За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР

            На основание чл. 23 ал. 1 от ПРАВИЛНИКА  ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска администрация – мандат 2015-2019г., Ви уведомявам че, на 11.12.2018 г. /вторник/ ще се проведат заседания на постоянните комисии на Общинския съвет, както следва:

        

1. Комисия по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация и след приватизационен контрол и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет – 13,00  – 13,30 ч.

 

2.Комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия - 13,30  – 14,00 ч.

 

3. Комисия по бюджет, финанси, европейски фондове, национални и регионални програми – 14,00 – 14,30 ч.

 

2. Комисия по образование, култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедание и социални дейности14,30 - 15,00 ч.

 

5. Комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и  опазване на околната среда – 15,00 ч.

                                                                                              

         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: Р. КУЛЕВ