За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ДО

г-н(г-жа)........................................................

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ

НАМЕСТНИЦИ

 

 

На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 16.03.2016 г. /сряда/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 

 1. Докладна записка вх.№ 159/01.03.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно участие на община Несебър в процедура по предоставяне под наем или концесия на плажна ивица в землището на гр. Обзор.

Докл: Петър Хрусафов
Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 162/02.03.2016 г от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане Програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Несебър.

Докл: Петър Хрусафов
Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 161/02.03.2016 г от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение на общинска програма за опазване на околната среда.

Докл: Петър Хрусафов
Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 160/01.03.2016 г от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно покана за членство на община Несебър в сдружение „Асоциация на общини със селища и територии на културно-историческо наследство“.

Докл: Петър Хрусафов
Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 163/02.03.2016 г от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предприемане на действия по погасяване на правото на управление и ползване на минералните води от находище изключителна държавна собственост – „Слънчев бряг - № 73, предоставено с Решение на министъра на околната среда и водите за стопанисване и управление от община Несебър.

Докл: Петър Хрусафов
Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 014/13.01.2016 г от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Наредба за организация и управление на гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Несебър, на второ четене.

Докл: Петър Хрусафов
Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 142/24.02.2016 г от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно упълномощаване на кмета на общината да представлява община Несебър в Асоциацията по ВиК-Бургас.

Докл: Петър Хрусафов
Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 099/10.02.2016 г., относно отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни - община Несебър за 2015 г.

Докл: Петър Хрусафов
Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 126/17.02.2016 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно определяне на представител на община Несебър в Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ Поморие – Несебър.

Докл: Петър Хрусафов
Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 192/10.03.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несеър, относно избор на представители за участие в 9-то общо събрание на Асаоциация „Общински гори“.

Докл: Петър Хрусафов
Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 154/29.02.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване за дългосрочен кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД във връзка с рефинансиране на поети задължения относно разплащанията по проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда“, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR – 51011116-СОЗЗ от 07.08.2012 г., в рамките на ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

Докл: Върбан Кръстев
Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 157/01.03.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отпускане на средства на ПК „Балкан“ – гр. Обзор.

Докл: Върбан Кръстев
Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 155/29.02.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на инвестиционни проекти от капиталовата програма на община Несебър за 2016 г.

Докл: Върбан Кръстев
Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 107/11.02.2016 г от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община Несебър.

Докл: Върбан Кръстев
Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 189/08.03.2016 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно утвърждаване на списък с размера на субсидиите, които община Несебър предоставя на спортните клубове.

Докл: Върбан Кръстев
Председател на комисия

 

 1. Предложение вх.№ 190/08.03.2016 г. от Румен Кулев – председател на общински съвет – Несебър, относно отпускане на бюджетни средства за нуждите на Сдружения с нестопанска цел, развиващи дейност на територията на община Несебър.

Докл: Върбан Кръстев
Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 168/02.03.2016 г от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна в правилника на ОП „Управление на отпадъците – Несебър“, отнасяща се до числеността на персонала.

Докл: Върбан Кръстев
Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 156/29.02.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в община Несебър за 2017 г.

Докл: Атанас Терзиев
Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 136/23.02.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия.

