За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

№ 10/20.09.2016 г.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка вх.№ 544/09.09.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно допълнение на Приложение № 1 към чл.24 на Наредба № 5 на Общински съвет – Несебър за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
 2. Докладна записка вх.№ 522/30.08.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за опазване на околната среда на територията на община Несебър.
 3. Докладна записка вх.№ 542/09.09.2016 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър с проекти по „Програмата за развитието на селските райони 2014-2020 г.“
 4. Докладна записка вх.№ 533/08.09.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно подаване на проектно предложение по процедура „Осигуряване на топъл обяд  2016“ ВG 05FМОР001-3.002 по оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.
 5. Докладна записка вх.№ 555/13.09.2016 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно отпускане на средства на Спортен клуб „Бушидо“ – гр. Несебър.
 6. Докладна записка вх.№ 531/08.09.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци, приета с решение № 109 от Протокол № 5/27.02.2008 г. на Общински съвет – Несебър.
 7. Докладна записка вх.№ 554/13.09.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект за допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци, приета с решение № 109 от Протокол № 5/27.02.2008 г. на Общински съвет – Несебър.
 8. Докладна записка вх.№ 537/08.09.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на кметство Обзор.
 9. Докладна записка с вх. № 540/08.09.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне броя на групите и броя на учениците в тях в общински образователни институции, които не прилагат системата на делегираните бюджети и утвърждаване на паралелки под норматива за минимален брой ученици в училищата в община Несебър за учебната 2016/2017 година.
 10. Докладна записка с вх. № 539/08.09.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна в Общински детски комплекс – гр. Несебър, предвид новия Закон за предучилщното и училищното образование.
 11. Докладна записка вх.№ 543/09.09.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот на ЮЛНЦОП „Сдружение „Спортен клуб Бушидо“.
 12. Докладна записка вх.№ 545/09.09.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост поради отпаднало предназначение на новообразуван УПИ ­­IX-общ. в кв.5201 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“.
 13. Докладна записка вх.№ 536/08.09.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост поради отпаднало предназначение на част от улично пространство, включена в площта на новообразуван УПИ VI-6031 в кв.11 по плана на гр. Свети Влас-юг.
 14. Докладна записка вх.№ 534/08.09.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на изградени ВиК инфраструктурни обекти на ВиК ЕАД – Бургас за стопанисване, поддържане и експлоатация.
 15. Доклад вх.№ 546/12.09.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии обект:„Външни водопровод и канализация“ за поземлен имот с идентификатор 51500.84.54 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу“.
 16. Докладна записка  вх.№ 528/01.09.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-общ. и УПИ Х-общ. в кв.54 по плана на гр. Несебър с идентификатори 51500.502.314 и 51500.502.479 по КК на гр. Несебър.
 17. Докладна записка  вх.№ 527/31.08.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“ в частта му по отношение на УПИ ІІ, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.505.206 по кадастралната карта на гр. Несебър, кв.45 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“.
 18. Докладна записка  вх.№ 526/31.08.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 306 от протокол № 9/27.07.2016 г. на Общински съвет – Несебър.
 19. Докладна записка  вх.№ 547/12.09.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 245 от протокол № 8/15.06.2016 г. на Общински съвет – Несебър.
 20. Предложение вх.№ 552/12.09.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VІІ-177, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.506.352 и УПИ ХІІІ-177, идентичен с имот 51500.506.351 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.6001 по плана на к.к. „Слънчев бряг.запад“.
 21. Предложение вх.№ 553/12.09.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на проект за ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 51500.510.62, 51500.510.137 и  51500.510.149 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Акротирия“.

 

 

По т. ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 544/09.09.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно допълнение на Приложение № 1 към чл.24 на Наредба № 5 на Общински съвет – Несебър за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Общинският съвет с гл. 21 „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 310

На основание чл. 8 от Закона за нормативните актове,  чл. 21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.2 от ЗОС, чл. 8 от Закона за нормативните актове,  чл. 21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.2 от ЗОС Приема Наредба за допълнение на Приложение №1 към чл.24 на Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет Несебър, както следва:

§1. Приложение №1 подточка ІІ към чл.24 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се  допълва с нова подточка  9 с текст , както следва

в първа графа  „пореден номер“ - 9,

във втора графа „Имот , предназначение на имота“ – Закрити спортни имоти;

в трета графа „ гр.Несебър, кк.Сл.Бряг“ – 2.00лв.

в останалите графи – 1.80лв.

§2. Измененията влизат в сила в тридневен срок от публикуването им във вестник “Слънчев бряг.

 

По т.ВТОРА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 522/30.08.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за опазване на околната среда на територията на община Несебър.

Общинският съвет с гл. 21 „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 311

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА  ПРИЕМА Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за опазване на околната среда на територията на община Несебър както следва.

§1. В Глава втора, раздел ІІ, Чл.15, ал.4.: „За извозването и депонирането на големогабаритни и строителни отпадъци от домакинствата, гражданите не заплащат ползването на депо, а само транспортните разходи, в случай че транспортирането е по заявка.“, след думата „депо“ се добавя: „ до 700кг. за едно домакинство“,

като текста  на  чл.15 ал.4  се променя така: „За извозването и депонирането на голямо габаритни и строителни отпадъци образувани от домакинствата в общината, гражданите не заплащат ползването на депо до 700кг. за едно домакинство, а само транспортните разходи, когато транспортирането е по заявка.”

§2. В Глава втора, раздел  ІІ, се приема нова ал.5 на чл.15  с текст: „Притежателите на отпадъци по ал.4. са задължени да предават отпадъците на лица отговарящи на разпоредбата по чл.15, ал.1.”

§3. В Глава пета, раздел Х, от текста  на чл.88  се  премахват думите: „След завършване и приемане на строителството“   и същият придобива следната редакция :

Чл.88 Общинските органи по опазване на околната среда извършват проверки по изпълнението на задълженията на собствениците /възложителите/, свързани с озеленяване и компенсаторно залесяване, като отсечената растителност се възстановява в удвоен брой. Компенсаторното залесяване се извършва на място, в срокове и видове растителност, определени от общинските органи по околна среда.“

§4. В Глава девета - Административно - наказателни разпоредби 

текста  на Чл.125 се променя така: „За нарушения на Наредбата виновните физически лица се наказват с глоба от 10лв. до 5000лв. включително, а търговците и юридическите лица – с имуществена санкция от 500лв. до 15 000лв. включително.“

 

По т.ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 542/09.09.2016 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър с проекти по „Програмата за развитието на селските райони 2014-2020 г.“.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 312

На основание чл. 21  ал. 2  от ЗМСМА

1. Общински съвет – Несебър  дава съгласие Община Несебър да кандидатства по „Програмата за развитието на селските райони” 20014-2020 год., мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ , под мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура с проекти „Изграждане на тротоари в ж.к. „Черно море”, гр. Несебър – I  и II етап“, „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане  на СУ“Л. Каравелов“ – гр. Несебър“.

 2. Възлага на Кмета на общината, при одобряване на проекта, общината да обезпечи технически и финансово дейностите,  според изискванията на ПРСР, както и да поеме всички необходими недопустими разходи, свързани с проекта.

3. Общински съвет – Несебър приема, че дейностите, включени в проекти  „Изграждане на тротоари в ж.к. „Черно море”, гр. Несебър – I  и II етап ” и „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане  на СУ“Л. Каравелов“ – гр. Несебър“, отговарят на приоритетите на община Несебър и „Плана за развитие на община Несебър 2014-2020”.

 

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 533/08.09.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно подаване на проектно предложение по процедура „Осигуряване на топъл обяд 2016“ ВG 05FМОР001-3.002 по оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 313

На основание чл.21 ал. 2  от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър дава съгласие община Несебър да кандидатства за безвъзмездна помощ с проектно предложение по процедура „Осигуряване на топъл обяд 2016" BG05FMOP001-3.002 по оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

 

На основание чл. 60 от АПК във връзка с кратките срокове за кандидатстване  по програмата, допуска предварително изпълнение на решението .

 

По т.ПЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 555/13.09.2016 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно отпускане на средства на Спортен клуб „Бушидо“ – гр. Несебър.

Общинският съвет с гл. 20 гл. „за” и 1 гл. „въздържал се“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 314

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър отпуска целева субсидия на сдружение Спортен клуб „Бушидо – гр. Несебър в размер на 5 000 /пет хиляди/ лв. за транспортни разходи за участието им в предстоящите турнири на национално и международно ниво.

 

По т.ШЕСТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 531/08.09.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци, приета с решение № 109 от Протокол № 5/27.02.2008 г. на Общински съвет – Несебър.

Общинският съвет с гл. 16 „за” и 5 гл. „против“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 315

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.1, ал 2 и чл. 22 от Закона за местните данъци и такси, на основание чл. 1, ал. 2 и чл. 22 от Закона за местните данъци и такси и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър  приема Наредба за  изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци, приета с решение № 109 Протокол № 5/ 27.02.2008 год. на Общински съвет – Несебър/, както следва:

 

 § 1. В чл. 18 се правят следните изменения:

данъчната ставка от “1.2” се променя на “    1,8”.

 

§ 2. Измененията и допълненията на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци на Общински съвет – Несебър влизат в сила в 3-дневен срок след публикуването им във в-к „Слънчев Бряг”.

/ Списъкът с поименното гласуване  е неразделна част от настоящото решение /

 

По т. СЕДМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 554/13.09.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект за допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци, приета с решение № 109 от Протокол № 5/27.02.2008 г. на Общински съвет – Несебър.

Общинският съвет с гл. 21 „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 316

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.1, ал.2 и чл. 22 от Закона за местните данъци и такси, на основание чл.1, ал.2 и чл.22 от Закона за местните данъци и такси и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Несебър приема  Наредба за допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци, приета с решение № 109 Протокол № 5/ 27.02.2008 год. на Общински съвет – Несебър:/, както следва:

 

 § 1. Създава се нов Раздел VII “Данък върху таксиметров превоз на пътници”

Чл. 67. (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници на територията на Община Несебър.

(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с изключение на случаите по глава втора, раздел VI от този закон.

(3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на Община Несебър по Закона за автомобилните превози.

Чл. 68.  (1) Годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници на територията на Община Несебър е в размер на 300 лв.

(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал.1 се дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Чл. 69.  (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчна декларация по образец за дължимия данък в Община Несебър.

(2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с определянето на данъка.

(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.

(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на вписване на прехвърлянето в търговския регистър в съответната община.

Чл. 70.  (1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя по следната формула:

ДДТГ = ГДТПП x  БМ

, където

12

ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл. 68;

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:

НВДТПП = ПГДТПП x БМ

, където

12

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Чл. 71 Данъкът по чл. 68 се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

Чл. 72.  Възстановяване на надвнесен данък по чл. 70, ал. 2 се извършва по писмено искане на данъчно задължено лице по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

            § 2. Допълненията на Наредба № 14 за определяне на размера на местните данъци на Общински съвет – Несебър влизат в сила от 01.01.2017 г.

/ Списъкът с поименното гласуване  е неразделна част от настоящото решение /

 

По т. ОСМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 537/08.09.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на кметство Обзор.

Общинският съвет с гл. 21 „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 317

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет -.Несебър дава съгласие за поисканата актуализация на бюджета на Кметство – гр.Обзор за пренасочване на средства, както следва:

От обект: Изработване на граници, обхват и режим на опазване и задание и проект ПУП – ПРЗ на археологически обект „Ранновизантийски терми – реставрация, консервация и адаптация“, дейност 759 § 5309    - 69 000 лв.

 

В обект: Извършване на спешни консервационни мерки на обект „Ранновизантийски терми – гр.Обзор“ + 19 000 лв.

На ВРБК – Музей старинен Несебър – дейност 740, § 1098 за извършване на археологически проучвания за разширяване обхвата на вече откритите структури на обект „Ранновизантийски терми“      + 10 000 лв.                                                                                                

В дейност 619,  § 5309 – за изработване на технически проект „Създаване на подходяща градска среда с прилежаща инфраструктура за централна градска част“ + 40 000 лв.

/ Списъкът с поименното гласуване  е неразделна част от настоящото решение /

 

По т. ДЕВЕТА от дневния ред - Докладна записка с вх. № 540/08.09.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне броя на групите и броя на учениците в тях в общински образователни институции, които не прилагат системата на делегираните бюджети и утвърждаване на паралелки под норматива за минимален брой ученици в училищата в община Несебър за учебната 2016/2017 година.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 318

На основание чл.21 ал.2  от ЗМСМА  във връзка с  чл. 2а, ал. 1 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, утвърждава броя на групите и учениците в Общински детски комплекс – Несебър, както следва:

Общински детски комплекс – гр. Несебър

33 групи, в т.ч.

постоянни – 26 групи х 13 деца и

временни – 7 групи

- общо 338 деца        

На основание чл. 11, ал. 2 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена,  утвърждава като самостоятелни паралелки под норматива за минимален брой ученици за учебната 2016/2017 година следните  паралелки, за които се осигуряват допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес при условията на чл. 11, ал. 3 – 6 на Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена - извън определените по единни разходни стандарти, чрез бюджета на община Несебър:

 

СУ „Любен Каравелов” – гр. Несебър:

ХІI б клас – 12 ученика

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – гр. Обзор:   

ІV клас     -    15 ученика

V  клас     -    13 ученика

VІII клас   –     7 ученика

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” –  гр. Св. Влас : 

ІV клас       –     15 ученика

VI клас       –     14 ученика 

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” - с. Равда : 

IV клас       -     15 ученика

V   клас     –      15 ученика                                                   

VІІ клас   –       14 ученика

 5. ОУ „Васил Левски” - с. Тънково : 

 І клас      -    12 ученика

 ІІI клас     -   13 ученика                                                   

 V клас     -    14 ученика

 VI клас      -  12 ученика

 VІI клас     –   9 ученика

 VІІI клас    –   9 ученика

6. ОУ „Георги Стойков Раковски” – с. Оризаре

 VІІI клас    –   14 ученика       

7. ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” -  с. Гюльовца :

ІІ клас     –    8 ученика

ІІІ клас    –  15 ученика

IV клас    -    8 ученика

V клас     –  13 ученика

VI клас    -   11 ученика

VІI клас   –    8 ученика

VIII клас  -   12 ученика

8. ОУ „Св. Иван Рилски” - с. Кошарица:

 І клас      -    11 ученика

 ІІ клас     –    11 ученика

 III  и  IV – слята  –  13 ученика 

 V и VІ – слята  –   16 ученика 

 VІІ и VІІІ- слята  –  10 ученика

 

По т. ДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка с вх. № 539/08.09.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна в Общински детски комплекс – гр. Несебър, предвид новия Закон за предучилщното и училищното образование.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 319

На основание чл. 21, ал.1 т. 23 и ал. 2  от ЗМСМА, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и § 18, ал. 1, т. 1, ал. 2 и ал. 3 от ПЗР на Закона за предучилищното и училищното образование:

Дава съгласие Общински детски комплекс Несебър, считано от 01.08.2016 г., да продължи да осъществява дейността си по Закона за предучилищното и училищното образование като Център за подкрепа за личностно развитие – за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, с наименование Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс Несебър.

Възлага на Кмета на община Несебър в срок до 01.11.2016 г. да определи със заповед дейността по чл. 49 от ЗПУО на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс Несебър.

Възлага на Кмета на община Несебър в срок до 01.01.2017 г. да предложи на Общински съвет Несебър проект на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс Несебър.

/ Списъкът с поименното гласуване  е неразделна част от настоящото решение /

 

 

По т. ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 543/09.09.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот на ЮЛНЦОП „Сдружение „Спортен клуб Бушидо“.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 320

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет  - Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016г. като  раздел ІІІ, буква А.1 „Нежилищни имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под наем“ се допълва със следния общински имот:

  1„Самостоятелен обект на обща площ от 138.40 кв.м – тренировъчна зала за бойни спортове, находяща се в сграда №7, с идентификатор 51500.502.429.7.2 по КК на гр.Несебър, ул.“Любен Каравелов“ №1, АОС 6417/06.07.2016г.“

  2. На основание чл.14, ал.6 от ЗОС, чл.50а, ал.2 от ЗФВС и чл.18 от Наредба №5 за РПУРОИ  на Общински съвет - Несебър да се отдаде под наем на Спортен клуб „Бушидо“ – гр.Несебър, вписано в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза под №20110527017, регистрирано по ф.д.№138 по описа на БОС за 2010г., със седалище и адрес на управление гр.Несебър, ул.“Витоша“ №2, ЕИК по Булстат 176021222, представлявано от Христо Ангелов Терзиев, в качеството му на Председател на Управителния съвет,  недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: „Самостоятелен обект на обща площ от 138.40 кв.м – тренировъчна зала за бойни спортове, находящ се в сграда №7, с идентификатор 51500.502.429.7.2 по КК на гр.Несебър, ул.“Любен Каравелов“ №1, АОС 6417/06.07.2016г.“, за срок от 3 /три/ години, срещу месечна наемна цена в размер на 254.70 лв. /двеста петдесет и четири лева и седемдесет стотинки/ с ДДС, определена съгласно Приложение 1, т.І.3 към чл.23 от Наредба №2 за РПУРОИ на ОС - Несебър.

/ Списъкът с поименното гласуване  е неразделна част от настоящото решение /

 

 

По т. ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 545/09.09.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост поради отпаднало предназначение на новообразуван УПИ ­­IX-общ. в кв.5201 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 321

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС, Общински съвет – Несебър обявява за частна общинска собственост, поради отпадане на предназначението му по чл.3, ал.2 от ЗОС, следният общински поземлен имот, а именно: новообразуван УПИ IX-общ. в кв.5201 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“, на площ от 66 кв.м., отреден „За трафопост“ нанесен в кад.карта на гр.Несебър с кад. №51500.506.692.“

/ Списъкът с поименното гласуване  е неразделна част от настоящото решение /

 

По т. ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 536/08.09.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост поради отпаднало предназначение на част от улично пространство, включена в площта на новообразуван УПИ VI-6031 в кв.11 по плана на гр. Свети Влас-юг.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 322

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС, Общински съвет – Несебър обявява за частна общинска собственост, поради отпадане на предназначението им по чл.3, ал.2 от ЗОС, следният общински поземлен имот, а именно: 9 кв.м. от новообразуван УПИ VI-6031 в кв.11 по плана на гр. Свети Влас-юг, представляващи улично пространство, реално обособени от имот с кадастрален идентификатор 11538.502.271 по кадастралната карта на гр. Свети Влас-юг, съгласно Заповед за одобрение на изменението на ПУП.

/ Списъкът с поименното гласуване  е неразделна част от настоящото решение /

 

 

По т. ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред -Докладна записка вх.№ 534/08.09.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на изградени ВиК инфраструктурни обекти на ВиК ЕАД – Бургас за стопанисване, поддържане и експлоатация.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 323

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Несебър, предоставя на „ВиК” ЕАД – Бургас за стопанисване, поддържане и експлоатация на цялата инфраструктура и свързаните с нея съоръжения съгласно приложеният  списък  (Приложение №3а, съгласно сключения Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения между Асоциацията по ВиК и действащия на обособената територия ВиК оператор.

 

2.На основание чл. 60 от АПК, допуска  предварително изпълнение на решението.

/ Списъкът с поименното гласуване  е неразделна част от настоящото решение /

 

По т. ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред -Доклад вх.№ 546/12.09.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии обект:„Външни водопровод и канализация“ за поземлен имот с идентификатор 51500.84.54 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу“.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 324

На основание чл.21, ал. 1 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ , решение т.4 от протокол №5/27.04.2016год. от заседание на ОЕСУТ - Несебър, писмо изх.№2713, 8050/19.04.2016г. от РИОСВ-гр.Бургас, здравно заключение изх.№53-07-77/05.04.2016г. от МЗ РЗИ Бургас, становище рег. индекс №95-К-62/29.03.2016г. от „БТК”ЕАД и писмо изх.№16559613-1/23.12.2015г. от „ЕВН България Електроразпределение”ЕАД и становище рег.№291 екз.№2/24.03.2016г. от РС ПБЗН – Несебър, одобрява ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – „Външни водопровод и канализация” за поземлен имот с идентификатор 51500.84.54 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу”, като елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии. Дължината на трасетата е 140м. в ПИ 51500.83.51. Определя се сервитут по 3м. от двете страни на оста на  трасето на главния колектор, като включва и трасето на водопровода. Общата площ на ограничение е 1096м. и засяга ПИ 51500.83.51 /878,29кв.м./, ПИ 51500.83.54 /115,37кв.м./, ПИ 51500.83.33 /33,9кв.м./, ПИ 51500.83.34 /33,82кв.м./, ПИ 51500.83.35 /33,66кв.м./ и ПИ 51500.83.36 /1,89кв.м./ по КК на гр.Несебър, м.”Кокалу”.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ пред административен съд Бургас.

 

По т. ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред -Докладна записка  вх.№ 528/01.09.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-общ. и УПИ Х-общ. в кв.54 по плана на гр. Несебър с идентификатори 51500.502.314 и 51500.502.479 по КК на гр. Несебър.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 325

На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ и в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131 ал.1 от ЗУТ, дава съгласие за изработване и процедиране изменение на ПУП-ПРЗ в частта му по отношение на УПИ І-общ. и УПИ Х-общ. в кв.54 по плана на гр. Несебър, с идентификатори 51500.502.314 и 51500.502.479 по кадастралната карта, при което се променя трасето на предвидената с действащия ПУП улица в частта и между УПИ І-общ. и УПИ VІІІ, която част отпада и улицата се провежда до ул. „Хан Крум“. При това част от УПИ І-общ. с площ от 2 331 кв.м. се урегулира като УПИ Х-общ. и се отрежда „За озеленяване, археология и експозиция и църква “ в устройствена зона „Оз“. Останалата част от УПИ І-общ. се обединява с бившия УПИ Х-общ., като се обособява УПИ І-общ. на площ от 7 680 кв.м., който се отрежда „за спортна зала, подземен паркинг, озеленяване, експозиция и археология “, при следните устройствени показатели: „Кпл=45 %, Кинт.=1,20, максимална височина на застрояване Нк=10,00 м. в устройствена зона „Ц“.

/ Списъкът с поименното гласуване  е неразделна част от настоящото решение /

 

По т. СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред -Докладна записка  вх.№ 527/31.08.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“ в частта му по отношение на УПИ ІІ, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.505.206 по кадастралната карта на гр. Несебър, кв.45 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“.

Общинският съвет с 20 гл. «за» и 1 гл. «против» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 326

На основание чл.129 ал.1 ІІ изр. от ЗУТ, във връзка с чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка, Общински съвет – Несебър одобрява проект за изменение на ПУП-ПЗ на к.к. „Слънчев бряг-изток“ в частта му по отношение на УПИ ІІ, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.505.206 по кадастралната карта на гр. Несебър, кв.45 по плана на к.к. „Слънчев бряг-изток“.

Проектът касае запазване на отреждането „За хотел, обслужващи функции, паркинги и озеленяване“ и устройствената зона „Ок“ и установяване на следните устройствени показатели за УПИ ІІ: Плътност на застрояване 30 %, Кинт – 1,5, Нкорниз- 15 м. и минимално озеленена площ – 50 %.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т. ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред -Докладна записка  вх.№ 526/31.08.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 306 от протокол № 9/27.07.2016 г. на Общински съвет – Несебър.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 327

На основание чл.129 ал.1 изр.ІІ от ЗУТ, във връзка с чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и предоставената с разпоредбата на чл.62 ал.2 от АПК възможност, Общински съвет – Несебър поправя допуснатата в решение № 306 от протокол № 9/27.07.2016 г. на Общински съвет – Несебър по т.46 от дневния ред, по доклад с вх.№ 465/12.07.2016 г., относно одобряване на проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“ в частта му по отношение на УПИ ІV, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.505.164 и част от поземлен имот с идентификатор № 51500.505.340 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв.36 по плана на к.к. „Слънчев бряг-изток“, очевидна фактическа грешка, а именно вписване в решението: „Проектът касае придаване на 212,5 кв.м. от ПИ 51500.505.340 към УПИ ІV /ПИ 51500.505.164/, като след промяната площта на УПИ ІV /ПИ 51500.505.164/ става 6719,5 кв.м. без да се променят устройствените показатели“ вместо „Проектът касае придаване на 450 кв.м. от ПИ 51500.505.329 към УПИ ІV /ПИ 51500.505.128/, като след промяната площта на УПИ ІV /ПИ 51500.505.128/, става 3 446 кв.м. без да се променят устройствените показатели“.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му Държавен вестник, пред Административен съд – Бургас.

 

По т. ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред -Докладна записка  вх.№ 547/12.09.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 245 от протокол № 8/15.06.2016 г. на Общински съвет – Несебър.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 328

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и предоставената ни с разпоредбата на чл.62, ал.2 от АПК възможност, Общински съвет – Несебър поправя допуснатата в Решение № 245 от Протокол №8/15.06.2016 г. по т.21 от дневния ред, по предложение с вх. № 373/31.05.2016 г., относно съгласие за изменение на ПУП в частта ПР за УПИ ХІІ-402 в кв.77 по плана на гр. Несебър, с идентификатор 51500.502.36  и част от имот с идентификатор 51500.502.44  по кадастралната карта на гр.Несебър очевидна фактическа грешка, а именно: вписване в решението „част от имот с идентификатор 51500.502.44 по КК на гр. Несебър, представляващ улица” вместо „част от имот с идентификатор 51500.502.4 по КК на гр.Несебър, представляващ улица”.

 

По т. ДВАДЕСЕТА от дневния ред –Предложение вх.№ 552/12.09.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VІІ-177, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.506.352 и УПИ ХІІІ-177, идентичен с имот 51500.506.351 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.6001 по плана на к.к. „Слънчев бряг.запад“.

Общинският съвет със 19 гл. «за» и 1 гл. «против» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 329

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – гр. Несебър дава съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VII-177, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.352 и УПИ ХIII-177, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.351 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 6001 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, съгласно представеното задание, с което се предлага премахване на предвидения, но нереализиран паркинг о.т.581-о.т.597, изместване на южната уличната регулационна  на двата горепосочени УПИ на юг при което улицата се провежда с ширина 6 м.

Предназначението на имотите, градоустройствените показатели и устройствената зона по предходен  одобрен план не се променя. УПИ VII-177 /ПИ 51500.506.352/ с площ 2113кв.м.и УПИ ХIII-177 /ПИ 51500.506.351/ с площ 528кв.м. се  преконфигурират в нов УПИ VІІ-177 с площ 2343кв.м. и нов УПИ ХІІІ-177 с площ 817кв.м., като част от имот с идентификатор 51500.506.348-общинска собственост  с площ 230кв.м.  се придават към УПИ VІІ-177 и част с площ 289кв.м. се придава към УПИ ХІІІ-177.

/ Списъкът с поименното гласуване  е неразделна част от настоящото решение /

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред -Предложение вх.№ 553/12.09.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на проект за ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 51500.510.62, 51500.510.137 и  51500.510.149 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Акротирия“.

Общинският съвет със 20 гл. «за» 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 330

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – гр. Несебър, след като съобрази изложените в докладната записка мотиви и че имотите не попадат в границите на наложения мораториум с Решение за налагане на мораториум върху всички действия на разпореждане и строителни дейности относно поземлени имоти, необходими за осъществяване на дейността на „Водна учебна спортна база на НСА „Васил Левски” – Несебър” от Народното събрание на Република България, обнародвано в брой 19 от 26.02.2013г.  на Държавен вестник, дава съгласие да бъде процедиран ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори №51500.510.62, №51500.510.137 и №51500.510.149 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Акротирия“, съгласно представеното задание, с което от имот с идентификатор 51500.510.62 с площ 237кв.м, имот с идентификатор 51500.510.137 с площ 4017кв.м. и имот с идентификатор 51500.510.149 с площ 1609кв.м. се образуват улица с площ 610кв.м. и  три УПИ в кв.5 по плана на гр.Несебър, местност „Акротирия“:УПИ І-149 с площ 775кв.м., УПИ ІІ-137 с площ 4018кв.м., УПИ ІІІ-62,142 с площ 461 кв.м.

Транспортния достъп до новообразуваните УПИ и до имот с идентификатор 51500.510.127 ще се осъществява от съществуващ асфалтов път при о.т.1000 чрез тупик (о.т.1000-о.т.1006) с ширина 3,5м. и тротоар с ширина 1,50м. от южната страна, като за целта от имот с идентификатор 51500.510.137 се отнемат 10кв.м. и се придават 10кв.м. в източната му част. Предвидени са обръщач в участъка о.т.1003-о.т.1006, като при о.т.1001 е осигурено уширение. Северно от УПИ І се предвижда уширение на тротоара и се ситуира нов трафопост.

Поради големия наклон на терена, абразивните и срутищни процеси южно от новопредвидената улица, е невъзможно прокарване на пешеходно трасе за достъп до плажната ивица. Такъв ще се осъществява по предвидените алеи западно от 51500.510.127 и 51500.510.109, съгласно предходни градоустройствени планове

За новообразуваните УПИ І-149, ІІ-137 и ІІІ-62,149 се предлага устройствена зона „Ок“ и установяване на устройствени показатели, както следва : Кпл.=20%, Кинт.=0,50, минимално озеленена площ 70% максимална етажност 2-3етажа, Нкорниз=7,5м., съответстващи на изискванията на ЗУТ, Наредба №7 за ПНУОВТУЗ и ЗУЧК. С изменението се засяга 51500.510.149 частна общинска собственост.

 / Списъкът с поименното гласуване  е неразделна част от настоящото решение /

 

            Поради изчерпване на точките от дневния ред, председателят на Общинския съвет Румен Кулев закри заседанието.

 

                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: Р.  КУЛЕВ                                                                                                                                           

 

 

                                                                     ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ:Р. Бинчарова