За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР

   

На основание чл.23 ал.1 от ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска администрация –мандат 2015-2019г., Ви уведомявам че, на 27.11. 2015 г. /петък/ ще се проведат заседания на постоянните комисии на Общинския съвет, както следва:

  1. Комисия по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация и след приватизационен контрол и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет – 10,30 ч.
  2. Комисия по образование, култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедание и социални дейности – 11,30 ч.
  3. Комисия по бюджет, финанси, европейски фондове, национални и регионални програми – 12,00 ч.
  4. Комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия - 13,00 ч.
  5. Комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда – 14,30 ч.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР:

/Р. КУЛЕВ/