За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


              На основание чл.26 ал.2, 3 и 4  от Закона за нормативните актове, на всички заинтересовани граждани и  организации се предоставя – 30 дневен срок от публикуването  на настоящият проект на интернет страницата на Общински  съвет Несебър - 6.02.2017г. в който могат на изразят своите становища  и  да направят предложения по публикуваният проект на  Правилник за изменение  на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация   мандат – 2015 – 2019г. 

               

           Предложенията и становищата могат да се правят в деловодството на общински съвет Несебър !

 

 

Проект !

 

ПРАВИЛНИК

за изменение на

ПРАВИЛНИКА  ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НЕСЕБЪР, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ  И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ МАНДАТ  2015 – 2019

 

 

 § 1   Чл.57 ал.6  се изменя и придобива следната редакция :

  1. Проектите за нови Наредби и други нормативни актове и измененията им,  се  приемат от общински съвет  на  едно  четене  в  рамките на едно заседание.

 

 § 2    Чл.57 ал.7 , ал.8  и ал.9  и ал. 10  се отменят .

 

 § 3    Създава    се    нов  § 5  в допълнителните и заключителни разпоредби .

          Измененията  приети с решение № ..................влизат в сила от деня на приемането им.  Нормативните актове приети на първо четене, до приемането на  изменението на правилника, се приемат по досегашният ред .

   

 

 

 

                                                                                        Вносител

 

                                                                                        Председател на Общински съвет: Румен Кулев

 

 

 

 

 

 

М О Т И В И

за  Приемане на ПРАВИЛНИК  за изменение на Правилника 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НЕСЕБЪР

 НЕГОВИТЕ КОМИСИИ  И

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА

МАНДАТ  2015 - 2019 г.

 

 

1.Причините за внасяне на проект  на  правилник  за  изменение на  Правилника  за организацията и дейнотта на Общински съвет НЕСЕБЪР, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация  мандат 2015 -2019 г.:    в частта му на чл.56 ал.6 и следващите са следните :   

Според  чл.56 ал.6 от действащият правилник «Проектите за  нови Наредби се приемат на две четения в рамките на различни заседания”.

С проекта се предлага този срок  да  се  намали, като  причината за това  са   настъпилите изменения  в чл. 26 ал. 3 и ал.4  на Закона за нормативните актове . Според  тези  изменения , преди да се внесе за обсъждане и приемане  проекта   за  нормативен акт, вносителят следва да го е публикувал на интернет страницата на съответната институция,  като на заинтересованите страни се предоставя вече не 14 дни за изразяване на становища, а не по малко от 30 дни. С приемането на  този  по – дълъг срок за обсъждане на становища и предложения по даден проект на нормативен акт,  се осигурява достатъчна възможност на всички заинтересовани лица , да изразят   своите  становища и направят  предложения. В този смисъл, досега действащият ред за  приемането на  нови  Наредби от общинският съвет  на две отделни заседания,  води  до  неоправдано дълъг времеви срок за приемането на  новия  нормативен акт,  като същевременно    от  направеният анализ на приетите до сега  нови Наредби се установява, че между двете  заседания на общински съвет  в които се разглежда и приема даден проект за нов нормативен акт , не постъпват нови становища и предложения.

 

2. Финансови и други средства, необходими за прилагането на нормативния акт  – не са необходими.

 

  3. Очаквани резултати от прилагането на изменението на  правилника  – осигуряване  на  по – добър  ред при приемането на нови нормативни актове .     

 

     4. Съответствие с правото на Европейския съюз : проекта на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет Несебър и неговите комисии  и взаимодействието му с общинската администрация мандат  2015 -2019 г. е в съответствие със Закона за местното самоуправление и местната администрация  и   разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност.