІV-общ. кв.36 по плана на с. Оризаре, община Несебър“, по Наредба № 2 от 08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения, издадена от Министъра на младежта и спорта.

Докл: Върбан Кръстев

                                                                                                                                             Председател на комисия

      5. Докладна записка вх.№ 621/11.12.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно: Отпускане на субсидия на ОФК „Несебър”.

Докл: Върбан Кръстев

                                                                                                                     Председател на комисия

       6.Докладна записка вх.№ 607/07.12.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на бюджета на община Несебър за 2018 г..

Докл: Върбан Кръстев

                                                                                                                                             Председател на комисия

      7.Докладна записка вх.№ 609/07.12.2018 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно изменение на срока за връщане на отпуснатата с решение № 823/03.08.2018 г.  безвъзмездна финансова помощ на Местна инициативна рибарска група „Несебър-Месемврия“.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

     8.Докладна записка вх. № 598/06.12.2018 г. от Виктор Борисов – кмет на община Несебър, относно сключване  на спогодба за разваляне на договор за покупко-продажба на недвижим имот-частна общинска собственост.

                                                                                                                               Докл.Славчо Станелов

                                                                                                                               Зам. Председател на комисия

    9.Докладна записка вх. № 601/06.12.2018 г. от Виктор Борисов – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от общински недвижим имот – публична общинска собственост, с идентификатор 51500.501.377.1 по КК на гр. Несебър-стара част.

Докл.Славчо Станелов

                                                                                                                               Зам. Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 602/06.12.2018 г. от Виктор Борисов – кмет на община Несебър, относно предоставяне на безвъзмездно право на собственост на имоти-държавна собственост в кв.54 по плана на гр. Несебър.

Докл.Славчо Станелов

                                                                                                                                Зам. Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 603/06.12.2018 г. от Виктор Борисов – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински помещения, находящи се в сграда с идентификатор 51500.501.318.1 по КК на гр. Несебър-стара част.

Докл.Славчо Станелов

                                                                                                                         Зам. Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 604/06.2018 г. от Виктор Борисов – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинети в общинска сграда „Здравна къща“ – гр. Несебър с идентификатор 51500.502.454.1 по КК  на гр. Несебър.

Докл.Славчо Станелов

                                                                                                                         Зам. Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 573/28.11.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване съгласие за преминаване на трасето, предложено с ПУП-ПП за линеен обект: „КСН ЕП НОВ Адата СТ. № 8 – ТП Равда“ през имоти, находящи се в землището на с. Равда, община Несебър и гр. Ахелой.

 Докл. Костадин Нищелков

                                                                                                                         Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 590/05.12.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Пътна връзка към бензиностанция на път І-9 „Варна-Бургас“ км. 206+116 дясно“ за ПИ 61056.38.9, местност „Хендек тарла“, землище с. Равда, община Несебър.

Докл. Костадин Нищелков

                                                                                                                               Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 591/05.12.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за изработване изменение на ПУП-ПР за УПИ ХІV в кв.36 по плана на с. Кошарица, по имотни граници на ПИ 39164.501.206 по КК на с. Кошарица.

Докл. Костадин Нищелков

                                                                                                                               Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 588/05.12.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП-ПП за линеен обект: „Захранващ водопровод за питейни нужди в поземлен имот с идентификатор № 51500.66.16 по КК на гр. Несебър, местност „Инджекьойско блато“, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.

Докл. Костадин Нищелков

                                                                                                                               Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 592/05.12.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Външно ел. захранване на павилион за търговия на автомобилни гуми в поземлен имот с идентификатор № 51500.56.55 по КК на гр. Несебър, местност „Инджекьойско блато“ по ДП 4328554/2018 г., подобект: „Кабели 0,4 кV.

Докл. Костадин Нищелков

                                                                                                                                Председател на комисия

     18. Предложение вх.№ 594/05.12.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда с магазин за хранителни стоки, подобект: „Кабели 20 кV“ в поземлен имот с идентификатор № 51500.76.34 по КК на гр. Несебър, местност „Кокалу“, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Докл. Костадин Нищелков

                                                                                                                               Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 595/05.12.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 51500.76.35 по КК на гр. Несебър, местност „Кокалу“, община Несебър, за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.

Докл. Костадин Нищелков

                                                                                                                                      Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 583/04.12.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „Външно ел. захранване на жилищни сгради № 1, № 2 и № 3, подобект: „Кабели 0.4 кV“ за ПИ 51500.29.8 по КК на гр. Несебър, местност „Юрта-Балкана“, по реда на ч.124а от ЗУТ.

Докл. Костадин Нищелков

                                                                                                                                      Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 614/07.12.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ V-640, с идентификатор № 51500.508.13, УПИ VІ-640 с идентификатор 51500.508.12 и УПИ VІІ-640, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.508.11 по КК на гр. Несебър, в кв.1002 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

                   Докл. Костадин Нищелков

                                                                                                                Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 615/07.12.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ VІІІ-316, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.46 и УПИ ХІ-316, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.44 по КК на гр. Несебър в кв. 4101 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

                 Докл. Костадин Нищелков

                                                                                                                                  Председател на комисия

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет - Несебър и са на Ваше разположение от 13.12.2018 г.

 

Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общински съвет–Несебър

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР:  Р.  КУЛЕВ

                                                                                                                                                                               

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия