За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЕ

 

№1389 дата 15 юли 2016год. гр.Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ХІХ-ти състав,

в публично заседание на 14 юли 2016 год.,

в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

2. ВАНИНА КОЛЕВА

Секретар: Г.Д.

Прокурор: Г.Д.

 

разгледа докладваното от съдия Димитров КНАХ дело № 850 по описа за 2016год. и за да се произнесе взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.185 и сл. от АПК, вр. с чл. 191, ал. 2 от АПК.

Образувано е по протест на прокурор от Окръжна прокуратура гр. Бургас, против разпоредбата на чл.86 от Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър, влязла в сила на 01.01.2009г., с последно изменение от 10.07.2015г, като се прави искане за отмяната на цялата разпоредба, с която се утвърждават цени за гаранционни депозити при извършване на работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства, в това число зелени площи на теритирията на Общината както следва:

1 Настилка от бетонови плочи м. кв. 54,00лв.

2 Настилка от базалтови плочи м. кв. 47,00лв.

3 Настилка от объл речен камък на циментов разтвор м. кв. 58,00лв.

4 Настилка твърд пясъчник м. кв. 49,00лв.

5 Асфалтова настилка по утвърден детайл м. кв. 83,00/ 100,00лв.

6 Бетонова настилка м. кв. 45,00лв.

7 Тревни площи м. кв. 37,00лв.

8 Скрити водещи ивици 12/ 20 м. линеен 32,00лв.

9 Видими бетонови бордюри 20/15 м. линеен 48,00лв.

10 Видими бетонови бордюри 35/18 м. линеен 54,00лв.

 

Протестиращият прокурор се позовава на нормата на чл.72, ал.1, пр.1 от ЗУТ и възразява, че не съществува друго законово основание за издаване на разрешение за прокопаване. Посочва, че такава такса не е предвидена в ЗМДТ или в друг специален закон и същата не може да се събира от Община Несебър, тъй като е въведена в нарушение на чл.6, ал.1 и ал.2 от ЗМДТ, както и в противоречие с чл.15 от ЗНА.Уточнява, че по силата на закона и по-конкретно на чл.74, ал.1, т.8 от ЗУТ строителят на улични мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура е длъжен да извърши за своя сметка необходимитевъзстановителни работи в сроковете определени от Общинската администрация, което не обосновава нито материално-технически, нито административни разходи за Община Несебър, които да са различни или допълнителни от тези направени при издаването на разрешението за сроеж по чл.72 от ЗУТ.

В съдебно заседание представител на Окръжна прокуратура – Бургас поддържа протеста.

Ответникът Общински съвет – Несебър се представлява от адв. К., която оспорва протеста на Прокурора.

Съобщението за постъпилия протест е обявено по реда на чл.181, вр. чл.188 от АПК. По делото не са встъпили заинтересовани страни по смисъла на чл.189, ал.2 от АПК.

Съгласно разпоредбата на чл.186, ал.1 от АПК правото на оспорване на подзаконов нормативен акт принадлежи на гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него или за които той поражда задължения. На основание чл.186, ал.2 от АПК прокурорът може да подаде протест срещу подзаконов нормативен акт, а според чл.187, ал.1 от АПК подзаконовите нормативни актове могат да бъдат оспорени без ограничение във времето.

Разгледан по същество протестът е основателен.

С Решение № 446/19.12.2008г. Общински съвет на община Несебър е приел на второ четене и окнчателно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

В разпоредбата на чл.86 от Наредбата е предвидено внасяне на гаранционен депозит в определени размери при извършване на работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства, в т.ч. зелени площи на територията на общината.

Според становището на протестиращия прокурор този депозит в същността си представлява такса, която не е регламентирана в разпоредбите на чл.6 ЗМДТ.

За да провери верността на това твърдение съдебният състав взема предвид разпоредбата на чл.92 от същата Наредба № 11, според която „Кметът на Общината утвърждава реда и формулярите за внасяне и освобождаване на гаранционни депозити за възстановителни работи по общинската инфраструктура“. В тази връзка са били изискани служебно допълнителни писмени доказателства, а именно заповед на кмета на Община Несебър с горния предмет – т.е. утвърждаваща реда и формулярите за внасяне и освобождаване на гаранционни депозити за възстановителни работи по общинската инфраструктура. В изпълнение на съдебното разпореждане е представен Формуляр на „Искане на разрешение за прокопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи“ с непосочен и неустановен негов автор, респ. одобрител, както и копие от Устройствения правилник на Общинска администрация Несебър, утвърден със заповед на Кмета на Община Несебър №749/10.05.2016г. съгласно чл. 32, т.7 от който на Отдел „Инвеститорски контрол“ при Дирекция „Устройство на територията, инвеститорски контрол и контрол върху строителството“ е вменено задължението да „подготвя разрешения за прокопаване на тротоарни пътни насълки и следи за правилното възстановяване на внесените депозити от граждани и фирми за това.“ В открито съдебно заседание процесуалният представител на Общински съвет Несебър прави изявление, че заповед с предмет задълженията вменени на Кмета на Общината с разпоредбата на чл. 92 от Наредба №11 на Община Несебър не е издавана и не съществува в правния мир.

При така събраните доказателства съдебният състав достига до извод, че макар и именовани „депозити“, плащанията по чл. 86 от Наредба №11 представляват по съществото си такси, тъй като от обстоятелствата по делото става ясно, че липсва утвърден и практикуван механизъм за възстановяване на същите в полза на сроителите и инвеститорите, заплатили ги по-рано. Не следва да бъде пропускан фактът, че разпоредбата на чл.86 и чл.92 съществува в правния мир от 01.01.2009г. и едва на 10.05.2016г. т.е. след депозиране на прокурорския протест в Общински съвет Несебър с оглед администрирането му до Бургаски административен Съд, Кметът на община Несебър е приел изменение в структурата на Общинската администрация, като е превъзложил контролни и изпълнителски функции, свързани с процесните депозити, без да е създал ред за възстановяването им.

В същото време, видно от представения като прилаган в практиката на Общинската администрация формуляр, т.нар. „искане“, разрешението за прокопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи вместо с протокол за откриване на строителната линия по чл.157 – 158 ЗУТ е обвързано с редица други документи, сред които и Квитанция за внесен депозит за възстановяване на пътни настилки, сочеща на действителното събиране на такива суми от страна на общинската администрация. Предвид горните констатации съдебният състяав приема за установено твърдението на прокурора за това, че именованите като „депозит“ суми, събирани преди разрешението за прокопаването на тротоари, пътни настилки и зелени площи на територията на Община Несебър от общинската администрация, напрактика не е предвидено да се връщат и по естеството си представляват такса, неуредена сред изричнопредвидените в разпоредбата на чл.6, ал.1 и ал.2 от ЗМДТ, доколкото разпоредбата на чл.72, ал.1 от ЗУТ предвижда разкопаването на уличните настилки да се извършва въз основа на разрешение за строеж, за издаването на което и за други административни и технически услуги по ЗУТ, съгласно §3 от ДР на закона, се събират такси по Закона за местните данъци и такси и по Закона за държавните такси. Така законодателят изрично е регламентирал, че за разкопаване на улични настилки се изисква разрешение за строеж, издаването на което е техническа услуга, за която се събира такса по силата на чл.6, ал.1, б.„д“ от ЗМДТ. В този смисъл, за дейностите, свързани с разкопаване на тротоарни и улични настилки, (и след като нормата на чл.72, ал.1 т.1 от ЗУТ изрично предвижда, че същите се извършват въз основа на разрешение за строеж срещу такса), не се изисква заплащане на отделна такса, каквато по съществото си е предвидена с атакувания текст от Наредбата и която на практика дублира таксата за издаване на строителното разрешение по чл.72, ал.1 от ЗУТ. Поради изложените причини общината не може и не следва да събира такса за подобна техническа услуга, като такава не е предвидена нито в ЗМДТ, нито в специален закон, поради което не са налице основания на чл.6, ал.1 или ал. 2 от ЗМДТ за определяне на процесната такса. Прокопаването на тези обществени площи не може да бъде прието и като форма на ползването им по смисъла на чл.6, ал.3 ЗМДТ. Отделно от това липсват и материално - технически и административни разходи за общината по извършване на подобна услуга по смисъла на чл.7, ал.1 ЗМДТ, още повече, че тези дейности не се извършват от общината, а от възложителя на строежа, поради което не е ясно какви именно разходи общината покрива с въведената от нея такса за тази техническа услуга, завоалирана под термина „депозит“.

Предвид изложеното, настоящият съдебен състав приема, че оспореният текст от разпоредбата на чл.86, а именно;

„При извършване на работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства, в т.ч. зелени площи на територията на общината, утвърждава цени за гаранционни депозити, както следва:

 

№ Вид възстановителни работи мярка Цена в лв.

 

1 Настилка от бетонови плочи м. кв. 54,00

2 Настилка от базалтови плочи м. кв. 47,00

3 Настилка от объл речен камък на циментов разтвор м. кв. 58,00

4 Настилка твърд пясъчник м. кв. 49,00

5 Асфалтова настилка по утвърден детайл м. кв. 83,00/ 100,00

6 Бетонова настилка м. кв. 45,00

7 Тревни площи м. кв. 37,00

8 Скрити водещи ивици 12/ 20 м. линеен 32,00

9 Видими бетонови бордюри 20/15 м. линеен 48,00

10 Видими бетонови бордюри 35/18 м. линеен 54,00, е материално незаконосъобразна, поради противоречие с норми от по-висок ранг.

 

По тези съображения протестът се явява основателен, протестираната разпоредба следва да бъде отменена, поради което и на основание чл.193, ал. 1 от АПК, Бургаският административен съд, ХІХ-ти състав,

РЕШИ:

ОТМЕНЯ като незаконосъобразна разпоредбата на чл.86 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър, приета на второ четене и окончателно с Решение №446/19.12.2008г. на Общински съвет – гр.Несебър, влязла в сила на 01.01.2009г. и с последно изменение от 10.07.2015г., която гласи: „При извършване на работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства, в т.ч. зелени площи на територията на общината, утвърждава цени за гаранционни депозити, както следва:

№ Вид възстановителни работи мярка Цена в лв.

1 Настилка от бетонови плочи м. кв. 54,00

2 Настилка от базалтови плочи м. кв. 47,00

3 Настилка от объл речен камък на циментов разтвор м. кв. 58,00

4 Настилка твърд пясъчник м. кв. 49,00

5 Асфалтова настилка по утвърден детайл м. кв. 83,00/ 100,00

6 Бетонова настилка м. кв. 45,00

7 Тревни площи м. кв. 37,00

8 Скрити водещи ивици 12/ 20 м. линеен 32,00

9 Видими бетонови бордюри 20/15 м. линеен 48,00

10 Видими бетонови бордюри 35/18 м. линеен 54,00

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване на касационна жалба или протест, или ако те са отхвърлени.

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: