За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

№ 8/15.06.2016 г.

                                                                                        ДНЕВЕН РЕД:

 

 

 1. Докладна записка вх.№ 368/31.05.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно издаване на запис на заповед от община Несебър в полза на Министерството на енергетиката, в качеството му на Програмен оператор на Програма ВG 04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ за обезпечаване на второ авансово плащане за финансиране на проект „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност за 7 обекта на територията на община Несебър по Програма ВG 04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“.
 2. Докладна записка вх.№ 347/26.05.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър с проект пред „Национален доверителен Еко Фонд“.
 3. Докладна записка вх.№ 355/27.05.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета – 2015-2020 г.
 4. Докладна записка вх.№ 327/13.05.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на окончателен годишен план на Бюджета за 2015 г. и отчет за изпълнение на Бюджета на община Несебър за 2015 г.
 5. Докладна записка вх.№ 341/25.05.2016 г. д-р Петко Илиев – управител на МЦ „Д-р Димитър Пеев“ ЕООД – Несебър, относно приемане на годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.
 6. Докладна записка вх.№ 351/27.05.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отпускане на допълнителни финансови средства на РУ на МВР – гр. Несебър за осигуряване на командировани полицейски служители.
 7. Докладна записка вх.№ 361/31.05.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на капиталовата програма на община Несебър за 2016 г.
 8. Докладна записка вх.№ 381/31.05.2016 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от община Несебър.
 9. Докладна записка вх.№ 371/31.05.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение на част от улично пространство, включена в площта на новообразуван УПИ VІІ-225 в кв.5601 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“.
 10. Докладна записка вх.№ 370/31.05.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост на сграда с идентификатор 51500.502.429.7 по КККР на гр. Несебър, находяща се в УПИ І-общ. в кв.57 по плана на гр. Несебър, поради отпаднало предназначение.
 11. Докладна записка вх.№ 369/31.05.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение на части от улични пространства, които са включени в площта на новообразуван УПИ І-575,576,584 в кв.53 по ЗРП на гр. Свети Влас.
 12. Докладна записка вх.№ 339/25.05.2016 г. д-р Петко Илиев – управител на МЦ „Д-р Димитър Пеев“ ЕООД – Несебър, относно отдаване под наем на помещения в Медицинския център.
 13. Докладна записка вх.№ 350/26.05.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на земеделски имот с кадастрален идентификатор 53045.191.6 по кадастралната карта на гр. Обзор.
 14. Докладна записка вх.№ 367/31.05.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за отглеждане на съществуващи овощни насаждения на земеделски имоти по кадастралната карта на с. Приселци.
 15. Докладна записка вх.№ 366/26.05.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на земеделски имоти по кадастралната карта на с. Приселци за създаване на овощни насаждения.
 16. Докладна записка с вх. № 383/02.06.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно искане от „С.В.П.“ ЕООД с ЕИК 175023971 със седалище и адрес на управление – гр. Несебър, ул. „Хан Крум“ № 2А, представлявано от Ваня Димитрова Стоянова в качеството и на управител.
 17. Докладна записка вх.№ 391/07.06.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на изградените обекти в рамките на проект „Събиране, пречистван4е и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър- Слънчев бряг – Равда4, собственост на община несебър, финансиран от ОП „Околна среда“ 2007-2013 г. на В и К ЕАД – Бургас, за стопанисване, поддържане и експлоатация.
 18. Докладна записка вх.№ 357/30.05.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ 61056.55.42, м. „Хендек тарла“, землището на с. Равда, община Несебър.

    19. Докладна записка вх.№ 360/30.05.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата    инфраструктура извън границите на урбанизираните теритоии – обект „Уличен водопровод“ за ПИ 51500.56.29 по кадастралната карта  на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато“, община Несебър.

     20. Предложение с вх.№ 372/31.05.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване изменение на ПУП-ПЗ за УПИ І-общ.  в кв.67по плана на гр. Несебър с идентификатор 51500.502.149 по кадастралната карта на гр. Несебър.

 1. Предложение с вх.№ 373/31.05.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно допускане и процедиране на ПУП-ПР за УПИ Х---402 в кв.77 по плана на гр. Несебър, с идентификатор 51500.502.36 и част от имот с идентификатор 51500.502.44.
 2. Докладна записка с вх.№ 374/31.05.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на шоу рум с помещения за сглобяване на елементи“ в поземлен имот с идентификатор № 51500.56.29 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато“, община Несебър.
 3. Докладна записка с вх.№ 375/31.05.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Уличен канал“ за поземлени имоти с идентификатори 51500.85.7 и 51500.85.9 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу“, община Несебър..
 4. Предложение с вх.№ 376/31.05.2016 г.  от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор № 11538.503.26 по кадастралната карта на гр. Св. Влас, кв.41.
 5. Докладна записка с вх.№ 377/31.05.2016 г.  от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад в частта му по отношение на УПИ ІІ-580, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.507.492 и УПИ  ІІІ-580, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.507.493 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.1405 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.
 6. Предложение с вх.№ 378/31.05.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и за определяне на трасе за уличен водопровод и улична канализация за поземлен имот с идентификатор № 61056.55.42 по кадастралната карта на с. Равда, м. „Хендек тарла“.
 7. Докладна записка с вх.№ 365/31.05.2016 г.  от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за изграждане на линеен обект „Външно ел. захранване на Ваканционно селище за имот с идентификатор 39164.15.61“ в землището на с. Кошарица, м. „Йовче дере“.
 8.   Докладна записка с вх.№ 380/31.05.2016 г.  от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно допълнение за съгласуване на схеми за поставяне на РИЕ на терени общинска собственост на територията на к.к. „Слънчев бряг- запад“ и гр. Свети Влас.
 9. Докладна записка с вх.№ 364/31.05.2016 г.  от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ – търговски обекти: „Открит бар и барбекю към ресторант „Бъчвата“ в УПИ ІІ-общ. в кв.4103 по плана на к.к. Слънчев бряг“, по реда на Наредба № 2 на Общински съвет – Несебър.
 10. Докладна записка с вх.№ 363/31.05.2016 г.  от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на схема за преместваем обект по реда на чл.56 от ЗУТ – търговски обекти в с. Тънково, община Несебър.
 11. Докладна записка с вх.№ 362/31.05.2016 г.  от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на схема за преместваем обект по реда на чл.56 от ЗУТ – търговски обекти и слънцезащитни конструкции, схеми за търговия на открито и маси към ЗОХ по реда на Наредба № 2 на Общински съвет – Несебър, на територията на гр. Свети Влас.
 12. Докладна записка с вх.№ 356/30.05.2016 г.  от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуван на схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ – търговски обекти, по реда на Наредба № 10 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на Общински съвет – Несебър, във връзка с чл.56 от ЗУТ, на територията на ж.к. „Черно море“- гр. Несебър.
 13. Подписка с вх.№ 330/17.05.2016 г. от Ловно-рибарско сдружение „Балкан 2012“ – гр. Несебър, относно отнети ловни площи.
 14. Предложение с вх.№ 388/03.06.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изпълнение на контролни точки и наблюдателни станции за следене на деформации на пристанищните и брегозащитни съоръжения на територията на гр. Несебър.
 15. Докладна записка с вх.№ 387/03.06.2016 г.  от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за спортно-рекреационен парк в обхват – поземлени имоти с идентификатори 11538.5.27, 11538.5.43, 11538.5.46, 11538.5.49, 11538.5.51, 11538.5.27 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, м. „Юрта“, № 11538.501.504, УПИ V, идентичен с поземлени имоти с идентификатори 11538.501.191, 11538.501.192, 11538.501.193 и 11538.501.194 в кв.7 по плана на гр. Св. Влас и част от поземлен имотс идентификатор 11538.501.11 по кадастралната карта на гр. Свети Влас.
 16. Докладна записка вх.№ 397/13.06.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на Програмата на община Несебър за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г.
 17. Докладна записка вх.№ 399/14.06.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно подготовка и осъществяване на процедура за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху морското дъно, в полза на община Несебър, върху имоти – публична държавна собственост, намиращи се в гр. Несебър, попадащи в обхвата на територията на съществуващо рибарско пристанище „Северна буна – Несебър“ и във връзка с кандидатстване по Програма за морско дело и рибарство – 2014-2120 г.                                                                                       

 

По т.ПЪРВА от дневния ред -  Докладна записка вх.№ 368/31.05.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно издаване на запис на заповед от община Несебър в полза на Министерството на енергетиката, в качеството му на Програмен оператор на Програма ВG 04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ за обезпечаване на второ авансово плащане за финансиране на проект „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност за 7 обекта на територията на община Несебър по Програма ВG 04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“.

Общинският съвет с гл. 19 „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 225

 

На основание чл. 21 ал.1 т. 23  от ЗМСМА и  условията на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG04-02-03-066-008 между Община Несебър и Министерството на енергетиката – Програмен оператор на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, упълномощава кмета на община Несебър да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платим на предявяване в полза на Министерството на енергетиката – Програмен оператор на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ в размер на 191 528,17 лв. (сто деветдесет и една хиляди петстотин двадесет и осем лева и седемнадесет стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на второ авансово плащане по проект „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност за 7 обекта на територията на Община Несебър по Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия”“, договор № BG04-02-03-066-008/ 18.08.2015 г.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ВТОРА от дневния ред -  Докладна записка вх.№ 347/26.05.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър с проект пред „Национален доверителен Еко Фонд“.

 Общинският съвет с гл. 19 „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 226

 

1. Общински съвет – Несебър на основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА дава съгласие Община Несебър да кандидатства пред „Национален доверителен Еко Фонд“ - Инвестиционна програма за климата, „Проект за насърчаване използването на електромобили“ с проект за закупуване на 2 /два/ броя изцяло електрически превозни средства.

2. Общински съвет – Несебър да даде съгласие Община Несебър да  осигури необходимото съфинансиране от страна на кандидата в размер на 5 /пет/ процента от общта  стойност на проекта възлизаща в размер на 21 052,63лв.  както и да финансира изпълнението на проекта до възстановяване на средствата от НДЕФ;

3. Предвид краткия срок за кандидатстване, на основание чл. 60 от АПК,  допуска  предварително изпълнение на Решението.

            / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ТРЕТА от дневния ред -Докладна записка вх.№ 355/27.05.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета – 2015-2020 г.

Общинският съвет с гл. 19 „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 227

 

На основание чл.21 ал.1 т.12 във връзка с т.24 от ЗМСМА, приема актуализация на общинската програма за овладяване на безстопанствените кучета на територията на община Несебър за периода 2015 – 2020 г., неразделна част от настоящото решение.

 

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред -  Докладна записка вх.№ 327/13.05.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на окончателен годишен план на Бюджета за 2015 г. и отчет за изпълнение на Бюджета на община Несебър за 2015 г.

Общинският съвет с 18  гл. «за» от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 228

 

На основание чл.140 от ЗПФ и  чл.44 от Наредба №12 на Общински съвет Несебър, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА

 

І.Приема уточнен годишен план на Бюджета за 2015г. по приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:

 

 

1.1.ПО ПРИХОДА,                                                                                          - 64 151 240лв

в т.ч.

За делегирани от държавата дейности                                                          -   7 751 130лв

За местни дейности                                                                                        - 56 400 110лв

/разпределени по параграфи, съгласно Приложение №1 /

 

1.2.ПО РАЗХОДА,                                                                                            - 64 151 240лв

 в т.ч.

 За делегирани от държавата дейности                                                        -   7 751 130лв

 За дофинансирани от държавата дейности

със собствени приходи                                                                                    -   5 143 214лв

За местни дейности                                                                                        - 51 256 896лв

/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение №2/

 

1.3.Одобрява окончателен поименен списък за капиталови разходи за 2015г.,по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение №3.

 

1.4.Приема окончателния годишен план на извънбюджетните сметки и фондове за 2015г. /съгласно Приложения №4 /.

 

ІІ.Приема отчета за изпълнение  на бюджета за 2015г. по приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:

 

 

2.1.ПО ПРИХОДА,                                                                                           - 41 897 433лв

 в т.ч.

За делегирани от държавата дейности                                                          -   7 220 389лв

За местни дейности                                                                                         - 34 677 044лв

/разпределени по параграфи, съгласно Приложение №1/

 

2.2.ПО РАЗХОДА,                                                                                           - 41 897 433лв

 в т.ч.

 За делегирани от държавата дейности                                                       -   7 220 389лв

 За дофинансирани от държавата дейности

със собствени приходи                                                                                  -   5 235 998лв

 За местни дейности                                                                                       - 29 441 046лв

/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение №2/

 

2.3.Приема отчета на  поименен списък за капиталови разходи за 2015г.,по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение №3.

 

2.4.Приема отчет- сметките  за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2015г /съгласно Приложение №4/.

 

2.5.Приема отчета на изразходените средства от дейността на читалищата на територията на  Община Несебър за 2015г, съгласно Приложение №5.

 

2.6. Приема отчета на изразходените средства от дейността на пенсионерските клубове на територията на Община Несебър за 2015г – субсидии за „СНЦ Черно море”  на план – 92 400лв  на разход – 92 400лв.

 

2.7.Приема отчета на изразходените средства от дейността на спортните клубове на територията на Община Несебър за 2015г, съгласно Приложение №6.

 

2.8.Приема отчета за изпълнението на  задълженията по емисия

 Общински облигации, съгласно Приложение №7.

 

2.9.Приема отчет- сметка  за изразходените средства от приходите от туристически данък, съгл. чл.11 ал.2 от ЗТ, съгласно Приложение №8.

 

2.9. Приема отчет на представителните разходи в размер,  както следва:

                - представителни разходи на

 Кмета на Община Несебър, в т.ч.

на кметове на кметства  Тънково, Гюльовца, Кошарица,

Паницово, Приселци, Раковсково, Баня,Оризаре    -  100 000лв    

Кметове на кметства Свети Влас, Равда, Обзор     -    30 000лв

- представителни разходи на

 Председателя на Общински съвет Несебър             -    90 000лв

 

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ПЕТА от дневния ред -  Докладна записка вх.№ 341/25.05.2016 г. д-р Петко Илиев – управител на МЦ „Д-р Димитър Пеев“ ЕООД – Несебър, относно приемане на годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.

Общинският съвет с 19 гл. «за» от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 229

 

На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА  във връзка с чл.20 ал.1 т.3 от Наредба № 7 Общински съвет - Несебър приема годишния финансов отчет на търговско дружество  МЦ „Д-р Димитър Пеев“ ЕООД – Несебър,  за 2015 г.

 

По т.ШЕСТА от дневния ред -  Докладна записка вх.№ 351/27.05.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отпускане на допълнителни финансови средства на РУ на МВР – гр. Несебър за осигуряване на командировани полицейски служители.

Общинският съвет с 19 гл. «за» от гласували 19 общински съветници прие следното

 

 

РЕШЕНИЕ № 230

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА, дава съгласие да се изразходват допълнителни средства в размер на 4 200 лв. от дейност 239 – Други дейности по вътрешната сигурност, за заплащане на командировъчни разходи, пътни разходи  на 4 служители от  ОД на МВР за периода 01.06.2016 г. – 10.09.2016 г.

            / Списъкът с поименното гласуване е неразделена част от настоящото решение /

 

По т.СЕДМА от дневния ред -  Докладна записка вх.№ 361/31.05.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на капиталовата програма на община Несебър за 2016 г.

Думата бе дадена на Върбан Валентинов Кръстев – председател на комисия по бюджет, финанси, европейски фондове, национални и регионални програми, който предложи на общинските съветници да приемат предложената с докладната запискаотносно актуализация на капиталовата програма на община Несебър за 2016 г.

Общинският съвет с 19 гл. «за» от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 231

 

1.На основание чл.52 ал.1 и чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  Общински съвет – Несебър одобрява поименната промяна на капиталовата програма на Община Несебър, както следва:

 

 

Дейност

Наименование на обекта

било

става

разлика

1

623/§5203

Хидравличен чук за комбиниран багер HIDROMEK 120B

0

12 000

-12 000

2

623/§5203

Мобилна дробилка за клони и дървесини

0

60 000

-60 000

3

623/§5203

Съд за събиране на раздробени зелени отпадъци със система за транспортиране „Мултилифт“

0

14 000

-14 000

4

623/§5203

Траверсна количка за контейнери към компактираща инсталация за отпадъци

0

25 000

-25 000

5

623/§5203

Измервателен уред за нафтова колонка за връзка с НАП

0

20 000

-20 000

6

623/§5206

Изработка на канали за инфилтрат с решетки, помпена шахта, шахтена миксер помпа

0

40 000

-40 000

 

2.Завишава бюджета на  ОП „Управление на отпадъците – Несебър „ със сумата 191 000лв., в т.ч. 171 000лв.  за капиталови разходи, съгласно т.1 и 20 000лв. в §1013- за закупуване на защитно облекло и предпазни средства. Средствата да се осигурят от §9700- резерв за непредвидени разходи.

 

На основание чл.60 от АПК  Общински съвет гр.Несебър допуска  предварително изпълнение на решението .

 

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

 

По т.ОСМА от дневния ред -  Докладна записка вх.№ 381/31.05.2016 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от община Несебър.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

 

 

РЕШЕНИЕ № 232

 

            На основание чл.54 ал.1 от ЗМСМА и на основание чл.7 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, Общински съвет – Несебър отпуска финансова помощ на

 

 

 

 

 

 

 

Имена

Нас. място

         СУМА  В ЛВ.

 

 

 

 

 

 

 

Ангелина Иванова Петрова

Гюльовца

500

 

 

Ана Антонова Христова

Несебър

200

 

 

Адриана Харалампиева Христова

Несебър

1500

 

 

Ангел Василев Китов

Свети Влас

300

 

 

Анка Кондева Костадинова

Несебър

200

 

 

Анка Димитрова Райкова

Несебър

200

 

 

Асен Иванов Гюдженов

Гюльовца

400

 

 

Анета Михайлова Михайлова

Кошарица

100

 

 

Антоанета Стоянова Димитрова

Оризаре

1200

 

 

Ана Антонова Бойчева

Тънково

300

 

 

Анка Михайлова Кехайова

Несебър

200

 

 

Асибе Мустафа Юсеин

Гюльовца

200

 

 

Андрей Атанасов Белчев

Кошарица

200

 

 

Анка Томова Ханджиева

Гюльовца

200

 

 

Атанас Йорданов Роев

Равда

300

 

 

Ангелина Маринова Станчева

Гюльовца

100

 

 

Анастасия Костадинова Бабева

Свети Влас

100

 

 

Атанас Иванов Петрушев

Равда

1500

 

 

Богдан Манолов Бъчваров

Несебър

1500

 

 

Борис Ангелов Зехтенджиев

Тънково

100

 

 

Бонка Тодорова Недева

Несебър

200

 

 

Борислав Борисов Митев

Несебър

1500

 

 

Бедрие Мехмед Хасан

Свети Влас

400

 

 

Белослава Тодорова Вутова

Несебър

1500

 

 

Виолета Илчева Чобанова

Кошарица

300

 

 

Васил Насков Куриев

Гюльовца

100

 

 

Величка Славова Енчева

Тънково

200

 

 

Вълка Милева Томова

Свети Влас

100

 

 

Вероника Руменова Даутова

Несебър

1000

 

 

Велика Христова Никитова

Оризаре

100

 

 

Васил Ламбов Калудов

Свети Влас

300

 

 

Ваня Ангелова Ставрева

Несебър

300

 

 

Величка Миткова Байрямова

Гюльовца

100

 

 

Ваня Иванова Иванова

Несебър

600

 

 

Василка Димитрова Кьосева

Тънково

100

 

 

Величка Николова Михайлова

Гюльовца

200

 

 

Величка Георгиева Карева

Баня

600

 

 

Веско Атанасов Митев

Оризаре

200

 

 

Валентин Янков Добрев

Несебър

300

 

 

Венцислав Тодоров Стоянов

Несебър

300

 

 

Венетка Георгиева Арнаудова

Гюльовца

200

 

 

Веселина Димитрова Тодорова

Несебър

400

 

 

Виолета Иванова Офилова

Несебър

2000

 

 

Величка Атанасова Георгиева

Гюльовца

800

 

 

Венета Иванова Ангелова

Равда

600

 

 

Ваня Тодорова Лефтерова

Гюльовца

400

 

 

Владимир Атанасов Сербезки

Несебър

100

 

 

Васил Христов Николов

Обзор

300

 

 

Васко Митков Атанасов

Гюльовца

1000

 

 

Величка Петкова Дерменджиева

Гюльовца

200

 

 

Василка Тодорова Димитрова

Оризаре

400

 

 

Веселин Панайотов Кадиев

Кошарица

800

 

 

Венета Атанасова Диловска

Обзор

600

 

 

Величка Тодорова Йорданова

Несебър

300

 

 

Георги Митков Шопов

Обзор

1000

 

 

Георги Желязков Добрев

Оризаре

300

 

 

Георги Димитров Арнаудов

Несебър

400

 

 

Георги Георгиев Узунов

Свети Влас

1000

 

 

Георги Петров Христов

Обзор

300

 

 

Галина Ангелова Пройкина-Пенушева

Равда

1000

 

 

Георги Димитров Щерев

Баня

600

 

 

Георги Димитров Марков

Баня

400

 

 

Гюрга Христова Маркова

Кошарица

300

 

 

Георги Стаматов Георгиев

Равда

100

 

 

Георги Вангелов Христов

Несебър

200

 

 

Гинка Димитрова Тодорова

Обзор

1500

 

 

Георги Стефанов Балинов

Свети Влас

1500

 

 

Господина Минкова Гръкова

Несебър

150

 

 

Гюлшен Селяхтин Мустафова

Несебър

200

 

 

Георги Димов Великов

Свети Влас

1500

 

 

Гинка Щерева Щерева

Оризаре

400

 

 

Гина Михайлова Пандарова

Тънково

300

 

 

Георги Димитров Чавдаров

Несебър

600

 

 

Георги Добрев Колев

Гюльовца

500

 

 

Гана Георгиева Иванова

Равда

200

 

 

Граматка Дойчева Илиева

Оризаре

200

 

 

Герасим Ангелов Михалчев

Несебър

1000

 

 

Гергана Минчева Кюбашиева

Кошарица

600

 

 

Георги Стефанов Илиев

Несебър

1500

 

 

Георга Вълчева Николова

Несебър

150

 

 

Георги Христов Бабев

Свети Влас

200

 

 

Гинка Горанова Тодорова

Несебър

500

 

 

Гена Господинова Давидова

Несебър

300

 

 

Георги Митев Георгиев

Гюльовца

400

 

 

Георги Кирилов Вълков

Обзор

1500

 

 

Димчо Янев Лечев

Тънково

500

 

 

Димка Коева Кънева

Гюльовца

200

 

 

Димитър Радев Николов

Равда

200

 

 

Димитър Кръстев Ставрев

Несебър

100

 

 

Димитрина Кръстева Маркова

Несебър

200

 

 

Донка Тенева Желязкова

Несебър

200

 

 

Донка Демирева Алексиева

Равда

200

 

 

Димитрина Вълчева Михалева

Обзор

500

 

 

Димитър Лефтеров Янев

Оризаре

200

 

 

Димитър Славов Димитров

Обзор

200

 

 

Димитринка Димитрова Яръмова

Равда

500

 

 

Димитринка Петрова Илиева

Оризаре

600

 

 

Драгой Николов Чифильонов

Несебър

1000

 

 

Димитър Щерионов Илиев

Оризаре

100

 

 

Донка Петрова Пейкова

Несебър

1000

 

 

Диана Димитрова Минкова

Свети Влас

600

 

 

Димо Стойков Желев

Оризаре

300

 

 

Десислав Неделчев Недялков

Свети Влас

500

 

 

Диана Кръстева Желязкова

Баня

1000

 

 

Димитричка Александрова Чакърова

Обзор

800

 

 

Даринка Божидарова Димитрова

Обзор

800

 

 

Дарина Стоянова Раднева

Несебър

800

 

 

Димитрина Костова Влахова

Несебър

800

 

 

Деспина Костадинова Манасиева

Обзор

800

 

 

Димитра Борисова Станчева

Кошарица

500

 

 

Деспина Тодорова Казакова

Несебър

800

 

 

Димитър Златинов Боев

Оризаре

200

 

 

Добринка Куцарова Тодорова

Гюльовца

100

 

 

Донка Стоева Неделчева

Гюльовца

100

 

 

Димо Иванов Абаджиев

Обзор

800

 

 

Донка Панайотова Еменджиева

Несебър

200

 

 

Диян Чанев Чанев

Несебър

100

 

 

Донка Димитрова Нунева

Несебър

300

 

 

Дечко Николов Тодоров

Гюльовца

200

 

 

Димитър Андреев Ибришимов

Оризаре

100

 

 

Димитър Ангелов Атанасов

Гюльовца

600

 

 

Димитър Панайотов Митев

Несебър

100

 

 

Дамяна Станева Маджарова

Несебър

200

 

 

Дойчо Георгиев Костадинов

Оризаре

200

 

 

Димитър Николаев Дерменджиев

Гюльовца

100

 

 

Димитринка Иванова Николова

Равда

100

 

 

Димитрина Недева Горанова

Гюльовца

800

 

 

Димитринка Лефтерова Кръстева

Несебър

2000

 

 

Евдокия Божинова Стоянова

Несебър

200

 

 

Еню Георгиев Златев

Несебър

200

 

 

Еленка Петрова Аристидова

Несебър

200

 

 

Екатерина Георгиева Арнаудова

Несебър

150

 

 

Елена Владимирова Ангелова

Несебър

500

 

 

Елена Петрова Шимова

Несебър

600

 

 

Елена Димитрова Апостолова

Гюльовца

200

 

 

Елеонора Георгиева Драганова

Несебър

1000

 

 

Елена Янева Голева

Равда

800

 

 

Елена Новакова Колодеева

Равда

1000

 

 

Еленка Панайотова Тенева

Равда

300

 

 

Еленка Михова Стефанова

Тънково

500

 

 

Жана Николова Кръстева

Оризаре

500

 

 

Живка Янакиева Чернева

Несебър

300

 

 

Желка Стойкова Вълчева

Оризаре

1200

 

 

Жечка Николова Купенова

Обзор

1200

 

 

Жеко Марков Янев

Обзор

800

 

 

Женя Стоянова Станева

Несебър

300

 

 

Живко Иванов Добрев

Несебър

300

 

 

Живка Петкова Попова

Несебър

300

 

 

Желанка Миладинова Стаматова

Оризаре

100

 

 

Зоя Димитрова Кючукова

Равда

600

 

 

Захарина Йорданова Ангелова

Кошарица

400

 

 

Здравка Лазарова Йорданова

Равда

400

 

 

Захари Дончев Вълков

Несебър

400

 

 

Здравко Ангелов Станков

Равда

2000

 

 

Златко Киров Попов

Несебър

1000

 

 

Златка Димитроба Аврамова

Обзор

1500

 

 

Здравка Мавраганова Лячева

Равда

200

 

 

Иванка Димова Стоянова

Гюльовца

300

 

 

Иван Неделчев Янев

Гюльовца

300

 

 

Иво Иванов Бараков

Несебър

1000

 

 

Иван Георгиев Ненов

Тънково

200

 

 

Иван Димитров Станчев

Кошарица

500

 

 

Илия Недков Стоянов

Гюльовца

100

 

 

Илинка Илиева Стоилова

Несебър

300

 

 

Иванка Митева Джабарова

Несебър

200

 

 

Илиян Кирилов Делиатанасов

Равда

1500

 

 

Иринка Василева Алиева

Приселци

600

 

 

Иванка Димитрова Ставрева

Несебър

500

 

 

Иванка Петрова Енчева-Николова

Несебър

400

 

 

Иван Георгиев Петков

Тънково

1000

 

 

Ивелина Кунчева Чанева

Гюльовца

500

 

 

Илия Николов Чифильонов

Несебър

600

 

 

Илия Радев Георгиев

Равда

100

 

 

Иван Христов Узунов

Свети Влас

1500

 

 

Илия Николов Коршутов

Баня

400

 

 

Иван Апостолов Ставракиев

Кошарица

800

 

 

Иванка Кънева Николова

Приселци

300

 

 

Иванка Анастасова Чолакова

Несебър

100

 

 

Йордан Илев Никитов

Гюльовца

400

 

 

Йовка Иванова Домусчиева

Оризаре

400

 

 

Йорданка Куцарова Георгиева

Оризаре

800

 

 

Йордан Кръстев роев

Равда

600

 

 

Катя Костова Василева

Несебър

2000

 

 

Кунчо Иванов Кунев

Несебър

300

 

 

Куцар Колев Стоянов

Гюльовца

200

 

 

Каля Русева Нунева

Несебър

100

 

 

Калчо Матев Пейков

Оризаре

1200

 

 

Красимир Методиев Златанов

Равда

300

 

 

Кръстю Петров Костадинов

Оризаре

400

 

 

Кирил Асенов Живков

Несебър

100

 

 

Костадин Атанасов Керемедчиев

Несебър

200

 

 

Катерина Николова Сотирова

Свети Влас

200

 

 

Калоян Ангелов Няголов

Несебър

100

 

 

Катя Георгиева Милева

Обзор

600

 

 

Красимир Максимов Михайлов

Гюльовца

200

 

 

Кирил Стоянов Кръстев

Кошарица

2000

 

 

Кръста Андреева Пейкова

Оризаре

200

 

 

Красимира Димитрова Ганева

Гюльовца

500

 

 

Катя Иванова Дукова

Равда

300

 

 

Костадин Спасов Маринов

Несебър

100

 

 

Кръстю Недев Кръстев

Оризаре

200

 

 

Кристина Иванова Кръстева

Оризаре

600

 

 

Кремена Стефанова Георгиева

Оризаре

2000

 

 

Калоян Горанов Горанов

Свети Влас

1500

 

 

Красимир Георгиев Зайков

Баня

1000

 

 

Кръстю Николов Йорданов

Гюльовца

1000

 

 

Кица Щерева Пейкова

Равда

500

 

 

Латинка Миланова Миленкова

Несебър

800

 

 

Лъчезар Петков Маринов

Гюльовца

400

 

 

Люцкан Тодоров Люцканов

Несебър

500

 

 

Любчо Русев Славов

Гюльовца

200

 

 

Любка Иванова Илиева

Кошарица

1000

 

 

Манол Иванов Стоянов

Тънково

800

 

 

Мирчо Мирчев Митев

Несебър

150

 

 

Миглена Руменова Славчева

Несебър

300

 

 

Милада Дафинова Борисова

Несебър

500

 

 

Мария Донкова Йорданова

Оризаре

2000

 

 

Мария Любенова Ватева

Несебър

600

 

 

Митко Янев Янев

Равда

800

 

 

Мирослав Владимиров Георгиев

Обзор

400

 

 

Милена Стоянова Нанева

Несебър

800

 

 

Маринка Георгиева Пешева

Свети Влас

1500

 

 

Магдалена Димитрова Михалева

Тънково

800

 

 

Матьо Стоянов Кабаков

Несебър

200

 

 

Миладин Иванов Стаматов

Оризаре

400

 

 

Марийка Димитрова Пенова

Несебър

100

 

 

Марийка Атанасова Делиатанасова

Равда

400

 

 

Мария Диянова Стаматова

Оризаре

200

 

 

Марин Иванов Маринов

Несебър

200

 

 

Мария Куманова Радева - Лефтерова

Гюльовца

1500

 

 

Марийка Николова Николова

Несебър

2000

 

 

Мариета Петрова Маркова

Равда

200

 

 

Митка Неделчева Кръстева

Оризаре

200

 

 

Милен Симеонов Андреев

Оризаре

500

 

 

Мария Събева Ралева

Оризаре

300

 

 

Матю Щерионов Недев

Несебър

200

 

 

Марияна Константинова Симеонова

Несебър

600

 

 

Марияна Атанасова Пейкова

Несебър

400

 

 

Маргарита Морис Ганева

Несебър

1000

 

 

Милка Николова Кориева

Оризаре

400

 

 

Марина Димова Станева

Гюльовца

400

 

 

Мария Теофилова Господинова

Несебър

1500

 

 

Маргарита Цонева Димитрова

Несебър

1500

 

 

Маргарита Иванова Трендафилова

Несебър

200

 

 

Минка Георгиева Иванова

Свети Влас

100

 

 

Максим Василев Момчилов

Несебър

2000

 

 

Михаил Иванов Ганчев

Несебър

500

 

 

Милка Ангелова Сотирова

Несебър

300

 

 

Мария Петрова Стефанова

Несебър

200

 

 

Миладин Веселинов Стаматов

Оризаре

2000

 

 

Милена Василева Добрева

Несебър

100

 

 

Марчо Стефанов Маджуров

Тънково

200

 

 

Марин Николов Георгиев

Равда

700

 

 

Митьо Райков Пергелов

Несебър

2000

 

 

Марин Николов Стоянов

Тънково

800

 

 

Наска Ангелова Драмчева

Несебър

600

 

 

Нела Димитрова Хаджиева

Равда

800

 

 

Никола Янев Лечев

Несебър

400

 

 

Николина Йотова Дерлипанска

Равда

200

 

 

Надя Наскова Иванова

Несебър

100

 

 

Невена Миткова Маринова

Обзор

500

 

 

Неранза Петрова Либчева

Несебър

500

 

 

Николина Христова Харизанова

Свети Влас

100

 

 

Никола Христов Янчев

Несебър

800

 

 

Николай Младенов Горенов

Равда

800

 

 

Николина Петрова Олчева

Равда

200

 

 

Нона Мирчева Керчева

Несебър

100

 

 

Ненка Жекова Бъчварова

Несебър

200

 

 

Недю Събев Георгиев

Оризаре

600

 

 

Надежда Емануилова Пехливанова

Несебър

700

 

 

Николинка Миланова Пецанова

Свети Влас

1000

 

 

Недялко Димитров Недялков

Несебър

800

 

 

Николай Стоянов Дюлгеров

Гюльовца

100

 

 

Наско Нунев Нунчев

Несебър

100

 

 

Надежда Павлова Неделчева

Несебър

800

 

 

Николинка Пенчева Господинова

Гюльовца

800

 

 

Неделчо Стоянов Неделчев

Свети Влас

700

 

 

Надя Даниелова Минчева

Несебър

400

 

 

Нейка Атанасова Пеева

Несебър

2000

 

 

Нина Тодорова Колева

Гюльовца

400

 

 

Нели Маринчева Маринчева

Свети Влас

300

 

 

Надя Дачева Шишкова

Несебър

100

 

 

Недьо Христов Бабев

Свети Влас

200

 

 

Недялка Пеева Костадинова

Несебър

500

 

 

Николина Янкова Димитрова

Несебър

400

 

 

Никола Сотиров Наумов

Несебър

300

 

 

Нели Ангелова Зехтенджиева

Несебър

1000

 

 

Надя Кръстева Стойчева

Оризаре

300

 

 

Неделчо Жеков Жеков

Свети Влас

1300

 

 

Осман Хюсеинов Османов

Несебър

150

 

 

Орлин Йосков Йосков

Несебър

100

 

 

Петра Господинова Петкова

Несебър

100

 

 

Пламен Сазиев Стоянов

Кошарица

200

 

 

Пламен Тодоров Стоянов

Несебър

800

 

 

Павлина Милева Божинова

Кошарица

100

 

 

Панайот Костадинов Костадинов

Оризаре

300

 

 

Петранка Великова Димитрова

Гюльовца

200

 

 

Пенка Иванова Домусчиева

Оризаре

400

 

 

Пенка Великова Кориева

Оризаре

200

 

 

Паунка Кирова Стоянова

Гюльовца

500

 

 

Петя Петрова Боева

Оризаре

300

 

 

Павлина Павлова Пенчева

Несебър

600

 

 

Пенка Русева Горнакова

Несебър

200

 

 

Петранка Янева Георгиева

Равда

600

 

 

Петка Кръстева Райкова

Обзор

300

 

 

Пенчо Киряков Пенчев

Обзор

800

 

 

Петкана Вълкова Дикова

Несебър

500

 

 

Панайот Николов Савов

Равда

200

 

 

Радка Славова Василева

Несебър

1500

 

 

Райна Павлова Христова

Оризаре

200

 

 

Румяна Чанева Иванова

Несебър

300

 

 

Радка Стаматова Кирова

Кошарица

200

 

 

Радка Великова Стоянова

Гюльовца

200

 

 

Росица Герганова Събева

Оризаре

200

 

 

Румяна Костадинова Йорданова

Гюльовца

200

 

 

Райна Райчева Стоянова

Оризаре

100

 

 

Рада Кръстева Станчева

Кошарица

300

 

 

Руска Янева Михнева

Оризаре

800

 

 

Райчо Иванов Ралев

Оризаре

100

 

 

Радостина Илиева Пейкова

Равда

700

 

 

Радостина Янкова Рапова

Несебър

1500

 

 

Радка Иванова Дражева

Несебър

800

 

 

Руска Куцарова Колева

Гюльовца

400

 

 

Румяна Атанасова Желева

Кошарица

300

 

 

Рада Димова Тодорова

Несебър

100

 

 

Рада Хрусафова Георгиева

Гюльовца

400

 

 

Радко Тодоров Николов

Равда

400

 

 

Райчо Иванов Лайков

Несебър

100

 

 

Радослав Михайлов Ралев

Несебър

1500

 

 

Роза Григорова Йорданова

Несебър

2000

 

 

Румяна Георгиева Савова

Равда

500

 

 

София Георгиева Борисова

Несебър

2000

 

 

Стоян Стоянов Дюлгеров

Гюльовца

200

 

 

Станка Вълчева Хараламбова

Гюльовца

600

 

 

Симеон Паскалев Гьодженов

Гюльовца

100

 

 

Стояна Димитрова Господинова-Бояджиева

Равда

200

 

 

Стефан Василев Тодоров

Несебър

800

 

 

Стефан Янчев Алексиев

Несебър

400

 

 

Стойко Каменов Стоянов

Несебър

1500

 

 

Стоян Костадинов Вълков

Кошарица

600

 

 

Станка Асенова Стоянова

Оризаре

400

 

 

Стоян Боянов Стоянов

Свети Влас

200

 

 

Станка Асенова Ангелова

Кошарица

200

 

 

Стоянка Кънева Маринова

Несебър

200

 

 

Слави Пасков Асенов

Обзор

200

 

 

Стоян Николов Жеков

Гюльовца

200

 

 

Стоян Иванов Тодоров

Несебър

200

 

 

Стамен Йорданов Лефтеров

Гюльовца

400

 

 

Сали Ибрям Саким

Гюльовца

200

 

 

Светла Благоева Кусева

Равда

200

 

 

Слави гошов Станчев

Кошарица

200

 

 

Стефан Миладинов Илиев

Оризаре

400

 

 

Стоянка Тодорова Чобанова

Гюльовца

150

 

 

Стефан Стоянов Димитров

Несебър

1000

 

 

Стоян Томов Томов

Свети Влас

600

 

 

Стефан Матеев Митев

Несебър

400

 

 

Сийка Веселинова Мутафова

Несебър

300

 

 

Стоян Димитров Стоянов

Несебър

100

 

 

Стоян Димитров Иванов

Равда

300

 

 

Славомир Хрисомиров Керемедчиев

Обзор

200

 

 

Сребъртина Неделчева Николова

Равда

300

 

 

Станислава Евтимова Евтимова

Обзор

1500

 

 

Сербез Митев Райков

Несебър

200

 

 

Славка Генчева Овчарова

Несебър

100

 

 

Станка Димова Колева

Несебър

100

 

 

Събка Либчева Пелопидова

Несебър

600

 

 

Станка Желеба Петкова

Несебър

200

 

 

Сийка Вълчева Недялкова

Равда

200

 

 

Станка Ангелова Кьосева

Несебър

300

 

 

Слави Колев Мутафов

Обзор

200

 

 

Събка Димова Костадинова

Несебър

700

 

 

Тодор Георгиев Горенов

Равда

1500

 

 

Теодора Любомирова Желева

Несебър

1200

 

 

Тодорка Димчева Дагъндова

Раковсково

200

 

 

Тонка Петрова Георгиева

Оризаре

150

 

 

Тодор Георгиев Проданов

Несебър

800

 

 

Ташка Тодорова Върбанова

Несебър

200

 

 

Тодор Валентинов Пехливанов

Несебър

400

 

 

Тодор Йорданов Димов

Несебър

2000

 

 

Тодор Йорданов Димов

Несебър

2000

 

 

Трендафилка Василева Колева

Кошарица

500

 

 

Тона Атанасова Колева

Гюльовца

300

 

 

Тодорка Димитрова Тотева

Оризаре

300

 

 

Тодор Тодоров Бичкиджиев

Оризаре

500

 

 

Тодорка Димитрова Михнева

Оризаре

200

 

 

Тодор Иванов Гитов

Несебър

1000

 

 

Тинка Роева Узунова

Гюльовца

300

 

 

Тодор Нолев Тодев

Баня

200

 

 

Тодорка Георгиева Костадинова

Несебър

300

 

 

Тонка Димова Михалева

Несебър

100

 

 

Фанка Валентинова Найденова

Гюльовца

800

 

 

Филип Пламенов Иванов

Несебър

500

 

 

Фотина Атанасова Асенова

Гюльовца

400

 

 

Фадима Мехмедова Алиева

Приселци

200

 

 

Фотина Маринова Михайлова

Кошарица

300

 

 

Христо Николов Червенков

Баня

600

 

 

Христо Михалев Кьосев

Несебър

500

 

 

Христо Кунев Бобев

Несебър

400

 

 

Хрушия Куртева Попова

Равда

100

 

 

Христомир Петров Георгиев

Несебър

800

 

 

Христо Грозев Касъров

Несебър

100

 

 

Христо Траев Узунов

Равда

1500

 

 

Христина Славчева Гиздова-Ганчева

Несебър

1000

 

 

Христофор Красимиров Аспарухов

Равда

1000

 

 

Христина Кирилова Гюрганова

Несебър

1000

 

 

Христо Николов Берберов

Оризаре

300

 

 

Цонка Христова Казакова

Оризаре

800

 

 

Цветана Асенова Маринова

Равда

500

 

 

Цанка Рускова Брукова

Равда

400

 

 

Щерион Андреев Казаков

Оризаре

200

 

 

Щерион Атанасов Керчев

Несебър

100

 

 

Явор Стоянов Матров

Обзор

2000

 

 

Янко Жеков Янев

Гюльовца

150

 

 

Янко Сотиров Наумов

Несебър

1000

 

 

Янка Димитрова Георгиева

Оризаре

200

 

 

Янка Желязкова Славова

Гюльовца

200

 

 

Яни Лечев Петров

Баня

800

 

 

Ивайло Дичков Бончев

Несебър

200

 

 

Марияна Петрова Попова

Несебър

300

 

 

Ралица Евгениева Генова

Несебър

1500

 

 

 Гинка Проданова Малчева

Несебър

                                                1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДЕВЕТА от дневния ред -  Докладна записка вх.№ 371/31.05.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение на част от улично пространство, включена в площта на новообразуван УПИ VІІ-225 в кв.5601 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Общинският съвет с 19 гл. «за» от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 233

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.6, ал.1 от ЗОС Общински съвет – Несебър обявява за частна общинска собственост, поради отпадане на предназначението им по чл.3, ал.2 от ЗОС, следния общински поземлен имот, а именно: 94 кв.м. реално обособени от имот с кад. №51500.506.395 по кадастралната карта на гр.Несебър, к.к. „Слънчев бряг-запад“, представляващи улично пространство, включени в площта на новия УПИ VII-225 в кв.5601 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДЕСЕТА от дневния ред -  Докладна записка вх.№ 370/31.05.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост на сграда с идентификатор 51500.502.429.7 по КККР на гр. Несебър, находяща се в УПИ І-общ. в кв.57 по плана на гр. Несебър, поради отпаднало предназначение.

Общинският съвет с 19 гл. «за» от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 234

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА да се отпише от баланса на СОУ”Любен Каравелов” гр.Несебър сграда с кадастрален идентификатор 51500.502.429.7 представляваща „Зала за фитнес и тренировъчна зала”, находяща се в УПИ І-общ. кв.57 по плана на гр.Несебър и се включи в баланса на Община Несебър.

2. На основание чл.6, ал. 1, от ЗОС   Общински съвет – Несебър обявява за частна общинска собственост сграда с кадастрален идентификатор 51500.502.429.7 представляваща „Зала за фитнес и тренировъчна зала”, находяща се в УПИ І-общ. кв.57 по плана на гр.Несебър, поради отпадане на предназначението ѝ по чл.3, ал.2 от ЗОС.“

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред -  Докладна записка вх.№ 369/31.05.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение на части от улични пространства, които са включени в площта на новообразуван УПИ І-575,576,584 в кв.53 по ЗРП на гр. Свети Влас.

Общинският съвет с 19 гл. «за» от гласували 19  общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 235

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.6, ал.1 от ЗОС Общински съвет – Несебър обявява за частна общинска собственост, поради отпадане на предназначението им по чл.3, ал.2 от ЗОС, следните общински поземлени имоти, както следва: 63 кв.м. реално обособени от бивш имот с пл.№ 9038 и 197 кв.м. реално обособени от бивш имот с пл.№9039, представляващи улично пространство, включени в площта на новообразувания УПИ I-575,576,584 в кв.53 по плана на гр.Свети Влас, отреден за жилищни нужди.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред -  Докладна записка вх.№ 339/25.05.2016 г. д-р Петко Илиев – управител на МЦ „Д-р Димитър Пеев“ ЕООД – Несебър, относно отдаване под наем на помещения в Медицинския център.

Думата бе дадена на Пейко Янков – председател на комисията по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия, който предложи на общинските съветници да приемат следния проект за решение: На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл. 28 ал.2 от Наредба № 7, дава съгласие да бъде проведен публичен конкурс  за отдаване под наем на стоматологични кабинети № 6, № 7 и № 8  находящи се м медицинския  център,  по реда и условията на Наредба № 5 за срок от три години.

Други предложения не постъпиха, поради което предложението за решение на комисията бе подложено на  гласуване и Общинският съвет с 18 гл. «за» от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 236

 

На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл. 28 ал.2 от Наредба № 7, дава съгласие да бъде проведен публичен конкурс за отдаване под наем на стоматологични кабинети № 6, № 7 и № 8, находящи се в Медицинския  център,  по реда и условията на Наредба № 5 на Общински съвет – Несебър за срок от три години.

 

По т.ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред -  Докладна записка вх.№ 350/26.05.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на земеделски имот с кадастрален идентификатор 53045.191.6 по кадастралната карта на гр. Обзор.

Общинският съвет с 19 гл. «за» от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 237

 

І.На основание на  чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА  във връзка с  чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.Г ”Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под аренда, наем или да учреди право на ползване на земеделски производители за отглеждане на животни и земеделски култури и пчелини” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.191.6 по кадастралната карта на гр.Обзор, м.”Ираклия кокинос”, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия ІV, на площ от 36 711кв.м.

           ІІ. На основание чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за създаване и отглеждане на етеричномаслени култури на поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.191.6 по кадастралната карта на гр.Обзор, м.”Ираклия кокинос”, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия ІV, на площ от 36 711кв.м., АОС №4352/16.02.2011г., при съседи поземлени имоти с кадастрални идентификатори 53045.191.167; 53045.191.5; 53045.184.635; 53045.191.14.

Търга да се проведе при следните условия:

1.Начална тръжна годишна арендна цена - определена съгласно Заповед №РД-46-268/17.03.2016г. на министъра на МЗХ, както следва:

- за първите 3 /три/ години – гратисен период;

- за останалия период на плододаване по 36лв. за 1дка  т.е за година  1321,60лв. без ДДС за целия имот.

 2.Срок за отдаване – 12 /дванадесет/години

3.Специфични  условия

3.1.Имотът да се използва за създаване и отглеждане на етеричномаслени култури.

3.2.В търга могат да участват само лица, които са регистрирани като земеделски производители по Наредба №3 от 29.01.1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

           4. Депозит за участие  в търга  - 10% от  началната тръжна годишна арендна цена  за първата година след гратисния период, а именно 132,16лв.

          5. Стъпка за наддаване: 100лв.

          ІІІ. Упълномощава кмета на Община Несебър да определи останалите условия на търга“.

           / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По тЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред -  Докладна записка вх.№ 367/31.05.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за отглеждане на съществуващи овощни насаждения на земеделски имоти по кадастралната карта на с. Приселци.

 

Общинският съвет с 19 гл. «за» от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 238

 

На основание на  чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с  чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.Г”Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под аренда, наем или да учреди право на ползване на земеделски производител за отглеждане на животни и земеделски култури и пчелини”  се допълва с имоти, както следва :

 • Поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.41.6 по КК на с.Приселци, м.”Божкова мелница”, начин на трайно ползване – Овощна градина, категория на земята при неполивни условия ІV, на площ от 1820кв.м.
 • Поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.42.13  по КК на с.Приселци, м.”Старо село”, начин на трайно ползване – Овощна градина, категория на земята при неполивни условия ІV, на площ от 7046кв.м.
 • Поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.43.6 по КК на с.Приселци, м.”Копчела”, начин на трайно ползване – Овощна градина, категория на земята при неполивни условия ІV, на площ от 19934кв.м.
 • Поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.46.3 по КК на с.Приселци, м.”Старо село”, начин на трайно ползване – Овощна градина, категория на земята при неполивни условия ІV, на площ от 3059кв.м.

      ІІ. На основание чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за отглеждане на съществуващи овощни насаждения на имоти, както следва:

 • Поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.41.6 по КК на с.Приселци, м.”Божкова мелница”, начин на трайно ползване – Овощна градина, категория на земята при неполивни условия ІV, на площ от 1820кв.м.
 • Поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.42.13  по КК на с.Приселци, м.”Старо село”, начин на трайно ползване – Овощна градина, категория на земята при неполивни условия ІV, на площ от 7046кв.м.
 • Поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.43.6 по КК на с.Приселци, м.”Копчела”, начин на трайно ползване – Овощна градина, категория на земята при неполивни условия ІV, на площ от 19934кв.м.
 • Поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.46.3 по КК на с.Приселци, м.”Старо село”, начин на трайно ползване – Овощна градина, категория на земята при неполивни условия ІV, на площ от 3059кв.м.

Търга да се проведе при следните условия:

       1.Начална тръжна годишна арендна цена, определена съгласно Заповед №РД-46-268/17.03.2016г. на министъра на МЗХ, както следва:

            За Поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.41.6 по КК и КР на с.Приселци – 81,90лв. без ДДС ;

За Поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.42.13 по КК и КР на

с.Приселци – 317,07лв. без ДДС;

За Поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.43.6 по КК и КР на с.Приселци – 897,03лв. без ДДС;

За Поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.46.3 по КК и КР на с.Приселци – 137,66лв. без ДДС.

 1. Срок за отдаване – 12 /дванадесет/години.
 2. Специфични  условия :

-Имотите да се използват за отглеждане на съществуващите овощни насаждения.

-Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ, които са регистрирани като земеделски производители по Наредба №3 от 29.01.1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. 

4. Депозит за участие  в търга  -10% от  началната тръжна годишна арендна цена , а именно:

За Поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.41.6 по КК и КР на с.Приселци – 8,19лв.

За Поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.42.13 по КК и КР на с.Приселци – 31,71лв.

За Поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.43.6 по КК и КР на с.Приселци – 89,70лв.

За Поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.46.3 по КК и КР на с.Приселци – 13,77лв.

 1. Стъпка за наддаване:

За Поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.41.6 по КК и КР на с.Приселци – 5,00лв.

За Поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.42.13 по КК и КР на с.Приселци – 10,00лв.

За Поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.43.6 по КК и КР на с.Приселци – 10,00лв.

За Поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.46.3 по КК и КР на с.Приселци – 5,00лв.

ІІІ. Упълномощава кмета на Община Несебър да определи останалите условия по търга за аренда.

              / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред -  Докладна записка вх.№ 366/26.05.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на земеделски имоти по кадастралната карта на с. Приселци за създаване на овощни насаждения.

Общинският съвет с 19 гл. «за» от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 239

 

І.На основание на  чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА  във връзка с  чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.Г”Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под аренда, наем или да учреди право на ползване на земеделски производител за отглеждане на животни и земеделски култури и пчелини”  се допълва с имоти, както следва :

 • Поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.54.25 по КК на с.Приселци, м.”Старо село”, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия ІV, на площ от 4516кв.м.
 • Поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.54.50 по КК на с.Приселци, м.”Старо село”, начин на трайно ползване – Изоставено трайно насаждение, категория на земята при неполивни условия ІV, на площ от 40286кв.м. 

ІІ. На основание чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за създаване и отглеждане на овощни насаждения на имоти, както следва:

 • Поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.54.25 по КК на с.Приселци, м.”Старо село”, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия ІV, на площ от 4516кв.м.
 • Поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.54.50 по КК на с.Приселци, м.”Старо село”, начин на трайно ползване – Изоставено трайно насаждение, категория на земята при неполивни условия ІV, на площ от 40286кв.м. 

Търга да се проведе при следните условия:

1.Начална тръжна годишна арендна цена, както следва:

За Поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.54.25 по КК и КР на с.Приселци – т.е. за година 163,00лв. без ДДС за целия имот.

За Поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.54.50 по КК и КР на с.Приселци - т.е. за година 1595,00лв. без ДДС за целия имот.

 2.Срок за отдаване – 12 /дванадесет/години.

 3.Специфични  условия :

-Имотите да се използват за създаване и отглеждане на овощни насаждения.

-Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ, които са регистрирани като земеделски производители по Наредба №3 от 29.01.1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. 

 4. Депозит за участие  в търга  -10% от  началната тръжна годишна арендна цена, а именно:

За Поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.54.25 по КК и КР на с.Приселци – 16,30лв.

За Поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.54.50 по КК и КР на с.Приселци – 159,50лв.

5.Стъпка за наддаване:

За Поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.54.25 по КК и КР на с.Приселци – 10,00лв.

За Поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.54.50 по КК и КР на с.Приселци – 20,00лв.

 ІІІ. Упълномощава кмета на Община Несебър да определи останалите условия по търга за аренда.

 

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

  

В залата влиза общинският съветник Кирил Киров.              

 

По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред -  Докладна записка с вх. № 383/02.06.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно искане от „С.В.П.“ ЕООД с ЕИК 175023971 със седалище и адрес на управление – гр. Несебър, ул. „Хан Крум“ № 2А, представлявано от Ваня Димитрова Стоянова в качеството и на управител.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 240

 

1. На основание правомощията си по чл.21, а1, т.6, 8 и 24 от ЗМСМА, дава съгласие да бъде сключен между община Несебър и „С.В.П.” ЕООД, с ЕИК 175023971, със седалище и адрес на управление гр.Несебър, ул.”Хан Крум” № 2А,  представлявано от Ваня Димитрова Стоянова, в качеството и на управител,  договор с предмет, срок и условия уточнени в проект, неразделна част от настоящето решение и при изричното условие  -  Инвеститорът «С.В.П.» ЕООД с ЕИК 175023971, да осигури за целия срок на действието на договора, свободния, несмущаващ, безпрепятстван и безвъзмезден достъп до всички съседни имоти  с идентификатори  51500.502.17, 51500.502.306, включително и до имот с идентификатор  51500.502.20.

            2. В договора между общината и «С.В.П.» ЕООД, да се добави нов чл. 5 ал.4 със следното съдържание:

Страна втора се задалжава да осигури за целия срок на действието на договора, свободния, несмущаващ, безпрепятстван и безвъзмезден достъп до всички съседни имоти с идентификатори  51500.502.17, 51500.502.306, включително и до имот с идентификатор  51500.502.20 .

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

 Решението е спряно със Заповед № РД-09-36/0.07.2016г. на Областен Управител на област Бургас.

По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред -  Докладна записка вх.№ 391/07.06.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на изградените обекти в рамките на проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър- Слънчев бряг – Равда4, собственост на община Несебър, финансиран от ОП „Околна среда“ 2007-2013 г. на В и К ЕАД – Бургас, за стопанисване, поддържане и експлоатация.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 241

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет - Несебър предоставя на „ВиК” ЕАД – Бургас за стопанисване, поддържане и експлоатация на цялата инфраструктура и свързаните с нея съоръжения съгласно приложен списък (Приложение №3а), изградени във връзка с изпълнения проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда“, съгласно сключения Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения между Асоциацията по ВиК и действащия на обособената територия ВиК оператор.

2.На основание чл. 60 от АПК, допуска предварително изпълнение на Решението.

 

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

 

По т.ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред -  Докладна записка вх.№ 357/30.05.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ 61056.55.42, м. „Хендек тарла“, землището на с. Равда, община Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 242

 

На основание  чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ и като взе предвид мотиви изложени в докладната записка и представените документи- протоколно решение т. 4 от протокол №11 от 15.10.2015 год. на ОЕСУТ-Несебър, писмо изх.№7478 от 07.11.2014 год. на РИОСВ-Бургас, Здравно заключение изх.№53-07-236/28.07.2015 год. на РЗИ-Бургас, Становище изх.№607/14.08.2015 год. на БТК ЕАД и Писмо  изх.№ТД-2349-1/15.09.2015 год.  на „ВиК“ ЕАД-Бургаас

О Д О Б Р Я В А: ПУП-парцеларен план за обект: „Външно ел.захранване на жилищна сграда  в ПИ 61056.55.42“, м.“Хендек тарла“ , землище  с.Равда, община Несебър. Трасето започва от съществуващ БКТП „Варвари 2“ в ПИ 61056.68.7-урбанизирана територия-собственост на „Равда Сан Сий“ ЕООД, преминава през  имот 61056.68.101-полски път-собственост на Община Несебър и достига до ново ел.табло пред имот 61056.55.42-урбанизирана територия-собственост на „Абу Мартин“ ЕООД. Проектната  дължина на трасето е около 320м. Определен е сервитут 0,6м от  страната на сградите и 1,50м от другата,съгласно приложената графична част и таблици неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

      Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ пред административен съд Бургас.

По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред -   Докладна записка вх.№ 360/30.05.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните теритоии – обект „Уличен водопровод“ за ПИ 51500.56.29 по кадастралната карта  на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато“, община Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 243

 

На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ , решение т.18 от протокол №1/03.02.2016год. от заседание на ОбЕСУТ - Несебър, писма изх.№1365/06.03.2015г. и изх.№8635, 1365/01.07.2015г. от РИОСВ-гр.Бургас, здравно заключение изх.№53-07-16/02.02.2016г. от МЗ РЗИ Бургас, становище рег. индекс №95-В-30/01.02.2016г. от „БТК”ЕАД и писмо изх.№167644403-1/28.01.2016г. от „ЕВН България Електроразпределение”ЕАД О Д О Б Р Я В А:  ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Уличен водопровод” за поземлен имот с идентификатор 51500.56.29 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Инджекьойско блато”, община Несебър. Трасето на водопровода е с дължина 131,77м. и преминава през имот с идентификатор 51500.56.21/общински селскостопански, горски, ведомствен път/ по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Инджекьойско блато”, община Несебър. Определен е сервитут по 3м. от двете страни на оста на водопровода, с изключение при поземлените имоти, които попадат в урбанизирана територия, като площта на сервитутната зона е  0,675дка. и засяга имот с идентификатор 51500.56.21/общински селскостопански, горски, ведомствен път/ по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Инджекьойско блато”, община Несебър.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

      Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ пред административен съд Бургас.

/ Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение/ 

 

По т.ДВАДЕСЕТА от дневния ред -   Предложение с вх.№ 372/31.05.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване изменение на ПУП-ПЗ за УПИ І-общ.  в кв.67 по плана на гр. Несебър с идентификатор 51500.502.149 по кадастралната карта на гр. Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

                                                                                                           РЕШЕНИЕ № 244

 

1. Общински съвет - Несебър като взе предвид изложените в докладната записка мотиви, на основание правомощията си по чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ дава съгласие за изработване и процедиране на проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ І-общ. в кв.67 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.149 по кадастралната карта, при спазване на нормативно установения за това ред.

2. Освен план за застрояване  да се изработи и проект на план за регулация, в който да се предвиди уличната регулация в частта ул. «Прибойна» да се свърже с ул. « Хан Крум».

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред -   Предложение с вх.№ 373/31.05.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно допускане и процедиране на ПУП-ПР за УПИ Х---402 в кв.77 по плана на гр. Несебър, с идентификатор 51500.502.36 и част от имот с идентификатор 51500.502.44.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

                                                                                                            РЕШЕНИЕ № 245

 

 Общинският съвет Несебър, предвид мотивите в докладната записка и изложените в нея фактически основания, в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.2 от ЗУТ и правомощията си по чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, дава съгласие за изменение на ПУП в частта ПР за УПИ ХІІ-402 в кв.77 по плана на гр.Несебър, представляващ имот с идентификатор  51500.502.36 и част от имот с идентификатор 51500.502.4 по КК на гр.Несебър, представляващ улица.           

/ Списъкът  с  поименното  гласуване  е  неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред -  Докладна записка с вх.№ 374/31.05.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на шоу рум с помещения за сглобяване на елементи“ в поземлен имот с идентификатор № 51500.56.29 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато“, община Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

                                                                                                                 РЕШЕНИЕ № 246

 

На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ , решение т.5 от протокол №2/23.02.2016год. от заседание на ОбЕСУТ - Несебър, писмо изх.№6775/13.10.2014г. от РИОСВ-гр.Бургас, здравно заключение изх.№53-07-32/17.02.2016г. от МЗ РЗИ Бургас и становище рег. индекс №95-Е-1288/25.11.2015г. от „БТК”ЕАД    О Д О Б Р Я В А:

ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Външно ел. захранване на шоу рум с помещения за сглобяване на елементи” в поземлен имот с идентификатор №51500.56.29 по кадастралната карта на гр.Несебър, м. „Инджекьойско блато”, община Несебър. Трасето на кабела ниско напрежение започва от съществуващ БКТП „Инджекьой 3” в ПИ 51500.56.53 /НТП за бензиностанция, газостанция/, преминава през ПИ 51500.56.21/НТП за селскостопански, горски, ведомствен път/ и достига до ново ТЕПО пред ПИ 51500.56.29 /трайно предназначение: урбанизирана територия/ по КК на гр.Несебър, м. „Инджекьойско блато”, община Несебър. Трасето на ел. кабела е с дължината 54м. Определен е сервитут 0,6м. от едната страна и 1,5м. от другата страна спрямо оста на трасето на кабела. Площта на сервитута е 124кв.м. и засяга имот с идентификатор 51500.56.21/НТП за селскостопански, горски, ведомствен път/ по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Инджекьойско блато”, община Несебър.

         Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ пред административен съд Бургас.

/ Списъкът  с  поименното  гласуване  е  неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред -   Докладна записка с вх.№ 375/31.05.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Уличен канал“ за поземлени имоти с идентификатори 51500.85.7 и 51500.85.9 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу“, община Несебър..

Общинският съвет с 19 гл. «за» от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 247

 

На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ , решение т.19 от протокол №1/03.02.2016год. от заседание на ОЕСУТ - Несебър, договор за изграждане и присъединяване на ВиК системи №310/29.09.2014г., писма изх.№05-10-187(2)/25.11.2014г. и изх.№7769/11.12.2014г. от РИОСВ-гр.Бургас, здравно заключение изх.№53-07-56/08.03.2016г. от МЗ РЗИ Бургас, становище рег. индекс №95-Ю-13/25.09.2015г. от „БТК”ЕАД и писмо изх.№14739072-1/09.04.2015г. от „ЕВН България Електроразпределение”ЕАД и становище рег.№769000-1423 от 19.02.2015г. от ОД на МВР Бургас сектор ”Пътна полиция”

О Д О Б Р Я В А: ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Уличен канал”  за поземлени имоти с идентификатори 51500.85.7 и 51500.85.9 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу”, община Несебър, като елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии. Дължината на трасето на канала е общо 185м. Трасето на уличния канал започва от съществуващ канал в имот с идентификатор 51500.510.70 /НТП за второстепенна улица/, като 115м. от същия продължават в имота, а останалите 70м. продължават в имот с идентификатор 51500.85.12 /тр. пред. на територията: земеделска, собственост на Община Несебър/. Определен е сервитут по 3м. от двете страни на оста на трасето на уличния канал. Общата площ на сервитута е 1,116дка и засяга 0,686дка от имот с идентификатор 51500.510.70 /НТП за второстепенна улица/  и 0,430дка от имот с идентификатор 51500.85.12 /тр. пред. на територията: земеделска/, по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу”, община Несебър.

         Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ пред административен съд Бургас.

/ Списъкът  с  поименното  гласуване  е  неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред -   Предложение с вх.№ 376/31.05.2016 г.  от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор № 11538.503.26 по кадастралната карта на гр. Св. Влас, кв.41.

Общинският съвет с 19 гл. «за» от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 248

 

         На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – гр. Несебър, след като съобрази изложените в докладната записка мотиви дава съгласие за изработване на проект за за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор №11538.503.26 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, в кв. 41 по плана на гр. Свети Влас. С оглед теренните особености и границите на поземлените имоти с настоящото задание за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ се предвижда продължаване на улицата между о.т. 201 и о.т. 228 до улицата, тангираща УПИ I-общ. от юг /о.т. 229-о.т.231/. По този начин в югоизточната част се отделя новообразуван УПИ VI-общ. към кв.40 с площ 385 кв.м. и отреждане „За озеленяване“, като улицата между о.т. 226 и о.т. 229 се предвижда за пешеходна. От УПИ I-общ. в кв.41 с площ 7122 кв.м. се предвиждат новообразувани УПИ I-общ. с площ 5287 кв.м. и отреждане „За детска градина“, УПИ II-общ. с площ 279 кв.м. и отреждане „За КОО“  и УПИ III-общ. с площ 192 кв.м. и отреждане „За трафопост“.

         За новообразувания УПИ I-общ. се предлага въвеждане на устройствена зона „О“ и установяване на следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,20, Максимална етажност – 3 етажа /Нкорниз – 10м./ и минимално озеленена площ 50%. В северната част на УПИ I-общ. се предвиждат два паркинга за леки автомобили, покрит басейн в източната част и обширен двор с площадки за игра и природонаучен кът. Административната част е разположена от север, а спалните помещения и занималните са отдръпнати на 15м. от уличната регулация.

                За новообразувания УПИ II-общ. се предлага въвеждане на устройствена зона „О“ и установяване на следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 65%, Кинт – 0,75, Максимална етажност – 1 етаж /Нкорниз – 5м./ и минимално озеленена площ 30%.

         За новообразувания УПИ II-общ. се предлага въвеждане на устройствена зона „T“ и установяване на следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 35%, Кинт – 0,35, Максимална етажност – 1 етаж /Нкорниз – 5м./ и минимално озеленена площ 30%.

/ Списъкът  с  поименното  гласуване  е  неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред -   Докладна записка с вх.№ 377/31.05.2016 г.  от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад в частта му по отношение на УПИ ІІ-580, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.507.492 и УПИ  ІІІ-580, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.507.493 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.1405 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 249

  

На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка  с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет Одобрява проект за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг – Запад” в частта му по отношение на УПИ ІI-580, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.492 и УПИ ІII-580, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.493 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 1405 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Запад”.

Проектът касае обединяване на УПИ ІІ-580 /ПИ 51500.507.492/ с площ 675кв.м. и УПИ ІІІ-580 /ПИ 51500.507.492/ с площ 675кв.м. в новообразуван УПИ ІІ-492,493 с площ 1350кв.м., въвеждане на устройствена зона „Ок” и установяване на следните устройствени показатели за новообразувания УПИ ІІ-492,493: Плътност на застрояване 30%, Кинт – 1,5, Максимална етажност – 5 етажа /Нкорниз 15м./ и минимално озеленена площ 50%.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ пред административен съд Бургас.

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред -   Предложение с вх.№ 378/31.05.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и за определяне на трасе за уличен водопровод и улична канализация за поземлен имот с идентификатор № 61056.55.42 по кадастралната карта на с. Равда, м. „Хендек тарла“.

Общинският съвет с 19 гл. «за»  и 1 гл. „против“ от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 250

 

1. На основание  чл.124а, ал.1 и във връзка с чл.21, ал.1 т.8  и т.11 от ЗМСМА,  Общински съвет – гр. Несебър като съобрази мотивите изложени в предложението на Заместник-кмета на община Несебър и взе предвид, че са спазени нормативно установените изисквания за това, РАЗРЕШАВА изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии  за  определяне на трасе за уличен водопровод и улична битова канализация за поземлен имот с идентификатор №61056.55.42 по кадастралната карта на с. Равда, местност „Хендек Тарла”, преминаващи през поземлени имоти с идентификатори №61056.52.100 с площ 15594 кв.м., с начин на трайно предназначение „Земеделска” и начин на трайно ползване „За полски път”, частна общинска собственост и №61056.68.101 с площ 2830 кв.м. с начин на трайно предназначение „Земеделска” и начин на трайно ползване „За полски път”, частна общинска собственост.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП–ПП за елементи на техническата инфраструктура, неразделна част от настоящото решение.

           3. На основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ  Общински съвет дава съгласие за определяне на трасе за уличен водопровод и улична битова канализация за поземлен имот с идентификатор №61056.55.42 по кадастралната карта на с. Равда, местност „Хендек Тарла”.

/ Списъкът  с  поименното  гласуване  е  неразделна част от настоящото решение

 

По т.ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред -   Докладна записка с вх.№ 365/31.05.2016 г.  от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за изграждане на линеен обект „Външно ел. захранване на Ваканционно селище за имот с идентификатор 39164.15.61“ в землището на с. Кошарица, м. „Йовче дере“.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 251

 

На основание  с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, решение т.57 от протокол №11  от 24.09.2015 год. от заседание на ОбЕСУТ –Несебър, писмо изх.№5344/29.07.2015г.  от РИОСВ-гр.Бургас ,съгласувателно писмо на ЕВН-Кец Поморие изх.№16359785-1/2015г. и съгласувателно писмо на „ВиК”-ЕАД изх.№ТД-2397-1/11.09.2015г. ОДОБРЯВА :ПУП -парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: “Външно ел. захранване на Ваканционно селище за имот с идентификатор 39164.15.61” -в землището на с.Кошарица, местност „Йовче дере”,община Несебър.

Трасето на кабелната линия започва от БКТП „Сулуджана”1 находящо се в   ПИ 39164.15.320, преминава през имоти с идентификатори 39164.15.103 с начин на трайно ползване земеделска земя-за селскостопански полски ведомствен път-общинска собственост  , 39164.15.56 с начин на трайно ползване земеделска земя-дере-общинска собственост и 39164.15.62 с начин на трайно ползване земеделска земя-за селскостопански полски ведомствен път-общинска собственост  и достига до имот с идентификатор 39164.15.61 с обща дължина 155 м.л.,съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас.

