За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ДО

г-н(г-жа)........................................................

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

 

КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ

НАМЕСТНИЦИ

 

 

     На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 12.05.2017 г. /петък/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Докладна записка вх.№ 252/28.04.2017 г. от Николай Кирилов Димитров – кмет на община Несебър, относно увеличаване на числеността на персонала в общинско звено за самоохрана.

Докл: Петър Хрусафов
Председател на комисия

 

2. Докладна записка вх.№ 214/07.04.2017 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Несебър, приета от Общински съвет – Несебър.

Докл: Петър Хрусафов
Председател на комисия

 

3. Докладна записка вх.№ 122/23.02.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Наредба за прием на деца в общинските детски градини на територията на община Несебър на второ четене.

Докл: Петър Хрусафов
Председател на комисия

 

4. Докладна записка вх.№ 227/25.04.2017 г. от Николай Кирилов Димитров – кмет на община Несебър, относно предложения за награждаване на учители, деятели на културата и ученици.

Докл: Атанас Терзиев
Председател на комисия

 

5. Докладна записка вх.№ 239/25.04.2017 г. от Румен Кулев – председател на общински съвет - Несебър, относно доклади за осъществените читалищни дейности и отчети на изразходваните средства през 2016 год. на Читалищата на територията на Община Несебър.

Докл: Атанас Терзиев
Председател на комисия

 

6. Докладна записка вх.№ 224/21.04.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разглеждане и приемане на Общинска програма за закрила на детето 2017 г.

Докл: Атанас Терзиев
Председател на комисия

 

7. Докладна записка вх.№ 219/13.04.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно окончателен годишен план на Бюджет 2016 г. и Отчет на бюджета за 2016 г. на община Несебър.

Докл: Върбан Кръстев
Председател на комисия

 

8. Докладна записка вх.№ 236/25.04.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне цени за продажба на дървени материали, за събиране на недървесни горски продукти и на предоставяните услуги.

Докл: Върбан Кръстев
Председател на комисия

 

9. Докладна записка вх.№ 200/29.03.2017 г. от Николай Кирилов Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на актуализирана бюджетната прогноза за местни дейности на община Несебър за периода 2018 – 2020 г.

Докл: Върбан Кръстев
Председател на комисия

 

10. Докладна записка вх.№ 238/25.04.2017 г. от Румен Кулев – председател на общински съвет Несебър, относно изменение на решение № 478/15.03.2017 г. обективирано в Протокол № 15/ на ОбС Несебър в частта му по точка II.20.

Докл: Върбан Кръстев
Председател на комисия

 

11. Предложение вх.№ 262/04.05.2017 г. от Румен Кулев – председател на общински съвет, относно отпускане на финансови средства за средства за издаване на книги

Докл: Върбан Кръстев
Председател на комисия

 

12. Докладна записка вх.№ 228/25.04.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър относно : провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на земеделски имот по кадастралната карта на с.Кошарица за създаване и отглеждане на етеричномаслени култури

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 

13. Докладна записка вх.№ 229/25.04.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър относно : Учредяване на право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.232.8 по КК на гр.Несебър, изградена върху ЗП4А в УПИ VІ в кв.22 по плана на ж.к. „Черно море“, гр.Несебър

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 

14. Докладна записка вх.№ 232/25.04.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър относно : предложение от „Слънчев бряг“ АД по чл.66 във вр. С чл.33 от Закона за собствеността за закупуване на обект с кадастрален идентификатор 51500.506.513.1 находящ се в УПИ І кв.5301 по плана на кк“Сл.бряг – запад“

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 

15. Докладна записка вх.№ 231/25.04.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър относно : прекратяване на съсобственост в УПИ XI-503 в кв.21 по регулационния план на СО „Инцараки“ гр. Свети Влас, имот с идентификатор 11538.504.470 по кадастралната карта на гр.Свети Влас, чрез изкупуване на идеалната част, собственост на Община Несебър

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 

16. Докладна записка вх.№ 230/25.04.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър относно : Учредяване на право на строеж за пристрояване на съществуваща сграда с кадастрален идентификатор №11538.503.98.1 в УПИ ІV-общ., кв.53 по плана на гр.Св.Влас

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 

17. Докладна записка вх.№ 129/27.02.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър относно : провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот находящ се в местността “Бостанлъка“, гр.Несебър

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 

18. Докладна записка вх.№ 225/21.04.2017 г. от Димитрина Георгиева Димитрова директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Обзор относно: Делегиране на правомощия за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от двора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Обзор, определяне на начална наемна цена и срок за предоставяне

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 

19. окладна записка вх.№ 256/02.05.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър относно, актуализиране на програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2017 г.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 

20. Докладна записка вх.№ 197/28.03.2017 г. от инж. Клара Василева Каравасилева – директор на дирекция „УТ, ИП, КС“ при Община Несебър относно: Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на ПУП - ПРЗ за УПИ І-общ., УПИ ІІ-общ. и УПИ ХV-общ., кв.23 и УПИ ІІІ-общ. в кв.13 по плана на с.Баня,

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 

21. Докладна записка вх.№ 207/05.04.2017 г. от инж. Клара Василева Каравасилева – директор на дирекция „УТ, ИП, КС“ при Община Несебър относно: съгласуване на допълнителни схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ- търговски обекти и слънцезащитни конструкции по реда на Наредба № 2 на ОС на територията на гр.Несебър – стар град, ж.к. „Черно море“ и к.к. „Слънчев бряг – запад“

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 

22. Предложение вх.№ 244/25.04.2017г. от Виктор Борисов– зам. кмет на община Несебър относно : Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии съгласно чл.110, ал.5 от ЗУТ – обект: „Външно ел. захранване на жилищен комплекс за сезонно обитаване” в имот с идентификатор 39164.15.98 по кадастралната карта на с.Кошарица, м.”Сулуджана”

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 

23. Докладна записка с вх.№255/28.04.2017 г. от Виктор Борисов- зам. кмет на Община Несебър относно : Съгласуване на допълнителни схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ- търговски обекти и слънцезащитни конструкции по реда на Наредба №2 на ОС на територията на к.к.”Слънчев бряг-запад”, землище на гр.Несебър, местност „Юрта” и гр.Несебър-нов град и гр.Несебър-стар град

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 

24. Докладна записка вх.№ 245/25.04.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на община Несебър относно : Решение за одобряване на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на жилищни сгради №1 и №2” в поземлен имот с идентификатор 51500.84.28 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Кокалу”.

На осн. чл.129, ал.1 от ЗУТ

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 

25. Докладна записка вх.№ 246/25.04.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на община Несебър относно : Решение за одобряване на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на апартаментен хотел, подобект: Кабели 0,4 кV” в поземлен имот с идентификатор 51500.85.7 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Кокалу”.

На осн. чл.129, ал.1 от ЗУТ

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 

26. Докладна записка вх.№ 247/25.04.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на община Несебър относно : Решение за одобряване на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда” в поземлен имот с идентификатор 51500.86.12 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу”.

На осн. чл.129, ал.1 от ЗУТ

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 

27. Докладна записка вх.№ 248/25.04.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на община Несебър относно : Решение за одобряване на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на многофамилна жилищна сграда, подобект: Кабели НН за поземлен имот с идентификатор №51500.84.51 по кадастралната карта гр. Несебър, местност „Кокалу” ”.

На осн. чл.129, ал.1 от ЗУТ

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 

28. Докладна записка вх.№ 249/25.04.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на община Несебър относно : Решение за одобряване на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда „Аврора” ” в поземлен имот с идентификатор 51500.86.16 по кадастралната карта на гр.Несебър, м. „Кокалу”

На осн. чл.129, ал.1 от ЗУТ

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 

29. Докладна записка вх.№ 217/12.04.2017 г. от инж. Клара Василева Каравасилева – директор на дирекция „УТ, ИП, КС“ относно: изразяване на съгласие за проектиране на ПУП-ПРЗ в обхват УПИ ІІ-7047 с идентификатор по к.к. 11538.502.157 в кв.23 по плана на гр.Свети Влас-ЮГ.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 

30. Докладна записка вх.№ 241/25.04.2017 г. от арх. Валентин Димов – главен архитект на община Несебър относно : даване съгласие за допускане изменение на ПУП - ПЗ за УПИ І, ПИ с идентификатор 51500.503.286 в кв. 28а по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 

