За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ДО

г-н(г-жа)........................................................

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

 

 

На основание чл.27 ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.29 ал.2 изр.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, свиквам извънредно заседание на 03.09.2018 г. /понеделник/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

1.  Докладна записка вх. № 421/24.08.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализиране на програмата за управление и разпореждане на имоти-общинска собственост на община Несебър, за 2018 г.

2.  Докладна записка вх.№ 408/22.08.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър с проект по „Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.“ за реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Северна буна“ – Несебър.

 

Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: Р. КУЛЕВ