За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ДО

г-н(г-жа)........................................................

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

                                                                                                 

          На основание чл.27 ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.29 ал.2 изр.1 от  Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, свиквам извънредно заседание на Общинския съвет – Несебър на 04.10.2017 г. /сряда/ от 16.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1.      Докладна записка вх.№ 489/18.09.2017 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно изпълнение на проект „Подготвителни дейности по Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ – Несебър, по Програма за Морско дело и рибарство 2014-2020.

   

 

                                                    Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.

                                                      

                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: Р. КУЛЕВ