Докл: Атанас Терзиев
Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 094/08.02.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имот, представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.233 по кадастралната карта на с. Кошарица.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 137/23.02.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху общински имот с кадастрален идентификатор 51500.502.859. по КК на гр. Несебър, представляващ второстепенна улица.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 103/10.02.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.442.1 по КК на гр. Несебър, изградена в УПИ ІІІ-общ. В кв.4 по плана на ж.к. „Черно море“.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 132/18.02.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на земеделски имот с кадастрален идентификатор 53045.140.1 по плана КК на гр. Обзор.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 095/08.02.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.186.163 по КК на гр. Обзор.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 129/18.02.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот на ЮЛНЦОП Сдружение „Дружество на несебърските художници“.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 100/10.02.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на стоматологичен кабинет, находящ се в сграда с идентификатор 73571.501.176.1 по КК на с. Тънково.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 101/10.02.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за учредяване на вещно право на строеж върху общински имоти с кадастрални идентификатори № 51500.503.400 и № 51500.503.135 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ Х в кв.12 и УПИ VІІІ в кв.11 по плана на ж.к. „Черно море“, гр. Несебър.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 102/10.02.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ПРЗ на с. Равда за УПИ ІІІа в кв.24 с идентификатор 61056.502.575 и имот с идентификатор 61056.502.515 по КК на с. Равда.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 177/02.03.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ V-237 в кв.10 по плана на гр. Несебър с кадастрален идентификатор 51500.501.101 по КК на гр. Несебър, чрез изкупуване на идеалната част, собственост на община Несебър.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 179/02.03.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на общински жилища за отдаване под наем на граждани с установени жилищни нужди и промяна в списъка на общинските жилища по групи и подгрупи, според тяхното предназначение.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 180/02.03.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване и пристрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.351.3 по КК на гр. Несебър, изградена в УПИ ІІІ в кв.7 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 176/02.03.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІ в кв.30 по плана на гр. Св. Влас, с кадастрален идентификатор 11538.503.206 по КК на гр. Св. Влас, чрез изкупуване на идеалната част, собственост на община Несебър.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 172/02.03.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване на безвъзмездно прав но ползване върху общински имоти на Народно читалище „Яна Лъскова-1905“ – гр. Несебър.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 173/18.02.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на „Кафе-сладкарница“ в общинска сграда с идентификатор 53822.502.61.1 по КК на с. Оризаре.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 174/18.02.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ ХІ-121 в кв.7 по плана на с. Оризаре с кадастрален идентификатор 53822.501.110 по КК на с. Оризаре, чрез изкупуване на идеалната част, собственост на община Несебър.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 175/02.03.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно удължаване срока на договора за безвъзмездно ползване на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на първи етаж от сграда с идентификатор 51500.502.15.2 по КК на гр. Несебър.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 181/02.03.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно продажба на право на строеж за изграждане на трафопост върху общински имот с кадастрален идентификатор 51500.506.135 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ І-общ. В кв.7402 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 178/02.03.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на мери и пасища от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване и утвърждаване на правила за ползване.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 182/02.03.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на общински имоти в к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 130/18.02.2016 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно допускане изменение на ПУП-ПЗ за УПИ V-225 и УПИ VІ-226 в кв.13 по плана на с. Равда.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 141/24.02.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда с апартаменти за сезонно ползване“ в УПИ ХІІ-322 в кв.21 по плана на зона „Инцараки“, м-т „Юрта-Балкана“, землището на гр. Несебър.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 143/24.02.2016 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно допускане изменение на ПУП-план-схеми за обект на техническата инфраструктура „Кабели НН“ за външно ел. захранване на сграда за курортни нужди в ПИ 11538.2.144 по КК на м-т „Юрта“, землището на гр. Св. Влас.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 150/26.02.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-301 и УПИ VІІ-301 и УПИ V-294 в кв.14 по плана на с. Равда.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 152/29.02.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-парцеларен план за обект: „Пътна връзка към път І-9, Слънчев бряг-Бургас за ПИ 61056.38.11, м-т „Хендек тарла“ в землището на с. Равда.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 164/02.03.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ – търговски обекти по реда на Наредба № 10, на територията на ж.к. „Черно море“ - гр. Несебър.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 165/02.03.2016 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно допускане изменение на ПУП-план схеми за обект на техническата инфраструктура „Кабели 20 кV“ за външно ел. захранване на две жилищни сгради, басейн и ограда в ПИ 11538.15.214 по плана на м-т „Юрта“, землището на гр. Св. Влас.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 166/02.03.2016 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно допускане изменение на ПУП-план схеми за обект на техническата инфраструктура: „Кабели 20 кV“ за външно ел. захранване на вилна сграда в УПИ ХІІ-7 в кв.1 по плана на С.О. „Инцараки“, землището на гр. Св. Влас.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 167/02.03.2016 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно допускане изменение на ПУП-план схеми за обект на техническата инраструктура: „Кабели НН“ за външно ел. захранване на вилна сграда в УПИ ХІІ-7 кв.1 по плана на С.О. „Инцараки4, землището на гр. Св. Влас.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 169/02.03.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му за УПИ VІІ-225, по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.5601 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 170/02.03.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му за УПИ VІІІ-277 в кв.4902.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 

 1. Предложение вх.№ 183/02.03.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имоти с идентификатори 27454.23.23, 27454.23.52, 27454.23.86, 27454.23.88, 27454.23.90 по КК на с. Емона, м-т „Кладери“, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 184/02.03.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ-търговски обекти и слънцезащитни конструкции, схеми за търговия на открито и маси към ЗОХ, по реда на Наредба № 2 на Общински съвет-Несебър, на територията на гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда, с. Тънково и с. Емона, община Несебър.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 185/02.03.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ-търговски обекти и слънцезащитни конструкции, схеми за търговия на открито и маси към ЗОХ, по реда на Наредба № 2 на Общински съвет-Несебър, на територията на гр. Несебър и к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 

 1. Докладна записка вх.№ 186/07.03.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на схеми за поставяне на РИЕ на терени общинска собственост на територията на гр. Несебър, гр. Обзор, гр. Св. Влас, к.к. „Слънчев бряг-запад“, пътя между к.к. „Слънчев бряг“ и гр. Св. Влас и с. Равда.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет - Несебър и са на Ваше разположение от 12.03.2016 г.

 

Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: /Р. КУЛЕВ/

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия