За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ И ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДЕКЛАРИРАНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ, съгл. ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА  И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО 

/Декларации по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ - за общински съветници

РЕГИСТЪР на декларациите по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ, мандат 2019-2023 - НЕСЪВМЕСТИМОСТ- общински съветници

Александър  Стоянов

Благой  Филипов

Васил  Василев

Венелин  Ташев

Върбан  Кръстев

Георги  Георгиев

Георги  Манолов

Демир  Петров

Златко  Димитров

Кирил  Киров

Константин  Лефтеров

Костадин  Нищелков

Красимир  Мавров

Михаил  Минчев

Николай  Киров

Пейчо  Колев

Петър  Тодоров

Румен  Кулев - председател

Славчо  Станелов

Сотир  Наумов

Тонка  Пешева

Христо Йовчев

Христо Яръмов

Недялко Йорданов

Виктор Паскалев

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия