За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ДО

г-н(г-жа)........................................................

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ

НАМЕСТНИЦИ

 

 

 

На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 05.04.2018 г. /четвъртък/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Докладна записка вх.№ 220/26.03.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно упълномощаване кмета на общината да представлява община Несебър в Асоциацията по ВиК – Бургас.

Докл: Петър Тодоров

                                                                                                                                             Председател на комисия

  2.Докладна записка вх.№ 212/22.03.2018 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби от община Несебър.

Докл: Петър Тодоров

Председател на комисия

3.Докладна записка вх.№ 190/21.03.2018 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на решение № 696 от протокол № 24/01.02.2018 г. на Общински съвет – Несебър.

Докл: Петър Тодоров

                                                                                                                     Председател на комисия

4.Докладна записка вх.№ 189/21.03.2018 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно изпълнението на Общинска програма за опазване на околната среда.

Докл: Петър Тодоров

Председател на комисия

 5.Докладна записка вх.№ 215/23.03.2018 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно изпълнение решенията на Общински съвет – Несебър, приети през второто шестмесечие на 2017 г.

Докл: Петър Тодоров

Председател на комисия

6.Предложение вх.№ 231/29.03.2018 г. от Румен Кулев- председател на общински съвет - Несебър, относно отпускане на бюджетни средства за нуждите на Сдружения с нестопанска цел, развиващи дейност на територията на община Несебър.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

7.Докладна записка вх.№ 184/19.03.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър съвместно с общините Бургас и Поморие с проект по процедура BG16M1OP002-2.004: „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“, приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

8.Докладна записка вх. № 177/14.03.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на бюджетната прогноза за местни дейности на община Несебър за периода 2019-2021 г.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

9.Докладна записка вх. № 219/26.03.2018 г. от Дочка Маринова - секретар на община Несебър и председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника на Общински съвет-Несебър за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, относно молби  на граждани за отпускане на финансова помощ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Докл: Върбан Кръстев

                                                                                                                            Председател на комисия

              

10.Докладна записка вх. № 234/30.03.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно съгласие за кандидатстване с Проект „Духовни маршрути и етнографско наследство за повишаване привлекателността на културния туризъм в Несебър и Пинархисар“, по Втора покана за набиране на проектни предложения по Програма Интеррег – трансгранично сътрудничество България – Турция 2014 – 2020, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ /ИПП/ на Европейския съюз.

Докл: Връбан Кръстев

                                                                                                                                             Председател на комисия

              

11.Докладна записка вх. № 199/22.03.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот с идентификатор 51500.22.112 по КК на гр.  Несебър, в местността „Бостанлъка“.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 

12.Докладна записка вх. № 200/22.03.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ-211 в кв.9 по по регулационния план на С.О. „Чолакова чешма“ с. Кошарица, имот с идентификатор 39164.502.288 по КК на с. Кошарица, чрез изкупуване на идеалната част, собственост на община Несебър.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 

13.Докладна записка вх. № 201/22.03.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.82.4, изградена в ЗП3 в УПИ Х-общ., в кв.4 по плана на ж.к. „Черно море“, гр. Несебър.

Докл: Пейко Янков

             `                                                                                                             Председател на комисия

 

14.Докладна записка вх. № 202/22.03.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за пристрояване и надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.51.1, изградена в ЗП 1 в УПИ ІІ-общ. в кв.7 по плана на ж-.к. „Черно море“ – гр. Несебър.

Докл: Пейко Янков

Председател на комисия

 

15.Докладна записка вх. № 204/22.03.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на съществуваща жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.442.3 в УПИ ІІІ-общ. в кв.4 по плана на ж-.к. „Черно море“ – гр. Несебър.

Докл: Пейко Янков

             `                                                                                                        Председател на комисия

 

16.Докладна записка вх. № 205/22.03.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на съществуваща жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.288.4, изградена в площ на застрояване № 4 в УПИ V-общ., кв.28а по плана ж.к. „Черно море – гр. Несебър.

Докл: Пейко Янков

            `                                                                                               Председател на комисия

 

17.Докладна записка вх. № 206/22.03.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на гр. Несебър, община Несебър.

Докл: Пейко Янков

        `                                                                                         Председател на комисия

 

18.Докладна записка вх. № 207/22.03.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на гр. Несебър, община Несебър.

Докл: Пейко Янков

             `                                                                                                             Председател на комисия

 

19.Докладна записка вх. № 208/22.03.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот на ЮЛНЦОП Сдружение „Дружество за културни връзки и хуманитарно сътрудничество  между български и гръцки граждани Месембрия“.

Докл: Пейко Янков

             `                                                                                                             Председател на комисия

 

20.Докладна записка вх. № 209/22.03.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на безвъзмездно право на управление на помещение в Общинска сграда с идентификатор 51500.501.295.1 по КК на гр. Несебър-стара част.

Докл: Пейко Янков

          `                                                                                                 Председател на комисия

 

21.Докладна записка вх. № 210/22.03.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на безвъзмездно право на управление на помещение в общинска сграда с идентификатор 51500.501.295.1 по КК на гр. Несебър – стара част.

Докл: Пейко Янков

           `                                                                                                                Председател на комисия

 

22.Предложение вх.№ 179/15.03.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.78.21, м. „Чатал тепе“, землището  на с. Равда.

Докл: Костадин Нищелков

             `                                                                                                              Председател на комисия

 

23.Докладна записка вх.№ 193/21.03.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на допълнителни схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ за гр. Несебър – нов град, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 

24.Докладна записка вх.№ 194/21.03.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на допълнителна схема за преместваеми обекти по реда на ч.56 от ЗУТ за: 4 броя химически тоалетни в ПИ 61056.501.497 по КК  на с. Равда, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 

25.Докладна записка вх.№ 195/21.03.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на допълнителна схема за преместваеми обекти по реда на ч.56 от ЗУТ за: 8 броя павилиони в ПИ 61056.501.494 по КК  на с. Равда, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

           `                                                                                                Председател на комисия

 

26.Предложение вх.№ 109/16.02.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изразяване на принципно съгласие за изработване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация на К.К. „Слънчев бряг-запад в частта му по отношение на УПИ ІІ-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.520, УПИ VІІ, идентичен с поземлени имот № 51500.506.689 и част от поземлен имот с идентификатор № 51500.506.528 по КК на гр. Несебър, кв.4501 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Докл: Костадин Нищелков

           `                                                                                                Председател на комисия

 

27.Докладна записка вх.№ 214/23.03.2018 г. от инж. Клара Каравасилева – директор на дирекция „Устройство на територията, инвеститорски контрол и контрол върху строителството“ при община Несебър, относно съгласуване на допълнителна схема за преместваем обект по реда на чл.56: витрина за сладолед със слънцезащитно съоръжение – тента в ПИ 61056.502.550 по КК на с. Равда, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

           `                                                                                                       Председател на комисия

 

28.Докладна записка вх.№ 216/23.03.2018 г. от инж. Клара Каравасилева – директор на дирекция „Устройство на територията, инвеститорски контрол и контрол върху строителството“ при община Несебър, относно изразяване на съгласие за проектиране на ПУП-ПР в обхват УПИ ХVІІІ-178 с идентификатор по КК 11538.501.293 в кв.24 по плана на гр. Свети Влас.

Докл: Костадин Нищелков

           `                                                                                                       Председател на комисия

 

29.Докладна записка вх.№ 217/23.03.2018 г. от инж. Клара Каравасилева – директор на дирекция „Устройство на територията, инвеститорски контрол и контрол върху строителството“ при община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация на к.к. „Слънчев бряг-изток“ в частта му по отношение на УПИ ІІ, с идентификатор 51500.505.35 по КК на гр. Несебър в кв.6 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 

30.Докладна записка вх.№ 224/27.03.2018 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 750 по т.33 от дневния ред на сесия на Общински съвет – Несебър, проведена на 02.03.2018 г., обективирано в протокол № 25/02.03.2018 г.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 

31.Докладна записка вх.№ 226/27.03.2018 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР на к.к. „Слънчев бряг-изток“, в частта му по отношение на УПИ І, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.505.97 и УПИ ІІІ, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.505.398 по КК на гр. Несебър, кв.18 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 

32.Докладна записка вх. № 233/30.03.2018 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на прокарване за изграждане на обект: „тръбна разпределителна мрежа – с. Равда“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 

  33.Докладна записка вх.№ 211/22.03.2018 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за реда и условията за  провеждане на  търговска дейност на открито на територията на община Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет - Несебър и са на Ваше разположение от 02.04.2018 г.

     Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: Р.  КУЛЕВ