За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ДО

г-н(г-жа)........................................................

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ

НАМЕСТНИЦИ

 

На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 01.02.2018 г. /четвъртък/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка вх.№ 029/16.01.2018 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ.

Докл: Петър Хрусафов

                                                                                                                                             Председател на комисия

2. Докладна записка вх.№ 030/16.01.2018 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно приемане на Правилник за условията и реда за предоставяне на еднократна финансова помощ за новородено или осиновено дете и ин витро процедури на територията на община Несебър.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

3. Докладна записка вх.№ 032/16.01.2018 г. от Николай Кирилов Димитров -   кмет на община Несебър, относно изменение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Управление на отпадъците – Несебър“.

Докл: Петър Хрусафов

Председател на комисия

4. Докладна записка вх.№ 052/22.01.2018 г. от Николай Кирилов Димитров -   кмет на община Несебър, относно организация и безопасност на движението на територията на община Несебър.

Докл: Петър Хрусафов

                                                                                                                     Председател на комисия

5. Докладна записка вх.№ 031/16.01.2018 г. от Николай Кирилов Димитров -   кмет на община Несебър, относно приемане на общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от община Несебър през 2018г.

Докл: Атанас Терзиев

Председател на комисия

6. Докладна записка вх.№ 057/23.01.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане  на годишна програма за управление и разпореждане с имоти собственост на община Несебър за 2018 г.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

7. Докладна записка вх.№ 037/19.01.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.503.170 по К.К. и К.Р. на гр. Свети Влас, представляващ УПИ III, кв.34 по плана на гр.Свети Влас, община Несебър област Бургас.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 

8. Докладна записка вх.№ 026/12.01.2018 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно проект за бюджет на община Несебър за 2018 година.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

9. Докладна записка вх.№ 050/22.01.2018 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно обезпечаване на първо авансово плащане по проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Любен Каравелов“ – гр. Несебър.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

10. Докладна записка вх.№ 647/18.12.2017 г. от д-р Николай Терзиев – управител на Общински приют за безстопанствени кучета, относно отпускане на еднократна финансова помощ на Дойчо Вълканов Дойчев и Христо Ранков Ранков – работници в приюта, пострадали при изпълнение на служебните си задължения.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

11. Докладна записка вх.№ 028/15.01.2018 г. от Виктор Борисов – заместник- кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване ПУП- парцеларен план за обект: „Второ захранване с електроенергия  на ТП „Сулуджана 4”  в ПИ  с идентификатор 39164.15.27 от ТП „Сулуджана 8” в ПИ с идентификатор 39164.15.144”, м. „Сулуджана”, землище с. Кошарица”,  преминаващо през ПИ 39164.15. 6,  ПИ 39164.15.28,  ПИ 39164.15.34 и ПИ 39164.15.479  по кадастралната карта на м. „Сулуджана”, землище с. Кошарица. 

Докл: Костадин Нищелков

             `                                                                                                             Председател на комисия

12. Докладна записка вх.№ 034/18.01.2018 г. от Николай Кирилов Димитров – кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване ПУП- парцеларен план за обект: „велоалея  южно от път III- 9061/ к.к. „Слънчев бряг“ – с.Тънково /в ПИ 51.500.64.34, 51500.65.21 и частично в ПИ 51500.57.52, 51500.64.35, 51500.65.22 и 51500.69.47 по к.к. на гр.Несебър, община Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

             `                                                                                                        Председател на комисия

13. Докладна записка вх.№ 039/19.01.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване на съгласие за процедиране на ПУП – ПРЗ за УПИ VII–общ. в кв.5 по плана на гр. Обзор община Несебър /ПИ с идентификатор 53045.502.23 по КК на гр. Обзор, община Несебър/

Докл: Костадин Нищелков

            `                                                                                               Председател на комисия

14. Докладна записка вх.№ 040/19.01.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване съгласие за процедиране на ПУП-ПРЗ за УПИ І-448 в кв.52 по плана на гр. Обзор, община Несебър, /ПИ с идентификатор 53045.502.376 по КК на гр. Обзор, община Несебър/.

Докл: Костадин Нищелков

        `                                                                                         Председател на комисия

15. Докладна записка вх.№ 042/19.01.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Кабели 20 кV от съществуващ кабел до нов БКТП за захранване на пречиствателна станция за отпадни води“ в поземлен имот с идентификатор 51500.48.15 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато“

Докл: Костадин Нищелков

             `                                                                                                             Председател на комисия

16. Докладна записка вх.№ 041/19.01.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно поправка на очевидни фактически грешки в Решение № 442 от Протокол № 12/23.12.2016 г. по т.40 от дневния ред, на Общински съвет – Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

             `                                                                                                             Председател на комисия

17. Докладна записка вх.№ 043/19.01.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „реконструкция на път от ОПС – Тънково – 1 (връзка с плочогредов мост на р. Хаджийска“ ) до път  III-9061 (Оризаре – Слънчев бряг) – преработка на пътно кръстовище с път III-9061.

Докл: Костадин Нищелков

          `                                                                                                 Председател на комисия

18. Докладна записка вх.№ 045/22.01.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ VІІ-177, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.711 по КК на гр. Несебър, в кв.6001 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг“.

Докл: Костадин Нищелков

           `                                                                                                                Председател на комисия

19. Докладна записка вх.№ 046/22.01.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ за промяна трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди по отношение на поземлен имот с идентификатор № 61056.56.41 по КК на с. Равда, м. „Хендек тарла“, по реда на ЗОЗЗ и на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

             `                                                                                                              Председател на комисия

20. Докладна записка вх.№ 047/22.01.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ І-414, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.662 по КК на гр. Несебър, в кв.3501 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Докл: Костадин Нищелков

             `                                                                                                             Председател на комисия

21. Докладна записка вх.№ 048/22.01.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изразяване на съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-план за регулация на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ І-284, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.557 и УПИ ІІ-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.552 по КК на гр. Несебър в кв.4301 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Докл: Костадин Нищелков

           `                                                                                                Председател на комисия

22. Докладна записка вх.№ 051/22.01.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект за „Актуализация на транспортно-комуникационна схема за гр. Несебър-нова част“ с обособяване на зони за кратковременно и преференциално паркиране в обхват на „Синя зона“.

Докл: Костадин Нищелков

           `                                                                                                Председател на комисия

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет - Несебър и са на Ваше разположение от 26.01.2018 г.

     Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: Р.  КУЛЕВ

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Сряда 14:00 - 16:00

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

За Туризма от А до Я 16-17.04.2019 - Сл. бряг, х-л Котва
19-20.04.2019 - Бургас, Експо център Флора
22-23.04.2019 - Созопол, Конгресен център ВМК