За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ДО

г-н(г-жа)..............................................

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК             

КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ                

НАМЕСТНИЦИ                                

 

 

 

На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 11.12.2017 г. /понеделник/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 

 

 1. Докладна записка вх.№ 565/09.10.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно създаване на общински фонд „Култура“ и приемане на Правилник за неговата работа.

Докл: Петър Хрусафов
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 568/13.11.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно ползването на дървесина от общинските гори за 2018 г.

Докл: Петър Хрусафов
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 572/14.11.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Наредба за изменение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на община Несебър.

Докл: Петър Хрусафов
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 594/22.11.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър за финансиране на Проект „Красива България“ – Кампания 2018 на Министерството на труда и социалната политика с проект за реконструкция на игрище за футбол в малко поле с баскетболни кошове, находящо се в училищен двор – с. Кошарица.

Докл: Върбан Кръстев
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 581/17.11.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на бюджета на община Несебър за 2017 г.

Докл: Върбан Кръстев
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 601/24.11.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно утвърждаване на план-сметките към такса „Битови отпадъци“ в община Несебър за 2018 година.

Докл: Върбан Кръстев
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 584/17.11.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор № 27454.501.55 по КК и КР на с. Емона, представляващ УПИ І-55, кв.13А по плана на с. Емона, община Несебър, област Бургас.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 573/15.11.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на имотите – полски пътища на територията на община Несебър, попадащи в масиви за ползване, съгласно сключените споразумения между собствениците и/или ползвателите за стопанската 2017/2018 година.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 587/17.11.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ, във връзка с проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-153 в кв.15 по плана на гр. Обзор с идентификатор по к.к. № 53045.501.153.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 585/17.11.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на магазини, находящи се в бивш Търговски център „Сочи“ в гр. Несебър-стара част.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 586/17.11.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно сключване на анекси към договори за наем на специализирани кабинети в Здравна къща – Несебър, за предоставяне на помещение за манипулационна.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 598/22.11.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно искане за безвъзмездно предоставяне на собственост върху недвижими имоти – частна държавна собственост, по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 606/28.11.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно сключване на писмен договор по чл.281а от ЗЕС за изграждане на електронно съобщителни съоръжения и свързаната с тях инфраструктура в гр. Несебър – нова част, гр. Свети Влас, гр. Обзор и с. Равда.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 576/16.11.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за изработване на ПУП-ПРЗ и РУП /част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ/ за имот с идентификатор № 51500.501.4 по кадастралната карта на гр. Несебър.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 577/16.11.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Външно ел. захранване на пет броя търговски павилиони в поземлен имот с идентификатор № 51500.56.58 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато“, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 578/16.11.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за изработване изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І в кв.78 и УПИ ІІ и УПИ ІІІ в кв.78г по плана на гр. Несебър.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 588/20.11.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ VІ-504 с идентификатор № 51500.507.320 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.2001 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 589/20.11.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ ХХІ-346,358 с идентификатор № 51500.507.607 и УПИ ХХІІ-346,358 с идентификатор № 51500.507.606 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.3801 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 583/17.11.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда „Подобект: „Кабели 0,4 кV“ за поземлен имот № 61056.68.121, м. „Хендек тарла“, землището на с. Равда, община Несебър.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 559/06.11.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор № 73571.36.150, м. „Над селото“, землището на с. Тънково.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 590/20.11.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ ІІІ-167, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.282 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.6102 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 591/20.11.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно поправка на очевидна фактическа грешка в мотивите, изложени в докладна записка с вх.№ 440/14.08.2017 г. и пренесена в решение № 632 по т.27 от протокол № 20/25.08.2017 г. на Общински съвет – Несебър.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 600/24.11.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПР и за изменение на ПУП-ПЗ в частта му по отношение на поземлени имоти с идентификатори № № 61056.54.4, № 61056.54.5, № 61056.54.15, № 61056.54.17 и № 61056.56.20 по кадастралната карта на с. Равда, местност Хендек тарла“.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: Р. КУЛЕВ