За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

№ 9/27.07.2016 г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка вх.№ 479/13.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на община Несебър за 2015-2020 година.
 2. Докладна записка вх.№ 426/04.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно упълномощаване кмета на община Несебър да представлява община Несебър в Асоциацията по ВиК – Бургас.
 3. Докладна записка вх.№ 451/12.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно създаване на Общинско предприятие „Спортни имоти“f.
 4. Докладна записка вх.№ 452/12.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно увеличаване числеността на персонала в дейност „Здравеопазване“.
 5. Докладна записка вх.№ 453/12.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промени в структурата на общинската администрация.
 6. Докладна записка вх.№ 450/12.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.
 7. Докладна записка вх.№ 449/11.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно осигуряване на собствен финансов ресурс по проект BG05M90P001-2.002-0097-С001 „Подкрепа за независим живот на хората в неравностойно положение в община Несебър, чрез предоставяне на подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги от звено за услуги в домашна среда“.
 8. Докладна записка вх.№ 466/12.07.2016 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно искане от спортен клуб по водни спортове „Месембрия“ за отпускане на бюджетни средства от общински бюджетен фонд.
 9. Докладна записка вх.№ 467/12.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община – Несебър, относно актуализация на капиталовата програма на община Несебър.
 10. Докладна записка вх.№ 464/12.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община – Несебър, относно одобрено проектно предложение на „Местна инициативна група Несебър“.
 11. Докладна записка вх.№ 463/12.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община – Несебър, относно решение на Общински съвет – Несебър за кандидатстване по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ и осигуряване на средства за покриване на първоначалните допустими разходи, преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 16М10Р002-2.001 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“.
 12. Докладна записка с вх. № 480/13.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно преобразуване на общинско обслужващо звено в общински център за подкрепа за личностно развитие.
 13. Докладна записка вх.№ 481/13.07.2016 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно доклади за осъществените читалищни дейности и отчети на изразходваните средства през 2015 г. на Читалищата на територията на Община Несебър.
 14. Докладна записка вх.№ 477/13.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на жилищна сграда ЗП № 3 с кадастрален идентификатор 51500.503.373.2 по КК на гр. Несебър, изградена в УПИ ХІІ в кв.28 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.
 15. Докладна записка вх.№ 478/13.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно искане за безвъзмездно право на строеж върху недвижими имоти – държавна собственост, по реда на чл.58 ал.4 от Закона за държавната собственост.
 16. Докладна записка вх.№ 460/12.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на „Кафе“, находящо се в гр. Несебър – стара част.
 17. Докладна записка вх.№ 458/12.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет, находящ се в с. Тънково.
 18. Докладна записка вх.№ 459/12.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на Офис, находящ се в гр. Несебър, ул. „Хан Крум“ № 24.
 19. Докладна записка вх.№ 455/12.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на търговски обект „Базар 2004“, находящ се в гр. Несебър-стара част.
 20. Докладна записка вх.№ 456/12.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет – „За съдова хирургия“, находящ се в „Здравна къща“ – гр. Несебър.             
 21. Докладна записка вх.№ 457/12.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот на ЮЛНЦОП „Сдружение „Съюз на инвалидите в България“.
 22. Докладна записка вх.№ 485/13.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на прокарване за изграждане на обект: „Тръбна кабелна мрежа на „Вижън 2008“ ЕООД за пренос на данни на територията на гр. Обзор.
 23. Доклад вх.№ 486/13.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на окончателен ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външна връзка на водопровод за к.к. „Обзор-Север“ в землището на гр. Обзор, община Несебър, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.
 24. Доклад вх.№ 483/13.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ 53045.521.851 по КК на гр. Обзор, община Несебър.
 25. Докладна записка вх.№ 469/12.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“ в частта му по отношение на УПИ ­І, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.505.221 и част от поземлен имот с идентификатор 51500.505.351  по КК на гр. Несебър, кв.47 по ПУП на к.к. „ Слънчев бряг-изток“.
 26. Докладна записка вх.№ 471/12.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“ в частта му по отношение на УПИ ІІ­І, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.505.162 и част от поземлен имот с идентификатор 51500.505.339  по КК на гр. Несебър, кв.38 по ПУП на к.к. „ Слънчев бряг-изток“.
 27. Докладна записка вх.№ 472/12.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение  на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ Х-320, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.507.11 по КК на гр. Несебър, кв.4001 по ПУП на к.к. „ Слънчев бряг-запад“.
 28. Докладна записка вх.№ 430/06.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“ в частта му по отношение на УПИ ­ІV, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.505.128 и част от поземлен имот с идентификатор 51500.505.329  по КК на гр. Несебър, кв.23 по ПУП на к.к. „ Слънчев бряг-изток“.
 29. Докладна записка вх.№ 431/06.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“ в частта му по отношение на УПИ ­ІV, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.505.409, УПИ V, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.505.53, УПИ ІХ, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.505.1056, УПИ Х, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.505.408, и поземлен имот с идентификатор 51500.505.306  по КК на гр. Несебър, кв.10 по ПУП на к.к. „ Слънчев бряг-изток“.
 30. Докладна записка вх.№ 432/06.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ VІІ-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.507.189 по КК на гр. Несебър, кв.3403 по ПУП на к.к. „ Слънчев бряг-запад“.
 31. Докладна записка вх.№ 433/06.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ ІІ-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.507.449 по КК на гр. Несебър, кв.1602 по ПУП на к.к. „ Слънчев бряг-запад“.
 32. Докладна записка вх.№ 434/06.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ І-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.507.521 по КК на гр. Несебър, кв.1403 по ПУП на к.к. „ Слънчев бряг-запад“.
 33. Докладна записка вх.№ 435/06.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ ІІІ-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.507.381 по КК на гр. Несебър, кв.2201 по ПУП на к.к. „ Слънчев бряг-запад“.
 34. Докладна записка вх.№ 436/06.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ V-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.507.356 по КК на гр. Несебър, кв.1901 по ПУП на к.к. „ Слънчев бряг-запад“.
 35. Докладна записка вх.№ 437/06.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ ІІІ-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.507.256 по КК на гр. Несебър, кв.3301 по ПУП на к.к. „ Слънчев бряг-запад“.
 36. Докладна записка вх.№ 250/14.04.2016 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно допускане, изработване и изменение на ПУП-План схеми за обект на техническата инфраструктура  „Кабели НН“ за външно ел. захранване на еднофамилна жилищна сграда в УПИ VІ-63, кв.10 по плана на С.О. „Инцараки“, землището на гр. Свети Влас, с идентификатор по КК 11538.504.54, преминаващи през имот ПИ 11538.504.585 по КК на С.О. „Инцараки“, по реда на чл.134 ал.1 т.2 във връзка с чл.108 ал.3 от ЗУТ..
 37. Докладна записка вх.№ 251/14.04.2016 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно допускане, изработване и изменение на ПУП-План схеми за обект на техническата инфраструктура  „Кабели НН“ за външно ел. захранване на еднофамилна жилищна сграда в УПИ ІV-717, кв.13 по плана на С.О. „Инцараки“, землището на гр. Свети Влас, с идентификатор по КК 11538.504.73, преминаващи през имот ПИ 11538.504.585 по КК на С.О. „Инцараки“, по реда на чл.134 ал.1 т.2 във връзка с чл.108 ал.3 от ЗУТ.
 38. Докладна записка вх.№ 252/14.04.2016 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно допускане, изработване и изменение на ПУП-План схеми за обект на техническата инфраструктура  „Кабели НН“ за външно ел. захранване на еднофамилна жилищна сграда в УПИ V-122, кв.43 по плана на С.О. „Инцараки“, землището на гр. Свети Влас, с идентификатор по КК 11538.504.129, преминаващи през имот ПИ 11538.504.746 по КК на С.О. „Инцараки“, по реда на чл.134 ал.1 т.2 във връзка с чл.108 ал. от ЗУТ.
 39. Докладна записка вх.№ 440/11.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ел. захранване на жилищен комплекс“ в имот с идентификатор 39164.15.98 по кадастралната карта на с. Кошарица, м. „Солуджана“, по реда на чл.124а от ЗУТ.
 40. Предложение вх.№ 442/11.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 73571.28.1, м. „Бабини драки“, землището на с. Тънково.
 41. Предложение вх.№ 443/11.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имоти с идентификатори 73571.39.49, 73571.39.50, 73571.39.51 и 73571.39.52, м. „Кайряка“, землището на с. Тънково.
 42. Предложение вх.№ 444/11.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 73571.36.149, м. „Над селото“, землището на с. Тънково.
 43. Предложение вх.№ 445/11.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.65.17 м. „Чатал тепе““, землището на с. Равда.
 44. Докладна записка вх.№ 446/11.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване съгласие за допускане изменение на ПУП-ПР, касаещо промяна на регулационните граници на УПИ VІ-общ. в кв.6 по плана на с. Кошарица.
 45. Докладна записка вх.№ 447/11.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-473 /61056.502.473/, кв.49В по плана на с. Равда.
 46. Докладна записка вх.№ 465/12.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“ в частта му по отношение на УПИ ІV, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.505.164 и част от поземлен имот с идентификатор  51500.505.340 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.36 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“.
 47. Докладна записка вх.№ 487/12.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на проект за ПУП-ПЗ за поземлени имоти с идентификатори 11538.1.60, 11538.1.61, 11538.1.62, промяна предназначението на 11538.1.27 по кадастралната карта на гр. Св. Влас, м. „Юрта“ и обединяването им в нов поземлен имот.
 48. Докладна записка вх.№ 484/13.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване схема за преместваем обект по реда на чл.56 от ЗУТ – търговски обекти в гр. Обзор, община Несебър.
 49. Докладна записка вх.№ 488/15.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване съгласие за разполагане на преместваеми обекти в УПИ ­­ІХ-276-общ. в кв.5002 по планана к.к. „Слънчев бряг-запад“.                                                        

           

По т. ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 479/13.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на община Несебър за 2015-2020 година.

Общинският съвет с гл. 18 „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 262

 

На основание чл.21 т.12 от ЗМСМА приема Програма за управление на отпадъците на територията на община Несебър за 2015-2020 година , неразделна част от настоящото решение.

На основание чл.60 ал.1 от АПК допуска  предварително изпълнение на решението.

 

            След проведеното гласуване по т.1 от дневния ред, в залата влиза общинският съветник Благой Филипов.

 

По т. ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 426/04.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно упълномощаване кмета на община Несебър да представлява община Несебър в Асоциацията по ВиК – Бургас.

Общинският съвет с гл. 19 „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 263

 

І.Упълномащава Николай Кирилов Димитров- кмет на община Несебър, представител по Закона за водите на общината в Асоциацията по ВиК-Бургас, да гласува в Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас решения, както следва:

 

1.На основоние чл.198 в, ал.4, т.5 от Закона за водите, Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация”ЕАД, гр. Бургас съгласува Бизнес-плана на оператора- „Водоснабдяване и канализация”ЕАД, гр. Бургас за следващия регулаторен период -01.01.2017 г.-31.12.2021 г.;

2.На основание чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация”ЕАД, гр. Бургас, приема решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2017 год. в размер на 20 000 /двадесет хиляди/ лева.

ІІ.Определя Виктор Борисов Борисов- заместник кмет на община Несебър за представител на община Несебър в Общото събрание на Асоциацията по ВиК –Бургас, при невъзможност на кмета на община Несебър да участва лично в общото събрание на Асоциацията по Вик- Бургас за приемане на посочените решения.

ІІІ. Предвид обстоятелството, че Общото сърание на Асоциацията по ВиК е насрочено за 28.07.2016 год. и необходимостта от задължително присъствие на представитнел на община Несебър, Общински съвет - Несебър, на основание чл.60 ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

              / Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 451/12.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно създаване на Общинско предприятие „Спортни имоти“.

Общинският съвет с гл. 16 „за” и 3 гл. „въздържали се“ от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 264

 

На основание чл. 21  ал.2  от ЗМСМА и чл.52 от Закона за общинската собственост, Общински съвет-Несебър,

І..  СЪЗДАВА Общинско предприятие, с наименование ОП „СПОРТНИ ИМОТИ”, второстепенен разпоредител с бюджет към Община Несебър, считано от 01.09.2016 г.

1.  ПРИЕМА  Правилник  за организацията  и дейността на ОП „СПОРТНИ ИМОТИ”, ведно с Приложение 1”Численост на персонала” и Приложение 2 „Спортни имоти и съоръжения”, неразделна част от настоящото решение.

                2. ОПРЕДЕЛЯ следния предмет на дейност на Общинското предприятие:

Управление и стопанисване на предоставените му общински имоти, спортни обекти и съоръжения или части от тях, изразяващи се в приемането и предаването на същите за ползване; контрол по изпълнението на сключените от Община Несебър договори за отдаването им под наем, осигуряване на своевременно събиране на наемите и другите приходи от имотите; подготвяне на пълната документация, ведно със съответните действия за прекратяване или разваляне на сключените договори относно предоставени му за управление имоти; изпълнение на заповедите за изземване на предоставените му за управление недвижими имоти - общинска собственост, които се владеят или държат без правно основание от трети лица, не се използват по предназначение или необходимостта от тях е отпаднала; създава условия за достъп и ползване на предоставените му за управление недвижими имоти и съоръжения - общинска собственост, от физически и юридически лица, срещу заплащане на съответните такси и цени на услуги, определени от Общински съвет - Несебър.

3. Определя численост на персонала на Общинско предприятие „СПОРТНИ ИМОТИ” – 5 и 1/2 щатни бройки, считано от 01.09.2016г.

4. Възлага на Кмета на Община Несебър да назначи Директор на Общинското предприятие „СПОРТНИ ИМОТИ”.

5. Предоставя за управление и стопанисване на Общинско предприятие „СПОРТНИ ИМОТИ” недвижими имоти, спортни обекти и съоръжения, ведно с прилежащите им терени, съгласно Приложение 2 към Правилника.

6. Одобрява бюджет на Общинско предприятие „СПОРТНИ ИМОТИ” в размер на 25 000 лева, разпределени по параграфи, както следва:

§ 101 – 15 000 лева

§ 205 -       450 лева

§ 551 -    2 600 лева

§ 560 -       750 лева

§ 580 -       400 лева

§ 1020 -  2 000 лева

§ 1015 – 2 000 лева

§ 1016 – 1 600 лева

§ 1051 -     200 лева

Средствата ще бъдат осигурени от § 97 – Резерв за непредвидени разходи.

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 452/12.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно увеличаване числеността на персонала в дейност „Здравеопазване“.

Общинският съвет с гл. 19 „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 265

 

На основание чл.21 ал. 1 т.2  от ЗМСМА във връзка с  чл.122 ал.2 от Закона за публичните финанси,

Уваличава числеността на медицинския персонал – функция „Здравеопазване“ – дейност „Здравни кабинети в детски градини и училища“ с една щатна бройка, в рамките на утвърдения бюджет на община Несебър за 2016 г., считано от 01.09.2016 г.

/Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ПЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 453/12.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промени в структурата на общинската администрация.

Общинският съвет с гл. 14 „за”, 4 гл. „въздържали се и 1 гл. „против от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 266

 

На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА ,

1. Намаля числеността на персонала в кметство Св. Влас и кметство Обзор с по една щатна бройка;

            2. Увеличава числеността на персонала в отдел „Инвеститорски контрол“ при Община Несебър с две щатни бройки, една щатна бройка с място на работа - кметство Св.Влас и 1 щатна бройка – кметство Обзор.

            3. Трудовите правоотношения със служителите да се уредят по силата на чл.123 от КТ /Запазване на трудовите правоотношения при промяна на работодателя/.

            4.  Промените влизат в сила, считано от 01.08.2016 г.

            5. За да се осигури прецизност и законосъобразност в работата на общинска администрация и преустановят констатираните слабости, на основание чл. 60 от АПК, допуска предварително изпълнение на решението.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ШЕСТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 450/12.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

   

Общинският съвет със гл. 17 „за” и 2 гл. „въздържали се“ от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 267

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 7, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 от Закона за нормативните актове и чл.8, чл.9,  във връзка с чл. 6, ал. 1, т. „ж” и ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, чл. 6, ал. 1, т. „ж” и ал. 2, чл. 8, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 и чл. 120 от Закона за местните данъци и такси и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Несебър приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър, както следва:

 

§ 1. Създава нов раздел ІХ с наименование „Такси за гробни места“ и следните членове:

Чл. 103 и, ал. 1  За ползване на гробни места след 8-мата година, за срок до 15 години, се заплащат еднократно такси, както следва:

Т. 1    За гр. Несебър, гр. Свети Влас, гр. Обзор и с. Равда – 75  лв;

Т. 2  За останалите населени места на територията на Община Несебър - 40,00 лв;

Ал. 2  За ползване на гробни места след 8-мата година за вечни времена се заплащат еднократно такси, както следва:

Т. 1   За гр. Несебър, гр. Свети Влас, гр. Обзор и с. Равда – 300,00 лв;

Т. 2    За останалите населени места на територията на Община Несебър – 150,00 лв;

Чл. 103 й, ал. 1    За ползване на урнов гроб след 8-мата година,  за срок до 15 години, се заплащат такси, както следва:

т. 1 За гр. Несебър, гр. Свети Влас, гр. Обзор и с. Равда – 75,00 лв;

т. 2 За останалите населени места на територията на Община Несебър – 20,00 лв;

Ал. 2  За ползване на урнов гроб след 8-мата година за вечни времена се заплащат еднократно такси, както следва:

Т. 1   За гр. Несебър, гр. Свети Влас, гр. Обзор и с. Равда – 150 лв;

Т. 2   За останалите населени места на територията на Община Несебър – 75,00 лв;

Чл. 103 к   За ползване на двойни гробни места /фамилни гробници/ за вечни времена се заплащат еднократно такси, както следва:

Т. 1   За гр. Несебър, гр. Свети Влас, гр. Обзор и с. Равда – 1 500,00 лв;

Т. 2  За останалите населени места на територията на Община Несебър – 600,00 лв.

Чл. 103 л  За ползване на урнова ниша за вечни времена се заплаща еднократно такса в размер на 400,00лв.

 

§ 2    Чл. 164 придобива следната редакция:

Ал. 1   За ползване на услуги по погребения:

1. цена на ковчег – до 60,00 лева;

2. надгробен кръст – до 5,00 лева;

3. отваряне на стар гроб – 100,00 лева;

4. изкопаване на нов гроб – 50,00 лева;

5. ползване на катафалка – 25,00 лева.

Ал. 2   Безплатни погребални услуги се предоставят на български граждани, които са самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане.

Ал. 3  Жителите на Община Несебър ползват безплатни услуги по погребения по ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5.

 

§ 3 Създава нов чл. 149 а, със следните алинеи:

Ал. 1  За популизиране/реклама на обекти и услуги в онлайн рекламен каталог в официален туристически сайт www.visitnessebar.org, лицата извършващи дейността, заплащат еднократна годишна цена в размер на 50.00лв без ДДС.

Ал. 2 Лицата, имащи право да ползват услугата по ал. 1, следва да отговарят на изискванията за регистриране на туристически обект/дейност по Закона за туризма и съпътстващото го законодателство.

Ал. 3 Заявленията за ползване на услугата по ал. 1 се разглеждат от служители от отдел „Туризъм и туристическа реклама” и се одобряват от заместник кмета по туризъм в Община Несебър.

Ал. 4 При рекламиране на туристически продукт не се допускат рекламни материали, които не са актуални, не са съобразени с добрите нрави или действащото законодателство на Република България, както и такива, чието съдържание уронва престижа на Община Несебър и страната ни като туристическа дестинация.

 

§ 4 Допълва чл. 151, ал. 1, т. 1 със следния текст „до 1 час – 30,00 лева”

§ 5 Създава нов чл. 170 з, със следния текст:

Определят се следните цени за услуги, свързани с ползване на общинско имущество- тенис кортове на територията на Община Несебър, както следва:

Т. 1 – за еднократно посещение до 1 час - 20,00лв.;

Т. 2 – месечна абонаментна карта за  10 часа  – 160,00лв;

Т. 3 – тримесечна абонаментна карта  за 30  часа –420,00лв;

Т. 4-  шестмесечна  абонаментна карта  за 50 часа – 600,00лв.

§ 6. Измененията и допълненията на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър приети с решение 267 / 27.07.2016г.  влизат в сила в 3-дневен срок след публикуването им във в-к „Слънчев Бряг”.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение / 

 

По т. СЕДМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 449/11.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно осигуряване на собствен финансов ресурс по проект BG05M90P001-2.002-0097-С001 „Подкрепа за независим живот на хората в неравностойно положение в община Несебър, чрез предоставяне на подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги от звено за услуги в домашна среда“.

Общинският съвет с гл. 19 „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 268

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА,  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НЕСЕБЪР дава съгласие за прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка на общината в извънбюджетната сметка за средства по ОП РЧР ПРОЕКТ "Подкрепа за независим живот на хората в неравностойно положение в Община Несебър чрез предоставяне на подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги от „Звено за услуги в домашна среда" СЪС СРОК НА ПОГАСЯВАНЕ - НЕЗАБАВНО СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНЕ ОТ МТСП ПО ДОГОВОР BG05M9ОР001-2.002-0097-С001.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение

 

По т. ОСМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 466/12.07.2016 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно искане от спортен клуб по водни спортове „Месембрия“ за отпускане на бюджетни средства от общински бюджетен фонд.

Общинският съвет с гл. 15 „за” от гласували 15 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 269

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, дава съгласие да бъде отпусната субсидия в размер на 2 800 лв. за нуждите на Спортен клуб по водни спортове „Месембрия“.

Средствата да бъдат осигурени от Резервния фонд за финансиране на сдружения с нестопанска цел, развиващи дейност на територията на община Несебър, определен с решение № 136, т.ІІ от протокол № 5/16.03.2016 г. на Общински съвет – Несебър.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение

 

По т. ДЕВЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 467/12.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община – Несебър, относно актуализация на капиталовата програма на община Несебър.

Общинският съвет с гл. 17 „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 270

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър одобрява поименната промяна на капиталовата програма на Община Несебър, както следва:

 

 

Дейност

Наименование на обекта

било

става

Разлика

1

606§53

Проектиране на улици „Месамбрия” , „Мена”, „Рибарска” и „Митрополитска” в гр.Несебър - стар град

1 000

36 000

-35 000

2

623§53

Изработване на проект за закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци м.”Балана”, гр. Обзор

0

24 000

      -24 000

3

122§53

Проект за преустройство, укрепване и надстройка на съществуващи едноетажни сгради в ПИ 53045.502.294.5 и 53045.502.294.5 и обособяване на двуетажна сграда Музей в УПИ Іобщ.  в кв.24, гр. Обзор

22 500

32 000

-9 500

4

759§53

Изработване на ЧИПУП-ПЗ за УПИ І-общ., кв. 67 по плана на гр. Несебър - площадно пространство около културен дом

0

5 000

-5 000

5

122§53

Изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ І-общ., ПИ 51500.502.314 и УПИ Х- общ., ПИ 51500.502.479 и улица с идентификатор 51500.502.481, кв.54 по плана на гр.Несебър

0

5 000

-5 000

6

619§53

Проект за благоустрояване на дворно пространство около СОУ "Любен Каравелов"

0

20 000

-20 000

7

849§53

Проект за реконструкция и модернизация на рибарско пристанище "Северна буна" - технически проект на западен предпазен вълнолом и преработка на рибна борса

0

34 000

-34 000

8

619§53

Изработване на ПУП-ПРЗ в УПИ VI-oбщ., кв.6, по плана на с.Кошарица- детски площадки и фитнес на открито

0

6 500

- 6 500

9

122§53

Изработване на ПУП- ПРЗ в ПИ 51500.502.455 по плана на гр.Несебър

0

5 000

-5 000

10

878§53

Проектиране на приют за бездомни кучета

20 000

0

20 000

11

759§53

Проектиране на летен амфитеатър и паркинг и достъп от ул. Изгрев в кв.78

70 000

1 000

69 000

12

122§53

Проект за разширение на съществуваща сграда на общинска администрация на ул."Еделвайс"

15 000

0

15 000

13

122§53

Устройствени проучвания на територията на община Несебър

20 000

0

20 000

14

714§53

Проектиране на външни ВиК връзки към стадион с.Гильовца

5 000

0

5 000

15

619§53

Проект за спортен терен – детска площадка и фитнес на открито в УПИ VІ-общ., кв.6, с.Кошарица

20 000

0

20 000

16

619§53

Ремонт на детски площадки на територията на Община Несебър

0

20 000

- 20 000

17

606§1030

Т Ремонт на улици с.Равда

0

35 000

- 35 000

18

759§1020

Извозване на земни маси от  археологически разкопки гр.Обзор и

0

35 000

-35 000

19

619§1030

Ремонт на ротонди в „Южен парк”, гр.Несебър

0

10 000

- 10 000

20

849§1030

Възстановяване на бетонова настилка „Северно яхтено пристанище”  - стар град

0

110 000

-110 000

21

322§1030

ТР на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с.Гильовца – настилка дворно пространство, бояджийски и ремонтни работи по класни стаи и санитарни помещения

0

38 000

- 38 000

22

311§1030

Полагане на изравнителна бетонова и саморазливна каучукова настилка в двора на ОДЗ „Калина Малина”

0

35 000

- 35 000

 

 2. Средствата в размер на 278 000 лв. да се осигурят от § 97 00 – резерв за непредвидими разходи в бюджета на Община Несебър.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение

 

По т. ДЕСЕТА от дневниа ред - Докладна записка вх.№ 464/12.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община – Несебър, относно одобрено проектно предложение на „Местна инициативна група Несебър“.

Общинският съвет със гл. 17 „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 271

 

На основание чл.21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър дава съгласие за прехвърляне заемообразно на средства от бюджета на община Несебър по сметка на „Местна инициативна група Несебър“, ЕИК 175944833 в размер на 48 895,75 (четиридесет и осем хиляди осемстотин деветдесет и пет лева и седемдесет и пет стотинки) със срок на погасяване - незабавно след получаване на окончателно плащане от страна на МЗХ – Управляващ орган на ПРСР 2014-2020 г. и Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, както и да покрие при необходимост възникналите недопустими разходи, свързани с дейностите по проекта, необходими и направени във връзка с неговото изпълнение.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 463/12.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община – Несебър, относно решение на Общински съвет – Несебър за кандидатстване по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ и осигуряване на средства за покриване на първоначалните допустими разходи, преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 16М10Р002-2.001 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“.

Общинският съвет с гл. 19 „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 272

 

Общински съвет - Несебър дава съгласие Община Несебър да кандидатства по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M10P002-2.001 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци", Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) 2014 – 2020 г. с проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на територията на ПСО Несебър“

Общински съвет - Несебър дава съгласие средствата за покриване на първоначалните допустими разходи по проекта, преди възстановяването им от ОПОС, допустимите разходи по проекта, които няма да бъдат финансирани от ОПОС, вкл. собствения принос, както и недопустимите разходи, присъщи и необходими за изпълнението на проекта, да бъдат осигурени от бюджета на община Несебър чрез такса битови отпадъци за 2016 г. и 2017 г.

 Предвид краткия срок за кандидатстване, на основание чл. 60 от АПК, допуска предварително изпълнение на Решението.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка с вх. № 480/13.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно преобразуване на общинско обслужващо звено в общински център за подкрепа за личностно развитие.

Поради оттеглянето на докладната записка от вносителя и Николай Димитров – кмет на община Несебър, по тази точка  не бе проведено обсъждане  и се премина към разглеждането на точка  тринадесета  от дневния ред.

                                                                                    

По т. ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 481/13.07.2016 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно доклади за осъществените читалищни дейности и отчети на изразходваните средства през 2015 г. на Читалищата на територията на Община Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. «за» от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 273

 

       На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА във връзка с чл. 26а ал.5 от Закона за народните читалища Общински съвет - Несебър, приема докладите за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата за развитие на читалищната дейност на: Народно читаище „Пробуда - 1938“ - гр. Свети Влас, НЧ „Гоче Дечев -1943” -с..Равда, НЧ „ Г. С. Раковски -2013.” - с. Раковсково, НЧ „Светлина – 1928.“- с. Кошарица,  НЧ „Саморазвитие – 1950 г.  - с. Тънково, НЧ „Светлина – 1928” - с.Гюльовца, НЧ „Зора – 1928” - с. Оризаре, НЧ „Яна Лъскова- 1905” - гр.Несебър, НЧ  „Изгрев 1927” - гр. Обзор.

 

По т. ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 477/13.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на жилищна сграда ЗП № 3 с кадастрален идентификатор 51500.503.373.2 по КК на гр. Несебър, изградена в УПИ ХІІ в кв.28 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. «за» от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 274

 

На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет Несебър актуализира годишната Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Несебър за 2016г., като Раздел ІІІ, т.В.”ІІІ.Имоти, върху които ще бъде учредено право строеж за  надстрояване и/или пристрояване на съществуваща сграда”, се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.373 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ ХІІ-общ., кв.28 по плана на гр.Несебър, АОС №2583/02.03.2007г.

2. На основание чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.51, ал.1 и чл.52 от НРПУРОИ на ОС-Несебър, да бъде учредено от Кмета на Общината право на строеж на от Лимбия Димитрова Даменлиева, с адрес: гр.Несебър, ул.”Л.Каравелов”№3, Йордан Йорданов Стойков, с адрес: гр.Несебър, ул.”Хан Крум” №47, ет.2 и Пенка Йорданова Стойкова, с адрес:гр.Поморие, ел.”Лозенград”№10, за надстрояване на собствената им жилищна сграда ЗП№2 с кадастрален идентификатор 51500.503.373.2, изградена в ПИ 51500.503.373 по кадастралната карта на гр.Несебър, представляващ  УПИ ХІІ, кв.28 по плана на ж.к.”Черно море”, въз основа на което и съгласно одобрен на 23.02.2016г. идеен проект, да се изгради надстройка на трети жилищен етаж на кота +9,15 на площ от 84,43 кв.м, като по този начин сградата ще стане с разгъната застроена площ – 326,23 кв.м.

3.Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на пристрояване и надстрояване по т.2 в размер 15 027,50 лв. /петнадесет хиляди двадесет и седем лева и петдесет стотинки/ без ДДС.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение

 

По т. ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 478/13.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно искане за безвъзмездно право на строеж върху недвижим имот – държавна собственост, по реда на чл.58 ал.4 от Закона за държавната собственост.

Общинският съвет с 19 гл. «за» от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 275

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС и във връзка с процедурите по  чл.58 ал.4 от Закона за държавната собственост Общински съвет – Несебър:

1. Дава съгласие Община Несебър да започне процедура по учредяване безвъзмездно право на строеж-надстрояване върху имот – държавна собственост, представляващ УПИ І кв.24 по регулационния плана на гр.Обзор /ПИ 53045.502.294 по КК на гр.Обзор/ в полза на Община Несебър за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение.

        2. Възлага на Кмета на Община Несебър да представи искане за безвъзмездно право на строеж-надстрояване върху посоченият в т.1 от решението недвижим имот по реда на чл.58 ал.4 от Закона за държавната собственост чрез Областния управител до Министерски съвет на Република България за решение.“

       /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 460/12.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на „Кафе“, находящо се в гр. Несебър – стара част.

Общинският съвет с 18 гл. «за» и 1 гл. «против» от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 276

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър, да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общински обект, представляващ: “Кафе” на площ от 98 кв.м, от които 45 кв.м открита площ, 39 кв.м закрита търговска площ, а 14 кв.м - обслужващи помещения, представляващ част от Археологически музей – публична общинска собственост, АОС №812/22.08.2000г., с идентификатор 51500.501.355.1 по КК на гр.Несебър - стара част, при следните условия:

1. Начална конкурсна годишна наемна цена в размер на 11 260 лв. /единадесет хиляди двеста и шестдесет лева/ с ДДС, определена съгласно Приложение №1 на чл.24 от Наредба №5 на ОС - Несебър, а именно:

1/. 45кв.м. х 12,60лв. х 6мес. х 20% /ДДС/ = 4082.40лв.

2/. 39 кв.м. х 12.60лв. х 12 мес. х 20% /ДДС/ =7076.16лв.

3. 14 кв.м. х 0.50лв. х 12 мес. х 20%  /ДДС/ = 100.80лв.

или общо 1+ 2 + 3 =11 259.36лв. закръглено на 11 260лв.с ДДС.

2. Специфични условия на конкурса:

 2.1. Да не се променя предназначението и интериора на обекта;

 2.2. Предоставеният обект да се използва единствено за Кафе – Сладоледен салон.

 2.3. Наемателят следва да извършва подръжка на лапидариумните площи около Археологическия музей;

            2.4. Годишната наемна цена се дължи на две равни вноски:

За първата година от наемния период:

   І - ва вноска при подписване на договора,                   

  ІІ - ра – вноска до 31 август на текущата година.

За следващите наемни години:

  І - ва вноска до 30 юни на текущата година,

  ІІ - ра – вноска до 31 август на текущата година.

3. Критерии за оценяване:

       К1 – Конкурсна цена –  (КЦуч/КЦмах)х20

Където КЦуч.  в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20

        К2 – Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – за подобряване състоянието на отдавания имот, за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.

(БИуч/БИмах)х20 ,

Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

        К3 -  разкриване на работни места  -  (РМуч/РМмах)х10

Където РМуч в числителя- са предложените работни места от участника , РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10.

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3

При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К1.

4.  Депозит за участие -10% от началната конкурсна годишна наемна цена.

        ІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

       /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 458/12.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет, находящ се в с. Тънково.

Общинският съвет с 18 гл. «за» от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 277

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС - Несебър да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на Лекарски кабинет на площ от 12.16 кв.м, находящ се в Административната сграда на кметство с.Тънково, с кадастрален идентификатор 73751.501.176.1 по КК на с.Тънково, построена в УПИ VІ, кв.15 по плана на с.Тънково, АпОС №4706/02.06.2011г.

Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 73.00 лв. с ДДС, определена съгласно чл.24 и Приложение №1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС - Несебър.

Специфични условия на конкурса:

Кабинета да се използва по предназначението посочено в т.І.;

            - Кандидатите да притежават образователно - квалификационна степен “Магистър” по професионални направления “Медицина, да са  лекари по обща медицина или с призната специалност;

           - Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещенията;

            - Кабинетите да работят целогодишно и  да осигуряват дежурства през почивните дни.

               3.  Критериите за оценяване са:

К1 - Договор с РЗОК - 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК за съответната година.

Ако в офертата кандидата се задължава в двумесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК -15точки.

Ако в офертата кандидата не представя договор с РЗОК или не се задължава да подпише такъв – 0 точки.

К2 - Целогодишна работа на кабинета:

При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица - 15 точки;

При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица -10 точки;

При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица - 3точки;

При 4 дневна работна седмица - 4точки;

При 3 дневна работна седмица - 3точки;

К3 - Активност на профила

До 5 години стаж към момента на подаване на офертата - 5 точки;

До 10 години стаж към момента на подаване на офертата - 10 точки;

До 15 години стаж към момента на подаване на офертата - 15 точки;

Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата - 20 точки;
            К4 - Предложена месечна наемна цена:

        Предложена месечна наемна цена - 15 точки,  като за всяка следваща низходяща се намаля с 1 точка;

 К5 - Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.

 К6 - Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване - 5 точки.

 Комплексна оценка:

 К = К1+ К2 + КЗ + К4 + К5 + К6

 При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К4.

 4. Депозит за участие -10% от началната конкурсна месечна наемна цена.

ІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение

По т. ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 459/12.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на Офис, находящ се в гр. Несебър, ул. „Хан Крум“ № 24.

Общинският съвет с 18 гл. «за» и 1 гл. «въздържал се» от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 278

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински имот - Офис на площ от 13 кв.м., находящ се на първи етаж в Административна сграда с идентификатор 51500.502.149.1 по КК на гр.Несебър,  построена в кв.67, УПИ І по плана на гр.Несебър, ул.“Хан Крум“ №24, АчОС №434А/26.01.1998г., при следните условия:

1. Начална конкурсна месечна наемна цена - в размер на 132лв. /сто тридесет и два лева/ с ДДС, съгласно Приложение №1 към чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС - Несебър.

2. Срок за отдаване под наем – до започване реконструкция, надстройка и саниране на сграда с кад.№51500.502.149.1 гр.Несебър, но не повече от 5 /пет/ години.

3. Специфични условия:

               - Предоставеният имот да се използва единствено за офис за предоставяне на туристически услуги.

4. Критериите за оценяване са:

                К1 - Конкурсна цена –  (КЦуч/КЦмах)х20

Където КЦуч.  в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20

              К2 – Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината, за административната дейност на общината и др.

                                                              (БИуч/БИмах)х20 ,

Където БИуч. в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най - голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

              К3 -  разкриване на работни места  -  (РМуч/РМмах)х10

Където РМуч в числителя - са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10

           Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3

При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К1.

5. Депозита за участие  в конкурса -  10% от  началната конкурсна месечна  наемна цена.

ІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

         /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 455/12.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на търговски обект „Базар 2004“, находящ се в гр. Несебър-стара част.

Общинският съвет с 19 гл. «за» от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 279

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ  на ОбС - Несебър, да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на търговски обект „Базар 2004” на площ от 140 кв.м, представляващи: част от общинска сграда – частна общинска собственост с идентификатор 51500.501.328.2 по КК на гр.Несебър, актувана с АОС №1941/29.04.2004., при следните условия:

Начална конкурсна годишна наемна цена в размер на 6000лв. /шест хиляди лева/ с ДДС.

2. Специфично условие:

             - Отдаваното помещение да се използва единствено за магазин за продажба на промишлени стоки и сувенири;

3. Критериите за оценяване са:

            К1 - Конкурсна цена –  (КЦуч/КЦмах)х20

Където КЦуч. в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20

             К2 - Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – за подобряване състоянието на отдавания имот, за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.

                                                          (БИуч/БИмах)х20 ,

Където БИуч. в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най - голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

            К3 -  разкриване на работни места  -  (РМуч/РМмах)х10

Където РМуч в числителя - са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10.

           Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3

            При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К1.

4. Депозита за участие  в конкурса -  10% от  началната конкурсна годишна  наемна цена.

ІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение

 

По т.. ДВАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 456/12.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет – „За съдова хирургия“, находящ се в „Здравна къща“ – гр. Несебър.     

Общинският съвет с 19 гл. «за» от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 280

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС - Несебър да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на Кабинет №3 – „За съдова хирургия”, състоящ се от кабинет на площ от 15.44 кв.м и манипулационна /помещение №21 по арх. проект, кота 0.00/, на площ от 13.53 кв.м, находящ се в Сграда за здравни дейности и извънболнична помощ с филиал на ЦСМП - „Здравна къща“ – гр.Несебър, построена в УПИ ХХХІ кв.55 по плана на гр.Несебър – нова част, с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр.Несебър, при следните условия:

Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 120.00 лв. с ДДС, определена съгласно чл.24 и Приложение №1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС - Несебър.

           2. Специфични условия на конкурса:

- Помещението да се използва за „Кабинет по съдова хирургия”;

- Кабинета да работи целогодишно;

- Кандидатите да са лекари с призната специалност;

- Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещенията;

               3.  Критериите за оценяване са:

К1 - Договор с РЗОК - 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК за съответната година.

Ако в офертата кандидата се задължава в двумесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК -15точки.

Ако в офертата кандидата не представя договор с РЗОК или не се задължава да подпише такъв – 0 точки.

К2 - Целогодишна работа на кабинета:

При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица - 15 точки;

При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица -10 точки;

При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица - 3точки;

При 4 дневна работна седмица - 4точки;

При 3 дневна работна седмица - 3точки;

К3 - Активност на профила

До 5 години стаж към момента на подаване на офертата - 5 точки;

До 10 години стаж към момента на подаване на офертата - 10 точки;

До 15 години стаж към момента на подаване на офертата - 15 точки;

Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата - 20 точки;
 К4 - Предложена месечна наемна цена:

        Предложена месечна наемна цена - 15 точки,  като за всяка следваща низходяща се намаля с 1 точка;

 К5 - Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.

 К6 - Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване - 5 точки.

 Комплексна оценка:

 К = К1+ К2 + КЗ + К4 + К5 + К6

 При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К4.

 4. Депозит за участие -10% от началната конкурсна месечна наемна цена.

ІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

  /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /    

 

По т.. ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 457/12.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот на ЮЛНЦОП „Сдружение „Съюз на инвалидите в България“.

Общинският съвет с 18 гл. «за» от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 281

 

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.18 от НРПУРОИ  на Общински съвет – Несебър,  да се отдаде под наем на Сдружение „Съюз на инвалидите в България“, вписано в Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, към Министерството на правосъдието под №20030805011, /съгл.Удостоверение №011/05.08.2003г./, регистрирано по ф.д. № 684 по описа на СГС за 1990г., със седалище и адрес на управление гр.София, район „Средец“ ул.”Христо Белчев” №8, представлявано от  Красимир Петков Коцев, в качеството му на председател на Управителния съвет, за нуждите на Общинска организация на СИБ – гр.Несебър, представлявана от Паша Белчева – председател, съгласно удостоверение с №02.12/08.02.2013г. от Красимир Петков Коцев, Код по Булстат 000707565 - общински имот, представляващ: Офис №13 на площ от 29.05 кв.м, находящ се на партерния етаж на сграда с идентификатор 51500.502.380.1 по КК на гр.Несебър в ЖСК „Изгрев", АОС №1916/23.03.2004г., за срок от 3 /три/ години, срещу месечна наемна цена в размер на 62.75 лв. /шестдесет и два лева и 75 ст./ с ДДС, определена съгласно Приложение №1, т.І.3 към чл.23 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 485/13.07.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на прокарване за изграждане на обект: „Тръбна кабелна мрежа на „Вижън 2008“ ЕООД за пренос на данни на територията на гр. Обзор.

Общинският съвет с 19 гл. «за» от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 282

 

На основание чл. 281а, ал. 1, т.2 и 287, ал. 4 от ЗЕС във вр. с чл. 188, ал. 5 от ЗУТ във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 8 във вр. с ал. 2 от ЗМСМА, учредява безвъзмездно съгласно чл. 287, ал. 3 от ЗЕС ,  право на прокарване „ВИЖЪН 2008” ЕООД, ЕИК 200304140 със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, ж.к. „Черно море 2” № 100, за одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за обект: „Тръбна канална мрежа на „ВИЖЪН 2008” ЕООД за пренос на данни на територията на гр. Обзор, община Несебър върху следните имоти:

 ПИ 53045.501.424  на площ от 52.16 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 53045.501.425 на площ от 96.75 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 53045.501.426  на площ от 93.04 кв.м., начин на трайно ползване: за движение и транспорт.

 ПИ 53045.501.428  на площ от 49.39 кв.м., начин на трайно ползване: за движение и транспорт.

ПИ 53045.501.429 на площ от 0.82 кв.м., начин на трайно ползване: за друг вид озеленени площи.

 ПИ 53045.501.430 на площ от 81.76 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 53045.501.431 на площ от 27.91 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 53045.501.433 на площ от 58.96 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

 ПИ 53045.501.434 на площ от 24.94 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 53045.501.435 на площ от 138.70 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 53045.501.436  на площ от 23.12 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

 ПИ 53045.501.437 на площ от 32.26 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

            ПИ 53045.501.438 на площ от 66.40 кв.м., начин на трайно ползване: за движение и танспорт.

ПИ 53045.501.439 на площ от 77.75 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 53045.501.440   на площ от 55.22 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 53045.501.441 на площ от 194.03 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 53045.501.442 на площ от 52.74 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 53045.501.444 на площ от 122.38 кв.м., начин на трайно ползване: за движение и транспорт.

ПИ 53045.501.445 на площ от 101.25 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 53045.501.446 на площ от 97.28 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 53045.501.447 на площ от 143.73 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 53045.501.448 на площ от 63.62 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 53045.501.449 на площ от 28.95 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 53045.501.450  на площ от 91.20 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 53045.501.451 на площ от 161.43 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 53045.501.452 на площ от 4.08 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 53045.501.453  на площ от  23.48 кв.м., начин на трайно ползване: за движение и транспорт.

ПИ 53045.501.454  на площ от 77.36 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 53045.501.455 на площ от 183.15 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 53045.501.456  на площ от 62.50 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 53045.501.457 на площ от 4.41 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 53045.501.458 на площ от 4.98 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 53045.501.459 на площ от 33.70 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ  53045.502.030  на площ от  52.00 кв.м., начин на трайно ползване: за друг вид озеленени площи.

ПИ  53045.502.036  на площ от 25.14 кв.м., начин на трайно ползване: за друг вид озеленени площи.

ПИ 53045.502.145 на площ от 67.56 кв.м., начин на трайно ползване: за друг вид озеленени площи.

ПИ  53045.502.295 на площ от 6.41 кв.м., начин на трайно ползване: за друг вид озеленени площи.

ПИ  53045.502.459   на площ от 53.77 кв.м., начин на трайно ползване: за движение и транспорт.

ПИ 53045.502.461 на площ от 405.46 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 53045.502.462 на площ от 56.54 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 53045.502.463 на площ от 187.68 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 53045.502.464 на площ от 101.58 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 53045.502.465 на площ от 62.12 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 53045.502.466 на площ от 33.99 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 53045.502.467 на площ от 55.99 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 53045.502.469  на площ от 81.63 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 53045.502.470 на площ от 121.40 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 53045.502.471 на площ от 118.80 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 53045.502.472 на площ от 19.45 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 53045.502.473 на площ от 68.44  кв.м., начин на трайно ползване: за площад.

ПИ 53045.502.474 на площ от 36.46 кв.м., начин на трайно ползване: за движение и транспорт.

ПИ 53045.502.475 на площ от 30.80 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 53045.502.476 на площ от 61.80 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 53045.502.477 на площ от 80.22 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 53045.502.479 на площ от 67.52 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 53045.502.480 на площ от 300.66 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 53045.502.481 на площ от 19.53 кв.м., начин на трайно ползване: за алея.

ПИ 53045.502.482 на площ от 57.61 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 53045.502.483 на площ от 123.86 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 53045.502.485 на площ от 26.46 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 53045.502.486  на площ от 93.46 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 53045.502.487 на площ от 107.72 кв.м., начин на трайно ползване: за движение и транспорт.

ПИ 53045.502.488 на площ от 188.74 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 53045.502.489 на площ от 61.63 кв.м., начин на трайно ползване: за алея.

ПИ  53045.502.491 на площ от  23.98 кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ  53045.502.492 на площ от 317  кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ 53045.502.493 на площ от 49.10  кв.м., начин на трайно ползване: второстепенна улица.

ПИ  53045.502.494  на площ от 91.88 кв.м., начин на трайно ползване: за движение и транспорт.

ПИ  53045.502.495  на площ от 53.38 кв.м., начин на трайно ползване: за движение и транспорт.

В изпълнение на чл. 281а от ЗЕС възлага на Кмета на Община Несебър да сключи договор с „ВИЖЪН 2008” ЕООД, ЕИК 200304140 със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, ж.к. „Черно море 2” № 100 за учредяване на посочените по – горе вещни права.

    / Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред - Доклад вх.№ 486/13.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на окончателен ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външна връзка на водопровод за к.к. „Обзор-Север“ в землището на гр. Обзор, община Несебър, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.

Общинският съвет със 17 гл. «за» и 2 гл. «въздържали се»  от  гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 283

 

На основание правомощията си чл.129, ал,1 от ЗУТ, във вр. с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, ОДОБРЯВА окончателен ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външна връзка на водопровод за к.к.  „Обзор – Север” в землището на гр. Обзор, община Несебър”. Трасето преминава през  ПИ с идентификатори 53045.502.495, 53045.502.493, 53045.501.443, 53045.213.619, 53045.224.202, 53045.224.013,  53045.227.200,  53045.227.300 по КК землището на гр. Обзор, община Несебър. Дължина на трасето 651м. Определя се сервитут по 3м. от двете страни на оста на трасето на водопровода. Площта на сервитута е 3764 кв.м. и засяга ПИ с идентификатори 53045.502.495 /общински терени за градско и карайградско движение/, 53045.502.493 /общинска частна собственост за улица/, 53045.501.443 /собственост на Министерство на транспорта, булеварди/, 53045.213.619/общински, необработваеми земи/, 53045.224.202/общински пътища, IV клас/, 53045.224.013 /общински дерета, оврази, ями/,  53045.227.200 /собственост на Министерство на транспорта, територии за нуждите на транспорта/, 53045.227.300 /собственост на Държавен поземлен фонд-МЗГАР за индивидуално застрояване/ по КК землището на гр. Обзор, община Несебър.

     Решението да се обнародва в Държавен вестник.

     Решението може да бъде оспорено в  30 дневен  срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас.

По т. ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Доклад вх.№ 483/13.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ 53045.521.851 по КК на гр. Обзор, община Несебър.

Общинският съвет със 17 гл. «за» и 1 гл. «против» от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 284

 

На основание правомощията си чл.129, ал,1 от ЗУТ, във вр. с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, О Д О Б Р Я В А ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „ Външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ 53045.521.851 по кадастралната карта на гр.Обзор. Трасето е с дължина 95м. и преминава през имот с идентификатор 53045.521.188 – полски път. Определен е сервитут от двете страни на оста на трасето на кабела.

       Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в  30 дневен  срок от обнародването му в ДВ, пред      административен съд Бургас.

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 469/12.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“ в частта му по отношение на УПИ ­І, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.505.221 и част от поземлен имот с идентификатор 51500.505.351  по КК на гр. Несебър, кв.47 по ПУП на к.к. „ Слънчев бряг-изток“.

Общинският съвет с 6 гл. «за» и 13 гл. «въздържали се» от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 285

 

Поради непостигане на законоустановения кворум, проекта за решение от Докладна записка вх.№ 469/12.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“ в частта му по отношение на УПИ ­І, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.505.221 и част от поземлен имот с идентификатор 51500.505.351  по КК на гр. Несебър, кв.47 по ПУП на к.к. „ Слънчев бряг-изток“, не се приема.

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 471/12.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“ в частта му по отношение на УПИ ІІ­І, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.505.162 и част от поземлен имот с идентификатор 51500.505.339  по КК на гр. Несебър, кв.38 по ПУП на к.к. „ Слънчев бряг-изток“.

Общинският съвет със 7 гл. «за» и 12 гл. «въздържали се» от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 286

 

Поради непостигане на законоустановения кворум, проекта за решение от Докладна записка вх.№ 471/12.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“ в частта му по отношение на УПИ ІІ­І, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.505.162 и част от поземлен имот с идентификатор 51500.505.339  по КК на гр. Несебър, кв.38 по ПУП на к.к. „ Слънчев бряг-изток“, не се приема.

 

 

По т. ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 472/12.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение  на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ Х-320, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.507.11 по КК на гр. Несебър, кв.4001 по ПУП на к.к. „ Слънчев бряг-запад“.

Общинският съвет със 17 гл. «за» и 1 гл. «въздържал се» от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 287

 

На основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид   изложените мотиви в докладната записка Общински съвет, ОдобрявА проект за изменение на ПУП-ПЗ на к.к. „Слънчев бряг – Запад” в частта му по отношение на УПИ Х-320, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.11 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 4001 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Запад”.

               Проектът касае промяна номера на имота от УПИ Х-320 на УПИ Х-11 в съответствие с номера му кадастрална карта, промяна на отреждането на имота  от „За курортно строителство” в „За курортно и жилищно строителство” и промяна на устройствените показатели както следва: Плътност на застрояване от 20% на 30%, Кинт от 0,8 на 1,5, максимална етажност от 3 етажа /Нкорниз 10м./ на 5 етажа /Нкорниз 15м./ и минимално озеленена площ от 60% на 50%.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

  

По т. ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 430/06.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“ в частта му по отношение на УПИ ­ІV, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.505.128 и част от поземлен имот с идентификатор 51500.505.329  по КК на гр. Несебър, кв.23 по ПУП на к.к. „ Слънчев бряг-изток“.

Общинският съвет с 5 гл. «за», 2 гл. «против» и 11 гл. «въздържали се» от гласували 18 общински съветници прие следното

 

 

РЕШЕНИЕ № 288

 

Поради непостигане на законоустановения кворум, проекта за решение от Докладна записка вх.№  430/06.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“ в частта му по отношение на УПИ ­ІV, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.505.128 и част от поземлен имот с идентификатор 51500.505.329  по КК на гр. Несебър, кв.23 по ПУП на к.к. „ Слънчев бряг-изток“, не се приема.

 

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 431/06.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“ в частта му по отношение на УПИ ­ІV, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.505.409, УПИ V, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.505.53, УПИ ІХ, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.505.1056, УПИ Х, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.505.408, и поземлен имот с идентификатор 51500.505.306  по КК на гр. Несебър, кв.10 по ПУП на к.к. „ Слънчев бряг-изток“.

Общинският съвет с 6 гл. «за» и 12 гл. «въздържали се» от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 289

 

Поради непостигане на законоустановения кворум, проекта за решение от Докладна записка вх.№  431/06.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“ в частта му по отношение на УПИ ­ІV, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.505.409, УПИ V, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.505.53, УПИ ІХ, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.505.1056, УПИ Х, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.505.408, и поземлен имот с идентификатор 51500.505.306  по КК на гр. Несебър, кв.10 по ПУП на к.к. „ Слънчев бряг-изток“, не се приема.

 

 

По т. ТРИДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 432/06.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ VІІ-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.507.189 по КК на гр. Несебър, кв.3403 по ПУП на к.к. „ Слънчев бряг-запад“.

Общинският съвет с 18 гл. «за» и 1 гл. «въздържал се» от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 290

 

На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка  с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – гр. Несебър, Одобрява проект за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг – Запад” в частта му по отношение на УПИ VII-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.189 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 3403 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Запад”.

Проектът касае разделяне на УПИ VІІ-общ. /ПИ 51500.507.189/ с площ 809кв.м. и отреждане „За търговия и трафопост” на новообразувани УПИ VІІ-общ. с площ 653кв.м. и отреждане „За търговия” и УПИ VІІІ с площ 156кв.м. и отреждане „За трафопост” и установяване на следните устройствени показатели за новообразувания УПИ VІІІ: Плътност на застрояване 20%, Кинт – 0,5, максимална етажност – 1 етаж /Нкорниз 4,5м./ и минимално озеленена площ 50%.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т. ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 433/06.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ ІІ-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.507.449 по КК на гр. Несебър, кв.1602 по ПУП на к.к. „ Слънчев бряг-запад“.

Общинският съвет с 18 гл. «за» и 1 гл. «въздържал се» от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 291

 

На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка  с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – гр. Несебър, Одобрява проект за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг – Запад” в частта му по отношение на УПИ II-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.449 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 1602 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Запад”.

Проектът касае разделяне на УПИ ІІ-общ. /ПИ 51500.507.449/ с площ 1041кв.м. и отреждане „За търговия и трафопост” на новообразувани УПИ ІІ-общ. с площ 931кв.м. и отреждане „За търговия” и УПИ VІ с площ 110кв.м. и отреждане „За трафопост” и установяване на следните устройствени показатели за новообразувания УПИ VІ: Плътност на застрояване 20%, Кинт – 0,5, максимална етажност – 1 етаж /Нкорниз 4,5м./ и минимално озеленена площ 50%.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т. ТРИДЕСЕТА И ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 434/06.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ І-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.507.521 по КК на гр. Несебър, кв.1403 по ПУП на к.к. „ Слънчев бряг-запад“.

Общинският съвет със  17  гл. «за» и 1 гл. «против» от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 292

 

На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка  с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – гр. Несебър, Одобрява проект за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг – Запад” в частта му по отношение на УПИ I-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.521 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 1403 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Запад”.

Проектът касае разделяне на УПИ І-общ. /ПИ 51500.507.521/ с площ 2194кв.м. и отреждане „За търговия, КОО и трафопост” на новообразувани УПИ І-общ. с площ 2076кв.м. и отреждане „За търговия и КОО” и УПИ ІХ с площ 118 кв.м. и отреждане „За трафопост” и установяване на следните устройствени показатели за новообразувания УПИ ІХ: Плътност на застрояване 30%, Кинт – 0,5, максимална етажност – 1 етаж /Нкорниз 4,5м./ и минимално озеленена площ 50%.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т. ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 435/06.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ ІІІ-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.507.381 по КК на гр. Несебър, кв.2201 по ПУП на к.к. „ Слънчев бряг-запад“.

Общинският съвет с 18 гл. «за» от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 293

 

На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка  с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – гр. Несебър, Одобрява проект за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг – Запад” в частта му по отношение на УПИ III-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.381 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 2201 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Запад”.

Проектът касае разделяне на УПИ ІІІ-общ. /ПИ 51500.507.381/ с площ 1113кв.м. и отреждане „За търговия и трафопост” на новообразувани УПИ ІІІ-общ. с площ 982кв.м. и отреждане „За търговия” и УПИ ХІV с площ 131кв.м. и отреждане „За трафопост” и установяване на следните устройствени показатели за новообразувания УПИ ХІV: Плътност на застрояване 30%, Кинт – 0,5, максимална етажност – 1 етаж /Нкорниз 4,5м./ и минимално озеленена площ 50%.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 436/06.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ V-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.507.356 по КК на гр. Несебър, кв.1901 по ПУП на к.к. „ Слънчев бряг-запад“.

Общинският съвет с 18 гл. «за» от гласували 18 общински съветници прие следното

 

 

РЕШЕНИЕ № 294

 

На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка  с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – гр. Несебър, Одобрява проект за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг – Запад” в частта му по отношение на УПИ V-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.356 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 1901 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Запад”.

Проектът касае разделяне на УПИ V-общ. /ПИ 51500.507.356/ с площ 1662кв.м. и отреждане „За търговия и трафопост” на новообразувани УПИ V-общ. с площ 1555кв.м. и отреждане „За търговия” и УПИ ІХ с площ 107кв.м. и

отреждане „За трафопост” и установяване на следните устройствени показатели за новообразувания УПИ ІХ: Плътност на застрояване 20%, Кинт – 0,5, максимална етажност – 1 етаж /Нкорниз 4,5м./ и минимално озеленена площ 50%.

              Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 437/06.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ ІІІ-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.507.256 по КК на гр. Несебър, кв.3301 по ПУП на к.к. „ Слънчев бряг-запад“.

Общинският съвет със 17 гл. «за» от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 295

 

На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка  с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – гр. Несебър, Одобрява проект за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг – Запад” в частта му по отношение на УПИ III-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.256 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 3301 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Запад”.

Проектът касае разделяне на УПИ III-общ. /ПИ 51500.507.256/ с площ 390 кв.м. и отреждане „За търговия и трафопост” на новообразувани УПИ III-общ. с площ 268 кв.м. и отреждане „За търговия” и УПИ ІХ с площ 122 кв.м. и отреждане „За трафопост” и установяване на следните устройствени показатели за новообразувания УПИ ІХ: Плътност на застрояване 20%, Кинт – 0,5, максимална етажност – 1 етаж /Нкорниз 4,5м./ и минимално озеленена площ 50%.

         Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 250/14.04.2016 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно допускане, изработване и изменение на ПУП-План схеми за обект на техническата инфраструктура  „Кабели НН“ за външно ел. захранване на еднофамилна жилищна сграда в УПИ VІ-63, кв.10 по плана на С.О. „Инцараки“, землището на гр. Свети Влас, с идентификатор по КК 11538.504.54, преминаващи през имот ПИ 11538.504.585 по КК на С.О. „Инцараки“, по реда на чл.134 ал.1 т.2 във връзка с чл.108 ал.3 от ЗУТ.

Общинският съвет с 13 гл. «за», 2 гл. «против» и 3 гл. «въздържали се» от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 296

 

На основание чл.134, ал.1, т.2, във вр. С ал.2 и чл.108, ал.3 от ЗУТ, чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА дава съгласие за изработването на изменение на ПУП-план схеми за обект: „Кабели НН” за външно ел. Захранване на еднофамилна жилищна сграда в УПИ VІ-63, кв.10 по плана на С.О.»Инцараки», землище гр.Свети Влас с идентификатор по КК 11538.504.54, преминаващи през имот ПИ 11538.504.585 по кадастралната карта на С.О.»Инцараки», землище гр.Свети Влас, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване- за второстепенна улица. Съгласува представеното задание  съгласно   което  трасето започва от от съществуваща касета на границата на ПИ 11538.504.59, преминава през ПИ 11538.504.585 и достига до до ново ел. табло /ТЕПО/ на границата на ПИ 11538.504.54 по КК на гр.Свети Влас.

              Проектната дължина на трасето в имот публична общинска собственост е 62.17м., които са изцяло в урбанизирана територия и се създава сервитут с ширина 0.60м. от едната страна на трасето и 1.50м. от другата страна на трасето с обща площ от 133.29кв.м.

/Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ТРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 251/14.04.2016 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно допускане, изработване и изменение на ПУП-План схеми за обект на техническата инфраструктура  „Кабели НН“ за външно ел. захранване на еднофамилна жилищна сграда в УПИ ІV-717, кв.13 по плана на С.О. „Инцараки“, землището на гр. Свети Влас, с идентификатор по КК 11538.504.73, преминаващи през имот ПИ 11538.504.585 по КК на С.О. „Инцараки“, по реда на чл.134 ал.1 т.2 във връзка с чл.108 ал.3 от ЗУТ.

Общинският съвет със 7 гл. «за», 2 гл. «против» и 9 гл. «въздържали се» от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 297

 

Поради непостигане на законоустановения кворум, проекта за решение от Докладна записка вх.№ 251/14.04.2016 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно допускане, изработване и изменение на ПУП-План схеми за обект на техническата инфраструктура  „Кабели НН“ за външно ел. захранване на еднофамилна жилищна сграда в УПИ ІV-717, кв.13 по плана на С.О. „Инцараки“, землището на гр. Свети Влас, с идентификатор по КК 11538.504.73, преминаващи през имот ПИ 11538.504.585 по КК на С.О. „Инцараки“, по реда на чл.134 ал.1 т.2 във връзка с чл.108 ал.3 от ЗУТ, не се приема.

 

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 252/14.04.2016 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно допускане, изработване и изменение на ПУП-План схеми за обект на техническата инфраструктура  „Кабели НН“ за външно ел. захранване на еднофамилна жилищна сграда в УПИ V-122, кв.43 по плана на С.О. „Инцараки“, землището на гр. Свети Влас, с идентификатор по КК 11538.504.129, преминаващи през имот ПИ 11538.504.746 по КК на С.О. „Инцараки“, по реда на чл.134 ал.1 т.2 във връзка с чл.108 ал. от ЗУТ.

Общинският съвет с  5  гл. «за»  2 – «въздържали се »  и  11  «против» от гласували  18  общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 298

 

Поради непостигане на законоустановения кворум, проекта за решение от Докладна записка вх.№ 252/14.04.2016 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно допускане, изработване и изменение на ПУП-План схеми за обект на техническата инфраструктура  „Кабели НН“ за външно ел. захранване на еднофамилна жилищна сграда в УПИ V-122, кв.43 по плана на С.О. „Инцараки“, землището на гр. Свети Влас, с идентификатор по КК 11538.504.129, преминаващи през имот ПИ 11538.504.746 по КК на С.О. „Инцараки“, по реда на чл.134 ал.1 т.2 във връзка с чл.108 ал. от ЗУТ, не се приема.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 440/11.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ел. захранване на жилищен комплекс“ в имот с идентификатор 39164.15.98 по кадастралната карта на с. Кошарица, м. „Солуджана“, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Общинският съвет с 14 гл. «за», 1 гл. «против» и 2 гл. «въздържали се» от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 299

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект   „Външно ел. захранване на жилищен комплекс” в имот с идентификатор 39164.15.98 по кадастралната карта на с.Кошарица, м.”Сулуджана”,  през имоти: ПИ 39164.15.58- с начин на трайно ползване за селскостопански, горски ведомствен път-  собственост на община Несебър, преминава през ПИ 39164.15.62 - с начин на трайно ползване за селскостопански, горски ведомствен път- собственост на община Несебър с обща дължина 268 м.л. и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

3. Общински съвет Несебър дава съгласие за определяне на трасета за линеен обект на основание чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект:„Външно ел. захранване на жилищен комплекс” в имот с идентификатор 39164.15.98 по кадастралната карта на с.Кошарица, м.”Сулуджана”,община Несебър

        Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

       На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

       Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.            

      /Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТА от дневния ред - Предложение вх.№ 442/11.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 73571.28.1, м. „Бабини драки“, землището на с. Тънково.

Общинският съвет с 12 гл. «за» и 6 гл. «въздържали се» от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 300

 

1.На основание чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и след като се убеди, че са спазени законовите изисквания, Общински съвет-Несебър разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 73571.28.1 с  трайно  предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване- пасище, целия на площ от 8999  кв.м, находящ се в землището на с.Тънково, местност „Бабини драки“ за неземеделски нужди, при устройствени показатели Кпл.=8%, Кинт.= 0,80, Н≤5,00м и минимално озеленяване 20% и провеждане на съответните процедури по ЗОЗЗ.

2.При изготвяне на ПУП-ПЗ да се изготвят Ел. и ВиК схеми съгласувани съответно с „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД и с „ ВиК“ ЕАД Бургас.

3.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ за изработване на проекта на ПУП-ПЗ.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Екземпляр от решение да се връчи на заинтересованите лица  и на кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.

Решението съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред - Предложение вх.№ 443/11.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имоти с идентификатори 73571.39.49, 73571.39.50, 73571.39.51 и 73571.39.52, м. „Кайряка“, землището на с. Тънково.

Общинският съвет с 10  гл. «за» и 7 гл. «въздържали се» от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 301

 

1.На основание чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.21, ал.1, т.11  от ЗМСМА и след като се убеди, че са спазени законовите изисквания, Общински съвет-Несебър разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имоти с идентификатори 73571.39.49, 73571.39.50, 73571.39.51 и 73571.39.52 с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване- изоставено трайно насаждение, с обща площ от 25044кв.м, находящи се в землището на с.Тънково, местност „Кайряка“ за неземеделски нужди, при устройствени показатели Кпл.=40%, Кинт.= 0,80, Н≤7,00м и минимално озеленяване 50% и провеждане на съответните процедури по ЗОЗЗ.

2.При изготвяне на ПУП-ПЗ да се изготвят Ел. и ВиК схеми съгласувани съответно с „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД и с „ ВиК“ ЕАД Бургас.

3.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ за изработване на проекта на ПУП-ПЗ.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Екземпляр от решение да се връчи на заинтересованите лица  и на кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.

Решението съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред - Предложение вх.№ 444/11.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 73571.36.149, м. „Над селото“, землището на с. Тънково.

Общинският съвет с 13 гл. «за» и 4 гл. «въздържали се» от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 302

 

1.На основание чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и след като се убеди, че са спазени законовите изисквания, Общински съвет-Несебър разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 73571.36.149 с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване- друг вид нива, целия на площ от 3477кв.м, находящ се в землището на с.Тънково, местност „Над селото“ за неземеделски нужди, при устройствени показатели Кпл.=40%, Кинт.= 1,20, Н≤10,00м и минимално озеленяване 40% и провеждане на съответните процедури по ЗОЗЗ.

2.При изготвяне на ПУП-ПЗ да се изготвят Ел. и ВиК схеми съгласувани съответно с „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД и с „ ВиК“ ЕАД Бургас.

3.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ за изработване на проекта на ПУП-ПЗ.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Екземпляр от решение да се връчи на заинтересованите лица  и на кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.

Решението съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред - Предложение вх.№ 445/11.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.65.17 м. „Чатал тепе““, землището на с. Равда.

Общинският съвет с 18 гл. «за» от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 303

 

1.На основание чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и след като се убеди, че са спазени законовите изисквания, Общински съвет-Несебър разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.65.17 с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване- нива, целия на площ от 13 921кв.м, находящ се в землището на с.Равда, местност „Чатал тепе“ за неземеделски нужди, при устройствени показатели Кпл.=30%, Кинт.= 1,20, Н≤7,50м и минимално озеленяване 50% и провеждане на съответните процедури по ЗОЗЗ.

При изготвяне на ПУП-ПЗ да се изготвят Ел. и ВиК схеми съгласувани съответно с „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД и с „ ВиК“ ЕАД Бургас.

Изготвеният проект за ПУП-ПЗ да се внесе в РИОСВ-Бургас съгласно текста на писмо с изх.№ ПД-611-/1/ от 22.04.2016 год. на Директора на РИОСВ-Бургас.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ за изработване на проекта на ПУП-ПЗ.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Екземпляр от решение да се връчи на заинтересованите лица  и на кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.

Решението съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 446/11.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване съгласие за допускане изменение на ПУП-ПР, касаещо промяна на регулационните граници на УПИ VІ-общ. в кв.6 по плана на с. Кошарица.

Общинският съвет със 17 гл. «за» от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 304

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър, в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131 ал.1 от ЗУТ, дава съгласие за допускане и процедиране изменение на ПУП-ПРЗ промяна конфигурацията на УПИVІ-общ в кв.6 в землището на с. Кошарица с отреждането за „Озеленяване и Спортен терен – детска площадка и фитнес на открито“.

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделначаст от настоящото решение/

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 447/11.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-473 /61056.502.473/, кв.49В по плана на с. Равда.

Общинският съвет с 18 гл. «за» от гласували 18 общински съветници прие следното

 

 

РЕШЕНИЕ № 305

 

   Общински съвет-Несебър като взе предвид изложените в докладната записка мотиви, а именно наличието на влязла в сила кадастрална карта по която западната имотна граница на имот с идентификатор 61056.502.473 не съвпада със западната улично регулационна граница  и съобрази, че регулацията не е приложена по смисъла  на  §22, ал.1 от ЗР на ЗУТ ,  на основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.134 ал.2 т.2 от ЗУТ   и в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ дава съгласие да бъде процедирано исканото изменение  на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-473 /61056.502.473/ в кв.49В  по плана на с.Равда

/Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 465/12.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“ в частта му по отношение на УПИ ІV, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.505.164 и част от поземлен имот с идентификатор  51500.505.340 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.36 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“.

Общинският съвет с 18 гл. «за» от гласували 18 общински съветници прие следното

 

 

РЕШЕНИЕ № 306

 

На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка  с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – гр. Несебър, Одобрява проект за изменение на ПУП-ПР на к.к. „Слънчев бряг – Изток” в частта му по отношение на УПИ IV, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.505.164 и част от поземлен имот с идентификатор №51500.505.340 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 36 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Изток”.

Проектът касае придаване на 450 кв.м. от ПИ 51500.505.329 към УПИ IV /ПИ 51500.505.128/, като след промяната площта на УПИ IV /ПИ 51500.505.128/ става 3446 кв.м. без да се променят устройствените показатели.

        Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 487/12.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на проект за ПУП-ПЗ за поземлени имоти с идентификатори 11538.1.60, 11538.1.61, 11538.1.62, промяна предназначението на 11538.1.27 по кадастралната карта на гр. Св. Влас, м. „Юрта“ и обединяването им в нов поземлен имот.

Общинският съвет с съвет с 10 гл. «за», 5 гл. «против» и 3 гл. «въздържали се» от гласували 18  общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 307

 

1. На основание  чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ, във връзка  с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – гр. Несебър разрешава да бъде изработен и процедиран проект за ПУП-ПЗ в частта му по отношение промяната на трайното предназначение на територията на поземлен имот с идентификатор №11538.1.27 с площ 1000 кв.м., с начин на трайно предназначение „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива“ от земеделски за неземеделски нужди както и отреждането му след обединяването му с ПИ 11538.1.60, ПИ 11538.1.61 и ПИ 11538.1.62 и обособяване на нов поземлен имот с площ 4017 кв.м., „За сграда със смесено предназначение“, въвеждане на устройствена зона „Ок“ и установяване на следните устройствени показатели за новообразувания поземлен имот: Плътност на застрояване 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15м. и минимално озеленена площ 50%.

            2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ в частта му по отношение промяната на трайното предназначение на територията на поземлен имот с идентификатор №11538.1.27 с площ 1000 кв.м., с начин на трайно предназначение „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива“ от земеделски за неземеделски нужди.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 484/13.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване схема за преместваем обект по реда на чл.56 от ЗУТ – търговски обекти в гр. Обзор, община Несебър.

Общинският съвет със 17 гл. «за» и 1 гл. «ротив» от гласували 18 общински съветници прие следното

 

 

РЕШЕНИЕ № 308

 

           На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, чл.56, ал.2 от ЗУТ във вр. с чл.14, ал. 3 от Наредба №10 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градско обзавеждане и рекламна дейност на територията на община Несебър и чл. 5, ал. 3 от Наредба №2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията, Общински съвет – Несебър приема и съгласува приложената  схема № 34  неразделна част от настоящото решение  за   разполагане на преместваем обект( павилион)   в югоизточната част на УПИ ХХХ – общ. кв.23 по плана на гр. Обзор .

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 488/15.07.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване съгласие за разполагане на преместваеми обекти в УПИ ІХ-276-общ. в кв.5002 по планана к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Общинският съвет с 13 гл. «за» и 5 гл. «въздържали се» от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 309

 

На основание чл 21 ал.2  от ЗМСМА, чл.56 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.14 ал.3 от Наредба № 10 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на община Несебър и чл.5 ал.3 от Наредба № 2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територита на община Несебър, Общински съвет – Несебър приема и съгласува приложената схема за поставяне на 2 броя преместваеми обекти – Обект „А“ на площ от 14,92 кв.м. и обект „Б“ на площ от 13,75 кв.м. с предназначение за ЗОХ и слънцезащитно съоръжение в УПИ ІХ-276, общ. в кв.5002 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

 

Поради изчерпване на точките от дневния ред, председателят на Общинския съвет Румен Кулев закри заседанието.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: ....................................                                                                                                                                                   /Р.  КУЛЕВ/

 

 

 

       ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ:……………………………………

                                                                                                                  /Р. Бинчарова/