За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ПРАВИЛНИК

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ИЛИ ОСИНОВЕНО ДЕТЕ  И ИНВИТРО ПРОЦЕДУРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Загл.изм.реш №186  прот.6/28.04.12016.

 

ГЛАВА  ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1 Този Правилник урежда условията, размера и реда за предоставяне на еднократна финансова помощ на семейства или самотни родители с новородено или осиновено дете, постоянно живеещи на територията на Община Несебър.

Чл.2/1/ /Изм. с реш.е № 183 от протокол № 6/28.04.2016г./     Финансова помощ по реда на този правилник се предоставя за всяко живородено/осиновено дете в следните случаи:

1.На семейство или в случаите на партньорско съжителство – до трето по ред включително.

2.На майката в случаите, когато детето не е признато от бащата или когато бащата не съжителства с майката – до трето по ред включително. 

/2/ Това ограничение не се отнася за децата близнаци,

тризнаци и т.н., в които случаи финансовата помощ се изплаща за всяко от децата, при условие, че раждането е до трето по ред в семейството.

Чл.3 Еднократната финансова помощ е в размер на 2000 лв. и се изплаща при условие, че родителите са навършили 16 години и поне единият от тях е български гражданин.

 

ГЛАВА  ВТОРА

РЕД И УСЛОВИЯ

 

Чл.4 Право да получат еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете имат :

Родителят/ите/ или осиновителят/ите/ на детето, вписани в удостоверението за раждане.

настойник

Чл.5/1/Допълнена с реш. № 183 от протокол № 6/28.04.2016г./ Лицето по чл. 4 има право на еднократна финансова помощ за новородено дете, независимо от доходите на семейството, когато детето не е оставено за отглеждане в специализирана институция за деца и не са му отнети или ограничени родителските права. Заявителите носят наказателна отговорност за невярно декларирани обстоятелства.

/2//нова с решение от протокол  № 6/28.04.2016г/ В случаите, когото майката или бащата са получили финансова помощ за новородено дете, изчерпваща максималния брой по реда на този правилник, такава не се полага при повторен брак или партньорско жителство, незевисимо от това, че новите съпруг/съпруга или партньор/партньорка нямат други деца.

Чл.6 /1/ Еднократната финансова помощ се изплаща въз основа на одобрен от Секретаря на общината списък на правоимащите лица.

      /2/ Списъкът на одобрените за изплащане на финансова помощ лица се съставя след заверка-становище от отдел „ГРАО” при Община Несебър, затова че лицето отговаря на условията и са налице изискванията по чл.7 на настоящия Правилник.

Чл.7 Еднократната финансова помощ се отпуска при условие, че новороденото/осиновеното дете е с постоянен адрес на територията на община Несебър и към момента на подаване на заявлението поне единия родител има постоянен адрес на територията на община Несебър не по-малко от пет години, считано от датата на подаване на заявлението.

Чл.8/1/ Еднократната финансова помощ се отпуска въз основа на заявление-декларация по образец, съгласно Приложение № 1.

        /2/ Заявлението се подава от родителят/ите/ /осиновителят/ите/ или настойника на новороденото/осиновеното дете в деловодството на община Несебър в рамките на една календарна година, считано от датата на раждане/осиновяване на детето.

        /3/  Към заявлението-декларация се прилагат:

     1. Копие (оригинала - при получаване на помощта) на удостоверението за раждане.

     2. Удостоверение за липса или наличие на задължения към община Несебър.

            3.  /Изм с реш.  № 409 от протокол № 14/05.04.2013г./    Удостоверение за семейно положение на съпруг/съпруга и деца на заявителя.

     4. Копие от личните карти на родителите.

     5. /Допълнена  с реш. № 409 от протокол № 14/05.04.2013г./   Удостоверение за постоянен адрес на детето.