31. Докладна записка вх.№ 242/25.04.2017 г. от арх. Валентин Димов – главен архитект на община Несебър относно : даване съгласие за допускане изменение на ПУП - ПЗ и РУП в обхват УПИ ІV-общ., ПИ с идентификатор 51500.503.262 в кв. 26 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 

32. Доклад записка вх.№ 212/06.04.2017 г. от инж. Клара Василева Каравасилева – за кмет на Община Несебър относно: Даване на съгласие за процедиране на ПУП – ПРЗ за УПИ І - 545 в кв.42 по регулационния план на гр. Обзор, / ПИ с идентификатор 53045.501.291 по КК /

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 

33. Доклад записка вх.№ 213/06.04.2017 г. от инж. Клара Василева Каравасилева – за кмет на Община Несебър относно: даване на съгласие за процедиране на ПУП – ПРЗ за УПИ І-248 в кв.19 по плана на гр.Обзор, община Несебър.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 

34. Докладна записка вх.№ 145/01.03.2017 г. от инж. Клара Василева Каравасилева – директор на дирекция „УТ, ИП, КС“ относно: одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация на к.к. „Слънчев бряг – изток“ , в частта му по отношение на УПИ I и УПИ II, представляващи поземлен имот с идентификатор № 51500.505.394 по кадастралната карта на р.Несебър, в кв.14 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – изток“.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 

35. Докладна записка вх.№ 762/16.12.2016 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник - кмет на община Несебър относно : Одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация на к.к. „Слънчев бряг- изток“, в частта му отношение на УПИ I с идентификатор № 51500.505.150 и част от поземлен имот с идентификатор № 51500.505.330 по кадастралната карта на гр.Несебър, в кв.31 по ПУП на к.к.“Слънчев бряг – изток“.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 

36. Предложение вх.№ 237/25.04.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на община Несебър относно : Изразяване на съгласие за изработване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ VI-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.508.89 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 403 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Запад”.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 

37. Предложение вх.№ 233/25.04.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник - кмет на община Несебър относно : Изразяване на съгласие за изработване на проект на подробен устройствен план – план за застрояване по отношение на поземлени имоти с идентификатор № 61056.502.499, № 61056.502.503, № 61056.502.507, № 61056.502.584 по кадастралната карта на с.Равда и акваторията в Черно море за изграждане на лодкостоянка за рибарски лодки.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 

38. Предложение вх.№ 234/25.04.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник - кмет на община Несебър относно : Изразяване на съгласие за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхват: проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация за оформяне на кръгово кръстовище при о.т. 118, кв.“Черно море“, гр. Несебър и технически инвестиционен проект за кръгово кръстовище.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 

39. Докладна записка вх.№ 235/25.04.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник - кмет на община Несебър относно : Изменение на проект за ПУП – ПРЗ по отношение на поземлени имоти с идентификатори № 51500.510.62, № 51500.510.137, № 51500.510.149 по кадастралната карта на гр.Несебър, местност „Акротирия“, съобразно постъпило възражение при обявяването му, във връзка с чл.128, ал.10 от ЗУТ. Имотите попадат в зона „А“ съгласно чл.10, ал.1 от ЗУЧК

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 

40. Докладна записка вх.№ 243/25.04.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник - кмет на община Несебър относно : Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за 27454.33.7, 27454.33.4, 27454.33.5, 27454.33.6, 27454.33.8, 27454.33.11, 27454.33.15, 27454.17.44, 27454.17.59 и част от имот 27454.17.33 по КК и КР на с.Емона, община Несебър по заявление вх.№ Н2-УТ-3581/21.04.2017 г.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 

41. Докладна записка вх.№ 261/03.05.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър относно : Съгласуване на допълнителна схема за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ – 2 броя павилиони за промишлени стоки по реда на Наредба № 2 на ОС на територията на с.Равда

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 

 

 

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет - Несебър и са на Ваше разположение от 09.05.2017 г.

Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: ..................... /Р. КУЛЕВ/

 

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Сряда 14:00 - 16:00

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

За Туризма от А до Я 16-17.04.2019 - Сл. бряг, х-л Котва
19-20.04.2019 - Бургас, Експо център Флора
22-23.04.2019 - Созопол, Конгресен център ВМК