За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ДО

г-н(г-жа)........................................................

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

 

КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ

НАМЕСТНИЦИ

 

На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 02.03.2018 г. /петък/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка вх.№ 101/12.02.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно упълномощаване кмета на общината да представлява община Несебър в Асоциацията по ВиК – Бургас.

Докл: Петър Хрусафов
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 110/16.02.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър и председател на МКБППМН, относно приемане отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Несебър за 2017 г.

Докл: Петър Хрусафов
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 143/22.02.2018 г. от Николай Кирилов Димитров – кмет на община Несебър, относно проект за обособяване на „Синя зона“ в ж.к. „Черно море“ със зони за кратковременно и преференциално паркиране и схема в обхват на „Синя зона“ на ул. „Иван Вазов“, гр. Несебър /в участъка между ж.к. „Черно море“ и с. Равда./

 

Докл: Петър Хрусафов
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 112/16.02.2018 г. от Николай Кирилов Димитров – кмет на община Несебър, относно отпадане на услугата спешен прием към център за обществена подкрепа (ЦОП) Несебър.

Докл: Атанас Терзиев
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 113/16.02.2018 г. от Николай Кирилов Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в община Несебър за 2019 г.

Докл: Атанас Терзиев
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 141/21.02.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър с проект по процедура BG16M1OP0002-2.004: „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“, приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Докл: Върбан Кръстев
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 144/22.02.2018 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно утвърждаване на списък с размера на субсидии, които община Несебър предоставя на спортните клубове и предложение за целева субсидия на „ОМК-Несебър“ за организиране на международна регата „Великден-Несебър-2018“.

Докл: Върбан Кръстев
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 159/23.02.2018 г. от Николай Кирилов Димитров – кмет на община Несебър, относно проект за капиталови разходи за оборудване кухнята на Домашен социален патронаж към Фонд „Социална закрила“ /ФСЗ/.

Докл: Върбан Кръстев
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 123/19.02.2018 г. от Дочка Петрова Маринова– секретар на община Несебър, относно вземане на решение за изплащане на допълнително възнаграждение за 2017 г. на кмета на общината и кметовете на населени места.

Докл: Връбан Кръстев
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 128/20.02.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.501.19 по КК и КР на с. Емона, представляващ УПИ XXVII., кв.2 по плана на с.Емона, община Несебър, област Бургас.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 129/20.02.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор №51500.506.222 п КК на гр.Несебър, представляващ УПИ IV –общ., кв.7101 по плана на к.к. Слънчев бряг – запад, гр. Несебър.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 130/20.02.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за пристрояване и надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.375.1, изградена в застроително петно 1 в УПИ XIV–общ, кв.28 по плана на ж.к.“Черно море“, гр. Несебър.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 131/20.02.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот находящ се в местността „Бостанлъка“, гр.Несебър.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 132/20.02.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за отглеждане на животни на земеделски имот представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.49.90 по кадастрална карта на с. Тънково.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 133/20.02.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо и за индивидуално ползване и утвърждаване на правила за ползване.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 134/20.02.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на Офис №2, с идентификатор 51500.502.460.1.8 по КК на гр. Несебър - нова част, находящ се в ЖСК „Пролет“ , ул.Иван Вазов“ №23

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 135/20.02.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински обект № 4.4 от Базар „Пристанище“, гр .Несебър-стара част.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 136/20.02.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти - общинска собственост за атракционни дейности в гр. Несебър и в гр .Обзор.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 137/20.02.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 70 кв.м. от покривна тераса на Административна сграда на кметство Равда с идентификатор 61056.501.76.1 по КК на с.Равда, за изграждане на електронно съобщително устройство.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 138/20.02.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на стоматологичен кабинет, находящ се в Административна сграда на кметство с.Кошарица, с идентификатор 39164.501.590.3 по КК на с.Кошарица

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 156/23.02.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне под наем на лекарски кабинет в Общинска сграда за здравни дейности с идентификатор № 11538.501.468.1 по КК на гр. Свети Влас.

Докл: Пейко Янков
Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 114/16.02.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имоти с идентификатори 73571.48.187, 73571.48.188 и 73571.48.213, м. „Дядо Ивановата чешма“, землището на с. Тънково.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 119/19.02.2018 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно даване съгласие за допускане, изработване и изменение на ПУП-план-схеми за обект на техническата инфраструктура „Кабели НН за външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ ХІ-413, кв.27 по плана на с.о. „Инцараки“, землището на гр. Свети Влас, с идентификатор по КК 11538.504.533, преминаващи през имот ПИ 11538.504.595 по КК на с.о. „Инцараки“, землището на гр. Свети Влас, по реда на чл.134 ал.1 т.2 във връзка с чл.108 ал.3 от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 115/19.02.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на схеми за поставяне на РИЕ на терени общинска собственост на територията на гр. Несебър, гр. Обзор, гр. Свети Влас, к.к. „Слънчев бряг-запад“, пътя между к.к. „Слънчев бряг“ и гр. Свети Влас и с. Равда.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 120/19.02.2018 г. от Виктор Борисов - зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ - търговски обекти и слънцезащитни конструкции, схеми за търговия на открито и маси към ЗОХ по реда на Наредба № 2 на Общинския съвет, на територията на гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг-запад“ гр. Свети Влас, гр. Обзор, с. Равда, с. Тънково и с. Кошарица.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 147/22.02.2018 г. от Виктор Борисов - зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и за определяне на трасе за уличен питеен водопровод и улична битова канализация за поземлен имот с идентификатор № 51500.84.40 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу“, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 148/22.02.2018 г. от Виктор Борисов - зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на проект за ПУП по чл.4 ал.2 от Наредба № 19 за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението на поземлени имоти с идентификатори №№ 73571.1.146 и 73571.1.147 по кадастралната карта на с. Тънково, местност „Корията“.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 149/22.02.2018 г. от Виктор Борисов - зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване и процедиране на проект за ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и за обект „Външно ел. захранване на хотелски комплекс, подобект: Кабели 20 кV“ за поземлен имот с идентификатор № 61056.56.133 по кадастралната карта на с. Равда, местност „Хендек Тарла“, на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 157/23.02.2018 г. от Виктор Борисов - зам. кмет на община Несебър, относно решение за изработване изменение на ПУП-ПР за УПИ І-общ. в кв.57 по плана на гр. Несебър, за имоти с идентификатори №№ 51500.502.429 и 51500.502.430 по КК на гр. Несебър.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 1. Предложение вх.№ 049/22.01.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изразяване на принципно съгласие за изработване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация и застрояване на „СБР-гр. Свети Влас, к.к. „Слънчев бряг“ в частта му по отношение на поземлен имот с идентификатор № 51500.31.23 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв.2 по ПУП на СБР-гр. Свети Влас, к.к. „Слънчев бряг“. Имотът попада частично в зона „А“, съгласно чл.10 ал.1 от ЗУЧК и частично в зона „Б“, съгласно чл.11 ал.1 от ЗУЧК.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет - Несебър и са на Ваше разположение от 26.02.2018 г.

Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: / Р. КУЛЕВ /

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Сряда 14:00 - 16:00

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

За Туризма от А до Я 16-17.04.2019 - Сл. бряг, х-л Котва
19-20.04.2019 - Бургас, Експо център Флора
22-23.04.2019 - Созопол, Конгресен център ВМК