За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ПРАВИЛНИК за изменение на ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НЕСЕБЪР, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ МАНДАТ 2015 – 2019 г.

              На основание чл.26 ал.2, 3 и 4  от Закона за нормативните актове, на всички заинтересовани граждани и  организации се предоставя – 30 дневен срок от публикуването  на настоящият проект на интернет страницата на Общински  ...

06.02.2017г.     71


Проекта за Наредба за изменение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци

Във връзка с чл. 26 ал.2 от ЗНА в 14 дневен срок от публикуване на настоящият проект на интернет страницата на Общински съвет,заинтересованите лица могат да направят предложения и да изразят становища по Проекта за Наредба за изменение на Наредба № 14 за определяне размера на ...

25.11.2015г.     219


СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.26 ал.2 от ЗНА

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.26 ал.2 от ЗНА Ви уведомяваме,че е изготвен проект за правилник за организацията и дейността на общински съвет Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска администрация мандат 2015-2019г. мотиви правилник Правилник на ОС – 2015-2019

23.11.2015г.     62