За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ПРАВИЛНИК

за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ

Загл.изм.реш №184  прот.6/28.04.12016.

 

 

Раздел I

 

Общи положения

 

Чл.1.Този правилник урежда реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на  нуждаещите се  лица и семейства на територията на Община Несебър  

Чл.2./ допълнен с решение № 867 от Протокол№24/23.02.2010г./ По реда на този Правилник се  отпускат средства  на :

Лица с влошено здравословно състояние 

Лица с  трайни  увреждания  или  доказана степен  на  инвалидност

Деца и младежи в неравностойно положение

Лица и семейства, пострадали от бедствия, аварии,  пожари и др. природни бедствия .

   5.   /Отменена с решение № 184 от Протокол №6/28.04.2016г./

 

РАЗДЕЛ ІІ

Ред за отпускане на финансовите средства

 

Чл.3. / изменена с решение № 867 от Протокол№24/23.02.2010г./ / 1 /Еднократна  финансова помощ се опускат на  лица и семейства  по чл.2, т. 1,2,3 и 4 с постоянен адрес  на територията на Общината,  въз основа на  подадена  писмена  молба до кмета на Общината по утвърден от него  образец

           /2 /Отменена с решение № 184 от Протокол №6/28.04.2016г./

 

   Чл.4 Молбите се разглеждат от Постоянна комисия назначена със заповед на кмета на Общината в  състав от  7 души  - трима общински съветници,  определени с решение на Общинският съвет и  четирима представители на Общинската администрация.

Чл.5 /1// изменена с решение № 867 от Протокол№24/23.02.2010г./, /изменена с решение  №184 от Протокол №6/28.04.2016г./  Постоянната  комисия разглежда постъпилите заявления за отпускане на  финансова помощ минимум един път годишно ката заседава  при кворум от 50 + 1 от общия брой на членовете на комисията и поне един представител на общински съвет.

         /2// изменена с решение № 867 от Протокол№24/23.02.2010г./  В случаите в които, лицата по чл..2, т. 1, 2, 3, и 4 са с постоянен адрес извън гр. Несебър, Постоянната комисия изисква становище по постъпилата молба от кмета на съответното населено място или кметския  наместник .   

Чл.6 /1/   Отменена с решение № 184 от Протокол №6/28.04.2016г./  

      /2/ / изменена с решение 1275 от протокол № 36 /  Предложението на Комисията по чл.4 се обективира в докладна записка до общинския съвет, в която са посочени трите имена, ЕГН на лицата, адрес и сумата подлежащи на одобрение от общински съвет. Протоколът на Постоянната комисия се обявява на таблото на Общината. 

Чл.7 /1/  / изменена с решение 1275 от протокол № 36 / / изменена с решение № 867 от Протокол№24/23.02.2010г./ Еднократна  Финансова помощ на лицата по чл.2, т.1 до т.4   се отпуска  с решение на Общинският съвет въз основа на  мотивирано предложение от председателят на  Постоянната комисия .    

         /2/Предложението по ал.1,  трябва да съдържа  кратко описание на необходимостта от исканата  финансова  помощ  и  посочен примерен размер  на сумата необходима за задоволяване на потребността на молителя.

 

РАЗДЕЛ IIІ

Размер  и механизми за определяне

и отпускане на еднократна финансова  помощ

 

Чл.8 /1/ изменена с решение  №184 от Протокол №6/28.04.2016г./   Еднократна  финансова помощ  отпускана на  лицата с влошено здравословно състояние или   инвалиди с трайно намалена работоспособност над 50%, онкологично болни,болни на хемодиализа  е  в размер  до  2000/две хиляди/лева, като в изключителни случаи освен присъдената от комисията максимална сума Общински съвет-Несебър на свое заседание с решение, може да определи сума над 2000/две хиляди/лева, която да послужи за подпомагане на болното лице.

                                                    

Чл.9.Еднократна финансова  помощ  отпускана на лицата  по чл.2.,т3 / деца сираци до 18 годишна възраст,студенти редовно обучение, учащи се младежи от многодетни семейства  е  в размер  до две  минимални работни заплати за страната.    

 

Чл.10 /1/ Еднократната финансова помощ отпускана  на пострадали семейства  по  чл.2т.4,  в случаите при  които е  засегната част на основно жилище  е  в размер до три минимални работни  заплати  за  страната.

         /2/ Еднократната финансова помощ отпускана  на пострадали  семейства по чл. 2 т.4,   в случаите при които е  засегната част на стопански постройки е в размер до две минимални работни заплати за страната.

ЧЛ.10а Отменена с решение № 184 от Протокол №6/28.04.2016г./    

Чл.11 Степента на увреждане на лицата по чл.2,т.2 се доказва с експертно решение от ТЕЛК за лица над 16 годишна възраст и експертно решение от РЕЛК ,за лица под 16 годишна възраст. 

Чл.12 /1/ изменена с решение  №184 от Протокол №6/28.04.2016г./    Степента и вида на заболяването на  лицата по чл.2.т.1, се доказва с епикриза или друг документ удосотверяващ заболяването, издаден от специализирано здравно заведение.

Чл.13. Степента на поражение на жилища и стопански постройки се доказва с протокол от Постоянната комисия по бедствия и аварии към общината.

Чл.14. В случай, че въз основа на представените документи,  Постоянната  комисия прецени, че за задоволяване потребностите на лицата по чл.2   са  необходими повече средства от определените в чл. 8, чл. 9  и чл.10,  изготвя  мотивирано предложение  до Общинският съвет  за приемане на конкретно решение.  

