За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


           

 ДО

 г-н(г-жа)........................................................

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

 

  КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

 

 

 

 

 

 

На основание чл.27 ал.1 от ЗМСМА във връзка с чл.29 ал.2, изр. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, свиквам извънредно заседание на Общинския съвет – Несебър на 10.05.2016 г. /вторник/ от 16.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

 

                                                                                           ДНЕВЕН РЕД:

 

Докладна записка вх.№ 311/09.05.2016 г. от Сотир Янков Наумов– управител на „Общински плажове Несебър“ ЕООД – гр. Несебър, относно предоставяне на допълнителна парична вноска от община Несебър за дейността на „Общински плажове Несебър“ ЕООД.

 

Докладна записка вх.№ 312/09.05.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне представител на община Несебър в общо събрание на акционерите на „МБАЛ – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията.

 

 

 

     Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.

                                                    

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР:  Р.  КУЛЕВ

                                                                                                                                    

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия