За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР

            На основание чл. 23 ал. 1 от ПРАВИЛНИКА  ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска администрация – мандат 2015-2019г., Ви уведомявам че, на 30.03.2018 г. /петък/ ще се проведат заседания на постоянните комисии на Общинския съвет, както следва:

        

1. Комисия по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация и след приватизационен контрол и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет – 13,00 ч. – 14,00 ч.

 

2.  Комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия  - 14,00 ч. – 14,30 ч.

 

3. Комисия по бюджет, финанси, европейски фондове, национални и регионални програми  – 14,30 ч. – 15,10

 

4. Комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и  опазване на околната среда – 15,10 ч.