 

     Чл.9 В случай, че заявителят не отговаря на някои от условията за отпускане на финансовата помощ, кметът на Общината, след събиране на допълнителна информация от личния лекар на детето, данните за настоящ и постоянен адрес, месторабота и вид на трудовото или служебно правоотношение на заявителя, и след като се убеди, че заявителя трайно се е установил на територията на Общината и тук отглежда детето си, може да отпусне финансова помощ по този Правилник.

Чл.10 /1/ Постъпилите заявления по реда на този правилник се разглеждат в едномесечен срок, а паричните средства се изплащат на всяко 15-то число от месеца, на касата в община Несебър.

/2/нова с решение от протокол  № 6/28.04.2016г/. При заплащане на помощта, задължително трябва да се представя удостоверение за раждане – оригинал.

Чл.11 При отказ за отпускане на еднократна финансова помощ, общинска администрация уведомява лицето в седемдневен срок на посочения в заявлението адрес.

Чл.12 /1/ Общински съвет - Несебър, ежегодно с приемане на бюджета, определя общия размер на средствата за предоставяне ПР

          /2/ До приемане на бюджета на общината, еднократните финансови помощи за новородено дете, се отпускат в размер на 1/12 част от отчетените разходи през предходната година.

 

ГЛАВА ТРЕТА

ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА „ИН ВИТРО“ ПРОЦЕДУРА

/нова приета с реш.№183/ протокол№ 6 /28.04.2016г./

       Чл.13/1/ Еднократната финансова помощ се отпуска на семейства и лица, живеещи на семейни начала въз основа на подадено писмено заявление до Кмета на общината по утвърден от него образец.

       /2/ Помощта по ал.1 се отпуска на нуждаещите се ако единият от заявителите отговаря на следните условия:

       1. да е с доказан стерилитет и е направил един неуспешен опит за репродуциране чрез „ин витро“ процедура.

       2. да е български гражданин притежаващ постоянен адрес на територията на община Несебър през последните три години.

      /3/Към заявлението за кандидатстване за еднократна финансова помощ за процедура „ин витро“ се представят от двамата заявители следните документи:

      1.Копие на лична карта;

      2.Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Несебър;

      3.Етапни епикризи или медицински картони, стимулационни протоколи, удостоверяващи необходимостта от „ин витро“ процедура.

      4.Удостоверителен документ от клиниката, в която ще се извърши процедурата с отразяване на факта на лечението на пациента при тях и извършените манипулации, както и банковите сметки на клиниката, на които ще се превежда финансовата помощ.При нужда може да се изискват допълнителни документи и данни от медицинското заведение, както и да извършват проверки и запитвания.

      5.Копие от удостоверение за сключен граждански брак или декларация по образец за фактическо съжителство

     Чл.14 Еднократната финансовата помощ на лицата за „ин витро“ процедура се отпуска от бюджета на община Несебър за един опит в рамките на една календарна година

           

 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1 Този правилник е приет с решение № 1278 от Протокол № 36/2011г. и отменя Правилника, приет с решение на ОбС  № 531 от Протокол № 15/05.03.2009г. на Общински съвет Несебър, изм. и доп. с решение № 611 от протокол № 17/08.05.2008г. на Общински съвет Несебър.

 

   § 2 Подадените в община Несебър Заявления за предоставяне на финансова помощ до влизане в сила на настоящия правилник, се разглеждат по досегаашния ред.

 

   § 3 Изменения и допълнения с решение № 409 от Протокол  №  14 / 05.04. .2013  г. на Общински съвет - Несебър.                                                                                                      

 

   § нов / реш.№ 183 протокол № 6 ат 28.04.2016 г. Правилника за изменение и допълнение на правилника за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете  на територията на община Несебър,  приет с Решение 183 от протокол № 6 от 28.04.2016г на  Общински съвет –Несебър, влиза в сила след публикуване на решението на Общински съвет –Несебър на интернет страницата на Община Несебър

           

 

 

                         

 

                                                                                                           Председател на Общински съвет : ...................

                                                                                                                                  Р. Кулев