За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ДО

г-н(г-жа)........................................................

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

 

КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ

НАМЕСТНИЦИ

 

 

На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 12.09.2018 г. /сряда/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка вх.№ 417/24.08.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за прием на деца в общинските детски градини на територията на община Несебър.

Докл: Петър Тодоров
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 403/20.08.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на община Несебър.

Докл: Петър Тодоров
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 418/24.08.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на община Несебър за 2019 година и условията и реда за разпределянето им между превозвачите.

Докл: Петър Тодоров
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 423/24.08.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно Общо събрание на „Бургасинвест“ ООД,гр. Бургас.

Докл: Петър Тодоров
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 372/16.07.2018 г. от Дочка Маринова - секретар на община Несебър, относно вземане на решение за изплащане на допълнително възнаграждение за първо шестмесечие на 2018 г. на кмета на община Несебър и на кметовете на населени места.

Докл: Върбан Кръстев
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 394/08.08.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно удължаване срока за закупуване на дърва за горене за лица над 75 години за 2018 г.

Докл: Върбан Кръстев
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 410/23.08.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно спиране на индекс СОФИБОР в дългосрочния банков кредит на община Несебър.

Докл: Върбан Кръстев
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 415/24.08.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на бюджета на община Несебър за 2018 г.

Докл: Върбан Кръстев
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 411/23.08.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно поемане на дългосрочен дълг с кредитор Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ за финансиране на проект „Реконструкция на улично осветление гр. Несебър“.

Докл: Върбан Кръстев
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 442/05.09.2018 г. от Румен Кулев председател на общински съвет – Несебър, относно отпускане на финансофи средства на СНЦ “Орден на рицарите тамплиери на Йерусалим – велик приорат България“

Докл: Върбан Кръстев
Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 409/22.08.2018 г. от Лазар Япаджиев, зам.– кмет „Търговия и туризъм“ на община Несебър, относно приемане на Програма за развитие на туризма в община Несебър за периода 2018 г. – 2024 г.“

Докл: Атанас Терзиев
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 357/25.06.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на с. Оризаре, община Несебър.

Докл.Славчо Станелов
Зам. Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 358/25.06.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за отглеждане на животни на земеделски имот, представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.31.62 по кадастралната карта на с. Тънково.

Докл.Славчо Станелов
Зам. Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 378/20.07.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общински поземлен фонд, съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Докл.Славчо Станелов
Зам. Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 387/30.07.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общински поземлен фонд, съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Докл.Славчо Станелов
Зам. Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 377/20.07.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на „Кафе – Сладкарница“ в общинска сграда с идентификатор 53822.505.1.4 по КК на с. Оризаре.

Докл.Славчо Станелов
Зам. Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 380/20.07.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на безвъзмездно право на собственост на участък от Път І-9 „Слънчев бряг-Бургас“.

Докл.Славчо Станелов
Зам. Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 400/14.08.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински помещения № 18 и № 19 – за банков офис, находящи се в административна сграда на кметство Свети Влас.

Докл.Славчо Станелов
Зам. Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 401/14.08.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински Обект № 4.1 от Базар „Пристанище“, гр. Несебър-стара част.

Докл.Славчо Станелов
Зам. Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 420/24.08.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на дарение на недвижим имот с идентификатор № 39164.501.667 по КК на с. Кошарица, представляващ част от улица-тупик.

Докл.Славчо Станелов
Зам. Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 419/24.08.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на „Център за хемодиализа“, находящ се в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП“, находяща се в УПИ ХХХІ кв.55 по плана на гр. Несебър.

Докл.Славчо Станелов
Зам. Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 422/24.08.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-248 в кв. 19 по плана на гр. Обзор, с идентификатор по к.к. № 53045.502.188.

Докл.Славчо Станелов
Зам. Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 347/19.06.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „КСН ТП НОВ ДП – ТП Юрта 7, подобект: Кабели 20 кV“, землище гр. Свети Влас, местност „Юрта“, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Докл. Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 348/19.06.2018 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно даване съгласие за допускане, изработване и изменение на ПУП-План схеми за обект на техническата инфраструктура „КСН ТП Юрта 9 – ТП Детска градина, подобект: Кабели 20 кV“, землище гр. Свети Влас, местност „Юрта“, по реда на чл.134, ал.2 т.6 и т.8, във връзка с чл. 108, ал.2 от ЗУТ.

Докл. Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 349/19.06.2018 г . от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „КСН ТП Юрта 9 – ТП Детска градина, подобект: Кабели 20 кV, землище гр. Свети Влас, местност „Юрта“, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Докл. Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 350/19.06.2018 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно даване съгласие за допускане, изработване и изменение на ПУП-План схеми за обект на техническата инфраструктура „КСН ТП НОВ ДП . ТП „Юрта 7, подобект: Кабели 20 кV“, землище гр. Свети Влас, местност „Юрта“, по реда на чл.134, ал.2 т.6 и т.8, във връзка с чл.108 ал.2 от ЗУТ.

Докл. Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 392/07.08.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно вземане на решение за одобряване на ПУП-Парцелан план за обект: „Канализационна помпена станция с тласкател към РШ 67 от селищната канализационна мрежа на с. Тънково, за жилищни комплекси „Съни Дей 5“, „Съни Дей 6“ и „Съни Бийч Вилидж и Спа“, находящи се в землището на с. Тънково, община Несебър.

Докл. Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 407/22.08.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно вземане на решение за одобряване на ПУП-план схеми за изграждане на линеен обект: „Присъединително отклонение от електромерно табло НН в ПИ 27454.23.19 до ГРТ на ваканционно селище в ПИ 27454.23.63 по кадастралната карта на с. Емона, местност „Кладери“, община Несебър.

Докл. Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 396/14.08.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПП за линеен обект: „Уличен водопровод за захранване на поземлен имот с идентификатор 51500.52.28 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато“.

Докл. Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 397/14.08.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно Решение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за линеен обект „Кабели 20 кV от съществуващ кабел до нов БКТП за захранване на пречиствателна станция за отпадни води“ в поземлен имот с идентификатор 51500.48.15 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато“.

Докл. Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 398/14.08.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за обект: „Външно ел. захранване на ваканционно селище, подобект: Кабели 0,4 кV“ за поземлен имот с идентификатор 51500.21.7 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Бостанлъка“.

Докл. Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 406/21.08.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на „ПУП-ПР за поземлени имоти в местност „Кокалу“, землище гр. Несебър и местност „Хендек тарла“, землище с. Равда, засегнати от трасе на пътна връзка от път І-9 /Е87/ до ул. „Несебър“, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.

Докл. Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 412/23.08.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ V-278, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.423 и УПИ VІІІ-277, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500. 506.424 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.4902 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Докл. Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 424/27.08.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ І-62, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.112 и част от поземлен имот с идентификатор № 51500.506.96 по КК на гр. Несебър, в кв.7501 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Докл. Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 425/27.08.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ ІV-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.222 по КК на гр. Несебър, в кв.7101 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Докл. Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 413/24.08.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласие за сключване на договор за дарение между община Несебър и „ПРО ДИАЛ“ ЕООД с ЕИК 203186715 със седалище и адрес на управление – гр. София - 1000, пл. „П. Р. Славейков“ № 11, ет.1, ст.7, на част от имот с идентификатор № 51500.503.454 по КККР на гр. Несебър, местност „Кокалу“, с площ 45,00 кв.м., която част е придадена към улична регулация с ПУП-ПР.

Докл. Костадин Нищелков
Председател на комиси

 1. Предложение вх.№ 414/24.08.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПР за масив 11538.504 по КК на гр. Свети Влас, с.о. „Инцараки“, с цел актуализиране на транспортно-комуникационната схема на зоната, прецизиране на имотните граници, тяхната собственост и площи, урегулиране на възстановени земеделски имоти и създаване на възможност за изграждане на инженерната инфраструктура.

Докл. Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 428/29.08.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР на к.к. „Слънчев бряг-изток“ в частта му по отношение на УПИ І с идентификатор № 51500.505.170 и части от поземлени имоти с идентификатори № 51500.505.329 и № 51500.505.333 по КК на гр.Несебър, в кв.33 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“.

Докл. Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 429/29.08.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ І с идентификатор № 51500.506.226 и УПИ ІІ-204, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.227 по КК на гр. Несебър,в кв.6702 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Докл. Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 431/31.08.2018 г. от инж. Клара Каравасилева – директор на дирекция „УТКСИП“, относно съгласуване на схема за поставяне на РИЕ на терен общинска собственост на територията на гр. Обзор.

Докл. Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 433/31.08.2018 г. от инж. Клара Каравасилева – директор на дирекция „УТ, КС, ИП“, относно разрешение за изработване и процедиране на проект за ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „ново улично осветление между гр.Свети Влас и в.с.“Елените“ в поземлен имот с идентификатор № 11538.13.155 по кадастралната карта на гр.Свети Влас

Докл. Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 434/31.08.2018 г. от инж. Клара Каравасилева – директор на дирекция „УТ, КС, ИП“, относно разрешение за изработване и процедиране на проект за ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „ново улично осветление между гр.Свети Влас и в.с.“Елените“ в поземлен имот с идентификатори № 11538.8.253, № 11538.9.154, № 11538.13.155 и № 11538.15.153 по кадастралната карта на гр.Свети Влас

Докл. Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 435/31.08.2018 г. от инж. Клара Каравасилева – директор на дирекция „УТ, КС, ИП“, относно одобряване на задание за изработването на „ПУП-ПП за разширение за велоалея на път с.Кошарица – к.к.Слънчев бряг“, землище с.Кошарица, община Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ

Докл. Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 438/03.09.2018 г. от инж. Клара Каравасилева – директор на дирекция „УТКСИП“, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ VІІІ-общ. с идентификатор № 51500.506.316 по КК на гр. Несебър , в кв.5601 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива.

Докл. Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 439/03.09.2018 г. от инж. Клара Каравасилева – директор на дирекция „УТКСИП“, относно одобряване на проект за ПУП –ПП за елементи на техническата инфраструктура и извън границите на урбанизираните територии за обект: „Външно ел. захранване на хотелски комплекс, подобект кабели 20 кV“ за поземлен имот с идентификатор № 61056.56.133 по КК на с. Равда, местност „Хендек тарла“, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.

Докл. Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 443/05.09.2018 г. от Виктор Борисов Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП – Парцеларен план за определяне на трасе на главен водопровод от напорен резервоар „Стролата“ до включване в съществуващи водопроводи за к.к.“Слънчев бряг“ и гр.Несебър

Докл. Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 444/05.09.2018 г. от Виктор Борисов Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП – Парцеларен план за определяне на трасе на главен водопровод за гр.Несебър

Докл. Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 445/05.09.2018 г. от Виктор Борисов Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП – Парцеларен план за определяне на трасе на главен водопровод напорен водоем „Стролата“ в ПИ 61056.22.100 по КК на с.Равда до изграждане на съществуващ водопровод за гр.Ахелой

Докл. Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 446/05.09.2018 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване и процедиране на проект за ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Външен водопровод от помпена станция „Приселци“ до регулационна граница на гр.Обзор“ землище на с.Приселци и землище на гр.Обзор

Докл. Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 447/05.09.2018 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване и процедиране на проект за ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Външен водопровод от границата на регулацията на гр.Обзор до напорен водоем „Обзор“ V=4500 м3” в поземлен имот с идентификатор № 53045.521.3 по кадастралната карта на гр.Обзор, землище на гр.Обзор

Докл. Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 448/05.09.2018 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване и процедиране на проект за ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект довеждащи колектори от КПС 1 до ПСОВ – гр.Обзор: 1. Напорни колектори – DN560PEHD от КПС 1 до изливна шахта; 2. Гравитачен колектор (GRP DN 600) от изливна шахта до събирателна шахта; 3. Гравитачен колектор от събирателна шахта до КПС 2 (GRP DN 800); 4. Напорен колектор (DN560PEHD) от КПС 2 до ПСОВ „Обзор“.

Докл. Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 449/05.09.2018 г. от Виктор Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване и процедиране на проект за ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Главен водопровод НВ „Обзор“ V=4500 м3 до резервоар „септемврийче“ в землището на гр.Обзор.

Докл. Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 314/21.05.2018 г. от Виктор Борисов Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. “ Слънчев бряг-Запад “, в частта му по отношение на УПИ IX-91, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.608 и УПИ X-91, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.609 по кадастралната карта на гр.Несебър, в кв. 7301 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг- Запад“

Докл. Костадин Нищелков
Председател на комисия

 

 

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет - Несебър и са на Ваше разположение от 07.09.2018 г.

 

Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР:  Р. КУЛЕВ