/ Списъкът  с  поименното  гласуване  е  неразделна част от настоящото решение

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред -    Докладна записка с вх.№ 380/31.05.2016 г.  от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно допълнение за съгласуване на схеми за поставяне на РИЕ на терени общинска собственост на територията на к.к. „Слънчев бряг- запад“ и гр. Свети Влас.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 252

 

На основание чл. 21 ал.1 т.23  ЗМСМА Общински съвет – Несебър  във връзка с чл. 55 ал.2 от Наредба № 10  на общински съвет , съгласява   приложените схеми за поставяне на РИЕ на терени общинска собственост на територията на к.к. „Слънчев бряг-запад“ и гр. Свети Влас както следва :

  По заявлението на «Нови 23» ЕООД - съгласно  представения проект, за разполагане на РИЕ – тип павилион върху общински терен до магазин «Зора» , срещу хотел «Хелена» на кръстовището, срещу Бизнес център и автомивка «Луксори» пред магазин «Зора», отстоящи на 10м от платното за движение .

                По заявлението на « Рента кар Краун» ООД - със забележка - преди издаването на разрешение за поставяне да се представи проект на конструкцията на съоръжението.

 По завлянието на кмета на гр. Свети Власт за разполагане на РИЕ на територията на терени общинска собственост на кръстовището на ул. «Св. Власий» и ул. «Роза»  .

  Схемите са неразделна част от решението

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред -   Докладна записка с вх.№ 364/31.05.2016 г.  от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ – търговски обекти: „Открит бар и барбекю към ресторант „Бъчвата“ в УПИ ІІ-общ. в кв.4103 по плана на к.к. Слънчев бряг“, по реда на Наредба № 2 на Общински съвет – Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 253

 

На основание чл.21 ал.1 т.23  от ЗМСМА, чл.56 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.14 ал.3 от Наредба № 10 за реда  и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на община Несебър и чл.5 ал.3 от Наредба № 2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Несебър, приема и съгласува приложената схема за поставяне на „Открит бар и барбекю“ в УПИ ІІ-общ. кв.4103 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Схемата е неразделна част от решението.   

 

По т.ТРИДЕСЕТА от дневния ред -   Докладна записка с вх.№ 363/31.05.2016 г.  от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на схема за преместваем обект по реда на чл.56 от ЗУТ – търговски обекти в с. Тънково, община Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 254

 

На основание чл.21 ал.1 т.23  от ЗМСМА, чл.56 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.14 ал.3 от Наредба № 10 за реда  и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на община Несебър и чл.5 ал.3 от Наредба № 2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито  съгласува приложената схема № 5  за разполагане на преместваем обект в с. Тънково , неразделна част от настоящото решение .

.   

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред -   Докладна записка с вх.№ 362/31.05.2016 г.  от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на схема за преместваем обект по реда на чл.56 от ЗУТ – търговски обекти и слънцезащитни конструкции, схеми за търговия на открито и маси към ЗОХ по реда на Наредба № 2 на Общински съвет – Несебър, на територията на гр. Свети Влас.

              Общинският съвет с 19 гл. «за» от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 255

 

На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА във връзка с  чл.56 ал.2 от ЗУТ във вр. с чл. 14, ал.3 от Наредба №10 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на община Несебър  Общински съвет - Несебър  не  съгласува приложената схема  №1 за разполагане на навес, сенник (тента) пред УПИ ІІ-580/ПИ 11538.503.87/ в кв.52 по плана на гр. Свети Влас.

                Мотиви: Ще  създаде различен  облик на ул. « Русалка» – главна улица на гр. Свети Влас.               

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред -  Докладна записка с вх.№ 356/30.05.2016 г.  от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуван на схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ – търговски обекти, по реда на Наредба № 10 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на Общински съвет – Несебър, във връзка с чл.56 от ЗУТ, на територията на ж.к. „Черно море“- гр. Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 256

 

                На основание чл.56, ал.2 от ЗУТ във вр. с чл.14, ал.3 от Наредба №10 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на гр.Несебър, Общински съвет- Несебър, приема и съгласува приложените схеми както следва:

       За  разполагане на в ПИ  51500.501.4 по К.К. на гр. Несебър – преместваеми обекти:

3бр. Павилиони, всеки на площ от 15.00кв.м.

1бр. Павилион – «Кафе-бар» на площ от 15.00кв.м.

2бр. Обществени тоалетни, всяка на площ от 15.00кв.м.

       За разполагане  в  УПИ ХХІІІ-общ., кв.20 ж.к. Черно море  преместваем обект- павилион на площ от 15.00кв.м.

Схемите са неразделна  част от    решението.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред -   Подписка с вх.№ 330/17.05.2016 г. от Ловно-рибарско сдружение „Балкан 2012“ – гр. Несебър, относно отнети ловни площи.

 

Общинският съвет с 19 гл. «за» от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 257

 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър подкрепя Подписка с вх.№ 330/17.05.2016 г. от Ловно-рибарско сдружение „Балкан 2012“ – гр. Несебър, относно отнети ловни площи.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред -   Предложение с вх.№ 388/03.06.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изпълнение на контролни точки и наблюдателни станции за следене на деформации на пристанищните и брегозащитни съоръжения на територията на гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 258

 

На основание правомощията си по чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет - Несебър като взе предвид изложените в докладната записка мотиви, дава съгласие да бъде разрешено изпълнение в терени общинска собственост, както следва: контролна точка К1 в ПИ 51500.502.17, контролна точка К2 в ПИ 51500.503.35 по КК на гр.Несебър, наблюдателна станция М1 в ПИ 51500.502.817 /УПИ І кв.105/ и наблюдателна станция М1 в ПИ 51500.502.459 /УПИ ХХ кв.55/  по КК на гр.Несебър, съобразно приложените към докладната книжа, при спазване разписаното в ЗУТ.

             / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/                      

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред -   Докладна записка с вх.№ 387/03.06.2016 г.  от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за спортно-рекреационен парк в обхват – поземлени имоти с идентификатори 11538.5.27, 11538.5.43, 11538.5.46, 11538.5.49, 11538.5.51, 11538.5.27 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, м. „Юрта“, № 11538.501.504, УПИ V, идентичен с поземлени имоти с идентификатори 11538.501.191, 11538.501.192, 11538.501.193 и 11538.501.194 в кв.7 по плана на гр. Св. Влас и част от поземлен имот с идентификатор 11538.501.11 по кадастралната карта на гр. Свети Влас.

              Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

                                                                                        РЕШЕНИЕ № 259

 

1. На основание правомощията предоставено му с разпоредбата на чл.124а, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА Общински съвет – гр. Несебър разрешава да бъде изработен ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлени имоти с идентификатори №11538.5.27, №11538.5.43, №11538.5.46, №11538.5.49, №11538.5.51, №11538.5.72 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност „Юрта“, №11538.501.504, УПИ V, идентичен с поземлени имоти с идентификатори №11538.501.191, №11538.501.192, №11538.501.193 и №11538.194, в кв.7 по плана на гр. Свети Влас и част поземлен имот с идентификатор №11538.501.11 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, урегулирането им в УПИ І в кв.65 с площ 35316кв.м, с отреждане „За спортно – рекреационен парк” и въвеждане на устройствена зона „Оср” /територия за спорт и развлечение/ и установяване следните устройствени показатели за новообразувания УПИ І в кв.65: Плътност на застрояване – 5%, Нкорниз 8,5м., Кинт 0,70, минимално озеленена площ от 60% и паркиране в спортни терени минимум 15%, съгласно чл.53 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ.

2. На основание правомощията предоставени му с разпоредбата на чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – гр. Несебър одобрява приложеното към проекта задание за изработване на проект за ПУП-ПРЗ, което задание е неразделна част от настоящото решение.

3. Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия – предмет на плана и да се побликуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на Кмета на община Несебър за сведение и изпълнение.

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/  

По т.ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 397/13.06.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на Програмата на община Несебър за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г.

 

Общинският съвет с 19 гл. «за» от   гласували 19 общински съветници прие следното

 

 

РЕШЕНИЕ № 260

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2016г., както следва:

І. Раздел ІІІ, буква Д „Имоти, които Община Несебър има намерение да придобие или подлежат на отчуждаване поради реализиране на обекти от общинско значение“ се допълва със следните имоти:

1. ПИ 11538.5.72 по КК на гр. Свети Влас, местност „Юрта“ , площ 1030кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Дере“.

2. Частта от ПИ11538.501.11 по КК на гр. Свети Влас попадаща в обхвата на разработката до границите на УПИ І-3 в кв.1 по ПУП на гр.Св.Влас, с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“.

ІІ. Раздел ІІІ, буква Ж  „Обекти, за изграждането, на които е необходимо отчуждаване на частни имоти“, се допълва с:

Проект на ПУП-ПРЗ  и изграждане на Спортно- рекреационен парк в ПИ  №11538.5.27, №11538.5.43, №11538.5.46, №11538.5.49, №11538.5.51, №11538.5.72, №11538.501.11, №11538.501.504, №11538.501.191, №11538.501.192 по кадастралната карта на гр. Свети Влас 

ІІІ. Раздел ІV „Общински обекти от първостепенно значение“ се допълва с: Проект на ПУП-ПРЗ  и  проектиране и изграждане на Спортно- рекреационен парк в ПИ  №11538.5.27, №11538.5.43, №11538.5.46, №11538.5.49, №11538.5.51, №11538.5.72, №11538.501.11, №11538.501.504, №11538.501.191, №11538.501.192 по кадастралната карта на гр. Свети Влас.“

                 / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 399/14.06.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно подготовка и осъществяване на процедура за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху морското дъно, в полза на община Несебър, върху имоти – публична държавна собственост, намиращи се в гр. Несебър, попадащи в обхвата на територията на съществуващо рибарско пристанище „Северна буна – Несебър“ и във връзка с кандидатстване по Програма за морско дело и рибарство – 2014-2120 г.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 261

 

На основание чл.21.ал.1 т.8  от ЗМСМА чл.182, ал.1 и чл.189а от Закона за устройство на територията, във вр. с чл.112е от ЗМПВВППРБ,  

1. Възлага на кмета на Община Несебър да предприеме необходимите действия за отпочване на процедура по чл.112е от ЗМПВВППРБ за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху морското дъно, върху имоти – публична държавна собственост, намиращи се в гр. Несебър, попадащи в обхвата на територията на съществуващо рибарско пристанище „Северна буна-Несебър“ за целите на проект „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Северна буна - Несебър”- гр. Несебър.

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

Поради изчерпване на точките от дневния ред председателят на Общинския съвет – Несебър Румен Кулев закри заседанието.

 

 

 

 

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: .......................

                                                                                                                                              /Р.  КУЛЕВ/

 

 

                                                                           Технически секретар-Протоколист:  ..........................

                                                                                                                                          /Р. Бинчарова/