 

РАЗДЕЛ ІV

Условия за отпускане на финансова помощ

 

Чл.15. /1// изменена с решение № 867 от Протокол№24/23.02.2010г./  Еднократна финансова  помощ се отпуска, ако нуждаещите се  лица по чл.2, т.1 до т.4   отговарят на следните условия:

Отменена с решение № 184 от Протокол №6/28.04.2016г./

Не притежават повече от един  жилищен имот на територията на Община Несебър.

Средният   доход  на  член от семейство  за месеца предхождащ молбата за   финансова помощ е  в  размер до една минимална работна заплата за страната.

Налице е доказана необходимост от лечение - /оперативно лечение или хоспитализация/ в страната и чужбина.

Поразеното жилище е единствено за семейството, не е застраховано и за него има документ за собственост.

Поразените стопански постройки са за  селскостопанска нужда, за задоволяване потребностите на семейството, не са застраховани и за  тях  има документ за собственост.

Лицата по чл2,т.2. да не са получавали еднократна помощ от Дирекция социално подпомагане в рамките на същата календарна година.

Лицата по чл.2,т.4  не са получили еднократна помощ от Агенция по бедствия и аварии.

/2/ Отменена с решение № 184 от Протокол №6/28.04.2016г./

 

 

РАЗДЕЛ V

Отчетност и контрол

                                                                      

Чл.16. / изменена с решение № 867 от Протокол№24/23.02.2010г./ /1/      Към заявлението за кандидатстване за еднократна  финансова   помощ се представят съобразно необходимостта от отпускане на еднократната помощ следните документи :

               1.Експертно решение от ТЕЛК/РЕЛК/ в случаите чл.11  от настоящия правилник/

               2. / изменена с решение  №184 от Протокол №6/28.04.2016г./ Епикриза, друг документ, удостоверяващ диагнозата и необходимостта от лечението  /в случаите  по чл.12 /

               3.Удостоверение за семейно и имотно положение.

               4.Уверение от Ректора на  ВУЗ или  директора на учебното заведение/ в случаите по чл.9/

                5.Протокол от специализиран орган/ в случаите по чл.13/

                8.Документ за доход за  предходният  месец

                9.Други

          /2/ Към заявлението за кандидатстване за еднократна финансова помощ за процедурата по „ин витро” се представят следните документи:

            1. Копие на личната карта на заявителя заверено с гриф „вярно с оригинала”

            2. документ от съответните компетентни органи, с който се удостоверява липсата на парични задължения към Община Несебър

            3. етапни епикризи или медицински картони, стимулационни протоколи, удостоверяващи необходимоста от „ин витро” процедура

            4. удостоверение от клиниката в която ще се извърши процедурата с отразяване на факта на лечението на пациента при тях и извършените манипулации, както и банковите сметки на клиниката на които ще се превежда финансовата помощ. При нужда комисията може да изисква допълнителни документи и данни от медицинското заведение, както и да извършва проверки и запитвания.

            5. когато заявлението се подава от съпруг или съжителстващ партньор съответно се прилага копие от удостоверението за сключен брак или декларация по образец за фактическо съжителство.

 

Чл.17 / изменена с решение № 867 от Протокол№24/23.02.2010г./ При разглеждане  на заявленията Постоянната комисия  изисква  по служебен ред необходимата  и  информация от териториалните структури  на Национална агенция по приходите, “Бюрото  по   труда",  “Службите за социално подпомагане” и от други държавни и общински институции.

Чл.18 /1/  Общинският съвет ежегодно с приемане на бюджета, определя общия размер на средствата от собствени приходи за отпускане на еднократна помощ  по реда на този Правилник.

/2/ Отменена с решение № 184 от Протокол №6/28.04.2016г./

 

 

Чл.19. / изменена с решение № 867 от Протокол№24/23.02.2010г./ /1/ Финансова помощ по реда на този Правилник  може да се отпуска на нуждаещите се лица по чл.2, т.1 до т.4  веднъж годишно, освен при особено тежки случаи с решение на Общинският съвет прието с мнозинство две трети от общият  брой на  съветниците.

         /2/ Финансова помощ на лицата по чл.2,т.5 за „ ин витро” процедура се отпуска от бюджета на община Несебър за един опит в рамките на една календарна година.

 

Преходни и заключителни разпоредби

 

§1.Деца и младежи в неравностойно положение по смисъла на този Правилник са лица  до 18 год.  един или без родители, както и деца от семейства с три и повече деца, изпаднали в тежко финансово състояние.

§2 Семейството"  по  смисъла на  този Правилник  са съпрузите и не навършилите пълнолетие деца (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени), не сключили граждански брак.За член на семейството се считат и лицата навършили пълнолетие, които продължават обучението си  във ВУЗ.

§3. Постъпилите молби  за отпускане на  финансова помощ до приемането на този Правилник, се комплектоват  съобразно  изискванията  му и се разглеждат  от Постоянната комисия  по чл. 4 . 

§4 Този правилник е приет на Основание чл.21 ал.2 във връзка с чл. 21 ал.1т.23 от ЗМСМА с решение №93 от протокол № 4 от 24.01.2008г. на  Общински съвет Несебър  и влиза в сила от деня на приемането му. Изменен с решение № 867 от Протокол№24/23.02.2010г.  Изменен с решение №1275  от Протокол № 36/ 2011г.                                                               

                                                                      

§5 Правилника за изменение и допълнение на Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна финансова помощ приет с Решение 184 от протокол №6 от 28.04.2016г на Общински съвет –Несебър влиза в сила след публикуване на решението на Общински съвет –Несебър на интернет страницата на Община Несебър.

 

                                                                                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                                                                                                          / Румен Кулев /