За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 26/05.04.2018 г.

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка вх.№ 220/26.03.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно упълномощаване кмета на общината да представлява община Несебър в Асоциацията по ВиК – Бургас.
 2. Докладна записка вх.№ 212/22.03.2018 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби от община Несебър.
 3. Докладна записка вх.№ 190/21.03.2018 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на решение № 696 от протокол № 24/01.02.2018 г. на Общински съвет – Несебър.
 4. Докладна записка вх.№ 189/21.03.2018 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно изпълнението на Общинска програма за опазване на околната среда.
 5. Докладна записка вх.№ 215/23.03.2018 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно изпълнение решенията на Общински съвет – Несебър, приети през второто шестмесечие на 2017 г.
 6. Предложение вх.№ 231/29.03.2018 г. от Румен Кулев- председател на общински съвет - Несебър, относно отпускане на бюджетни средства за нуждите на Сдружения с нестопанска цел, развиващи дейност на територията на община Несебър.
 7. Докладна записка вх. № 184/19.03.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър съвместно с общините Бургас и Поморие с проект по Процедура BG 16M1OP002-2.004: „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“, Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.
 8. Докладна записка вх. № 177/14.03.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на бюджетната прогноза за местни дейности на община Несебър за периода 2019-2021 г.
 9. Докладна записка вх. № 219/26.03.2018 г. от Дочка Маринова - секретар на община Несебър и председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника на Общински съвет-Несебър за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, относно молби  на граждани за отпускане на финансова помощ.
 10. Докладна записка вх. № 234/30.03.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно съгласие за кандидатстване с Проект „Духовни маршрути и етнографско наследство за повишаване привлекателността на културния туризъм в Несебър и Пинархисар“, по Втора покана за набиране на проектни предложения по Програма Интеррег – трансгранично сътрудничество България – Турция 2014 – 2020, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ /ИПП/ на Европейския съюз.
 11. Докладна записка вх. № 199/22.03.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот с идентификатор 51500.22.112 по КК на гр.  Несебър, в местността „Бостанлъка“.
 12. Докладна записка вх. № 200/22.03.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ-211 в кв.9 по по регулационния план на С.О. „Чолакова чешма“ с. Кошарица, имот с идентификатор 39164.502.288 по КК на с. Кошарица, чрез изкупуване на идеалната част, собственост на община Несебър.
 13. Докладна записка вх. № 201/22.03.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.82.4, изградена в ЗП 3 в УПИ Х-общ., в кв.4 по плана на ж.к. „Черно море“. гр. Несебър
 14. Докладна записка вх. № 202/22.03.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за пристрояване и надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.51.1, изградена в ЗП 1 в УПИ ІІ-общ. в кв.7 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.
 15. Докладна записка вх. № 204/22.03.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на съществуваща жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.442.3 в УПИ ІІІ-общ. в кв.4 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.
 16. Докладна записка вх. № 205/22.03.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на съществуваща жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.288.4, изградена в площ на застрояване № 4 в УПИ V-общ., кв.28а по плана ж.к. „Черно море – гр. Несебър.
 17. Докладна записка вх. № 206/22.03.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на гр. Несебър, община Несебър.
 18. Докладна записка вх. № 207/22.03.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на гр. Несебър, община Несебър.
 19. Докладна записка вх. № 208/22.03.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот на ЮЛНЦОП Сдружение „Дружество за културни връзки и хуманитарно сътрудничество  между български и гръцки граждани Месембрия“.
 20. Докладна записка вх. № 209/22.03.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на безвъзмездно право на управление на помещение в Общинска сграда с идентификатор 51500.501.295.1 по КК на гр. Несебър-стара част.
 21. Докладна записка вх. № 210/22.03.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на безвъзмездно право на управление на помещение в общинска сграда с идентификатор 51500.501.295.1 по КК на гр. Несебър – стара част.
 22. Предложение вх.№ 179/15.03.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.78.21, м. „Чатал тепе“, землището  на с. Равда.
 23. Докладна записка вх.№ 193/21.03.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на допълнителни схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ за гр. Несебър – нов град, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър.
 24. Докладна записка вх.№ 194/21.03.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на допълнителна схема за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ за: 4 броя химически тоалетни в ПИ 61056.501.497 по КК  на с. Равда, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър.
 25. Докладна записка вх.№ 195/21.03.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на допълнителна схема за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ за: 8 броя павилиони в ПИ 61056.501.494 по КК  на с. Равда, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър.
 26. Предложение вх.№ 109/16.02.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изразяване на принципно съгласие за изработване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация на К.К. „Слънчев бряг-запад в частта му по отношение на УПИ ІІ-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.520, УПИ VІІ, идентичен с поземлени имот № 51500.506.689 и част от поземлен имот с идентификатор № 51500.506.528 по КК на гр. Несебър, кв.4501 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.
 27. Докладна записка вх.№ 214/23.03.2018 г. от инж. Клара Каравасилева – директор на дирекция „Устройство на територията, инвеститорски контрол и контрол върху строителството“ при община Несебър, относно съгласуване на допълнителна схема за преместваем обект по реда на чл.56: витрина за сладолед със слънцезащитно съоръжение – тента в ПИ 61056.502.550 по КК на с. Равда, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър.
 28. Докладна записка вх.№ 216/23.03.2018 г. от инж. Клара Каравасилева – директор на дирекция „Устройство на територията, инвеститорски контрол и контрол върху строителството“ при община Несебър, относно изразяване на съгласие за проектиране на ПУП-ПР в обхват УПИ ХVІІІ-178 с идентификатор по КК 11538.501.293 в кв.24 по плана на гр. Свети Влас.
 29. Докладна записка вх.№ 217/23.03.2018 г. от инж. Клара Каравасилева – директор на дирекция „Устройство на територията, инвеститорски контрол и контрол върху строителството“ при община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация на к.к. „Слънчев бряг-изток“ в частта му по отношение на УПИ ІІ, с идентификатор 51500.505.35 по КК на гр. Несебър в кв.6 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“.
 30. Докладна записка вх.№ 224/27.03.2018 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 750 по т.33 от дневния ред на сесия на Общински съвет – Несебър, проведена на 02.03.2018 г., обективирано в протокол № 25/02.03.2018 г.
 31. Докладна записка вх.№ 226/27.03.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР на к.к. „Слънчев бряг-изток“, в частта му по отношение УПИ І, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.505.97 и УПИ ІІІ, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.505.398 по КК на гр. Несебър, кв.18 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“.
 32. Докладна записка вх. № 233/30.03.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на прокарване за изграждане на обект: „тръбна разпределителна мрежа – с. Равда“.
 33. Докладна записка вх.№ 211/22.03.2018 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за реда и условията за провеждане на  търговска дейност на открито на територията на община Несебър.
 34. Докладна записка вх.№ 239/02.04.2018 г., от Сотир Янков Наумов – управител на „Общински плажове Несебър“ ЕООД – гр. Несебър, относно одобряване на годишен финансов отчет за дейността на „Общински плажове Несебър“ ЕООД за 2018 г.

 

По т. ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 220/26.03.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно упълномощаване кмета на общината да представлява община Несебър в Асоциацията по ВиК – Бургас.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 751

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА,

І. Упълномощава Николай Кирилов Димитров - кмет на община Несебър, представител по Закона за водите на общината в Асоциацията по ВиК-Бургас, да гласува в общото събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас решения, както следва:

 1. На основание чл.198 в, ал.4, т.10 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр.Бургас приема Годишния отчет за дейността на асоциацията за 2017 год;
 2. На основание чл.9, ал.2 и чл.26, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр.Бургас приема Отчета за изпълнението на бюджета на асоциацията за 2017 год.
 3. Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр.Бургас приема Годишния финансов отчет на асоциацията за 2017 год., съгласно чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството;
 4. На основание чл.198 в, ал.4, т.9 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр.Бургас приема предложения Бюджет на асоциацията за 2018 год.;
 5. Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас съгласува Инвестиционната програма на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас за 2018 год.

ІІ. Определя Виктор Борисов Борисов- заместник кмет на община Несебър за представител на община Несебър в Общото събрание на Асоциацията по ВиК –Бургас, при невъзможност на кмета на община Несебър да участва лично в общото събрание на Асоциацията по ВиК - Бургас за приемане на посочените решения.

ІІІ. Предвид обстоятелството, че общото сърание на Асоциацията по ВиК е насрочено за 11.04.2018 год. и необходимостта от задължително присъствие на представитнел на община Несебър, Общински съвет Несебър, на основание чл.60 ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 212/22.03.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби от община Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 752

І. На основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване на изискванията на чл.75-79 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове,

§1. Чл.7 се отменя;

§2. Текстът на чл. 8, ал.1 се изменя и придобива следната редакция:

За целите на настоящата наредба, Кметът на общината назначава Комисия по стипендиите, като определя трима представители на общинската администрация. Със заповедта на Кмета на общината се назначава технически секретар - протоколчик за целите на Комисията, без право на глас. В състава на комисията се включват четирима общински съветници, определени с решение на Общински съвет –Несебър, по предложение на Председателя на Общинския съвет.

§3. Ал.2 на чл.8 се отменя;

§4. Чл.10 се отменя;

§5. Текстът на Чл.11 се изменя и придобива следната редакция: „Резултатите от решенията на Комисията за стипендиите се оповестяват чрез официалния сайт и информационния център на Община Несебър.“

§6.Текстът на чл.16, ал.1 се изменя и придобива следната редакция: „Стипендията на името на Жана Чимбулева е годишна и се присъжда само веднъж в рамките на календарната година.“

§7. Чл.16, ал.5 се изменя и гласи така: Размерът на стипендията е 1500 лв. за всеки кандидат, отговарящ на условията на ал.2 и се изплаща чрез касата на Община Несебър или по банков път.

§8. Чл.17, ал.1 се изменя като текстът „с пълно отличие – Отличен (6,00)“ следва да се чете „с общ успех от дипломата минимум Отличен (5,50)“.

§9.Чл.17, ал.3 се изменя и се чете, както следва: „Размерът на стипендията е 1000 лв.за всеки кандидат, отговарящ на условията по ал.1“.

§10. Ал.2, ал.7 и ал.8 на чл.17 се отменят;

§11 В чл.18, ал.2 текстът в частта „и да е обхванат от образователната система в предучилищен, начален, основен и гимназиален етап“ се заличава.

§12. Чл.19 , т.2 се отменя;

§13.Текстът на Чл.19, т.3 се изменя и придобива следната редакция: „Документ, удостоверяващ общия успех от дипломата /за стипендиите по чл.17 от Наредбата/“

§14.Текстът на чл.23 се изменя и допълва като се чете: „и резултатите от решенията си“

§15.Чл. 24 се изменя и придобива следната редакция: „Предоставянето на стипендия се отразява в Дневник за записване на деца и младежи с изявени дарби, който се води от техническия секретар на комисията.“

§16. В Приложение №1 към Наредба 16, в раздел ІV“Определяне вида и размера на стипендията“ се правят следните изменения: наименованието на графа трета се променя и същата се наименова „Размер на стипендията“ , като придобива и следният финансов израз, коригиран и оформен като твърда сума, както следва:

І- ва степен- 200лв

ІІ-ра степен-400лв.

ІІІ-та степен-800лв.

§17. Измененията и допълненията на НАРЕДБА№ 16 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР, приети с настоящото решение, влизат в сила от деня публикуването им във в-к „Слънчев Бряг”.

ІІ. Избира в състава на комисията по чл. 8 ал. 1 от Наредбата следните общински съветници : Пейчо Колев Колев, Демир Стоянов Петров, Петър Хрусафов Тодоров и Славчо Стойчев Станелов.

 

По т. ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 190/21.03.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на решение № 696 от протокол № 24/01.02.2018 г. на Общински съвет – Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 753

На основание чл.21, ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет-Несебър изменя и допълва Решение № 696 от Протокол 24/01.02.2018 г., на основание с чл. 47, ал.4 и чл.48, ал.2 и 3 от Наредба №1, както следва:

В първо римско от решението към текстът на точка 1 се добавя изречение второ със следната редакция: „Притежаващите пропуск лица могат да упражнят правото си на престой или паркиране в рамките на Стария град за не повече от 1 /един/ час на денонощие. През останалото време автомобилите следва да бъдат паркирани на определените за целта места за Несебър – стар град, а именно:

- Паркинг „Север – голям”

- Паркинг „Север – малък”

- Паркинг „Морска гара”

- Крайбрежна алея – юг“

Текстът на трето римско (ІІІ) става точка 1 и се допълва с нови точки две и три, както следва:

Точка 2. Затваря за движение на МПС ул. „Отец Паисий” в участъка от ул. „Струма” до ул. „Любен Каравелов” и я обособява като пешеходна зона, в периода от 15.05.2018 г. до 15.09.2018 г.

Точка 3. „Зареждането на обектите в този участък от улицата за периода от 15.05.2018 г. до 15.09.2018 г. да се осъществява във времевия пояс от 8,00 ч. до 11,00 ч. при спазване на създадената организация на движение“.

Решението е неразделна част от Решение № 696, обективирано в Протокол 24/01.02.2018г.

 

 

По т. ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 189/21.03.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнението на Общинска програма за опазване на околната среда.

Общинският съвет със 17 гл. „за” и 1 гл.»против» от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 754

На основание чл.21 т.12 във връзка с т.24 от ЗМСМА, приема годишен отчет за изпълнението на Общинска програма за опазване на околната среда, годишен отчет за изпълнението на мерките, заложени в програмата за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на утвърдените норми за вредни вещества и отчет за изпълнението на плана за действие към програма за управление на отпадъците за 2017 година, неразделна част от настоящото решение.

 

По т. ПЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 215/23.03.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение решенията на Общински съвет – Несебър, приети през второто шестмесечие на 2017 г.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 755

На основание чл.21 ал.1 т.24 от ЗМСМА, приема направения по реда на чл.44 ал.1 т.7 от ЗМСМА отчет на кмета на община Несебър, относно изпълнение решенията на Общински съвет – Несебър, приети през второто шестмесечие на 2017 г.,неразделна част от настоящото решение.

 

По т. ШЕСТА от дневния ред - Предложение вх.№ 231/29.03.2018 г. от Румен Кулев- председател на общински съвет - Несебър, относно отпускане на бюджетни средства за нуждите на Сдружения с нестопанска цел, развиващи дейност на територията на община Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 756

На основание чл.21 ал.1, т.6 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър, увеличава утвърдените с решение № 700 от протокол № 24/01.02.2018 г. в т.8.5 субсидии за сдружения с нестопанска цел от 95 000 лв. на 118 500 лв., която сума разпределя както следва:

1. „Дружество на инвалидите Обзор” – гр.Обзор – 4 000 лв.

2. СНЦ „ БЧК – Филиал - Несебър – 6 000 лв.

3. СНЦ „Тракийско дружество Несебър” – гр. Несебър – 3 000 лв.

4. „МКББ Тодор Александров” – гр. Несебър – 3 000лв.

5. СНЦ ”Вардарско слънце” – гр. Несебър – 3 000лв.

6. Клуб художествена гимнастика „Черноморец” – гр.Бургас, – 3 000 лв.

7. „Общинска организация на съюза на инвалидите” - Несебър – 7 000 лв.

8. Гръцко Дружество „Месамбрия” гр. Несебър – 3 000 лв.

9. Демократичен съюз на жените – Несебър – 2 000 лв.

10. Гражданско сдружение на Жените от Община Несебър – 2 000 лв.

11. Общински театър - Несебър – 27 000 лв.

12. Ловно-рибарско дружество „Несебър” – 10 000 лв.

13. Ловно-рибарско сдружение „Балкан - 2012” – 10 000 лв.

14.СНЦ «Дамски клуб - Несебър» - гр. Несебър – 4 000 лв

15.»Сдружение на занаятчиите и творците в община Несебър» - гр. Несебър – 2 000 лв.

16. «Движение на жените от община Несебър» - 2 000 лв.

17. СНЦ «Регионално сдружение на занаятчиите – Несебър» – 2 000 лв.

18. Национална Асоциация «Българско Черноморие» - 1 000 лв.

19. Дамски клуб – «Монро» гр. Обзор – 4 000 лв.

20. Общинска организация Движение Русофили – Несебър – 2 000 лв.

21. Общинска организация на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва /СОСЗР/ - 1 000 лв.

22. Регионална организация Съюз на слепите в България – 3 000 лв.

23. НПО «Авигея Шаама» - 4 000 лв.

24. СНЦ «Клуб ветерани Обзор» - 2 500 лв.

25. Сдружение «Клуб на гълъбовъдите на спортни гълъби «Бриз» - 1 000 лв.

26. Сдружение с нестопанска цел «Делфин Обзор» - гр. Обзор - 4 000 лв.

27. «Терпсихора» - танцово студио «Импулс» - гр. Свети Влас – 3 000 лв.

Общ размер: 118 500 лв.

II. Намалява утвърдената с решение № 700 от протокол № 24/01.02.2018 г. в частта по т. 8.6 сума, за субсидии по чл. 21 ал. 3 от Закона за вероизповеданията от 100 000 лв. на 76 500 лв., която сума се предоставя на храм „Свети Николай Чудотворец” - гр. Несебър, кв, „Черно море”, за довършителни работи.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. СЕДМА от дневния ред - Докладна записка вх. № 184/19.03.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър съвместно с общините Бургас и Поморие с проект по Процедура BG 16M1OP002-2.004: „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“, Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 757

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА

1.Одобрява текста на Партньорското споразумение за кандидатстване по Процедура BG16M1OP002-2.004: „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“, Приоритетна ос2 на Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020“ за общо проектно предложение, съвместно с Община Бургас и Община Поморие и дава съгласие кметът на Община Несебър да го подпише.

2.Дава съгласие, изградената със средства по процедурата Анаеробната инсталация да бъде съсобственост на Общините Бургас, Несебър и Поморие. Съпътстващата инфраструктура да бъде собственост на община Бургас.

3. Дава съгласие за поемане на ангажимент Община Несебър , да не прехвърля на трети лица собствеността на изградената със средства по процедурата инфраструктура , в т.ч. движими и недвижимо имущество и съпътстваща инфраструктура, най-малко в продължение на 5 години от окончателното плащане на средствата за проекта по ОПОС 2014-2020 г.

4. Дава съгласие да бъде осигурен финансов ресурс за срока на изпълнение на проекта в размер на до 5 604 526.45 лв. без ДДС, както следва:

 • до 4 581 346.00 лв. без ДДС за покриване на първоначалните допустими разходи по проекта, преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС 2014-2020 г. и за покриване на недопустими разходи за изпълнението на проекта;

- до 1 023 180.45 лв. без ДДС за покриване на допустими разходи по проекта, които няма да бъдат финансирани от ОПОС 2014-2020 г., вкл. собствения принос;

4.1 Финансовият ресурс се осигурява от Бюджета на община Несебър и отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

Допуска предварително изпълнение на основание на чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ОСМА от дневния ред - Докладна записка вх. № 177/14.03.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на бюджетната прогноза за местни дейности на община Несебър за периода 2019-2021 г.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 758

На основание чл. 21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.83 ал.2 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза на местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Несебър, приета от Общински съвет – Несебър с решение № 788 от протокол № 23/02.06.2014 г., одобрява бюджетна прогноза за местни дейности на община Несебър за периода 2019-2021 г, съгласно Приложение № 1,неразделна част от настоящото решение.

/ Списъкът с поименното е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ДЕВЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 219/26.03.2018 г. от Дочка Маринова - секретар на община Несебър и председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника на Общински съвет-Несебър за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, относно молби на граждани за отпускане на финансова помощ.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 759

На основание чл.54 ал.1 от ЗМСМА и на основание чл.6 и чл.7 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, отпуска финансова помощ на:

Трите имета

Населено място

Предложение на комисията до ОбС

Адам Михнев Гьодженов

Гюльовца

200

Айсел Мехмед Солак

Гюльовца

200

Албена Иванова Митева

Несебър

500

Александра Ивайлова Александрова

Несебър

600

Ана Антонова Бойчева

Тънково

300

Ангел Михайлов Михов

Несебър

400

Ангелина Иванова Петрова

Гюльовца

100

Андрей Андреев Гьодженов

Гюльовца

600

Анета Емануилова Пехливанова

Несебър

800

Анка Димитрова Райкова

Несебър

200

Анка Кондева Костадинова

Несебър

100

Антоанета Стоянова Димитрова

Оризаре

500

Антония Стефанова Христова

Несебър

300

Артем Тодоров Славов

Гюльовца

200

Атанас Антонов Дараданов

Несебър

800

Атанас Георгиев Маслинков

Равда

800

Атанас Иванов Петрушев

Равда

800

Атанас Христов Дженков

Несебър

800

Бедрие Сабри Адем

Гюльовца

300

Белослава Тодорова Вутова

Несебър

1000

Бистра Нунева Кирова

Несебър

400

Валентин Анков Илиев

Оризаре

200

Валентин Янков Добрев

Несебър

500

Валерия Андреевна Атанасова

Обзор

600

Ваня Ангелова Ставрева

Несебър

1000

Ваня Калчева Недялкова

Свети Влас

200

Васил Христов Николов

Обзор

300

Василка Димитрова Кьосева

Тънково

300

Василка Нейкова Русева

Несебър

400

Васко Митков Атанасов

Гюльовца

400

Вачо Николов Ставрев

Несебър

300

Велина Николова Кондакчиева

Несебър

400

Величка Добрева Димитрова

Несебър

200

Величка Енчева Златинова

Несебър

800

Величка Маркова Атанасова

Кошарица

300

Величка Николова Михайлова

Гюльовца

200

Величка Петкова Дерменджиева

Гюльовца

100

Величка Славова Енчева

Тънково

400

Венета Иванова Ангелова

Равда

600

Вера Иванова Шимова

Несебър

200

Вероника Руменова Даутова

Несебър

300

Веселина Димитрова Тодорова

Несебър

200

Веселина Миленова Стоянова

Тънково

800

Веско Атанасов Митев

Оризаре

200

Виолета Иванова Офилова

Несебър

2000

Галина Ангелова Пройкина-Пенушева

Равда

500

Галина Василева Червенкова

Баня

300

Гана Георгиева Иванова

Равда

100

Георги Атанасов Русев

Свети Влас

400

Георги Вангелов Христов

Несебър

200

Георги Василев Мутлов

Равда

800

Георги Георгиев Узунов

Свети Влас

300

Георги Димитров Арнаудов

Несебър

400

Георги Димитров Марков

Баня

400

Георги Димитров Чавдаров

Несебър

600

Георги Димов Адамов

Гюльовца

400

Георги Добрев Колев

Гюльовца

600

Георги Стефанов Балинов

Свети Влас

1000

Георги Стефанов Илиев

Несебър

600

Георги Томов Кръстев

Несебър

700

Гина Михайлова Пандарова

Тънково

200

Гинка Горанова Тодорова

Несебър

400

Гинка Димитрова Тодорова

Обзор

1000

Гинка Щерева Щерева

Оризаре

800

Гъркиня Димитрова Костова

Несебър

300

Данаил Ангелов Севов

Несебър

300

Дарина Стоянова Раднева

Несебър

600

Даринка Божидарова Димитрова

Обзор

600

Деля Митева Иванова

Несебър

100

Десислав Неделчев Недялков

Свети Влас

500

Деспина Костадинова Манасиева

Обзор

800

Деспина Тодорова Казакова

Несебър

400

Дечко Николов Тодоров

Гюльовца

100

Диана Атанасова Митева

Несебър

400

Диана Кръстева Желязкова

Баня

500

Димитра Борисова Станчева

Кошарица

300

Димитра Филипова Гелова

Несебър

400

Димитрина Костова Влахова

Несебър

1000

Димитрина Николова Николова

Несебър

800

Димитрина Щерева Пешева

Свети Влас

1000

Димитринка Димитрова Яръмова

Равда

500

Димитринка Иванова Григорова

Несебър

200

Димитринка Николова Ставрева

Несебър

400

Димитринка Петрова Илиева

Оризаре

150

Димитринка Телманова Недялкова

Несебър

200

Димитър Ангелов Атанасов

Гюльовца

200

Димитър Илиев Илиев

Равда

500

Димитър Кръстев Ставрев

Несебър

100

Димитър Недялков Недялков

Несебър

1000

Димитър Николов Димитров

Несебър

200

Димитър Николов Нейков

Несебър

200

Димитър Павлов Павлов

Кошарица

500

Димитър Радев Николов

Равда

400

Димка Коева Кънева

Гюльовца

100

Динка Русева Душева

Несебър

300

Добромира Милкова Вълчева

Оризаре

600

Донка Панайотова Еменджиева

Несебър

200

Дочка Николова Пехливанова

Тънково

400

Евгения Димова Варимезова

Несебър

300

Евдокия Божинова Стоянова

Несебър

400

Елена Владимирова Ангелова

Несебър

600

Елена Димитрова Жекова

Равда

500

Елена Новакова Колодеева

Равда

800

Елена Христова Митева

Несебър

1000

Елена Янева Голева

Равда

800

Еленка Михова Тодорова

Равда

200

Еленка Панайотова Тенева

Равда

300

Еленка Петрова Аристидова

Несебър

200

Ена Георгиева Дукова

Равда

500

Жана Николова Кръстева

Оризаре

300

Жеко Марков Янев

Обзор

500

Желка Стойкова Вълчева

Оризаре

400

Желязка Георгиева Георгиева

Обзор

500

Желязка Георгиева Узунова

Свети Влас

200

Желязко Димитров Боев

Несебър

100

Женя Петкова Пеева

Равда

600

Жечка Димитрова Кабаиванова

Обзор

800

Жечка Николова Купенова

Обзор

800

Живка Петкова Попова

Несебър

500

Живка Янакиева Чернева

Несебър

200

Захари Дончев Вълков

Несебър

600

Златка Славова Миронова

Несебър

200

Иван Апостолов Ставракиев

Кошарица

300

Иван Асенов Гьодженов

Гюльовца

300

Иван Георгиев Петков

Тънково

600

Иван Димитров Станчев

Кошарица

400

Иван Христов Узунов

Свети Влас

600

Иванка Анастасова Николова

Несебър

300

Иванка Димитрова Ставрева

Несебър

800

Иванка Здравкова Чакърова

Обзор

200

Иванка Костова Павлова

Обзор

200

Иванка Митева Тенева

Обзор

400

Иванка Михайлова Чолакова

Тънково

400

Иванка Петрова Енчева-Николова

Несебър

400

Иванка Цветанова Димитрова

Несебър

300

Илинка Илиева Стоилова

Несебър

200

Илия Николов Коршутов

Баня

500

Илиян Григоров Дуков

Равда

600

Илиян Кирилов Делиатанасов

Равда

1500

Йовка Иванова Домусчиева

Оризаре

400

Йордан Кръстев Роев

Равда

600

Йордан Неделчев Славов

Гюльовца

600

Йорданка Атанасова Тянкова

Гюльовца

300

Йорданка Куцарова Георгиева

Оризаре

1000

Иринка Василева Алиева

Приселци

400

Калчо Матев Пейков

Оризаре

800

Катерина Николова Сотирова

Свети Влас

200

Катя Костова Василева

Несебър

2000

Катя Райкова Димитрова

Тънково

300

Кера Желязкова Кръстева

Несебър

800

Кина Енева Димитрова

Кошарица

500

Кина Янкова Георгиева

Несебър

200

Кирил Миланов Георгиев

Несебър

200

Кица Щерева Пейкова

Равда

200

Костадин Петров Иванов

Несебър

1000

Красимир Георгиев Зайков

Баня

1000

Красимир Димитров Субашев

Несебър

1000

Красимира Руменова Илиева

Несебър

1000

Кристина Иванова Кръстева

Оризаре

500

Кръста Мaринова Кирова

Гюльовца

600

Кръстю Недев Кръстев

Оризаре

100

Кръстю Николов Йорданов

Гюльовца

600

Кунчо Иванов Кунев

Несебър

400

Латинка Миланова Миленкова

Несебър

400

Лидия Луканова Пейкова

Равда

100

Лиляна Маркова Димова

Гюльовца

100

Любка Иванова Илиева

Кошарица

1000

Любка Петрова Петлякова

Несебър

800

Максим Василев Момчилов

Несебър

1000

Малинка Василева Райкова

Обзор

500

Мара Кръстева Мерджанова

Несебър

500

Маргарита Морис Ганева

Несебър

800

Маргарита Цонева Димитрова

Несебър

400

Марийка Колева Менчева

Свети Влас

200

Марин Иванов Маринов

Несебър

300

Марина Димова Станева

Гюльовца

300

Марина Светлинова Средкова

Обзор

800

Мария Куманова Радева-Лефтерова

Гюльовца

600

Мария Любенова Ватева

Несебър

500

Мария Петрова Стефанова

Несебър

100

Мария Теофилова Господинова

Несебър

800

Мария Янкова Николова

Несебър

500

Марияна Атанасова Пейкова

Несебър

600

Марияна Георгиева Панайотова

Равда

300

Марияна Константинова Симеонова

Несебър

1000

Мартин Андонов Бакров

Гюльовца

600

Милена Атанасова Роева

Равда

600

Милена Стоянова Нанева

Несебър

800

Милена Цолова Иванова

Равда

1000

Милка Николова Кориева

Оризаре

200

Милчо Манолов Генов

Обзор

600

Минка Иванова Сотирова

Несебър

800

Митка Неделчева Кръстева

Оризаре

200

Митко Янев Янев

Равда

800

Надежда Емануилова Пехливанова

Несебър

200

Надежда Павлова Неделчева

Несебър

500

Надя Даниелова Минчева

Несебър

800

Надя Кръстева Христова

Оризаре

800

Наска Ангелова Драмчева

Несебър

400

Неделчо Стоянов Неделчев

Свети Влас

500

Недю Димов Карагьозов

Оризаре

400

Недю Събев Георгиев

Оризаре

100

Недялка Желязкова Янева

Несебър

400

Недялка Пеева Костадинова

Несебър

300

Нейка Атанасова Пеева

Несебър

2000

Нела Димитрова Хаджиева

Равда

400

Нели Ангелова Зехтенджиева

Несебър

600

Никола Димитров Бояджиев

Равда

200

Никола Панайтов Милушев

Оризаре

200

Никола Сотиров Наумов

Несебър

300

Никола Христов Пандаров

Тънково

1000

Никола Христов Янчев

Несебър

600

Николина Темелкова Белова

Оризаре

400

Николинка Вълкова Лечева

Оризаре

200

Николинка Пенчева Господинова

Гюльовца

600

Нина Тодорова Колева

Гюльовца

800

Осман Хюсеинов Османов

Несебър

300

Панайот Костадинов Костадинов

Оризаре

200

Паша Димитрова Белчева

Несебър

800

Пейчо Петков Пейков

Несебър

300

Пеличка Желязкова Контева

Тънково

300

Пенка Великова Кориева

Оризаре

500

Пенка Иванова Домусчиева

Оризаре

400

Пенка Русева Горнакова

Несебър

300

Пенчо Киряков Пенчев

Обзор

600

Петка Кръстева Райкова

Обзор

600

Петко Антонов Великов

Несебър

600

Петранка Великова Димитрова

Гюльовца

200

Петранка Демирева Недева

Гюльовца

400

Петранка Милева Гьодженова

Гюльовца

800

Петранка Янева Георгиева

Равда

300

Петър Ганчев Иванов

Несебър

1000

Петър Тодоров Олчев

Равда

600

Петя Петрова Боева

Оризаре

500

Пламен Тодоров Стоянов

Несебър

500

Рада Добрева Жекова

Несебър

200

Рада Николова Берберова

Несебър

500

Рада Хрусафова Георгиева

Гюльовца

200

Радка Лилова Анчева

Тънково

600

Радка Николова Русева

Несебър

500

Радка Петрова Момчилова

Несебър

400

Радка Славова Василева

Несебър

1500

Радко Маринов Рибов

Тънково

800

Радко Тодоров Николов

Равда

500

Радостина Василева Трошанова

Несебър

600

Радостина Янкова Рапова

Несебър

1000

Райна Павлова Христова

Оризаре

400

Райна Райчева Стоянова

Оризаре

300

Ралица Евгениева Генова

Несебър

800

Росев Павлов Недялков

Несебър

200

Росица Георгиева Ракова

Баня

1000

Румен Дамянов Дамянов

Равда

400

Руса Желязкова Червенкова

Несебър

200

Русанка Иванова Стоева

Несебър

100

Русанка Стоянова Георгиева

Оризаре

200

Руска Куцарова Колева

Гюльовца

400

Сали Ибрям Саким

Гюльовца

200

Светла Благоева Кусева

Равда

400

Сербез Митев Райков

Несебър

100

Сийка Вълчева Недялкова

Равда

200

Славчо Неделчев Неделчев

Гюльовца

200

София Георгиева Борисова

Несебър

1000

София Стоянова Чернева

Несебър

200

Сребъртина Неделчева Николова

Равда

200

Стамо Щерионов Георгиев

Оризаре

600

Станка Йорданова Димитрова

Несебър

500

Станко Динев Петров

Несебър

100

Стефан Андонов Богданов

Несебър

400

Стефан Стоянов Димитров

Несебър

800

Стефан Янчев Алексиев

Несебър

500

Стефка Петрова Иванова

Тънково

600

Стойко Каменов Стоянов

Несебър

800

Стоян Василев Даскалов

Равда

800

Стоян Георгиев Георгиев

Несебър

500

Стоян Георгиев Митев

Оризаре

1000

Стоян Дионисов Пинков

Тънково

600

Стоян Петков Тянков

Гюльовца

100

Стоян Стоянов Дюлгеров

Гюльовца

200

Стоян Чернев Пенчев

Оризаре

500

Стоян Янков Костадинов

Оризаре

200

Стояна Димитрова Господинова-Бояджиева

Равда

200

Стоянка Николова Георгиева

Оризаре

100

Стоянка Янчева Петрова

Равда

200

Съби Янков Шопов

Несебър

200

Съби Янчев Куриев

Гюльовца

100

Събка Димова Костадинова

Несебър

200

Събка Либчева Пелопидова

Несебър

300

Таня Георгиева Тальокова

Несебър

200

Таня Тодорова Тодорова

Обзор

800

Теодора Любомирова Желева

Несебър

1000

Тодор Георгиев Горенов

Равда

1000

Тодор Демирев Стоянов

Кошарица

200

Тодор Димитров Данев

Несебър

200

Тодор Иванов Ченев

Оризаре

500

Тодор Йорданов Димов

Несебър

1000

Тодор Йорданов Димов

Несебър

1000

Тодор Тодоров Бичкиджиев

Оризаре

400

Тодорка Атанасова Славова

Кошарица

300

Тонка Стойчева Тодорова

Несебър

150

Тотко Йовчев Тодоров

Несебър

600

Тошко Георгиев Калпаков

Несебър

500

Фадима Мехмедова Алиева

Приселци

300

Фикрет Мустафа Кобак

Несебър

300

Филип Пламенов Иванов

Несебър

1000

Фима Ангелова Куриева

Гюльовца

300

Фотина Атанасова Асенова

Гюльовца

200

Христина Славчева Гиздова

Несебър

800

Христинка Димитрова Пенева

Несебър

800

Христо Андонов Стойков

Баня

400

Христо Канев Тодоров

Несебър

200

Христо Киров Дуков

Равда

200

Христо Николов Червенков

Баня

600

Христо Траев Узунов

Равда

1000

Христомир Петров Георгиев

Несебър

1000

Христофор Красимиров Аспарухов

Равда

500

Цветанка Петрова Цвяткова

Несебър

500

Чавдар Димчев Лечев

Тънково

500

Черню Стоянов Пенчев

Оризаре

600

Щерю Георгиев Попов

Баня

600

Явор Стоянов Матров

Обзор

800

Яни Христов Аристидов

Несебър

300

Янка Велева Асенова

Гюльовца

200

Янка Димитрова Георгиева

Оризаре

700

Янула Димова Пикова

Несебър

100

Янчо Тодоров Тодоров

Несебър

1000

Димитър Панайотов Станков

Несебър

200

Паунка Кирова Стоянова

Гюльовца

300

Василка Тодорова Димитрова

с. Оризаре

200

Петър Иванов Димитров

с. Оризаре

200

Ваня Тодорова Лефтерова

с. Гюльовца

300

Йовка Жекова Димитрова

гр. Несебър

200

Стамен Йорданов Лефтеров

с. Гюльовца

300

Тодор Георгиев Златинов

с. Гюльовца

300

Любчо Русев Славов

с. Гюльовца

300

Каля Русева Нунева

гр. Несебър

300

Янка Русева Славова

с. Гюльовца

300

Станка Георгиева Стойновска

гр. Свети Влас

200

Тонка Златинова Ставрева

с. Гюльовца

300

Петър Иванов Помаков

гр. Несебър

1000

Георги Илиев Великов

с. Равда

800

Петър Иванов Георгиев

с. Оризаре

300

Даниела Руменова Радулова

Русе/Несебър

300

Асибе Мустафа Юсеин

с. Гюльовца

300

Неранза Петрова Либчева

гр. Несебър

300

Петя Петрова Стойкова

с. Оризаре

2000

Николай Василев Станков

гр. Несебър

300

Никола Янев Лечев

гр. Несебър

300

Янчо Иванов Аврамов

с.Оризаре

500


По т. ДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 234/30.03.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно съгласие за кандидатстване с Проект „Духовни маршрути и етнографско наследство за повишаване привлекателността на културния туризъм в Несебър и Пинархисар“, по Втора покана за набиране на проектни предложения по Програма Интеррег – трансгранично сътрудничество България – Турция 2014 – 2020, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ /ИПП/ на Европейския съюз.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 760

 1. На основание чл.21 ал.1 т. 23 от ЗМСМА , дава съгласие Община Несебър да разработи и изпълни проект „Духовни маршрути и етнографско наследство за повишаване привлекателността на културния туризъм в Несебър и Пинархисар”, като кандидатства за финансиране по Програма Интеррег – трансгранично сътрудничество България – Турция 2014 - 2020, Втора покана за набиране на проектни предложения № 2014TC16I5CB005 – 2018 –2.
 2. На основание чл.21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА , дава съгласие да бъде извършена „Реконструкция на улична мрежа - гр. Несебър, Стар град“ – ІІ-ри етап, като изграждането й да бъде включено в дейностите на проект „Духовни маршрути и етнографско наследство за повишаване привлекателността на културния туризъм в Несебър и Пинархисар ”. Изградената улична инфраструктура, като обект на интервенция и доставеното оборудване по проекта се предоставят за свободно и безвъзмездно ползване като такива за целите на проекта за срок най-малко 5 години след приключване на проекта.
 3. На основание чл. 61 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър одобрява подписването на споразумение за партньорство с партньорите по проекта – Съюз за предоставяне на услуги на селищата, Пинархисар/Къркларели, Република Турция, като Община Несебър, представлявана от кмета – Николай Димитров ще е водещ партньор по проекта.
 4. Възлага на Кмета на община Несебър, при одобряване на проектното предложение от Програма Интеррег – трансгранично сътрудничество България – Турция 2014 - 2020, Общината да финансира заемообразно дейностите по проекта до възстановяване на средствата, като осигури временна наличност на средства, както и да покрива всички недопустими разходи, свързани с дейностите по проекта, необходими и направени във връзка с неговото изпълнение.
 5. Предвид краткия срок за кандидатстване, на основание чл. 60 от АПК, да допусне предварително изпълнение на Решението.

/ Списъкът с поименното гласуване е незарзделна част от настоящото решение/

 

По т. ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 199/22.03.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот с идентификатор № 51500.22.112 по КК на гр.  Несебър, в местността „Бостанлъка“.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 761

На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА,актуализира Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2018 .г, като раздел III, точка Б, подточка V „Продажба на общински имоти-земеделски земи чрез провеждане на търг или конкурс“ се допълва със следния недвижим имот, а именно: поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.22.112 по КК и КР на гр. Несебър на площ от 481 кв.м, местност „Бостанлъка“, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни условия: осма, при граници на имота поземлени имоти с №№: 51500.22.74, 51500.22.36, 51500.22.194, 51500.22.19, 51500.22.26, 51500.19.9, с АчОС№2983/13.04.2009г.

2. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.36, ал.1 от Наредбата за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот - общинска частна собственост с кадастрален идентификатор 51500.22.112 по КК и КР на гр. Несебър на площ от 481 кв.м, местност „Бостанлъка“, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни условия: осма, при граници на имота поземлени имоти с номера: 51500.22.74, 51500.22.36, 51500.22.194, 51500.22.19, 51500.22.26, 51500.19.9 с АчОС№2983/13.04.2009г., с начална тръжна цена в размер на 13 000 лв. /тринадесет хиляди лева/ без ДДС, при следните условия:

- Стъпка за наддаване – 500 лв.;

- Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена.

3. Упълномощава кмета на общината да определи останалите условия на търга.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 200/22.03.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ-211 в кв.9 по по регулационния план на С.О. „Чолакова чешма“ с. Кошарица, имот с идентификатор 39164.502.288 по КК на с. Кошарица, чрез изкупуване на идеалната част, собственост на община Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 762

 1. На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, актуализира Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2018 г, като раздел III, буква Б-Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба, подточка II се допълва със следният недвижим имот, а именно: 168/668 кв.м. ид.ч. от УПИ II-211 в кв.9 по регулационния план на СО „Чолакова чешма“, с. Кошарица, нанесен в кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кошарица с идентификатор 39164.502.288, с площ от 668 кв.м, с трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: за вилна сграда, при граници:ПИ с №№39164.502.287, 39164.15.6, 39164.502.289, 39164.502.290.
 2. На основание чл.36 от ЗС, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.40, ал.1, т.2 от Наредба №5 на ОС-Несебър да се продадат собствените на Община Несебър 168/668 кв.м. ид.ч. от УПИ II-211 в кв.9 по регулационния план на СО „Чолакова чешма“, с. Кошарица, нанесен в кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кошарица с идентификатор 39164.502.288, с площ от 668 кв.м, с трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: за вилна сграда на Лъчезар Манолов Костов, и Дарина Иванова Костова, , в качеството им на съсобственици на имота, за сумата от 6 852 лв. /шест хиляди осемстотин петдесет и два лева/ без ДДС, при квоти съответстващи на квотите им за съсобственост.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 201/22.03.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.82.4, изградена в ЗП 3 в УПИ Х-общ., в кв.4 по плана на ж.к. „Черно море“.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 763

 1. На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2018г., като раздел ІІІ, буква В. ІІІ. „Имоти, върху които ще бъде учредено право на строеж за надстрояване и/или пристрояване на съществуваща сграда” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.82 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ Х-общ., кв.4 по плана на гр.Несебър, АОС №5539/09.01.2014г.
 2. На основание чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.51, ал.1 и чл.52 от НРПУРОИ на ОС-Несебър, да бъде учредено от Кмета на Общината право на строеж на «Булрег-17» ООД, ЕИК 5902158595, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, кв.»Славейков», бл.36, вх.3, ет.8, ап.12, за надстрояване на съществуваща жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.82.4, построена върху ЗП 3 в УПИ Х – общ., кв.4 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, въз основа на което и съгласно одобрен на 07.02.2018г. идеен проект за „Надстройка на жилищна сграда в ЗП 3 в УПИ Х-общ, кв.4 по плана на ж.к.”Черно море”, с идентификатор 51500.503.82 по КК на гр.Несебър», ще се изгради надстройка на кота +5,65 с 83,80 кв.м и на кота +8,40 с 83,80 кв.м, като общата бруто застроена площ на надстройката ще стане 167,60 кв.м, а на цялата жилищна сграда - 324,60 кв.м.
 3. Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на надстрояване по т.2 в размер 26 549,30 лв./двадесет и шест хиляди петстотин четиридесет и девет лева и тридесет стотинки/ без ДДС.”

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 202/22.03.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за пристрояване и надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.51.1, изградена в ЗП 1 в УПИ ІІ-общ. в кв.7 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 764

 1. На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2018г., като раздел ІІІ, буква В. ІІІ. „Имоти, върху които ще бъде учредено право на строеж за надстрояване и/или пристрояване на съществуваща сграда” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.51 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ ІІ-общ., кв.7 по плана на гр.Несебър, АОС №5532/08.01.2014 г.
 2. На основание чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.51, ал.1 и чл.52 от НРПУРОИ на ОбС-Несебър, да бъде учредено от Кмета на Общината право на строеж на Леман Руфатова Гонсалвеш, с адрес гр.Несебър, ул.»Хан Крум»№11, вх.2, ап.13а, за пристрояване и надстрояване на собствената и съществуваща жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.51.1, построена сграда върху ЗП – 1, в УПИ ІІ-общ, кв.7 по плана на ж.к.”Черно море”, гр. Несебър, въз основа на което и съгласно одобрен на 13.12.2017г. идеен проект за „ надстройка на съществуваща жилищна сграда в ЗП 1 в УПИ ІІ-общ, кв.7 по плана на ж.к.”Черно море”,с идентификатор 51500.503.51 по КК на гр. Несебър», ще се изгради пристройка на сутерен на кота -2,80с площ от 15,00 кв.м, и кота 0,00 с площ от 17,70 кв.м и надстройка на кота +2,80 със ЗП 129,70 кв.м, като общата бруто застроена площ на пристройката и надстройката ще стане 162,40 кв.м, а на цялата жилищна сграда – 374,40кв.м.
 3. Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на надстрояване по т.2 в размер 25725,60 лв./двадесет и пет хиляди седемстотин двадесет и пет лева и шестдесет стотинки/ без ДДС.”

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 204/22.03.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на съществуваща жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.442.3 изградена в УПИ ІІІ-общ. кв.4 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 765

 1. На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2018г., като раздел ІІІ, буква В. ІІІ. „Имоти, върху които ще бъде учредено право на строеж за надстрояване и/или пристрояване на съществуваща сграда” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.442 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ ІІІ-общ., кв.4 по плана на гр.Несебър, АОС №5835/03.10.2014г.
 2. На основание чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.51, ал.1 и чл.52 от НРПУРОИ на ОбС-Несебър, да бъде учредено от Кмета на Общината право на строеж на Галина Митева Славова, с адрес гр. Нова Загора, ул. »Сан Стефано» №20, за надстрояване на собствената и съществуваща жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.442.3, построена сграда в УПИ ІІІ-общ, кв.4 по плана на ж.к.”Черно море”, гр. Несебър, въз основа на което и съгласно одобрен на 07.02.2018г. идеен проект за „Надстрояване на жилищна сграда в УПИІІІ-общ, кв.4 по плана на ж.к.”Черно море”,с идентификатор 51500.503.442 по КК на гр. Несебър», ще се изгради надстройка на кота +6,15 със ЗП 84,70 кв.м, като общата бруто застроена площ на цялата жилищна сграда ще стане 250,70 кв.м.
 3. Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на надстрояване по т.2 в размер 13 530 лв./тринадесет хиляди петстотин и тридесет лева/ без ДДС.”

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 205/22.03.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на съществуваща жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.288.4, изградена в площ на застрояване № 4 в УПИ V-общ., кв.28а по плана ж.к. „Черно море – гр. Несебър.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 766

 1. На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2018г., като раздел ІІІ, буква В. ІІІ. „Имоти, върху които ще бъде учредено право на строеж за надстрояване и/или пристрояване на съществуваща сграда” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.288 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ V-общ., кв.28а по плана на гр.Несебър, АОС №5815/17.09.2014г.
 2. На основание чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.51, ал.1 и чл.52 от НРПУРОИ на ОС-Несебър, да бъде учредено от Кмета на Общината право на строеж на Леонид Пресс, персонален номер с адрес гр.Несебър, ж.к «Черно море», 2, №56, за надстрояване на съществуваща жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.288.4, построена сграда в площ на застрояване №4 в УПИ V-общ, кв.28а по плана на ж.к.”Черно море”, гр. Несебър с кадастрален идентификатор №51500.503.288, въз основа на което и съгласно одобрен на 21.02.2018г. идеен проект за „ Надстройка на жилищна сграда в Застроително петно -4 в УПИ V общ, кв.28а по плана на ж.к.”Черно море”,с идентификатор 51500.503.288 по КК на гр.Несебър», ще се изгради надстройка кота+8,40 с 50,40 кв.м, като общата бруто застроена площ на надстройката ще стане 139,20 кв.м, а на цялата жилищна сграда – 299,20 кв.м.
 3. Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на надстрояване по т.2 в размер 22 085 лв./двадесет и две хиляди осемдесет и пет лева / без ДДС.”

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 206/22.03.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на гр. Несебър, община Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 767

На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.3 от ЗОС и чл.54, ал.4,т.6 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет-Несебър във връзка с чл.11, ал.1 и ал.2 от Закона за пчеларството и чл.69, ал.3, т.2 и чл.71, ал.7 от Закона за горите, да се учреди на Димитър Керчев Георгиев, с постоянен адрес гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №4, вх.Г, ап.15, безвъзмездно право на ползване за разполагане на постоянен пчелин върху общински имот представляващ Дял ІІІ на площ от 500 кв.м. идеална част от поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.200.24 по КК и КР на гр.Несебър, индивидуализирани съгласно приложената скица проект за реално ползване на ПИ 51500.200.24, находящ се в м.”Баира”, с начин на трайно ползване – Друг вид дървопроизводителна гора, на площ 3836863кв.м., стар идентификатор 51500.200.5, актуван с АОС №5417/14.05.2013г., за срок от 10 години.“

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 207/22.03.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на гр. Несебър, община Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 768

На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.3 от ЗОС и чл.54, ал.4,т.6 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет-Несебър във връзка с чл.11, ал.1 и ал.2 от Закона за пчеларството и чл.69, ал.3, т.2 и чл.71, ал.7 от Закона за горите, да се учреди на Марко Ченев Берберов, с постоянен адрес гр.Несебър, ж.к.”Младост” №33, ет.2, ап.4, безвъзмездно право на ползване за разполагане на постоянен пчелин върху общински имот представляващ Дял І на площ от 500 кв.м. идеална част от поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.200.24 по КК и КР на гр.Несебър, индивидуализирани съгласно приложената скица проект за реално ползване на ПИ 51500.200.24, находящ се в м.”Баира”, с начин на трайно ползване – Друг вид дървопроизводителна гора, на площ 3836863 кв.м., стар идентификатор 51500.200.5, актуван с АОС №5417/14.05.2013г., за срок от 10 години.“

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 208/22.03.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот на ЮЛНЦОП Сдружение „Дружество за културни връзки и хуманитарно сътрудничество между български и гръцки граждани Месембрия“.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 769

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.18 от НРПУРОИ на Общински съвет – Несебър да се отдаде под наем за срок от 3 /три/ години на СНЦ „Дружество за културни връзки и хуманитарно сътрудничество между български и гръцки граждани - Месембрия”, вписано в регистъра за ЮЛНЦОП към министерството на правосъдието под №20120126006 /съгл.Удостоверение с №006/26.01.2012г./, регистрирано по ф.д. № 698 по описа на БОС за 1992г., със седалище и адрес на управление гр. Несебър, ул. ”Тервел” № 5, представлявано от Тони Атанасова Байчева, в качеството й на председател на Управителния съвет, Булстат 102785230, общински имот частна общинска собственост, представляващ: Офис на площ от 31.32 кв.м ведно със складово помещение на площ от 9.36 кв.м, находящ се на втори етаж в сграда с кадастрален идентификатор 51500.501.295.1 по КК на гр. Несебър – стара част, ул.”Митрополитска” №12, АОС №463/30.04.1998г., срещу месечна наемна цена в размер на 73.26 лв. /седемдесет и три лева и двадесет и шест стотинки/ с ДДС, определена съгласно Приложение №1, т.І.3 към чл.23 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС - Несебър.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ДВАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 209/22.03.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на безвъзмездно право на управление на помещение в Общинска сграда с идентификатор 51500.501.295.1 по КК на гр. Несебър-стара част.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 770

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.16, ал.2 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет - Несебър да се предостави за срок от 3 /три/ години на Областна Дирекция на МВР – Бургас, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.”Христо Ботев” №46, ЕИК 129009742, представлявана от директора й Калоян Костадинов Калоянов, безвъзмездно право на управление на имот частна – общинска собственост, представляващ: Офис на площ от 12.35 кв.м, находящ се на втори етаж от сграда с идентификатор 51500.501.295.1 по КК на гр. Несебър, ул.“Митрополитска“ №12, АчОС№463/30.04.1998г.“

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх. № 210/22.03.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на безвъзмездно право на управление на помещение в общинска сграда с идентификатор 51500.501.295.1 по КК на гр. Несебър – стара част.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 771

І.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет - Несебър, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018г. като раздел ІІІ, буква Г „Имоти в урбанизирана територия, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на ползване и управление“ се допълва със следния общински имот: „Офис на площ от 15.40 кв.м, находящ се на втори етаж от сграда с идентификатор 51500.501.295.1 по КК на гр. Несебър, ул.“Митрополитска“ №12, АчОС №463/30.04.1998г.“

ІІ. На основание чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.16, ал.2 от Наредба №5 за РПУРОИ от Общински съвет - Несебър да се предостави за срок от 3 /три/ години на Регионална дирекция по горите - Бургас към ИАГ при МЗХ, с адрес: гр.Бургас, ул.“Иван Шишман“ №8, Булстат 00057880, чрез директора й инж. Станимир Божанов, безвъзмездно за управление недвижим имот частна – общинска собственост, представляващ: Офис на площ от 15.40 кв.м, находящ се на втори етаж от сграда с идентификатор 51500.501.295.1 по КК на гр. Несебър, ул.“Митрополитска“ №12, АчОС№463/30.04.1998г., за офис на изнесено звено на горските инспектори.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред - Предложение вх.№ 179/15.03.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.78.21, м. „Чатал тепе“, землището на с. Равда.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 772

 1. На основание чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и след като се убеди, че са спазени законовите изисквания, Общински съвет-Несебър разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.78.21 с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване- друг вид земеделска земя , целия на площ от 1965кв.м, находящ се в землището на с. Равда, местност „Чатал тепе“ за неземеделски нужди, зона „Ок“ с предназначение „За курортни сгради, жилищни сгради за постоянно обитаване и сезонно обслужване, сгради за общественообслужващи дейности и обекти на транспорта“ при устройствени показатели Кпл.=30%, Кинт.= 1,50, Н≤15,00м и минимално озеленяване 50%, паркиране в имота и провеждане на съответните процедури по ЗОЗЗ.
 2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ за изработване на проекта на ПУП-ПЗ.

При представяне на проекта за ПУП-ПЗ за имота също така да се представят Ел. и ВиК схеми съгласувани съответно с “Електроразпределение ЮГ“ ЕАД и с „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД-Бургас

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
Екземпляр от решение да се връчи на заинтересованите лица и на кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.
Решението съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 193/21.03.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на допълнителни схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ за гр. Несебър – нов град, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 773

На основание чл 21 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 14, ал.3 от Наредба №10 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на община Несебър и чл.5 ал.3 от Наредба №2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Несебър, Общински съвет Несебър съгласува приложените схеми неразделна част от настощото решение, както следва:

- схема за поставяне на 5 броя павилиони в ПИ 51500.502.843 по КК на гр. Несебър;

- схема за поставяне на: паметник на Апостол Петков Терзиев-Апостол Войвода в УПИ V кв.54 по плана на гр. Несебър-нов град;

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 194/21.03.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на допълнителна схема за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ за: 4 броя химически тоалетни в ПИ 61056.501.497 по КК на с. Равда, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 774

На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 14, ал.3 от Наредба №10 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на община Несебър и чл.5 ал.3 от Наредба №2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Несебър, Общински съвет - Несебър съгласува приложената допълнителна схема неразделна част от настоящото решение , за поставяне на 4 броя химически тоалетни по реда на Наредба № 2 на ОС в ПИ 61056.501.497 по КК на с.Равда;

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 195/21.03.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на допълнителна схема за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ за: 8 броя павилиони в ПИ 61056.501.494 по КК на с. Равда, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър.

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 775

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА във вр. с чл. 14, ал.3 от Наредба №10 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на община Несебър и чл.5 ал.3 от Наредба №2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Несебър, Общински съвет Несебър съгласува приложената допълнителна схема неразделна част от настоящото решение за поставяне на 8 броя павилиони в ПИ 61056.501.494 от които три броя павилиони за бързо обслужване с № 1,2,3 и пет броя павилиони за промишлени стоки с №4,5,6,7 и 8.

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред - Предложение вх.№ 109/16.02.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изразяване на принципно съгласие за изработване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация на К.К. „Слънчев бряг-запад в частта му по отношение на УПИ ІІ-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.520, УПИ VІІ, идентичен с поземлени имот № 51500.506.689 и част от поземлен имот с идентификатор № 51500.506.528 по КК на гр. Несебър, кв.4501 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 776

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – гр. Несебър, след като съобрази изложените в докладната записка мотиви дава съгласие за изработване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ II-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.520, УПИ VII, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.689 и част от поземлен имот с идентификатор №51500.506.528 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 4501 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Запад”, с което задание и скица предложение към него се предлага отнемане на общо 785 кв.м. от УПИ II-общ. /ПИ 51500.506.520/ с площ 7165 кв.м., като 508 кв.м. се придават към УПИ VII /ПИ 51500.506.689/ с площ 1162 кв.м. и 277 кв.м. се придават към ПИ 51500.506.528 с площ 9625 кв.м. и се оформя улица тупик. След промяната УПИ II-общ. /ПИ 51500.506.520/ ще бъде с площ 6380 кв.м., УПИ VII /ПИ 51500.506.689/ ще бъде с площ 1670 кв.м. и ПИ 51500.506.528 ще бъде с площ 9902 кв.м. Запазват се отреждането „За складове и търговия“, устройствената зона „Пп“ и устройствените показатели за УПИ VII /ПИ 51500.506.689/.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 214/23.03.2018 г. от инж. Клара Каравасилева – директор на дирекция „Устройство на територията, инвеститорски контрол и контрол върху строителството“ при община Несебър, относно съгласуване на допълнителна схема за преместваем обект по реда на чл.56: витрина за сладолед със слънцезащитно съоръжение – тента в ПИ 61056.502.550 по КК на с. Равда, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 777

На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА във вр. с чл. 14, ал.3 от Наредба №10 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на община Несебър и чл.5 ал.3 от Наредба №2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Несебър, Общински съвет - Несебър съгласува приложената допълнителна схема неразделна част от настоящото решение , за поставяне на витрина за сладолед със слънцезащитно съоръжение-тента в ПИ 61056.502.550 на територията на с.Равда .

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 216/23.03.2018 г. от инж. Клара Каравасилева – директор на дирекция „Устройство на територията, инвеститорски контрол и контрол върху строителството“ при община Несебър, относно изразяване на съгласие за проектиране на ПУП-ПР в обхват УПИ ХVІІІ-178 с идентификатор по КК 11538.501.293 в кв.24 по плана на гр. Свети Влас.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 778

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във вр. с чл.131 от ЗУТ в качеството си на заинтересовано лице, Общински съвет-Несебър дава съгласие да бъде процедиран представения проект за изменение на ПУП-ПР в обхват УПИ ХVІІІ-178 с идентификатор по к.к. 11538.501.293 в кв.24 по плана на гр.Свети Влас, който видно от заданието, се предвижда провеждане на регулационните граници на УПИ ХVІІІ-178 в кв.24 по плана на гр.Свети Влас по имотни граници на имот с идентификатор по кадастрална карта 11538.501.293 по одобрена кадастрална карта. Новообразувания УПИ ХVІІІ в кв.24 е с площ 432 кв.м и отреждане „за жилищно строителство“.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 217/23.03.2018 г. от инж. Клара Каравасилева – директор на дирекция „Устройство на територията, инвеститорски контрол и контрол върху строителството“ при община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация на к.к. „Слънчев бряг-изток“ в частта му по отношение на УПИ ІІ, с идентификатор 51500.505.35 по КК на гр. Несебър в кв.6 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 779

На основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.15, ал.3 от ЗУТ и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет ОДОБРЯВА проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация на к.к. „Слънчев бряг – Изток”, в частта му по отношение на УПИ II, с идентификатор №51500.505.35 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 6 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Изток”, с който проект се УПИ II /ПИ 51500.505.35/ с площ 5447 кв.м. се разделя на два новообразувани УПИ II-35 с площ 2749,5 кв.м. и УПИ VIII-35 с площ 2697,5 кв.м с отреждане „За хотел, обслужващи функции, спорт, атракции, паркинг и озеленяване“. Приложено е и зониране по ЗУЧК съгласно, което 870 кв.м. от новообразувания УПИ II-35 пападат в зона „Б“ съгласно ЗУЧК и 1879,5 кв.м. в зона „А“ съгласно ЗУЧК. 895 кв.м. от новообразувания УПИ VIII-35 попадат в зона „Б“ съгласно ЗУЧК и 1802,5 кв.м. попадат в зона „А“ съгласно ЗУЧК. Сграда с идентификатор №51500.505.35.2 остава в УПИ II-35, а сграда с идентификатор №51500.505.35.3 остава в УПИ VIII-35.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т. ТРИДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 224/27.03.2018 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 750 по т.33 от дневния ред на сесия на Общински съвет – Несебър, проведена на 02.03.2018 г., обективирано в протокол № 25/02.03.2018 г.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 780

На основание чл.62, ал.2 от АПК,

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №750 по т.33 от дневния ред на сесия проведена на 02.03.2018 г., обективирано в Протокол №25 от 02.03.2018 г.,/необнародвано в ДВ поради допусната ЯФГ/ и същото придобива следната редакция :

На основание чл.91, ал.1 от АПК, във вр, с чл.129, ал1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА

ОТТЕГЛЯ решение № 598 по т. 43 от протокол № 18/ 30.06.2017г. на Общински съвет – Несебър, обнародвано в ДВ, бр.58/18.07.2017г., стр.31, с което е одобрен проект за изменение на ПУП - План за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – запад”, община Несебър, в частта му по отношение на УПИ І (с идентификатор 51500.506.226) и УПИ II-204, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.506.227 по КК на гр.Несебър, в 6702 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – запад”, предвиждащ придаване на 800 кв.м. от УПИ І (ПИ 51500.506.226) с площ 9 241 кв.м. към УПИ IІ-204 (ПИ 51500.506.227) с площ 2115 кв.м. и урегулиране на част от УПИ І (ПИ 51500.506.226) с площ 9 241 кв.м. на УПИ III с площ 801 кв.м. Площта на УПИ IІ-204 (ПИ 51500.506.227) става 2 915 кв.м., а на УПИ І (ПИ 51500.506.226) 7 640 кв.м. Новообразувания УПИ IІ-204 (ПИ 51500.506.227) с площ 2915 кв. м се отрежда „за хотел, спорт и озеленяване”, запазват се устройствената зона „Ок“ и действащите устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15м., минимално озеленена площ 50% и паркиране в имота. Новообразувания УПИ III с площ 801 кв.м. се отрежда „за търговия и озеленяване”, въвежда се устройствена зона „Ок“ и се установяват следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,2, Нкорниз – 10м. (3 етажа), минимално озеленена площ 50% и паркиране в имота и предназначение. УПИ I-новообразуван (с идентификатор 51500.506.226) променя площта си на 7 640 кв. м, като запазва градоустройствените си показатели и предназначение „за озеленяване и спорт”.

Връща преписката на общинска администрация – Несебър за изпълнение на процедурата по чл.65 от НССПКККР.

В 7- дневен срок решението да се изпрати за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица пред Административен съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването му.“

 

По т. ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 226/27.03.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР на к.к. „Слънчев бряг-изток“, в частта му по отношение на УПИ І, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.505.97 и УПИ ІІІ, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.505.398 по КК на гр. Несебър, кв.18 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 781

На основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.15, ал.3 от ЗУТ и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет-Несебър, ОДОБРЯВА проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация на к.к. „Слънчев бряг – Изток”, в частта му по отношение на УПИ І, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.505.97 и УПИ III, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.505.398 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 18 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Изток”.

Проектът касае Обединяване на УПИ I /ПИ 51500.505.97/ с площ 2713 и УПИ III /ПИ 51500.505.398/ с площ 679 кв.м. в новообразуван УПИ I, с площ 3392 кв.м. и отреждане „За хотел, обслужващи функции, атракции, озеленяване, басейн и спорт“ без да се променят устройствените показатели.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т. ТРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх. № 233/30.03.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на прокарване за изграждане на обект: „тръбна разпределителна мрежа – с. Равда“.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 782

На основание чл. 281а, ал. 1, т.2 и 287, ал. 4 от ЗЕС във вр. с чл. 188, ал. 5 от ЗУТ във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 8 във вр. с ал. 2 от ЗМСМА

 1. Учредява право на прокарване на „Равда нет” ЕООД, ЕИК 147096396, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник”, бл. 413, вх. 6, ет. 3, ап. 9 представлявано от управителя Димитър Петров Атанасов върху следните имоти и на следната площ по кадастралната карта на с. Равда, а именно:

ПИ 61056.501.505 на площ от 128.75 кв.м., начин на трайно ползване: за улица
ПИ 61056.501.506 на площ от 48.3 кв.м., начин на трайно ползване: за улица
ПИ 61056.501.507 на площ от 78.64 кв.м., начин на трайно ползване: за улица
ПИ 61056.501.508 на площ от 142.59 кв.м., начин на трайно ползване: за улица
ПИ 61056.501.511 на площ от 79.88 кв.м., начин на трайно ползване: за улица
ПИ 61056.501.52 на площ от 49.94 кв.м., начин на трайно ползване: за улица
ПИ 61056.501.521 на площ от 22.84 кв.м., начин на трайно ползване: за улица
ПИ 61056.501.522 на площ от 103.09 кв.м., начин на трайно ползване: за улица
ПИ 61056.501.523 на площ от 69.07 кв.м., начин на трайно ползване: за улица
ПИ 61056.501.524 на площ от 46.45 кв.м., начин на трайно ползване: за улица
ПИ 61056.501.545 на площ от 38.55 кв.м., начин на трайно ползване: за улица
ПИ 61056.501.546 на площ от 37.54 кв.м., начин на трайно ползване: за улица
ПИ 61056.502.519 на площ от 93.47 кв.м., начин на трайно ползване: за улица
ПИ 61056.502.521 на площ от 297.78 кв.м., начин на трайно ползване: за улица
ПИ 61056.502.522 на площ от 53.55 кв.м., начин на трайно ползване: за улица
ПИ 61056.502.523 на площ от 85.68 кв.м., начин на трайно ползване: за улица
ПИ 61056.502.524 на площ от 86.97 кв.м., начин на трайно ползване: за улица
ПИ 61056.502.525 на площ от 128.81 кв.м., начин на трайно ползване: за улица
ПИ 61056.502.528 на площ от 65.11 кв.м., начин на трайно ползване: за улица
ПИ 61056.502.529 на площ от 193.66 кв.м., начин на трайно ползване: за улица
ПИ 61056.502.53 на площ от 63.03 кв.м., начин на трайно ползване: за улица
ПИ 61056.502.531 на площ от 87.39 кв.м., начин на трайно ползване: за улица
ПИ 61056.502.532 на площ от 124.5 кв.м., начин на трайно ползване: за улица
ПИ 61056.502.533 на площ от 40.38 кв.м., начин на трайно ползване: за улица
ПИ 61056.502.534 на площ от 39.76 кв.м., начин на трайно ползване: за улица
ПИ 61056.502.535 на площ от 3.92 кв.м., начин на трайно ползване: за улица
ПИ 61056.502.538 на площ от 218.03 кв.м., начин на трайно ползване: за улица
ПИ 61056.502.54 на площ от 64.23 кв.м., начин на трайно ползване: за улица
ПИ 61056.502.546 на площ от 50.38 кв.м., начин на трайно ползване: за улица
ПИ 61056.502.547 на площ от 98.35 кв.м., начин на трайно ползване: за улица
ПИ 61056.502.548 на площ от 100.92 кв.м., начин на трайно ползване: за улица
ПИ 61056.502.549 на площ от 47.18 кв.м., начин на трайно ползване: за улица
ПИ 61056.502.55 на площ от 315.69 кв.м., начин на трайно ползване: за улица
ПИ 61056.502.551 на площ от 40.44 кв.м., начин на трайно ползване: за улица
ПИ 61056.502.553 на площ от 158.28 кв.м., начин на трайно ползване: за улица
ПИ 61056.502.554 на площ от 39.34 кв.м., начин на трайно ползване: за улица
ПИ 61056.502.556 на площ от 37.27 кв.м., начин на трайно ползване: за улица
ПИ 61056.502.557 на площ от 27.94 кв.м., начин на трайно ползване: за улица
ПИ 61056.502.558 на площ от 14.54 кв.м., начин на трайно ползване: за улица
ПИ 61056.502.559 на площ от 27.43 кв.м., начин на трайно ползване: за улица
ПИ 61056.502.561 на площ от 66.95 кв.м., начин на трайно ползване: за улица
ПИ 61056.502.562 на площ от 67.23 кв.м., начин на трайно ползване: за улица
ПИ 61056.502.563 на площ от 149.62 кв.м., начин на трайно ползване: за улица
ПИ 61056.502.565 на площ от 44.7 кв.м., начин на трайно ползване: за улица

 1. Описаните в т. 1 права се учредявят безвъзмездно на основание чл. 287, ал. 3 от ЗЕС.
 2. В изпълнение на чл. 281а от ЗЕС възлага на Кмета на Община Несебър да сключи договор „Равда нет” ЕООД, ЕИК 147096396, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник”, бл. 413, вх. 6, ет. 3, ап. 9 представлявано от управителя Димитър Петров Атанасов за учредяване на посочените по – горе вещни права.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 211/22.03.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 783

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване на изискванията на чл.75-79 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на Община Несебър както следва :

§1. В чл.3, т.1 след основния текст се добавя изречението „като тротоарите могат да се използват за търговски и други цели само ако е запазена площ за преминаване на пешеходците с широчина не по-малка от 2 метра“

§2. В чл.3, т.2 след основния текст се добавя изречението „като тротоарите могат да се използват за търговски и други цели само ако е запазена площ за преминаване на пешеходците с широчина не по-малка от 2 метра“

§3. В т.3 на чл.3 предложението в основния текст „витрини и др“ се заличава.

§ 4 В т. 2 на чл. 3 след израза « маси сергии «, се добавя израза „витрини”

 

По т. ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 239/02.04.2018 г., от Сотир Янков Наумов – управител на „Общински плажове Несебър“ ЕООД – гр. Несебър, относно одобряване на годишен финансов отчет за дейността на „Общински плажове Несебър“ ЕООД за 2017 г.

Общинският съвет с 18 гл. «за» от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 784

На основание чл 21 ал.2 от ЗМСМА, чл.137, ал.1 т.3, във връзка с чл.147, ал.2 от Търговския закон и чл.10, т.6 от Учредителния акт на дружетвото, приема годишния отчет и баланса на дружество - Общински плажове Несебър“ ЕООД за 2017 г. със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, област Бургас, ул. „Еделвайс“ № 10, ет.4 ст.45, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК – 204059507.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕСЕБЪР: Р. КУЛЕВ

Технически сътрудник-протоколист: Р. Бинчарова